Konferencie

Seminár Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, sa koná 4.12.2017 v Nitre

nov 27 2017

Seminár sa uskutoční dňa 4.12. 2017 v priestoroch Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. V prípade aktívnej účasti na seminári je potrebné poslať vyplnenú prihlášku najneskôr 1.12.2017.

Diskusie POVINNÉ OČKOVANIE – stále predmet vášnivých sporov? (7.11.2017) a MATERNICA NA PRENÁJOM – právne a etické otázky náhradného materstva (21.11.2017) sa konajú aj v Bratislave

okt 30 2017

V Bratislave sa konajú verejne prístupné diskusie pod názvom POVINNÉ OČKOVANIE – stále predmet vášnivých sporov? (7.11.2017) a MATERNICA NA PRENÁJOM – právne a etické otázky náhradného materstva (21.11.2017).

3. medzinárodná vedecká konferencia „Téma, v ktorej žijeme“, 15.11.2017, Bratislava

okt 19 2017

Inštitút ochrany ústavných práv Vás pozýva na 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Téma, v ktorej žijeme“

Deň: 15. november 2017
Miesto: Kongresové priestory Vysokoškolského internátu Družba Univerzity Komenského, Botanická 6, 841 04 Bratislava
Čas: od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Na konferencii budú prednášať odborníci, pedagógovia a spolupracovníci z Rakúska, Čiech a Slovenska

Konferencia Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru, 09.–10.11.2017, Michalovce

okt 9 2017

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach organizuje IV. Medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“, ktorá sa uskutoční 09.– 10. novembra 2017 v priestoroch Detašovaného pracoviska v Michalovciach.

Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VI. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), 7.11.2017, Prešov

aug 28 2017

Cieľ konferencie

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2017 v priestoroch PBF na tému Nová sociálna edukácia človeka VI. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe.
Cieľom konferencie je diskusia o zmysle a realite celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva, s dôrazom na sociálne aspekty a z pohľadu: teológie, antropológie, filozofie, kulturológie, psychológie, pedagogiky, andragogiky, sociológie, sociálnej práce, sociálnej politiky.

Konferencia Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií, 19.-20.10.2017, Košice

máj 11 2017

Interdisciplinárna konferencia Psychologické a sociálne aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií, sa koná 19.-20. októbra 2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Hlavné tematické okruhy:
Starostlivosť o seba: psychologické a sociálne kontexty
Psychologické aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
Vyhorenie, stres, únava z pomáhania a negatívne dôsledky pomáhania
Osobnostný rozvoj a pomáhajúca profesia

ICSW Europe Social Summit Progress and Social Welfare Moscow 2017, 18- 19th of May, 2017

jún 6 2016

The experts from Europe will present legislative and standard framework, the defining observances of basic guarantees of social protection, political measures in the field of social security, strategy of expansion of coverage of social security in relation to the vulnerable groups of population, people with disabilities, senior generation, emigrants and also the persons occupied in formal and informal economy. The special focus will be put on actual general social problems related to the ICSW European Region.

Participation in the Summit of experts from Europe including the experts from Eurasian Region will provide an opportunity to define the strategic regional directions of development of social protection of the population in the international context.

Expected results:

 1. Preparing and adoption of the Summit Resolution as the recommendation to professional sector at national and regional level.
 2. Preparation and publishing of Summit proceedings.
 3. Publicizing of the Summit in mass media of Moscow, the Russian Federation and abroad.

Mezinárodní vědecká konference XII. Hradecké dny sociální práce, 2. a 3.10.2015, Hradec Králové

máj 28 2015

Téma konference: Sociální práce v nejisté době

Datum a místo konání: 2. a 3. října 2015 , Hradec Králové, 1227 Hradecká ulice

Konference 12. Hradecké dny sociální práce svým tématem odkazuje na práci prof. Ulricha Becka (1944 – 2015), který zemřel letos na Nový rok ve věku 70 let. Tento klasik německé sociologie a tématu nejistot a rizikové společnosti je znám nejen v oblasti společenských věd a jeho klíčové dílo „Riziková společnost“ bylo přeloženo do více než 15 světových jazyků, včetně jazyka českého. Tématu rizikové společnosti se vší její spletitostí, globalizační šíří záběru a složitostí, se svým způsobem doživotně upsal. Téměř na sklonku života pak řekl: „Ale jinak jsem vším také pohlcen a přehlcen, už nemám schopnost se událostmi systematicky zabývat. Maximálně je možné si vybrat jeden bod a ten soustavně sledovat, jinak se v tom ztratíte. To perpetuum mobile světových událostí člověk nemůže chápat ani v jednotlivostech, natož pak v tom, jak spolu všechno to dění souvisí.“ (Zdroj: http://respekt.ihned.cz/c1-52009450-zemrel-sociolog-ulrich-beck)

Medzinárodná vedecká online konferencia Sexualita a postihnutie III, bude prebiehať 1.-2.10.2015

máj 13 2015

Cieľom tretieho ročníka medzinárodnej vedeckej online konferencie je podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality, partnerských vzťahov a sexuálnej výchovy osôb s postihnutím v kontexte kvality ich života a v prepojení so širšími výskumnými otázkami z rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, etiky, antropológie, rodových štúdií, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky a iných vied. Akceptované sú vedecké texty teoretického, výskumného ci praktického charakteru, ako aj príspevky doktorandov a iných začínajúcich vedeckých pracovníkov.

World Conference of Social Work, Education and Social Development, June 27-30, 2016 Soeul, Korea

mar 31 2015


More Informations: http://swsd2016.org

22. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, se koná 15. - 17. května 2015 ve Vernířovicích u Šumperka

mar 10 2015

Vážené dámy, vážení pánové, organizační výbor Sekce Psychologie zdraví ČMPS si Vás dovoluje pozvat na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Konference se bude konat v Hotelu REONEO ve Vernířovicích u Šumperka ve dnech 15. - 17. května 2015.

Hlavní témata programu:

 • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví
 • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS)
 • Psychologické a sociální determinanty zdraví
 • Zátěž a stres, jejich důsledky, možnosti jejich zvládání
 • Kvalita života, osobní pohoda (well-being) a zdraví
 • Resilience (psychická odolnost) a zdraví
 • Pozitivní psychologie a psychologie zdraví (průnik)
 • Škola a zdraví, výchova ke zdraví a pozitivní edukace
 • Pohyb a zdraví
 • Možnosti aktivního ovlivnění zdraví, tj. prevence, ochrana a podpora zdraví z pohledu psychologie zdraví

Konferencia Ľudské práva a sociálna práca, sa koná 24.4.2015 v Žiline

dec 21 2014

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je zvýrazniť nové úlohy a funkcie sociálnej práce so zvýraznením ich pôsobnosti v posilňovaní všetkých dimenzií ľudských práv.
Prijatie nových medzinárodných definícií sociálnej práci a slovenského zákona o sociálnej práci v roku 2014 povýšilo sociálnu prácu na vyššiu úroveň a nový sociálny i právny poriadok umožňuje skúmať aktuálne úlohy sociálnej práce v dimenzii ľudských práv, sociálnych práv a ekonomických práv.
V podmienkach vyspelých štátov sa uplatňujú nové formy sociálnej práce zamerané na zvyšovanie úrovne ľudských práv v sociálnom kontexte.

Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy v Dolnej Krupej

apr 5 2012

VŠ ZaSP sv. Alžbety,n.o. Bratislava prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania prevádzkuje Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy v Dolnej Krupej (okr. Trnava).
Vzdelávacie a rozvojové stredisko je možné využiť na organizovanie vzdelávania, školení, tréningov, pracovných a rodinných osláv a jubileí.

03
01
02