ProSurvey - služba, ktorá Vám pomôže s výskumom

mar 21 2016

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

Škola - prostredie podporujúce osobnosť žiaka

dec 1 2016

School - an environment supporting pupil’s personality

Abstrakt: V príspevku sa zamýšľame nad charakterom edukačných podmienok v súčasnej škole v procese rozvoja osobnosti žiaka. Vychádzame z pedagogickej praxe, ktorá upozorňuje na komplexnosť pôsobenia školy na kognitívnu, afektívnu, vôľovú stránku osobnosti žiaka. Upozorňujeme na fakt, že je veľmi žiaduce vytvárať špecifické podmienky edukácie, ktoré podporujú personálnu, sociálne-osobnostnú stránku žiackej osobnosti. Zamýšľame sa nad ideou ako u žiakov podporovať, rozvíjať, uspokojovať napr. potreby prijatia žiaka skupinou v škole, ako je dôležité pociťovať a zažiť slobodu rozhodovania v škole, ale aj pocit sociálneho, emocionálneho bezpečia. Súčasná škola musí učiť žiakov zodpovednosti za seba, za svoje činy, slová, ale aj za iných a taktiež poskytnúť priestor na zažitie pocitu náležitosti v skupine a spolupatričnosti. Jednou z možností ako môže učiteľ uvedené zložky žiackej osobnosti v triede a v škole podporiť a rozvíjať, je pripraviť a zaistiť pozitívnu atmosféru v prostredí školy.
Kľúčové slová: atmosféra, bezpečnosť, podpora, prostredie, sloboda, škola, zodpovednosť.

Abstract: We think in our post about the nature of the educational conditions in current school at development process of pupil’s personality. We start from the pedagogical praxis that points to complexity of school’s operation based on cognitive, affective, willing personality of the pupil. We would highlight that it is very desirable to create specific policies that promote education, personnel, social-moral personality attribute of pupil. We think about idea how to support development of pupils to satisfy for example the need of pupil’s group acceptance in school, how it’s important to feel and meet the possibility of decision making, but also the feel of social, emotional safety. The current school must teach students responsibility for themselves, for their actions, the words, but also for others and also provide space to experience the feeling of group right and belonging. One of the possibilities how could the teacher support and develop mentioned components is to prepare and secure positive atmosphere in environment of school.
Key words: atmosphere, environment, freedom, responsibility, security, school, support.

Problémy hodnotovej orientácie detí

dec 1 2016

Problem of value orientation of children

Abstrakt: Ktoré hodnoty sú pre nás dôležité? Aký majú pre nás význam? V živote sa človek riadi intuíciou, hodnotami ale napríklad aj názormi druhých ľudí. Deti často nechápu pojem hodnota a do určitého veku ich to ani nezaujíma. Poslúchajú svojich rodičov, sú presvedčené, že to čo povedia a robia rodičia je správne. Problém môže nastať hlavne v období puberty, kedy sú najviac ovplyvňované rovesníkmi, chcú medzi nich zapadnúť a riadia sa hodnotami, s ktorými vnútorne nemusia byť stotožnené. V živote nás sprevádzajú hodnoty, ktoré sme nadobudli v rodine. Tie si prenesieme do našej vlastnej rodiny aj my.
Kľúčové slová: hodnotová orientácia, hodnoty, rodina.

Abstract: Which values are important for us? What is their significance? A man´s life is guided by intuition, by values, as well as by other people´s opinion. Children often do not understand the concept of value and up to a certain age they are not interested in it. They obey their parents and they believe that what their parents do and say is correct. The problem may occur during puberty, when they are mostly influenced by their peers. They want to fit in and they are guided by the values, which they may not be internally identified with. In our life we are accopmanied by values which we have obtained in our family. Later we transfer these values to our own family.
Key words: value orientation, values, family.
„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných. “ (Albert Einstein)

Aktivita a participácia ľudí so zdravotným postihnutím z pohľadu študentov pomáhajúcich profesií a bežnej populácie

dec 1 2016

Activity and participation in people with disabilities from the persective of students of helping professions and general population

Abstrakt: V súčasnosti sa pri hodnotení človeka so zdravotným postihnutím čoraz viac berú do úvahy faktory prostredia a kontext, v ktorom jednotlivci so zdravotným postihnutím žijú. Súčasťou hodnotenia zdravotného stavu jednotlivca je aj hodnotenie aktivity a participácie. Cieľom výskumnej štúdie bolo zistiť, ako je vnímaná participácia ľudí so zdravotným postihnutím študentmi odborov pomáhajúcich profesií v porovnaní s vnímaním ľudí z bežnej populácie. Výsledky poukázali, že vnímanie participácie ľudí so zdravotným postihnutím z pohľadu študentov pomáhajúcich profesií sa celkovo nelíši od pohľadu bežnej populácie. Obe skupiny považujú participáciu ľudí so zdravotným postihnutím za významne limitovanú.
Kľúčové slová: aktivita, participácia , zdravotné postihnutie, vnímanie zdravotného postihnutia

Abstract: Currently, the assessment of a person with disability increasingly take into account environmental factors and the context in which individuals with disabilities live. The evaluation of individual´s activities and participation are included in the health assessment. The aim of the research study was to find out how participation of people with disabilities is perceived by students of helping professions in comparison to the general population. The results showed that there is not significant difference between helping professions students´perception and the perception of the representatives of general population. Both groups consider the participation of people with disabilities as significantly limited.
Key words: activity, participation, disability, perception of the disability

Odborný jednodňový workshop na tému: Zručnosti projektovania v samospráve a neštátnom sektore v Dolnom Kubíne

nov 16 2016

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v spolupráci s občianskym združením Chuť ŽIŤ organizuje Odborný jednodňový workshop na tému: Zručnosti projektovania v samospráve a neštátnom sektore

Termíny konania:
07.01.2017 (21.12.2016 uzávierka prihlášok)
28.01.2017 (09.01.2017 uzávierka prihlášok)

Miesto konania: Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s. r. o. ČSA 1852/6, Dolný Kubín

Cieľ aktivity: Prednáškou, praktickými a rolovými cvičeniami priblížiť vybrané segmenty projektovania v rámci grantových výziev a európskeho rozmeru projektov.

Cieľová skupina: Samosprávy miest a obcí, neziskové organizácie, sociálne podniky, iné subjekty, komunitné centrá,
Celková cena za odborný workshop: 69 eur/s DPH

Oznam o možnosti štúdia posunkovej reči pod vedením erudovaných odborníkov z Asociácie pre nepočujúcich v Žiline

nov 16 2016

Občianske združenie Chuť ŽIŤ organizuje odborný kurz posunkovej reči pod vedením odborníkov Asociácie pre nepočujúcich v Žiline. Štúdium prebieha v poludňajších, pracovných dňoch. Školenie bude prebiehať v rámci Žiline, a v Dolnom Kubíne. Kurz by mal začať od 12. 12. 2016 (možnosť sa prihlásenia je do 10. 12. 2016). V cene kurzu sú zahrnuté aj materiály lektorov. Kurz bude prebiehať v popoludňajších hodinách.

Cena kurzu za jednu hodinu 3 eur.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0944 384 176, e-mail: chutzitvzdelavanie@gmail.com

Recenzia na Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie „Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách“

nov 14 2016

PAPŠO, P. (Eds.), Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016, 153 s., ISBN 978-80-557-1142-3

V dňoch 13. a 14. apríla 2016 Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Lillehammer University College v Nórsku zrealizovala v Banskej Bystrici medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách.“ Jedným z výstupov tohto vedeckého podujatia medzinárodného charakteru je rovnomenný zborník príspevkov, ktorého editorom je Peter Papšo, člen Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici.

Zborník sa na svojich 153 stranách primárne tematicky zameriava na ochranu detí a mládeže vo vybraných krajinách. Je koncipovaný z dvanástich jazykovo rôznorodých príspevkov od šestnástich autorov – sedem z nich je v slovenskom jazyku, tri sú v anglickom a dva v poľskom jazyku. Príspevky majú prehľadový i empirický charakter.

Akreditovaný odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov: SEBAPOZNANIE - POTENCIÁL A LIMITY MEDIÁTORA, november/december 2016

nov 9 2016

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaného odborného seminára v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov: SEBAPOZNANIE - POTENCIÁL A LIMITY MEDIÁTORA. Ide o akreditovaný seminár. VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o. Bratislava je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Termíny konania:
28.11.2016 (23.11.2016 uzávierka prihlášok)
13.12.2016 (08.12.2016 uzávierka prihlášok)

Miesto konania:
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Nám. 1. mája, Bratislava

Cieľ aktivity:
Prednáškou, praktickými a rolovými cvičeniami priblížiť vybrané segmenty sebapoznania, jeho základné princípy a aplikačný manuál pri mediácii.

Cieľová skupina:
Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420 /2004 Z. z. o mediácii v platnom znení.

Seminár o stratégii service learning, sa koná 9.11.2016 v Banskej Bystrici

okt 21 2016

Srdečne Vás pozývame na seminár o stratégii service learning, ktorá spája vzdelávanie so službou v komunite (dobrovoľníctvom). Service learning je vo väčšine krajín etablovaná vzdelávania a učebná stratégia, rozvíjaná v prostredí základných, stredných a vysokých škôl, ale aj v rámci neformálneho vzdelávania. Úzko súvisí s konceptom komunitných škôl a napĺňaním tretieho poslania univerzít. Umožňuje prepájať teóriu a prax, rozvíjať nielen profesijné, ale aj kľúčové kompetencie a občiansku angažovanosť, posilňovať interdisciplinárnu spoluprácu...

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka akreditované vzdelávacie programy, ktoré otvára v 4. štvrťroku 2016

okt 18 2016

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré budeme v Inštitúte ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov otvárať:

 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách
 • Mediátor
 • Manažment kvality v sociálnych službách
 • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Misijná a rozvojová spolupráca
 • Krízová intervencia
 • Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Terénna sociálna práca a streetwork
 • SOCIOTERAPIA v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce

Konferencia Výzvy 21. storočia: migrácia a ľudská dôstojnosť, sa koná 30. 11. 2016 v Banskej Bystrici

okt 7 2016

Cieľom konferencie je odborná diskusia v oblasti migrácie a jej zdravotných a sociálnych aspektoch, v oblasti dodržiavania ľudských práv a rešpektovania ľudskej dôstojnosti človeka, v oblasti nezamestnanosti, chudoby a zadĺženosti.

Tematické okruhy príspevkov:
1. smerovanie európskej migračnej agendy
2. príčiny a dôsledky migrácie
3. etika a kresťanská filozofia
4. humanistické aspekty ľudskej dôstojnosti
5. chudoba, nezamestnanosť, bezmocnosť – príčiny a jej dôsledky.

Konferencia Nová sociálna edukácia človeka V. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), sa koná 7.11.2016 v Prešove

okt 5 2016

Cieľ konferencie

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2016 v priestoroch PBF na tému Nová sociálna edukácia človeka V. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe.

Cieľom konferencie je diskusia o zmysle a realite celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva, s dôrazom na sociálne aspekty a z pohľadu: teológie, antropológie, filozofie, kulturológie, psychológie, pedagogiky, andragogiky, sociológie, sociálnej práce, sociálnej politiky.

Medzipohlavné rozdiely správania žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania

sep 27 2016

Gender Differences of Lower Secondary School Students‘ Behaviours

Abstrakt: Prejavy školského správania sú podstatne ovplyvňované tým, ako žiak vníma druhých žiakov v triede, alebo ako prežíva realizáciu aktivít v školskom prostredí. Táto štúdia sa zameriava na prejavy školského správania dievčat a chlapcov. Prostredníctvom upraveného škálového dotazníka (Mezera, 1999, 2000) sa vykonával zber dát na vzorke 105 žiakov 9. tried bežných základných škôl. Analýza sa zakladala na troch premenných: Sociabilita, Negativizmus, Emočná labilita. Rozdiely boli zistené medzi dievčatami a chlapcami v premennej Emočná labilita a Negativizmus, kde dievčatá skórovali signifikantne vyššie v premennej Emočná labilita, a chlapci v premennej Negativizmus.
Kľúčové slová: emočná labilita, negativizmus, sociabilita, školské správanie

Abstract: Students’ school behaviors demonstrations are significantly influenced by the how students perceive other students in a class; or how students experience the participating in activities in the school environment. The present study describes the behavior demonstrations of girls and boys at school. The data were collected through adapted scale questionnaire (Mezera, 1999, 2000). The research sample consisted of 105 students in 9th grade of Slovak mainstream primary schools. The analysis of results is based on following three variables: Sociability, Negativism, Emotional lability. There were found differences between girls and boys in the variable Emotional lability and Negativism; girls scored higher within the variable Emotional lability, while boys reached higher score in the variable Negativism.
Key words: emotional lability, negativism, sociability, school behaviors

Problematika podporných skupín príbuzných osôb so syndrómom demencie v medzinárodnom kontexte

sep 23 2016

Support groups for relatives of people with dementia syndromes in an international context

Abstrakt: Podporné skupiny poskytujú priestor pre vzájomné diskusie, rozhovory, edukáciu a výmenu skúseností skupiny osôb s rovnakým problémom. Príspevok analyzuje podporné skupiny príbuzných osôb s ochorením demencie rôzneho typu etiológie v medzinárodnom kontexte. Alzheimerova choroba ako jedna z možných foriem demencie sa stáva reálnou hrozbou pre jednotlivé štáty sveta a to z niekoľkých dôvodov. Kognitívny úpadok týkajúci sa jedného člena rodiny vplýva výrazne na celkové sociálne fungovanie celej rodiny. Záťaž často zostáva na pleciach blízkych príbuzných, ktorí preberajú na seba rolu rodinného opatrovateľa. Príspevok približuje problematiku podporných skupín, ich význam pri poskytovaní sociálnych služieb ako doplnkovej služby a intervencie pri prevencii syndrómu vyhorenia rodinného opatrovateľa.
Kľúčové slová: podporná skupina, demencia, medzinárodný kontext

Abstract: Support groups provide people facing similar problems with a space for discussions, talks, education and for sharing their experiences. This paper studies support groups for relatives of people with various forms of dementia from an international perspective. For several reasons, Alzheimer’s disease – one possible form of dementia – is becoming a threat in the individual countries. The decrease of cognitive skills in one family member greatly affects the social functioning of the whole family. The burden is often on the family members who assume the role of caregivers. The focus of this paper is on support groups as a supplement to the help and care services and on the importance of these groups in prevention of burn-out syndrome in family caregivers.
Key words: support group, dementia, international context

Konferencia pod názvom Príbehy žien, ktoré zažili domáce násilie (a odborníkov, ktorí im pomáhali), sa koná 29.9.2016 v Bratislave

sep 22 2016

Ženy, ktoré zažili domáce násilie sa často boja o ňom hovoriť. Hanbia sa za tú etapu svojho života a nechcú sa k nej vracať. Boja sa odhalenia identity. A tak ich príbehy ostávajú roztrúsené v spisoch množstva organizácií – v každom kúsok. Ale je veľmi dôležité aby odborníci mali spätnú väzbu. Aby sa dokázali pozrieť nielen na „svoju“ prácu, ale aby vytvárali siete pomoci, aby komunikovali o metódach, a aby sa dokázali pozrieť aj na chyby, ktoré pri snahe pomôcť urobia. Podarí sa to vtedy, keď o probléme domáceho násilia budeme hovoriť otvorene...

Únia materských centier vás pozýva na interdisciplinárnu konferenciu pod názvom Príbehy žien, ktoré zažili domáce násilie (a odborníkov, ktorí im pomáhali)