106 riešení pre benefity zo spolupráce s krajinami v rozvoji

jan 26 2014

„Prostredníctvom migrantov je možné podnietiť podnikateľské iniciatívy a priniesť obojsmerné benefity aj pre Slovensko,“ konštatuje záverečný celoeurópsky dokument o reforme v oblasti rozvojovej spolupráce. Dokument s krátkým názvom „Manifesto 106“ iniciovali slovenské MVO a imigranti v rámci trojročnej iniciatívy EÚ s názvom CoMiDe - Synchronizácia migračných a rozvojových politík. Na Slovensku projekt realizuje Inštitút pre rozvoj spoločnosti. Európsky dokument ponúka 106 krokov za účelom zvýšenia počtu dlhodobých strategických partnerstiev medzi imigrantmi, rozvojovými organizáciami, diplomaciou a inštitúciami podnikania, či vzdelávacieho systému.

Migranti poznajú pomery v krajine pôvodu lepšie a môžu podnietiť rôzne formy sociálnych, zdravotných, či podnikateľských projektov. Ľudský potenciál v podobe migrantov má aj Slovensko. Preto by malo využiť ich záujem o dianie v krajine ich pôvodu.

„Predávať“ myšlienku rozvojovej spolupráce znamená ohodnotiť odovzdávanie vedomostí a zručností imigrantov, aby sme dokázali spoločne podnikať a vytvárať nové inštitúty pre rozvoj v poľnohospodárstve, v zdravotníctve, v školstve, a zároveň podnietiť inovácie a technológie v tradičných odvetviach Globálneho Juhu.

„Väčšina z rozvojových krajín má veľkú populáciu a zdroje. Ak sa tieto krajiny dostanú do určitej fázy rozvoja, v budúcnosti sa môžu stať dobrým obchodným partnerom. Môžu slúžiť ako destinácie exportu pre „rozvinuté“ ekonomiky, ktoré môžu profitovať, keď sú viaceré bohaté krajiny súčasťou globálneho obchodu,“ myslí si doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., vedúci oddelenia Empirického výskumu Ekonomického ústavu SAV.

„Pomoc na Predaj“ aj za účasti imigrantov je aktivita chápaná ako proces výmeny ľudských schopností a know-how medzi subjektmi, ktoré majú záujem využívať vzájomné benefity spolupráce. Keďže ide o výmenu ľudí, kapitálu a financií, je dôležité podnietiť mechanizmy spájania ľudí, ktorí sa prostredníctvom „sociálno citlivých biznis projektov“ budú podieľať na ekonomickom raste a využití domácich zdrojov „Juhu“, na vzniku trvalých príjmov pre domácich živiteľov rodiny. Odpovede na tieto otázky v podobe názorov slovenských a zahraničných odborníkov, či účastníkov partnerstva sú aj v online kampani „Pomoc na predaj“ (www.pomocnapredaj.sk), ktorá má za cieľ zvýšiť informovanosť verejnosti a zainteresovaných strán o možnostiach riešení pre rozvoj formou partnerstiev, ktorá rešpektuje rovnaké pravidlá pre obe strany „pomoci“.

Viac: www.pomocnapredaj.sk