2 % z dane pre Prohuman

jan 20 2017

Ak ste našli u nás čitateľsky zaujímavý obsah a chceli by ste nám pomôcť poukázaním 2 % z dane pre ďalší rozvoj časopisu, článkov a tém, je tu pár informácií ktoré vás môžu zaujímať:

 • Činnosť časopisu Prohuman nebola od jeho vzniku v roku 2009 finančne podporená žiadnou dotáciou zo štátneho rozpočtu SR, európskym grantom ani žiadnou nadáciu v SR ani zo zahraničia. Časopis finančne nepodporilo MPSVaR ani napriek žiadostiam.
 • Už ôsmy rok vám prinášame voľne dostupné články z viacerých vedeckých oblastí.
 • Cesta k pravde vedie cez otvorenú diskusiu, ktorej v našich internetových časopisoch dávame priestor.
 • Ak ste v článkoch našli pomoc a inšpiráciu, môžete nám teraz pomôcť
 • Neprinášame konfrontáciu ale otvorený priestor pre odbornú diskusiu.
 • Snažíme sa publikovať kvalitné články a informácie.
 • Nájdete u nás množstvo zborníkov a odborných kníh v PDF.
 • Pomáhame čitateľom pri štúdiu a v praxi.
 • V prípade ak ste nám pomáhali ako dobrovoľník, autor článkov alebo inak, môžete poukázať až 3% z dane.
 • Je pravdou, že iba pár jednotlivcov sa podieľa finančne a materiálne na udržaní prevádzky časopisu a práve 2% z dane sú nástrojom, ako tí ktorým, sme pomohli ho môžu podporiť udržať.

ProSurvey - služba, ktorá Vám pomôže s výskumom

mar 21 2016

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

Medzinárodná vedecká konferencia Profesijné hodnoty sociálnej práce, 18. – 19. október 2017, Piešťany

sep 13 2017

TEMATICKÉ SEKCIE KONFERENCIE

1. Profesijné hodnoty sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií
2. Etické podmienky výkonu supervízie
3. Etické rozhodovanie
4. Aktuálne bioetické problémy a dilemy pomáhajúcich profesií

Medzinárodná grafologická a písmoznalecká konferencia, sa koná 9.9.2017 v Prešove

sep 4 2017

Slovenská grafologická spoločnosť (SGrS), Nanterská č.1681/14, 010 01 Žilina a Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, pri príležitosti 25. výročia Slovenskej grafologickej spoločnosti si Vás dovoľujú pozvať na podujatie ,,MEDZINÁRODNÁ GRAFOLOGICKÁ A PÍSMOZNALECKÁ KONFERENCIA".

Garant konferencie: Ing. Bc. Jozef Matej – prezident SGrS

Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VI. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), 7.11.2017, Prešov

aug 28 2017

Cieľ konferencie

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2017 v priestoroch PBF na tému Nová sociálna edukácia človeka VI. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe.
Cieľom konferencie je diskusia o zmysle a realite celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva, s dôrazom na sociálne aspekty a z pohľadu: teológie, antropológie, filozofie, kulturológie, psychológie, pedagogiky, andragogiky, sociológie, sociálnej práce, sociálnej politiky.

Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov IVSP, ktoré otvára v 2. polroku 2017

aug 12 2017

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré budeme otvárať v 2. polroku 2017:

 • Manažment kvality v sociálnych službách
 • Mediátor
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Krízová intervencia
 • SOCIOTERAPIA“ - v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce
 • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Dětské úzkosti v kontextu dnešní doby

júl 27 2017

Anxiety of children in the context of the present time

Abstrakt: Text je věnován problematice dětské úzkosti v možnostech psychoterapeutického přístupu z hlediska fenomenologického. Ontické hledisko neumožňuje ozřejmit, pochopit a následně účinně terapeuticky ošetřit problém v temporální časovosti dítěte úzkostí trpícího. Hlavní myšlenkou je pochopení emočního schématu rodiny jako živého organizmu, bez možnosti konkretizování objektivním měřením. Pro dítě, které se do tohoto systému rodí, představuje zakládající možnost prožívat bezpečí a přijetí s přesahem významu zkušenosti do dospělosti.
Klíčová slova: Dětská úzkost, onticita, ontologie, rodina, emoční schema rodiny, temporalita, transgenerační přenosy

Summary: The text is devoted to childhood anxiety in the possibilities of psychotherapeutic approach from a phenomenological point of view. The ontic point of view does not allow to explain, to understand and then effectively treat the problem in temporal time of the child with anxiety. The main idea is to understand the emotional scheme of the family as a living organism, without the possibility of concretizing it by objective measurement. For the child who is born into this system, it is the founding possibility of experiencing security and acceptance with overlapping the importance of experience to adulthood.
Key words: child anxiety, onticity, ontology, family, emotional family scheme, temporality, transgenerational transmissions

Možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií (recenzia)

júl 24 2017

Autorka: Lucia Drotárová
Vydavateľ: Nakladatelství Epocha, Praha
Rok vydania: 2016
Rozsah: 166 s.
ISBN: 978-80-7557-003-1.Na úvod štruktúra monografie

 1. Možnosti sociálno-psychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií.
 2. Problémy merania efektivity aktivít určených na rozvoj osobnosti študentov.
 3. Osobnostný rozvoj v rámci svojho vysokoškolského štúdia – čo si prajú študenti?
 4. Čo študenti skutočne potrebujú?
 5. Overenie možností sociálno-psychologickej podpory rozvoja tvorivosti študentov sociálnej práce.
 6. Metodické listy.
 7. Príklady kurzov.
 8. Zoznam bibliografických odkazov.
 9. Informácia o autorke.

Sú vo svete ľudia, ktorí vo svojich publikáciách preukazujú nadanie k tvorbe tým, že nielen dokážu prezentovať vlastné jedinečné videnie a pochopenie skúmanej reality, ale myslia predovšetkým na blaho druhých ľudí. Píšu pre povznesenie a úžitok mysle a ducha mnohých.

Pozvánka na I. sympózium na Slovensku s prof. Dr. Monikou Krohwinkel, ktoré sa koná 27.09.2017 v Holíči

júl 12 2017

Miesto konania: Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Holíč, Bernolákova 4
Termín konania: 27.09.2017 od 8:30 – 16:30

Rozvoj kvality v profesionálnom ošetrovateľstve a v opatrovateľstve si vyžaduje validované teoretické a metodické podklady pre systémy činností, v ktorých v centre pozornosti stoja nielen klienti, odborní pracovníci pri lôžku, ale aj záujmy ich príbuzných. Pri tomto poznaní získava na význame individuálna podpora klientov a podpora ich zostávajúcich zručností, schopností a zdrojov.

Práve ich vlastné zdroje im budú pomáhať uspokojovať svoje potreby a riešiť zvládanie denných aktivít vo svojom sociálnom prostredí a so svojimi prežitými existenčnými skúsenosťami.

Tridsaťročným výskumom, vytvorený a v praxi overený teoereticko-praktický systém prof. Moniky Krohwinkel ponúka teoretické a metodické podklady pre potrebné ošetrovateľské a opatrovateľské systémy činností (pracovné systémy) v praxi, v manažmente, v zabezpečení kvality, vo výučbe a vo výskume.

Výskum inovatívnych liečebných postupov a technologických postupov pre výrobu kombinovanej vakcíny a založenie seed lot systému

júl 11 2017

(Projekt aplikovaného výskumu)

Slovenská farmaceutická spoločnosť IMUNA PHARM, a.s., so sídlom v Šarišských Michaľanoch, spustila v decembri 2013 nový projekt aplikovaného výskumu v oblasti humánnych vakcín použitím inovatívnych technologických postupov, s cieľom zabezpečiť samostatnosť východo-európskeho regiónu vo výrobe vakcín novými technologickými postupmi.

Projekt s názvom „Výskum inovatívnych liečebných postupov a technologických postupov pre výrobu kombinovanej vakcíny a založenie seed lot systému“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe Zmluvy o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj, č. 0782/2013, uzavretej v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2013-14549/39695:1-11. Prvým krokom k zabezpečeniu realizácie projektu bolo vytvorenie troch nových pracovných miest prevedecko-výskumných pracovníkov na aktuálnom výskumno-vývojom pracovisku spoločnosti a ich obsadenie odborníkmi v tejto oblasti. V rámci projektu boli vytvorené tri nové pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných výskumno-vývojových pracovníkov. Počas roka 2014 bola vypracovaná a porovnaná génová mapa kmeňa rubeoly. Zároveň boli zadefinované podmienky kultivácie kmeňa rubeoly v poloprevádzkových podmienkach. Boli vytipované podmienky pre poloprevádzkovú výrobu monovakcíny proti osýpkam a proti mumpsu po implementácii vyvinutého inovatívneho technologického postupu pomnoženia vírusov na kuracích fibroblastoch.

Vyučovací štýl učiteľa ako prostriedok zefektívňovania učenia sa žiakov

júl 7 2017

Teaching style of a teacher as a way to make more effective learning process of the pupil's

Abstrakt: Príspevok je zameraný na učiteľa a jeho vyučovací štýl, v súvislosti s ktorým venujeme pozornosť žiakovmu poňatiu učiva a možnostiam jeho ovplyvňovania. Cieľom príspevku je poukázať na vyučovací štýl učiteľa nielen ako prostriedok odovzdávania množstva poznatkov, ale predovšetkým ako osobnostne stimulujúci prostriedok zefektívňovania učenia sa žiakov.
Kľúčové slová: žiakovo poňatie učiva, vyučovací štýl, zefektívňovanie učenia sa žiakov

Abstract: The article is focused on a teacher and his teaching style regarding to his ability to pay attention to the pupil's understanding of the teaching material and to his possible influence. The main goal of this article is to present the teaching style of a teacher primary as a tool of increasing efficiency of learning process of the pupil's, not just a tool of sharing the knowledge.
Key words: pupil's understanding of lesson, teaching style, efficiency of pupil's learning process

Radkin Honzák: Chytřejší mobil po ruce = hloupější mozek v hlavě

jún 26 2017

Rozprasení chytrých telefonů nás uvědlo do éry neuvěřitelných kontaktů. Jejich majitelé mohou být kdykoliv spojeni s kýmkoliv, psát si s přáteli, z postele zjišťovat kvalitu počasí nejen doma, ale třeba v Gronsku, sledovat on-line povstání v Tramtárii, hrát na burze, fandit svému mužstvu, nakupovat, nebo lovit partnerky a partnery všech ekonomických a morálních kategorií.

Průměrný majitel takového přístroje na něj klepne nejméně pětaosmdesátkrát za den, včetně toho, že je to jeho první aktivita po probuzení a poslední před usnutím. Devadesát procent vlastníků bez svého telefonu nevyjde z domu, viz konečně nový výklad symbolu K+M+B jako připomínky staříkům, aby měli klíče, mobil a brejle.

Chytré telefony nabízejí rozšíření běžných možností, zvýšení produktivity, úsporu času, nechlubí se ale tím, co svým majitelům berou. Například schopnost rychlého rozhodování v běžných situacích a obchodníci jsou málo až vůbec nadšeni tím, že zákazníci lomcující telefony daleko méně věnují pozornost pestrosti vystaveného zboží.

Radkin Honzák: Pravda a lež na emočních vahách; která z nich je kdy lepší?

jún 26 2017

Naše vědomí o světě a o nás v něm je udržováno a upřesňováno nekonečným tokem přicházejících informací, které vnímáme všemi smysly a zpracováváme převážně nevědomě a zčásti vědomě.

Není zprávy bez emočního náboje; pomněme, že údiv patří mezi šest základních emocí. Tatáž zpráva může mít a většinou také má různý emoční náboj podle příslušnosti k sociální skupině – od dyády po národ. Když „naši“ hráli 4:2, tak „jejich“ hráli 2:4 a „voni“ z toho budou mít menší potěšení než my. Radost je příjemnější než smutek. Jestli se to dalo čekat, budou emoce na obou stranách nižší intenzity, než když se to čekat nedalo.

Pojem emoce je odvozen od latinského e-motio, což znamená pohnutí. To můžeme zachytit na třech osách:
nabuzení --- útlum, přiblížení --- oddálení, spolupráce --- soupeření.
Když naši vyhráli, budeme my nabuzení, sdružíme se a budeme spolupracovat na oslavách, zatímco fanoušci soupeře budou skleslí, nebudou mít tendenci se sdružovat (ledaže by tragedie byla tak velká, že je srazí do houfu) a co se týká vzájemné aktivity, bude někde u bodu mrazu, neboť smutek je časem usebrání, přemítání a hledání.

Radkin Honzák: Knihy, které mohu doporučit

jún 26 2017

Alexandr Peškov, mladší generaci již neznámý, v encyklopediích však dosud dohledatelný jako Maxim Gorkij, pravil, že za všechno, co je v něm dobré, vděčí knize. A to netušil, jak dobrá kniha, kterou jsem napsal, se chystá. Bude se jmenovat Psychosomatická prvouka a když to všechno dobře vyjde, vyjde ještě letos. Do té doby je možné podívat se do knih, z nichž jsem ještě stačil něco opsat, nebo už nestačil, ale kdybych to byl stihnul, byl bych z nich také opisoval.

Abraham H. Maslow: Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Holar, Brno, 2017
Originál tohoto (dobře přeloženého) textu vyšel v roce 1964, zčásti jako reakce na beznaděj a vnitřní pustotu, kterou nabízel tehdy vrcholící existencialismus, kdy „i většina učenců a umělců se aktivně podílela na úpadku humanistických hodnot“, zčásti jako syntéza poznatků o duchovních potřebách člověka a výsledek setkání s transpersonální psychologií a logoterapií. Maslow sám byl přesvědčený atheista a dalo mu určitou námahu vtěsnat nadpřirozené zážitky do pozitivistického psychologického rámce, označuje je však za něco nezbytného, co všem současným formám „netheismu“ chybí.

Pro něj to jsou „vrcholné zážitky“, prožitky celku, lásky, ale také sebenaplnění a odevzdání se, hold pravdě, spravedlnosti a dalším pozitivním hodnotám. Považuje je za fyziologické naplňování duchovních potřeb, jež v sobě skrývají jak přesah běžné existence, tak pocit jednoty s vyššími systémy, s vesmírem, zážitky, které byly v minulosti charakterizována jako vrcholné náboženské, extatické, aj.

Bratislavská škola sociálnej andragogiky

jún 23 2017

Bratislava school of social andragogy

Abstrakt: Príspevok vznikol so zámerom poukázať na hlavné východiská koncepcie a systému sociálnej andragogiky, ktoré vyplynuli z činnosti Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdia vyzdvihuje vklad J. Perhácsa, M. Machalovej a L. Szabovej-Šírovej do rozvoja sociálnej andragogiky. Vracia sa k výsledkom vedecko-výskumného snaženia bratislavskej katedry andragogiky a jej krokom v budovaní študijného zamerania sociálna andragogika, ktoré udali smer vývoja sociálnej andragogiky aj na ďalších pracoviskách na Slovensku a v Čechách.
Kľúčové slová: Sociálna andragogika. Profesijné kompetencie sociálnych andragógov. Cieľové skupiny sociálnej andragogiky. Sociálnoandragogické poradenstvo. Edukačná sociálna práca.

Abstract: This article was written with an intention to point out to the main sources of conception and system of social andragogy that resulted from the activities of the Department of Andragogy of the Faculty of Philosophy at Comenius University in Bratislava. The study emphasizes the fact that Mr. Perhács, Mrs. Machalová and Mrs. Szabová-Šírová made an important contribution to the development of social andragogy. It recapitulates the results of scientific and research efforts of the Department of Andragogy in Bratislava. The study also deals with the steps that were taken by the Department to create the study field of social andragogy that set the tendencies of social andragogy development also at other working places in Slovakia and Czech republic.
Key words Social andragogy. Professional competences of social andragogists. Target groups of social andragogy. Social-andragogical counselling. Educational social work.