ProSurvey - služba, ktorá Vám pomôže s výskumom

okt 9 2017

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

Recenzia publikácie Nové výzvy v psychológii

okt 17 2017

Nové výzvy v psychológii / Jitka Prevendárová, Martin Kuruc, Štefánia Ferková, Lucie Poláková
Silůvky: Palma, 2017, ISBN 978-80-904620-0-7


Nová publikácia J. Prevendárovej a kol. sa venuje vybraným problémom z oblasti základných teoretických ale i aplikovaných psychologických disciplín. Nie je monotematická a jej ambíciou, ako naznačuje už názov, je sprostredkovať čitateľovi iný uhol pohľadu na psychologické aspekty ľudskej existencie, resp. poukázať na aktuálne problémy človeka, ľudstva a ponúknuť alternatívu. Čo teda spája na prvý pohľad nesúrodé kapitoly je záujem o človeka a jeho prežívanie.

Konferencia Mosty k rodine sa uskutoční 19.10.2017 v Banskej Bystrici

okt 16 2017

Ešte dnes sa môžete prihlásiť na odbornú konferenciu Mosty k rodine v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutoční 19.10. Čakajú Vás prednášky a workshopy na témy:

• Odpustenie ako dôležitá súčasť pre osamostatnenie a plnohodnotný život (Jolana Nátherová - OZ Nádej deťom)
• Príznaky a limity detí so syndrómom FASD - poruchy fetálneho alkoholového spektra (MuDr. Jana Nosková)
• „Modriny na duši” ako komunikovať s dieťaťom, ktoré je obeťou násilia (Mariana Kováčová - Centrum Slniečko
• Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu (Monika Borišová - Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.)

Concept of educational social work - the reasoning ©

okt 9 2017

Koncept edukačnej sociálnej práce – zdôvodnenie © 1
Concept of educational social work - the reasoning © 2

Abstract: In this paper we present the reasoning of our our author´s innovative concept The educational social work, characterizes the social reality of people in the postmodern age which creates a new identity of social work and a new identity of social client. We based on the assumption that the most effective ways and means of social help is lifelong learning and social education of adults. Justifies the inclusion of the educational social work in the system of social work as the science and emphasize the practical necesity of educational social help to adults.
Key words: Educational social work.Identity of the social client. The educational social help.

Abstrakt: V príspevku prezentujeme zdôvodnenie nášho autorského inovatívneho konceptu Edukačná sociálna práca, charakterizujeme sociálnu realitu ľudí v súčasnej dobe, v ktorej sa formuje nová identita sociálnej práce a nová identita sociálneho klienta. Vychádzame z predpokladu, že najúčinnejším spôsobom i prostriedkom sociálnej pomoci je celoživotné učenie sa a sociálna edukácia dospelých ľudí. Zdôvodňujeme zaradenie edukačnej sociálnej práce v systéme vedy sociálna práca a zdôrazňujeme praktickú potrebnosť edukačnej sociálnej pomoci dospelým.
Kľúčové slová: Edukačná sociálna práca. Identita sociálneho klienta. Sociálna pomoc.

Konferencia Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru, 09.–10.11.2017, Michalovce

okt 9 2017

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach organizuje IV. Medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“, ktorá sa uskutoční 09.– 10. novembra 2017 v priestoroch Detašovaného pracoviska v Michalovciach.

Konferencia “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac”, sa koná 9.9.2017 v Žiline

okt 3 2017

Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom Vás pozýva na celoslovenskú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac” ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, Žilina).

Sociálny pracovník / psychológ, Rimavská Sobota

Názov spoločnosti: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
IČO: 173 165 37

Stručná charakteristika spoločnosti:
Občianske združenie, ktoré prostredníctvom šiestich regionálnych pobočiek napĺňa svoju víziu: aby každé dieťa malo rodinu. Pracujeme s rodinami v kríze, snažíme sa predchádzať vyňatiu dieťaťa do detského domova, pracujeme s mladými dospelými po odchode z detského domova na ich zaradení do spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníkom pracujeme s deťmi v detských domovoch a pod.

Informácie o ponúkanom pracovnom mieste
Obsadzovaná pozícia: Sociálny pracovník/psychológ
Miesto práce: Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru: TPP
Termín nástupu: 1.11.2017
Termín uzávierky prijímania žiadostí: 5.10.2017
Ponúkaný plat (brutto): cca 790€

Medzinárodná vedecká konferencia Profesijné hodnoty sociálnej práce, 18. – 19. október 2017, Piešťany

sep 13 2017

TEMATICKÉ SEKCIE KONFERENCIE

1. Profesijné hodnoty sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií
2. Etické podmienky výkonu supervízie
3. Etické rozhodovanie
4. Aktuálne bioetické problémy a dilemy pomáhajúcich profesií

Medzinárodná grafologická a písmoznalecká konferencia, sa koná 9.9.2017 v Prešove

sep 4 2017

Slovenská grafologická spoločnosť (SGrS), Nanterská č.1681/14, 010 01 Žilina a Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, pri príležitosti 25. výročia Slovenskej grafologickej spoločnosti si Vás dovoľujú pozvať na podujatie ,,MEDZINÁRODNÁ GRAFOLOGICKÁ A PÍSMOZNALECKÁ KONFERENCIA".

Garant konferencie: Ing. Bc. Jozef Matej – prezident SGrS

Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VI. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), 7.11.2017, Prešov

aug 28 2017

Cieľ konferencie

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2017 v priestoroch PBF na tému Nová sociálna edukácia človeka VI. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe.
Cieľom konferencie je diskusia o zmysle a realite celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva, s dôrazom na sociálne aspekty a z pohľadu: teológie, antropológie, filozofie, kulturológie, psychológie, pedagogiky, andragogiky, sociológie, sociálnej práce, sociálnej politiky.

Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov IVSP, ktoré otvára v 2. polroku 2017

aug 12 2017

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré budeme otvárať v 2. polroku 2017:

 • Manažment kvality v sociálnych službách
 • Mediátor
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Krízová intervencia
 • SOCIOTERAPIA“ - v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce
 • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Dětské úzkosti v kontextu dnešní doby

júl 27 2017

Anxiety of children in the context of the present time

Abstrakt: Text je věnován problematice dětské úzkosti v možnostech psychoterapeutického přístupu z hlediska fenomenologického. Ontické hledisko neumožňuje ozřejmit, pochopit a následně účinně terapeuticky ošetřit problém v temporální časovosti dítěte úzkostí trpícího. Hlavní myšlenkou je pochopení emočního schématu rodiny jako živého organizmu, bez možnosti konkretizování objektivním měřením. Pro dítě, které se do tohoto systému rodí, představuje zakládající možnost prožívat bezpečí a přijetí s přesahem významu zkušenosti do dospělosti.
Klíčová slova: Dětská úzkost, onticita, ontologie, rodina, emoční schema rodiny, temporalita, transgenerační přenosy

Summary: The text is devoted to childhood anxiety in the possibilities of psychotherapeutic approach from a phenomenological point of view. The ontic point of view does not allow to explain, to understand and then effectively treat the problem in temporal time of the child with anxiety. The main idea is to understand the emotional scheme of the family as a living organism, without the possibility of concretizing it by objective measurement. For the child who is born into this system, it is the founding possibility of experiencing security and acceptance with overlapping the importance of experience to adulthood.
Key words: child anxiety, onticity, ontology, family, emotional family scheme, temporality, transgenerational transmissions

Možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií (recenzia)

júl 24 2017

Autorka: Lucia Drotárová
Vydavateľ: Nakladatelství Epocha, Praha
Rok vydania: 2016
Rozsah: 166 s.
ISBN: 978-80-7557-003-1.Na úvod štruktúra monografie

 1. Možnosti sociálno-psychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií.
 2. Problémy merania efektivity aktivít určených na rozvoj osobnosti študentov.
 3. Osobnostný rozvoj v rámci svojho vysokoškolského štúdia – čo si prajú študenti?
 4. Čo študenti skutočne potrebujú?
 5. Overenie možností sociálno-psychologickej podpory rozvoja tvorivosti študentov sociálnej práce.
 6. Metodické listy.
 7. Príklady kurzov.
 8. Zoznam bibliografických odkazov.
 9. Informácia o autorke.

Sú vo svete ľudia, ktorí vo svojich publikáciách preukazujú nadanie k tvorbe tým, že nielen dokážu prezentovať vlastné jedinečné videnie a pochopenie skúmanej reality, ale myslia predovšetkým na blaho druhých ľudí. Píšu pre povznesenie a úžitok mysle a ducha mnohých.

Pozvánka na I. sympózium na Slovensku s prof. Dr. Monikou Krohwinkel, ktoré sa koná 27.09.2017 v Holíči

júl 12 2017

Miesto konania: Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Holíč, Bernolákova 4
Termín konania: 27.09.2017 od 8:30 – 16:30

Rozvoj kvality v profesionálnom ošetrovateľstve a v opatrovateľstve si vyžaduje validované teoretické a metodické podklady pre systémy činností, v ktorých v centre pozornosti stoja nielen klienti, odborní pracovníci pri lôžku, ale aj záujmy ich príbuzných. Pri tomto poznaní získava na význame individuálna podpora klientov a podpora ich zostávajúcich zručností, schopností a zdrojov.

Práve ich vlastné zdroje im budú pomáhať uspokojovať svoje potreby a riešiť zvládanie denných aktivít vo svojom sociálnom prostredí a so svojimi prežitými existenčnými skúsenosťami.

Tridsaťročným výskumom, vytvorený a v praxi overený teoereticko-praktický systém prof. Moniky Krohwinkel ponúka teoretické a metodické podklady pre potrebné ošetrovateľské a opatrovateľské systémy činností (pracovné systémy) v praxi, v manažmente, v zabezpečení kvality, vo výučbe a vo výskume.

Výskum inovatívnych liečebných postupov a technologických postupov pre výrobu kombinovanej vakcíny a založenie seed lot systému

júl 11 2017

(Projekt aplikovaného výskumu)

Slovenská farmaceutická spoločnosť IMUNA PHARM, a.s., so sídlom v Šarišských Michaľanoch, spustila v decembri 2013 nový projekt aplikovaného výskumu v oblasti humánnych vakcín použitím inovatívnych technologických postupov, s cieľom zabezpečiť samostatnosť východo-európskeho regiónu vo výrobe vakcín novými technologickými postupmi.

Projekt s názvom „Výskum inovatívnych liečebných postupov a technologických postupov pre výrobu kombinovanej vakcíny a založenie seed lot systému“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe Zmluvy o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj, č. 0782/2013, uzavretej v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2013-14549/39695:1-11. Prvým krokom k zabezpečeniu realizácie projektu bolo vytvorenie troch nových pracovných miest prevedecko-výskumných pracovníkov na aktuálnom výskumno-vývojom pracovisku spoločnosti a ich obsadenie odborníkmi v tejto oblasti. V rámci projektu boli vytvorené tri nové pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných výskumno-vývojových pracovníkov. Počas roka 2014 bola vypracovaná a porovnaná génová mapa kmeňa rubeoly. Zároveň boli zadefinované podmienky kultivácie kmeňa rubeoly v poloprevádzkových podmienkach. Boli vytipované podmienky pre poloprevádzkovú výrobu monovakcíny proti osýpkam a proti mumpsu po implementácii vyvinutého inovatívneho technologického postupu pomnoženia vírusov na kuracích fibroblastoch.