Konferencie

11. celoslovenská konferencia Psychológia zdravia 2016 - Kam sme dospeli po 10 rokoch, sa koná 9.6.2016 v Bratislave

jún 3 2016

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV a Prohuman organizujú 11. celoslovenskú konferenciu pod názvom Psychológia zdravia 2016 - Kam sme dospeli po 10 rokoch. Ďalšie informácie o konferencii budeme priebežne aktualizovať na tomto mieste.

Cieľom 11. konferencie je poskytnúť prehľad o stave psychológie zdravia v najrôznejších oblastiach výskumu, aplikácie a teórie disciplíny na Slovensku v Českej republike a vo svete.
Radi privítame študentov a doktorandov, ktorí v samostatnej sekcii môžu prezentovať výsledky svojich prác.
Chceme dať priestor na panelovú diskusiu k stavu psychologických vied vo vzťahu k dynamickým zmenám ktorými prechádza naša spoločnosť a zdravotníctvo.

Tematické okruhy:
- záťaž a stres,
- stres a zdravie,
- zvládanie,
- psychosociálne determinanty zdravia
- kvalita života,
- osobná pohoda a zdravie,
- pozitívna psychológia a zdravie,
- pohyb a zdravie,
- prevencia a ochrana zdravia,
- podpora zdravia,
- varia.

Informovanie o riešení a čiastkových úlohách APVV projektu na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela

máj 15 2016

Na Katedre etickej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je od 1.7. 2015 riešený projekt APVV - 14- 0176 pod názvom „Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni základných škôl“, kde zodpovednou riešiteľkou je prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. Na projekte participujú aj ďalší riešitelia z vyššie uvedenej katedry a to PaedDr. Eva Balážová, PhD., Mgr. Barbora Baďurová, PhD., doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Ján Kaliský, PhD., doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD., Mgr. Štefan Ligas, PhD. Z Katedry psychológie je do riešenia projektu zapojená PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., a z Katedry pedagogiky doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Cieľom uvedeného projektu je riešiť problematiku absencie didaktických prostriedkov, ktoré by umožnili efektívnu implementáciu prierezových tém do učebného predmetu etická výchova vo vyučovaní žiakov staršieho školského veku. Parciálnym cieľom projektu je na základe empirického výskumu aktuálneho stavu, analýzy riešenej problematiky a potrieb výchovnej praxe vypracovať také didaktické nástroje, ktoré by umožnili efektívnejšie implementovať vybrané prierezové témy (mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti) do vyučovania etickej výchovy v základných školách.

Mezinárodní vědecká konference XII. Hradecké dny sociální práce, 2. a 3.10.2015, Hradec Králové

máj 28 2015

Téma konference: Sociální práce v nejisté době

Datum a místo konání: 2. a 3. října 2015 , Hradec Králové, 1227 Hradecká ulice

Konference 12. Hradecké dny sociální práce svým tématem odkazuje na práci prof. Ulricha Becka (1944 – 2015), který zemřel letos na Nový rok ve věku 70 let. Tento klasik německé sociologie a tématu nejistot a rizikové společnosti je znám nejen v oblasti společenských věd a jeho klíčové dílo „Riziková společnost“ bylo přeloženo do více než 15 světových jazyků, včetně jazyka českého. Tématu rizikové společnosti se vší její spletitostí, globalizační šíří záběru a složitostí, se svým způsobem doživotně upsal. Téměř na sklonku života pak řekl: „Ale jinak jsem vším také pohlcen a přehlcen, už nemám schopnost se událostmi systematicky zabývat. Maximálně je možné si vybrat jeden bod a ten soustavně sledovat, jinak se v tom ztratíte. To perpetuum mobile světových událostí člověk nemůže chápat ani v jednotlivostech, natož pak v tom, jak spolu všechno to dění souvisí.“ (Zdroj: http://respekt.ihned.cz/c1-52009450-zemrel-sociolog-ulrich-beck)

Konferencia liečebných pedagógov Pomáhanie ako proces, sa koná 12.6.2015 v Bratislave

máj 24 2015

Zborník z predchádzajúcej konferencie v PDF nájdete tu: http://www.prohuman.sk/pedagogika/zbornik_konferencia_inkluzivna_klima_a...

2nd V4 Conference on Public Health 2015 - Health for public, public for health, 17-18 September 2015, Park Hotel Diament, Zabrze, Poland

máj 24 2015

WELCOME TO THE 2ND V4 CONFERENCE ON PUBLIC HEALTH „HEALTH FOR PUBLIC, PUBLIC FOR HEALTH”

Tygiel Foundation and School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice and Silesia Division of Polish Public Health Association (PTZP) proudly invite to the 2nd V4 Conference on Public Health „Health for Public, Public for Health”, to be held in Zabrze, Poland on 17-18 September 2015.

Two years after the spectacular success of the 1st V4 Conference on Public Health (more here), that was held in Kosice, Slovakia in 2013, we kindly encourage international scholars, students, physicians and all public health specialists, practitioners and leaders to join us in Zabrze, Poland. We honestly believe you will use this exciting opportunity to join the international forum to share and discuss ideas and experiences, present and publish research results, as well as simply arrange and develop your personal cooperation networks. At the same time, we believe the conference will also be an opportunity to learn about the fascinating cultural and postindustrial legacy of Upper Silesia.

Medzinárodná vedecká konferencia Rodzina - Zdrowie – Choroba, sa koná 24.9.2015 v Krakowskej Akadémii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Poľsko

máj 22 2015

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu Rodzina - Zdrowie – Choroba.

Konferencia sa koná pod záštitou:
Grażyna Rogala – Pawelczyk PhD
President of the Supreme Council of Nurses and Midwives
Maria Szymaczek MSc
Polish Society of Nursing Department in Krakow
Dean of the Faculty of Health and Medical Sciences
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Dean of the Faculty of Health
The Catholic University in Ružomberok
Dean of the Faculty of Humanities
Tomas Bata University in Zlin

Konferencia sa bude konať dňa 24.septembra 2015 v Krakowskej Akadémii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Poľsko.

Medzinárodná vedecká online konferencia Sexualita a postihnutie III, bude prebiehať 1.-2.10.2015

máj 13 2015

Cieľom tretieho ročníka medzinárodnej vedeckej online konferencie je podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality, partnerských vzťahov a sexuálnej výchovy osôb s postihnutím v kontexte kvality ich života a v prepojení so širšími výskumnými otázkami z rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, etiky, antropológie, rodových štúdií, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky a iných vied. Akceptované sú vedecké texty teoretického, výskumného ci praktického charakteru, ako aj príspevky doktorandov a iných začínajúcich vedeckých pracovníkov.

World Conference of Social Work, Education and Social Development, June 27-30, 2016 Soeul, Korea

mar 31 2015


More Informations: http://swsd2016.org

Nehľadajte šťastie v práci. Vytvorte si ho!

mar 31 2015

Chcete byť šéf, pre ktorého by ľudia pracovali aj zadarmo? Chcete byť manažér, ktorého tím srší nápadmi a vždy drží pokope? Chcete byť zamestnanec, ktorý sa nemusí báť o svoj flek?
Odpovede nielen na tieto otázky dostanete na 3. ročníku konferencie Happy Company 2015 14. mája v Bratislave v Divadle Aréna. Dozviete sa aj to, ako sa stať vedomým tvorcom šťastia v práci pre seba či firmu a nie vystresovanou obeťou rýchlo sa meniaceho sveta.

Takmer polovicu života strávime v práci, preto spôsob, akým žijeme svoj život a zarábame peniaze, má rozhodujúci vplyv na náš pocit šťastia, zdravia a zmysluplnosti. Bez ohľadu na to, či sedíme na stoličke šéfa, manažéra, zamestnanca alebo akú vykonávame prácu, môžeme urobiť veľa pre to, aby sme pre seba aj ostatných vytvorili šťastné pracovisko, miesto, kde môžeme pracovať s radosťou, v harmónii, bez stresu a zároveň úspešne.

22. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, se koná 15. - 17. května 2015 ve Vernířovicích u Šumperka

mar 10 2015

Vážené dámy, vážení pánové, organizační výbor Sekce Psychologie zdraví ČMPS si Vás dovoluje pozvat na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Konference se bude konat v Hotelu REONEO ve Vernířovicích u Šumperka ve dnech 15. - 17. května 2015.

Hlavní témata programu:

  • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví
  • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS)
  • Psychologické a sociální determinanty zdraví
  • Zátěž a stres, jejich důsledky, možnosti jejich zvládání
  • Kvalita života, osobní pohoda (well-being) a zdraví
  • Resilience (psychická odolnost) a zdraví
  • Pozitivní psychologie a psychologie zdraví (průnik)
  • Škola a zdraví, výchova ke zdraví a pozitivní edukace
  • Pohyb a zdraví
  • Možnosti aktivního ovlivnění zdraví, tj. prevence, ochrana a podpora zdraví z pohledu psychologie zdraví

Konferencia Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v európe, sa koná 23. a 24.4.2015 v Prešove

jan 17 2015

Koná sa II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: „SOCIÁLNE SLUŽBY V SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI, U NÁS A V EURÓPE“, ktorá sa uskutoční v Prešove v dňoch 23.a 24. apríla 2015. Konferencie sa zúčastnia aj odborníci na sociálnu oblasť z Holandska, Veľkej Británie, Českej republiky, Poľska a Slovenska.

Zámer podujatia
Pojem kvalita už nerezonuje iba vo výrobnej sfére, ale dostal sa do služieb – verejných i sociálnych, kde sa stáva kľúčovým pojmom. V západoeurópskych krajinách sa už v sedemdesiatych rokoch začalo s reformou verejnej správy a deinštitucionalizáciou sociálnych služieb. Začalo sa hovoriť o ich humanizácii a kvalita sa mala zvyšovať zavadzaním manažérstva kvality. Na jej zvýšenie sa začali využívať štandardy kvality v sociálnych službách. Všetkými týmito procesmi musí prejsť aj naša spoločnosť a sociálna práca.
Do sociálnych služieb sa aj u nás zavádzajú štandardy kvality, prebieha ich humanizácia a začína sa s ich deinštitucionalizáciou. Preto sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb aj s touto konferenciou.

Konferencia Ľudské práva a sociálna práca, sa koná 24.4.2015 v Žiline

dec 21 2014

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je zvýrazniť nové úlohy a funkcie sociálnej práce so zvýraznením ich pôsobnosti v posilňovaní všetkých dimenzií ľudských práv.
Prijatie nových medzinárodných definícií sociálnej práci a slovenského zákona o sociálnej práci v roku 2014 povýšilo sociálnu prácu na vyššiu úroveň a nový sociálny i právny poriadok umožňuje skúmať aktuálne úlohy sociálnej práce v dimenzii ľudských práv, sociálnych práv a ekonomických práv.
V podmienkach vyspelých štátov sa uplatňujú nové formy sociálnej práce zamerané na zvyšovanie úrovne ľudských práv v sociálnom kontexte.

Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy v Dolnej Krupej

apr 5 2012

VŠ ZaSP sv. Alžbety,n.o. Bratislava prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania prevádzkuje Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy v Dolnej Krupej (okr. Trnava).
Vzdelávacie a rozvojové stredisko je možné využiť na organizovanie vzdelávania, školení, tréningov, pracovných a rodinných osláv a jubileí.

03
01
02