Pedagogika

Poruchy učenia ako zdroj ťažkostí v školskom sebavnímaní a vo vzťahoch k druhým ľuďom

dec 9 2012

Abstrakt: V súčasnosti sa problematika porúch učenia zameriava primárne na včasnú diagnostiku a korekciu týchto ťažkostí. V príspevku upozorňujem na potrebu komplexného prístupu, ktorý v sebe zahŕňa aj riešenie emocionálnych a sociálnych problémov. Včasná pomoc a podpora detí s poruchou učenia a podpora ich rodín pomôže predchádzať ďalším ťažkostiam, ktoré poruchy učenia so sebou prinášajú a zároveň umožní ich ľahšie zvládanie.
Kľúčové slová: poruchy učenia, sebahodnotenie, školské prostredie, vrstovníci, rodina

V Ružomberku budú rokovať o marginalizovaných skupinách

nov 27 2012

RUŽOMBEROK Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) bude vo štvrtok 29. novembra a v piatok 30. novembra 2012 dejiskom 18. konferencie InteRRa pod názvom Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami. V štyroch sekciách vystúpi viac ako 120 odborníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny a Číny z pomáhajúcich profesií, ako sú sociálna práca, ošetrovateľstvo či pedagogika. Novinkou je študentská sekcia venovaná výskumným zisteniam účastníkov z radov študentov.

Zborník z vedeckej konferencie ,,Manželstvo dnes“ v PDF, Ružomberok, 2010

nov 23 2012

Zborník z vedeckej konferencie. ktorá sa konala 7.12.2009 v Ružomberku. Organizovaná bola Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústavom sociálnych vied Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedrou sociálnej práce, Katedrou misijnej a charitatívnej činnosti, Katedrou verejnej správy a práva v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike.

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má 60 rokov. Z histórie najstaršej žurnalistickej školy na Slovensku

nov 22 2012

S rokom 1952 sa s Katedrou žurnalistiky FiF UK v Bratislave spájajú viaceré prvenstvá:
Prvé univerzitné štúdium žurnalistiky vo vtedajšom Československu.
Prví študenti denného štúdia novinárstva prekročili prah akademickej pôdy v r. 1952.
Prvým vedúcim novej Katedry novinárstva a knihovníctva FiF UK sa stal bývalý novinár, literárny kritik a aktívny publicista, vtedajší prodekan filozofickej fakulty doc. Michal C h o r v á t h, ktorý pôsobil ako pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry.

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave jubiluje. Najstaršia žurnalistická škola na Slovensku má 60 rokov

nov 22 2012

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si v tomto akademickom roku pripomína 60. výročie svojho založenia. Vznikla v roku 1952 na pôde Filozofickej fakulty UK pôvodne ako Katedra novinárstva a knihovníctva a už v roku 1956 mala prvých absolventov – Richarda Blecha, Sláva Kalného, Štefana Kmeťa a Juraja Vereša. V roku 1960 sa konštituovala samostatná Katedra novinárstva a od roku 1992 pôsobí pod názvom Katedra žurnalistiky FiF UK. Vedúcou katedry žurnalistiky je od roku 2009 doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.

Zborník príspevkov Nová sociálna edukácia človeka (?) Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška, 2012, PDF

nov 10 2012

Zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 8.11.2012 v Prešove.

Televízna relácia na podporu integrácie cudzincov

okt 27 2012

V roku 2010 sa občianske združenie Local Media Institute úspešne uchádzalo na Ministerstve vnútra SR o grant na projekt podpory integrácie príslušníkov tretích krajín na Slovensku prostredníctvom televízneho vysielania. Výsledkom bol projekt televíznej relácie Integruj. Projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Cieľom projektu bolo vytvorenie komunikačnej platformy – televíznej relácie - na výmenu informácií medzi komunitami migrantov, majoritnou spoločnosťou, študentmi a médiami a efektívne sprostredkovanie informácií o trhu práce potrebných pre migrantov.

IMG 0009
037
031

Pracovné stretnutie organizované Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity k rómskej problematike, sa koná 8.10.2012 v Bratislave

okt 5 2012

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity tento týždeň rozposlal pozvánku na pracovné stretnutie. Spätné potvrdenie svojej účasti ako aj rezerváciu času na prípadnú Vašu prezentáciu treba poslať do piatka 5. októbra 2012, do 16.00 hod.

Monografia Záujmová umelecká činnosť ako prostriedok výchovy vo voľnom čase - Výchova k národným tradíciám - Požitavie I

okt 3 2012

Náročnej učiteľskej profesii je potrebná odborná pedagogická literatúra, ktorá napomáha vychovávať a formovať deti a mládež. Odborná recenzovaná monografia „Záujmová umelecká činnosť ako prostriedok výchovy vo voľnom čase - Výchova k národným tradíciám - Požitavie I chce svojím obsahom oblasť práce s deťmi a mládežou podporiť v predmete regionálnej výchovy, v školských kluboch, v umeleckých a mimoškolských zariadeniach.

Zborník z konferencie Združenia SK8 a Stálej konferencie organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky v PDF, 27.10.2011, Trnava

sep 27 2012

Za posledných dvadsať rokov budovania tretieho sektora vyrástlo veľa občianskych združení a organizácií, ktoré sa “postavili na nohy“, ale je stále i veľa takých, ktoré sa snažia vykonávať svoju činnosť čo najsvedomitejšie, no každodenne sa musia boriť s rôznymi ťažkosťami napriek tomu, že ich činnosť je pre štát a jeho politiku nenahraditeľná. Prinášame Zborník z konferencie, ktorú organizovali Združenie SK8 a Stála konferencia organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky. Konferencia sa konala 27.10.2011 v Trnave.

Charita sa aktívne zapája do Európskeho týždňa mobility

sep 20 2012

Do 11. ročníka Európskeho týždňa mobility sa aj tento rok zapojí vyše tisíc miest z 33 krajín sveta, medzi nimi aj Bratislava. Slovenská katolícka charita v rámci tohto podujatia distribuuje po základných a stredných školách sadu klimatických kariet a otvára foto-výstavu v bratislavskej Univerzitnej knižnici.

Stanovisko k niektorým aktuálnym pracovnoprávnym aspektom postavenia pracovníkov vysokých škôl

aug 27 2012

V súčasnom období sa otvorili témy vysokých škôl, postavenia učiteľov vysokých škôl, a to najmä v ohlasovanej príprave novely príslušného zákona o vysokých školách. Súčasťou prístupov médií a verejnosti, skôr z oblasti mimo vysokých škôl, sa stávajú kampane zamerané na diskreditáciu konkrétnych osôb, s cieľom politizovať postavenie niektorých vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov a funkcionárov.

Ako môžu prispieť najmladší k ovplyvneniu budúcnosti našej planéty?

júl 5 2012

V uplynulých dňoch sa rokovalo o budúcnosti našej planéty na medzinárodnom summite Rio +20 Organizácie spojených národov v Rio de Janieru. Bez ohľadu na to, aké výsledky a záväzky toto stretnutie prinieslo – je na každom z nás, ako budeme pristupovať k životnému prostrediu a k zmierneniu dôsledkov klimatických zmien. Jednou z ciest je aj beh rovesníckej solidarity ako forma zvyšovania povedomia na školách.

10
1
12

Fyzický vzhľad a fotografia dieťaťa nezohrávajú úlohu pri adopcii na diaľku

jún 20 2012

Slovensko možno označiť za filantropickú krajinu s uvedomelými ľuďmi, ktorí prejavujú solidaritu s núdznymi i zodpovednosť za situáciu v rozvojových krajinách. Aspoň tak to vychádza na základe dotazníkového prieskumu, – ktorý sa realizoval koncom mája – a zameral sa na tému adopcie detí z afrického kontinentu na diaľku. Ako si inak vysvetliť, že drvivá väčšina opýtaných pozná termín adopcie na diaľku, tri štvrtiny z nich by si cez takýto projekt dieťa rady adoptovali (pričom 84 % ľudí by si bolo ochotných adoptovať HIV-pozitívne dieťa). Až 64 % účastníkov/-čok prieskumu však považuje za neetické vyberať si adoptívne dieťa na základe fyzického vzhľadu a fotografie.

Činnosti Občianskeho parlamentu, o.z.

jún 14 2012

Občiansky parlament, o.z. je celoslovenská platforma aktivistov, nepolitické združenie odborníkov a organizácii. Pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich občianskych poslancov. V každom okrese Slovenska je jeden občiansky poslanec, ktorý sa zaoberá problémami a charakteristikami daného regiónu. Občiansky poslanec je fyzická osoba, ktorá má mandát od minimálne desiatich organizácii, občianskych združení, neziskových organizácii, klubov alebo miestnych samospráv. Po svojom prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2012 kooperujú poslanci občianskeho parlamentu s organizáciami a aktivistami v regiónoch a tvoria a postupne rozbiehajú Program morálnej, hospodárskej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy krajiny.