Informovanie o riešení a čiastkových úlohách APVV projektu na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela

máj 15 2016

Na Katedre etickej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je od 1.7. 2015 riešený projekt APVV - 14- 0176 pod názvom „Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni základných škôl“, kde zodpovednou riešiteľkou je prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. Na projekte participujú aj ďalší riešitelia z vyššie uvedenej katedry a to PaedDr. Eva Balážová, PhD., Mgr. Barbora Baďurová, PhD., doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Ján Kaliský, PhD., doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD., Mgr. Štefan Ligas, PhD. Z Katedry psychológie je do riešenia projektu zapojená PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., a z Katedry pedagogiky doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Cieľom uvedeného projektu je riešiť problematiku absencie didaktických prostriedkov, ktoré by umožnili efektívnu implementáciu prierezových tém do učebného predmetu etická výchova vo vyučovaní žiakov staršieho školského veku. Parciálnym cieľom projektu je na základe empirického výskumu aktuálneho stavu, analýzy riešenej problematiky a potrieb výchovnej praxe vypracovať také didaktické nástroje, ktoré by umožnili efektívnejšie implementovať vybrané prierezové témy (mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti) do vyučovania etickej výchovy v základných školách.

V dňoch 23.-24. 6. 2016 organizuje Katedra etickej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela pri príležitosti 10-ročného jubilea v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy.“ Odbornú gesciu nad konferenciou bude mať rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko. Cieľom konferencie je rozvinúť diskusiu o aktuálnych otázkach osobnostného a sociálneho rozvoja v edukačnom procese v kontexte ľudských práv a aktuálnych etnických konfliktov v globalizovanej, multikultúrnej spoločnosti. Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie budú mať priestor na prezentáciu, výmenu odborných skúseností a odbornú recenziu aktuálnych čiastkových výstupov riešených projektov a zároveň možnosť nadviazať nové odborné kontakty.

Medzinárodná konferencia bude tematicky členená do 4 sekcií:
Sekcia 1 – Ľudské práva v škole,
Sekcia 2 – Prierezové témy vo vyučovaní etickej výchovy,
Sekcia 3 – Aktuálne otázky etickej výchovy.
Sekcia 4 – Atribúty európskej identity vo výchove mládeže. Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých štúdií.

Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy“, je jedným z parciálnych výstupov riešenia projektu APVV.

Autor: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Príspevok je priebežným výstupom riešenia APVV projektu 14-0176 s názvom „Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni základných škôl.“