Konferencia Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií, 19.-20.10.2017, Košice

máj 11 2017

Interdisciplinárna konferencia Psychologické a sociálne aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií, sa koná 19.-20. októbra 2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Hlavné tematické okruhy:
Starostlivosť o seba: psychologické a sociálne kontexty
Psychologické aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
Vyhorenie, stres, únava z pomáhania a negatívne dôsledky pomáhania
Osobnostný rozvoj a pomáhajúca profesia

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je prezentácia a výmena odborných poznatkov z oblasti starostlivosti o seba, so zameraním najmä na pomáhajúce profesie, ako aj na intervencie a prevenciu pri prekonávaní negatívnych dôsledkov vykonávania náročných pomáhajúcich profesií. Konferencia má interdisciplinárny charakter - je určená odborníkom z akademickej, poradenskej a klinickej oblasti: psychológom, sociálnym pracovníkom, ako aj odborníkom z oblasti medicíny. Súčasťou konferencie bude plenárne zasadnutie za účasti významných odborníkov a rokovanie v odborných sekciách. Z prezentovaných príspevkov bude vydaný recenzovaný zborník.

Viac informácií: http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-psychologie/konferencia/