Pedagogika

The fundamental base of work culture and work spirituality (PDF)

mar 12 2015

This book is published as a result of cooperation of two different groups of specialists and professionals who dealt with the questions of “human conditions” and human dignity at work. The first group of researchers consisted of four specialists in different fields and various kinds of science work like Catholic Social Teaching, Catholic Moral theology, Political Philosophy and Political Ethics, Applied Ethics and Business Ethics, and finally a specialist for Catholic Theology with interest in biblical studies. On the other hand there were professionals from all sort of different firms and enterprises, professionals who work in many positions and finally specialists of all kinds labour union fields.

Riadenie projektov pre seniorov (PDF)

mar 10 2015

ČERNÁ, Ľ. 2014. Riadenie projektov pre seniorov. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. 77 s. ISBN 978–80–561–0130–8
Publikácia vznikla ako výstup projektu Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách.
Autor: © Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Tvorivá streda v SNG pre deti v Bratislave. Posledné voľné miesta na prvý polrok 2015

feb 6 2015

Ateliér pre deti predškolského veku (od 4 do 6 rokov), ktoré sa s umením zoznámia hravým spôsobom. Kurz vedie výtvarníčka Lucia Gašparovičová.

V prvom polroku 2015 prebehnú dva trojmesačné tvorivé kurzy v týchto termínoch:
14. 1. - 1. 4. 2015
8. 4. - 24. 6. 2015

Praktické informácie
Dĺžka jedného stretnutia: 60 – 90 min
Každú stredu o 17.00 h v Slovenskej národnej galérii, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Rezervácia na celý cyklus nutná.

Zameranie programu:
- objavovanie umenia
- zábava
- skúmanie umeleckých diel
- fantázia
- spoločná tvorivá práca v ateliéri
- výtvarné techniky
- témy na pokračovanie
- nové nápady

Poplatok
40 € za trojmesačný kurz, zahŕňa vstup do SNG pre rodinu bez ohľadu na počet členov, odbornú lektorku a materiál na dielne. Poplatok sa hradí bankovým prevodom.

10405481
IMG 2740
10408568

Implementation of media education in Central and Western Europe

jan 31 2015

Abstract: The first considerations regarding increasing media competencies as part of a person's standard education in post-modern society first emerged in post-war Europe. Currently, the topic of media education is implemented into the content of general education in most European countries. This issue is mostly integrated into compulsory subjects, in some countries it is a cross-cutting theme in several subjects, and in some other countries increasing media competencies is part of extracurricular education. The situation is differentiated in individual countries with the longest experience and highest results in Europe, so far, being in Anglo-Saxon and Scandinavian countries.
Key words: educational process, media education, media literacy, students.

Plávanie v plutvách

jan 26 2015

Aj keď ide pomerne o málo známy šport a pritom „plávanie v plutvách“ má dlhú a úspešnú tradíciu vo svete i na Slovensku. Veľkej obľube sa teší najmä v Rusku, Kolumbii a v Európe. Ako prvý na Slovensku sa začal plutvovému plávaniu venovať Vladimir Jendek a založil Klub športových potápačov Neptún v roku 1962. Postupne vznikali ďalšie kluby a v súčasnosti ich je na Slovensku 10. V Bratislave sú 4 kluby, vo Zvolene 2, v Šali 2, v Senci a v Žiline po jednom. Už od začatia konania Svetových hier v roku 1981 je plutvové plávanie pravidelne zaradené do programu hier. Každoročne sa konajú striedavo MS a ME od roku 1976.

Plávanie v plutvách je technický šport. Pri plávaní sa používa monoplutva, alebo bifiny a dýchacia trubica. Niektoré disciplíny sa plávu s fľašou so zásobou vzduchu. Preteká sa na tratiach od 50 metrov do 1500 metrov a maratóny. Najrýchlejšia disciplína je 50 m apnoe (plávanie pod vodou na jeden nádych). Je to veľmi atraktívny a fotogenický šport. Spája v sebe rýchlosť, eleganciu a harmóniu pohybu.

IMG 1051
P1160014
IMG 2227

Socioekonomický status rodiny a jeho vplyv na dieťa

jan 26 2015

Socioeconomic Status of Family and Its Influence on Child

Abstrakt: V rámci rodinného prostredia existuje celý rad činiteľov, ktoré ovplyvňujú vývin detskej osobnosti, jeho súčasný i budúci životný štandard. V štúdii objasňujeme vplyv socioekonomického statusu rodiny na dieťa (z hľadiska jeho fyzického i duševného rozvoja), ako jedného z možných determinantov jeho rozvoja. Uvedomujeme si, že posudzovanie jednotlivých faktorov rodinného prostredia z hľadiska ich vplyvu na dieťa nie je jednoduché, preto štúdiu chápeme len ako načrtnutie niektorých dopadov socioekonomického statusu rodiny na dieťa.
Kľúčové slová: podmienky rodinného prostredia, socioekonomický status rodiny, vzdelanie rodičov, zamestnanie rodičov

Abstract: In the family environment, there are recognized factors which influence development of child´s personality, its present and future standard of living. In this paper, influence of family socioeconomic status on a child is clarified as a one of possible determinants of his development. It is taken to consideration that reviewing of various factors of family environment from the point of their influence on a child is not easy therefore the paper should be understood as a draft of some impacts of socioeconomic status of the family on a child.
Key words: conditions of family environment, socioeconomic status of the family, education of parents, occupation of parents

Zhrnutie z konferencie „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“

nov 12 2014

V Levoči sa dňa 10. októbra 2014 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“, organizovaná PF KU v Ružomberku, Inštitútom Juraja Páleša v Levoči, Katedrou liečebnej pedagogiky v spolupráci s PROLP Asociáciou liečebných pedagógov v SR a IGhB – Internationale Gesellschaft der heilpädagogischen Fach-und Berufsverbände. Podujatie bolo jedným z hlavných výstupov projektu KEGA MŠVVaŠ SR č.035-UK/2013, s názvom: Model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej škole, realizovanom na uvedenom pracovisku.

Zhrnutie konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách.

nov 9 2014

Stalo sa už tradíciou, že sa na Pravoslávnej Bohosloveckej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove, dňa 3.novembra 2014, opäť uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka.
Tento rok bola konferencia tematicky zameraná na rôzne aspekty predovšetkým sociálnej terapie a rovnako tak na duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška. V plenárnej časti konferencie odznelo trinásť príspevkov a v priebehu ďalšieho rokovania konferencie prezentovali v hojnom počte svoje príspevky odborníci z vysokoškolských pracovísk a odborníci z oblasti praxe z Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky.
Na konferencii boli predostreté mnohé významné vedecké a odborné názory a postoje, aj výsledky z výskumov a skúsenosti dobrej praxe.

Report from Congress of social workers and social pedagogues in Moscow, 7th and 8th October 2014

nov 4 2014

In this month The Russian Union for Social Educators and Social Workers held a congress for 1000 of their members from all over Russia, with participation from national and regional authorities on the social area, and international collaborators. The Russian Union was also celebrating that the Social educators in Russia now in 25 years have been a recognized proffession in Russia. AIEJI was represented by General Secretary Ellen Galaasen - and a norwegian contributor on AIEJIs work with the UN convention of childrens right, Anne Grønsund. They did a presentation in one of the parallell seminars about developing the education for social educators in Russia. AIEJIs General Secretary held a speach for the conference. You can read it below.

Učiteľ/učiteľka v škôlke, Bratislava

Hľadáme veselú, hravú, aktívnu a energickú učiteľku do nášho kolektívu!

Náplň práce:
Starostlivosť a výchovno-vzdelávacia činnosť smerujúca k získavaniu vedomostí, schopností, návykov a rozvoja detí.
Príprava, plánovanie a realizácia programu.

Požiadavky:
- pedagogické vzdelanie
- anglický jazyk
- vhodné pre absolventa

Zborník z konferencie Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie v PDF (Levoča, 2014)

okt 28 2014

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“ konanej 10. 10. 2014 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Otázka rozvodu a jeho vplyvu na správanie detí v kolektíve

okt 7 2014

Question of divorce and its effect on children's behavior in the social environment

Abstrakt: Rozvody sa v súčasnosti stávajú dostupným a úplne bežným riešením problémov v rodine. Aj keď rozvodom trpia všetci zúčastnení, najviac ovplyvní dieťa a jeho ďalší život, bez ohľadu na to, v akom veku týmto obdobím muselo prejsť. V štúdii reflektujeme manželstvo a rodinu, ktoré v súčasnosti prechádzajú krízou. Analyzujeme rozvod, ako jeden z najtraumatizujúcejších okamihov v živote, a jeho vplyv na dieťa z rôznych aspektov.
Kľúčové slová: Rodina. Manželstvo. Kríza. Rozvod. Dieťa. Sociálne správanie.

Abstract: Divorces are now becoming available and quite common solution to the problems in the family. Although divorce suffer all participants, mostly affected child and his or her life, no matter at what age this period had to go. In the study we reflect on marriage and the family, which is currently going through a crisis. Divorce is one of the trauma in life and affects various aspects of the child.
Keywords: Family. Marriage. Family crisis. Divorce. Child. Social behavior.

Rodina v Slovenskej národnej galérii v Bratislave

sep 12 2014

Milí rodičia,

ako predchádzajúci rok sme pre Vás a Vaše deti pripravili programy, na ktoré ste zvyknutí. Utorkové ateliéry, Tvorivé stredy, BookObrazy a Spoločné nedele v galérii.

Drumcase Academy – pojazdná bubenícka škola

sep 11 2014

Drumcase Academy je bubenícka škola založená na princípe každodenného napredovania a spojenia dvoch štýlovo rôznorodých bubeníkov, ktorí sa snažia objavovať nové postupy v hre a vyučovaní, technike a spôsobe vnímania hudby. Cieľom Drumcase Academy je odovzdávanie nadobudnutých poznatkov, vedomostí a skúseností z hudobných škôl a z hudobného pôsobenia nielen na Slovensku ale aj v USA, Anglicku, Poľsku, Maďarsku, ďalej medzi ďalších hudobníkov, bubeníkov.

3
1
2

Kohabitácia ako novodobý fenomén partnerského spolužitia – konkurencia k manželstvu?

sep 9 2014

Cohabitation as a new phenomenon of partnership – competition to marriage?

Abstrakt: V modernej spoločnosti zaznamenávame premeny postoja k manželstvu a premeny rodinného správania. Prenikanie západných vzorcov správania, hodnotové zmeny, celková zmena politického a sociálneho prostredia spôsobujú v našej súčasnej spoločnosti klesajúcu motiváciu mladých ľudí k vstupu do manželstva. Vzhľadom na skutočnosť, že sa rozširujú alternatívne formy rodinného spolužitia (jedným z nich je kohabitácia), stáva sa aktuálnou otázka: zachováva si manželstvo naďalej vysokú hodnotu, má väčšina mladých ľudí v úmysle vstúpiť do manželstva? Alebo sa kohabitácia (nemanželské spolužitie) stáva konkurenciou k manželstvu?
Kľúčové slová: kohabitácia, manželstvo, nemanželské spolužitie, rozdielnosť medzi manželstvom a kohabitáciou.

Abstract: Changes of attitudes towards marriage and changes of family life are noticed in the modern society. Decreasing motivation of young people to entry into marriage nowadays is caused by western behaviour patterns, value changes and changes of political and social environment. Given that alternative forms of family life (cohabitation is one of them) are extended, current questions are if marriage is still highly valuable, if young people intend to entry into marriage. Next interesting question is if cohabitation becomes competing to marriage.
Key words: cohabitation, marriage, partnership, differentiation between marriage and cohabitation.