Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka akreditované vzdelávacie programy, ktoré otvára v 4. štvrťroku 2016

okt 18 2016

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré budeme v Inštitúte ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov otvárať:

 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách
 • Mediátor
 • Manažment kvality v sociálnych službách
 • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Misijná a rozvojová spolupráca
 • Krízová intervencia
 • Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Terénna sociálna práca a streetwork
 • SOCIOTERAPIA v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce

Informácie k jednotlivým akreditovaným programom:

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Rozsah vzdelávania: 240 hodín (7 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 30 h

Prvá časť vzdelávania: 08. - 10.11.2016

Začiatok vzdelávania: 24.10.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.

Predpokladané ukončenie vzdelávania: september 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitne zameranom študijnom odbore ( sociálna práca, psychológia, sociológia, špeciálna a liečebná pedagogika...),
- absolvovaný sociálno – psychologický výcvik v rozsahu 160 hodín (uznáva sa a započítava sa aj výcvik absolvovaný na VŠ),
- odborná prax minimálne 5 rokov v sociálnej oblasti,
- krátky vstupný pohovor.

Účastnícky poplatok: 650,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Mediátor

Rozsah vzdelávania: 200 hodín (5 stretnutí po 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 05. - 07.12.2016

Začiatok vzdelávania: 05.12.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou základné vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí mediácie. Vzdelávanie je zamerané na základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidiel správania sa mediátora. Absolvent získa osobitné kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom mediácie.

Predpokladané ukončenie vzdelávania: apríl 2017

Vstupné vzdelanie: - minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania Mediátor a získaní II. stupňa VŠ sa môže účastník dať zapísať do zoznamu mediátorov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Účastnícky poplatok: 490,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Terapeutické techniky, modul: ERGOTERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 28. - 30.10.2016

Začiatok vzdelávania: 28.10.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Cieľ vzdelávacej aktivity je sprostredkovať kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o ergoterapii a ergoterapeutických činnostiach, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Účastník sa prostredníctvom praktických cvičení a ukážok oboznámi s možnosťou efektívneho využitia ergoterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Modul poskytne účastníkovi širší pohľad na využitie ergoterapie s terapeutickým zameraním. Využitie ergoterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Predpokladané ukončenie vzdelávania: december 2016

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Účastnícky poplatok: 240,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Terapeutické techniky, modul: ARTETERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 02. – 04.12.2016

Začiatok vzdelávania: 02.12.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o arteterapii a arteterapeutických technikách, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Poslucháči sa oboznámia s teoretickými rámcami arteterapie, prostredníctvom praktických cvičení bude poukázané na možnosti efektívneho využitia arteterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Využitie arteterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Predpokladané ukončenie vzdelávania: február 2017

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Účastnícky poplatok: 240,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Sociálno-psychologický výcvik

Rozsah vzdelávania: 160 hodín (5 stretnutí po 3 dni)

Prvá časť vzdelávania: 14. - 16.11.2016

Začiatok vzdelávania: 14.11.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Cieľ vzdelávacej aktivity je sprostredkovať účastníkom výcvikovou formou základné komunikačné zručnosti, ako predpoklad pre prácu s klientom v prostredí interakčných sociálnych väzieb. Cieľom výcviku je podpora sebareflexie a poskytnutie spätnej väzby v súvislosti s prehodnotením vlastných kompetencií pre prácu s klientom a samostatnom fungovaní v sociálnej skupine. Účastníci sa oboznámia s rôznymi komunikačnými technikami a získajú zručnosti ako zvládať rôzne záťažové situácie. Cieľom sociálno–psychologického výcviku je aj odhalenie možností a predpokladov jednotlivcov pre skupinovú prácu a prácu v odbornom tíme.

Predpokladané ukončenie: marec/apríl 2016
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Účastnícky poplatok: 390,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Manažment kvality v sociálnych službách

Rozsah vzdelávania: 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
Prvá časť vzdelávania: 12. - 14.12.2016

Začiatok vzdelávania: 12.12.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení:
Vedomosti:
Absolvent/ka VP získa základný prehľad a všeobecné vedomosti z oblasti manažérstva kvality, procesného riadenia, bude vedieť uplatniť manažérstvo kvality pri poskytovaní sociálnych služieb a vytvoriť systém riadenej dokumentácie podmienok kvality v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zručnosti:
Absolvent/ka získa zručnosti aplikovať zásady manažérstva kvality v rámci riadenia, popísať a riadiť procesy v zariadení sociálnych služieb, vytvoriť a riadiť dokumentáciu podmienok kvality.
Kompetencie:
Absolvent/ka na základe získaných vedomostí a zručností bude pripravený/á na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách a viesť tím pracovníkov a užívateľov sociálnych služieb v procese skvalitňovania sociálnych služieb.
Uplatnenie:
Absolvent/ka VP môže pôsobiť ako manažér/ka kvality v sociálnych službách, koordinovať proces manažérstva kvality v zariadení sociálnych služieb.

Predpokladané ukončenie: máj 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, psychológia, pedagogika, andragogika, právo, teológia, medicína a pod.) alebo manažment.

Účastnícky poplatok: 330,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Misijná a rozvojová spolupráca

Rozsah vzdelávania: 200 hodín (4 stretnutia po 3 dni; 2 stretnutia po 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 04. - 06.11.2016

Začiatok vzdelávania: 04.11.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá,
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Nám. 1. mája 1, Bratislava.

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa profesionálne predpoklady na výkon praktických misijných a rozvojových činností, vrátane komunitných sociálnych a humanitárnych činností, na interdisciplinárnej, interkulturálnej a interreligióznej úrovni v rámci misijných a rozvojových projektov na Slovensku ako aj v zahraničí, najmä v krajinách chudobného Juhu. Je pripravený založiť, viesť a udržať misijný alebo rozvojový projekt a pracovať v skupine, v komunite ako člen multidiscipninárneho tímu, ako aj na individuálne.

Predpokladané ukončenie: jún/júl 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne termín posledného stretnutia vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa najmä v humanitných odboroch: sociálna práca, sociológia, pedagogika, andragogika, antropológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, teológia a pod.

Účastnícky poplatok: 500,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Krízová intervencia

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni; 2 stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 27. - 29.03.2017

Začiatok vzdelávania: 27.03.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa poznatky v oblasti sociálno-psychologických príčin a dôsledkov krízy, typológie krízových situácií a teoreticko-praxeologických východísk krízovej intervencie. Rozšíri si odborné, legislatívne a organizačné poznatky pri vykonávaní krízovej intervencie v zariadení na výkon rozhodnutia súdu. Prehĺbi si vedomosti ohľadom diagnostikovania a multidisciplinárnej intervencie v krízových situáciách vzhľadom na vybrané cieľové skupiny – deti, dospelé osoby ohrozené domácim násilí, hromadnými nešťastiami alebo humanitárnymi krízami. Pozná osobitosti poskytovania krízovej intervencie prostredníctvom telekomunikačných technológií. Vie operatívne identifikovať a komplexne posúdiť krízovú situáciu jednotlivca alebo rodiny a mieru jej ohrozenia; zaangažovať kľúčových aktérov pre operatívne riešenie krízovej situácie a použiť vhodné intervenčné nástroje pomoci. Osvojí si psychohygienické stratégie podpory krízového pracovníka.

Predpokladané ukončenie: jún 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne termín posledného stretnutia vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia.

Účastnícky poplatok: 250,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou

Rozsah vzdelávania: 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
Prvá časť vzdelávania: 13. - 15.03.2017

Začiatok vzdelávania: 13.03.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu pozná aktuálny stav v oblasti látkových a nelátkových závislostí na Slovensku a v zahraničí, je oboznámený s vývojom závislosti, jej príčinami a dôsledkami. Je schopný analyzovať rôzne spôsoby poskytovania resocializačnej starostlivosti z oblasti práce s osobou so závislosťou a jej integráciu do spoločnosti na Slovenku a v zahraničí. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na úlohy resocializačného strediska a jeho každodennej činnosti (terapeutická komunita, skupinová terapia, individuálne sprevádzanie klienta), získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na sociálno-psychologickú, poradenskú a terapeutickú prácu s klientom a špecifické potreby vybraných cieľových skupín (deti, mladiství, osoby vo výkone trestu, matky s deťmi a pod.). Je pripravený na výkon resocializačnej starostlivosti s klientom so závislosťou, vie spolupracovať v interdisciplinárnom tíme odborníkov z iných profesií a zároveň sa naučí spolupracovať s inými subjektmi v prospech zabezpečenia resocializačnej starostlivosti.

Predpokladané ukončenie: september 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia.
Účastnícky poplatok: 350,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Terénna sociálna práca a streetwork

Rozsah vzdelávania: 90 hodín (3 stretnutia po 3 dni)
Prvá časť vzdelávania: 10. - 12.04.2017

Začiatok vzdelávania: 10.04.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti z oblasti sociálnej práce so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise, naučí sa využívať formy a metódy sociálnej práce s cieľovou skupinou závislých klientov alebo klientov s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Pozná efektívne princípy práce a profesionality potrebnej pre prácu so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Prostredníctvom svojich získaných zručností bude vie efektívne komunikovať a podporovať rozvoj ľudského potenciálu svojich klientov. Je pripravený na výkon sociálnej práce so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Je schopný efektívne spolupracovať s inými subjektmi a podporovať ich spoluúčasť v prospech komplexného riešenia sociálnych kolízií, situácií, udalostí a sociálnych problémov klientov. Vie sa orientovať v systéme tímovej spolupráce v rámci interdisciplinárneho tímu odborníkov z iných profesií. Uplatní sa v organizáciách tretieho sektora, poskytujúcich služby zamerané na terénnu sociálnu prácu , ako aj pri výkone štátnych a samosprávnych úloh v oblasti integrácie cieľovej skupiny do spoločnosti

Predpokladané ukončenie: september 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo v odboroch iných pomáhajúcich, humanitne orientovaných študijných odboroch

Účastnícky poplatok: 300,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Špecializované sociálne poradenstvo

Rozsah vzdelávania: 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)

Prvá časť vzdelávania: 24. - 26.04.2017

Začiatok vzdelávania: 24.04.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Predpokladané ukončenie: november 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Účastnícky poplatok: 490,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

SOCIOTERAPIA

Odborný garant: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.

Rozsah vzdelávania: 480 hodín (vzdelávanie sa bude realizovať v 3 dňových blokoch, celkovo 10 stretnutí)

Prvá časť vzdelávania: 06. - 08.01.2017

Začiatok vzdelávania: 06.01.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu vie využívať nové a efektívne prístupy, identifikovať potenciál sociálneho prostredia a využívať faktory sociálneho prostredia na zlepšovanie sociálneho fungovania a kvality života klientov. Získa odborné vedomosti z oblasti socioterapie s využitím sociologických, systémových, sociálno-ekologických a humanisticko-existenciálnych teórií. Získa zručnosti pre vedenie individuálnej, rodinnej, skupinovej a komunitnej socioterapie. Vie prakticky využívať interpersonálnu dynamiku s prihliadaním na intrapsychické procesy, stratégie a metódy alternatívneho riešenia konfliktov. Dokáže identifikovať a aktivovať zdroje klienta, jeho sociálneho okolia a využívať synergický efekt rodiny, skupiny a komunity.

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia alebo v inom študijnom odbore, ktorému zodpovedá výkon pomáhajúcej profesie resp. riadenie odborných pracovníkov,
- trojročná práca s klientom v pomáhajúcich profesiách,
- potvrdenie o absolvovaní supervízie pod vedením akreditovaného supervízora (minimálne 5 hodín,
- krátky vstupný pohovor (termín v decembri 2016).

Predpokladané ukončenie: máj/jún 2018
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Účastnícky poplatok: 95,00 Eur/jeden 3 dňový blok
Poplatok je možné hradiť v splátkach. Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Všeobecné informácie

Upozornenie:
Počet prihlásených je limitovaný.
Minimálny počet účastníkov je 12 osôb.
Uhradený účastnícky poplatok za účasť sa v prípade Vašej neúčasti nevracia.
IVSP si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávania z dôvodu nízkeho počtu prihlásených, zmenu termínu konania, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení maximálneho počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z tohto dôvodu vzdelávania nezúčastnia bude ponúknutý náhradný termín alebo im bude zaplatený poplatok vrátený.
Stravné, cestovné, ubytovanie si hradí každý účastník vzdelávacej aktivity sám.

Vo vzdelávacom stredisku je možnosť ubytovania.
(http://www.prohuman.sk/vzdelavacie_a_rozvojove_stredisko_dolna_krupa)
Cena ubytovania: 15,00 Eur/osoba/deň

Ďalej je v stredisku možnosť prípravy alebo ohrevu stravy (vybavená kuchynka – varná kanvica, mikrovlnná rúra, sporák, riad ...), príprava kávy, čaju, občerstvenia...

Kontaktná osoba: PhDr. Adriana Mitasová - riaditeľka Vzdelávacieho a rozvojového strediska
mail: institut4@gmail.com

V prípade záujmu o niektorý z uvedených vzdelávacích programov je potrebné vyplnenú prihlášku (viď príloha) zaslať na mailovú adresu: institut4@gmail.com

S úctou

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
riaditeľ Informácie k jednotlivým akreditovaným programom:

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Rozsah vzdelávania: 240 hodín (7 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 30 h

Prvá časť vzdelávania: 08. - 10.11.2016

Začiatok vzdelávania: 24.10.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.

Predpokladané ukončenie vzdelávania: september 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitne zameranom študijnom odbore ( sociálna práca, psychológia, sociológia, špeciálna a liečebná pedagogika...),
- absolvovaný sociálno – psychologický výcvik v rozsahu 160 hodín (uznáva sa a započítava sa aj výcvik absolvovaný na VŠ),
- odborná prax minimálne 5 rokov v sociálnej oblasti,
- krátky vstupný pohovor.

Účastnícky poplatok: 650,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Mediátor

Rozsah vzdelávania: 200 hodín (5 stretnutí po 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 05. - 07.12.2016

Začiatok vzdelávania: 05.12.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou základné vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí mediácie. Vzdelávanie je zamerané na základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidiel správania sa mediátora. Absolvent získa osobitné kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom mediácie.

Predpokladané ukončenie vzdelávania: apríl 2017

Vstupné vzdelanie: - minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania Mediátor a získaní II. stupňa VŠ sa môže účastník dať zapísať do zoznamu mediátorov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Účastnícky poplatok: 490,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Terapeutické techniky, modul: ERGOTERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 28. - 30.10.2016

Začiatok vzdelávania: 28.10.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Cieľ vzdelávacej aktivity je sprostredkovať kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o ergoterapii a ergoterapeutických činnostiach, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Účastník sa prostredníctvom praktických cvičení a ukážok oboznámi s možnosťou efektívneho využitia ergoterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Modul poskytne účastníkovi širší pohľad na využitie ergoterapie s terapeutickým zameraním. Využitie ergoterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Predpokladané ukončenie vzdelávania: december 2016

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Účastnícky poplatok: 240,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Terapeutické techniky, modul: ARTETERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 02. – 04.12.2016

Začiatok vzdelávania: 02.12.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o arteterapii a arteterapeutických technikách, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Poslucháči sa oboznámia s teoretickými rámcami arteterapie, prostredníctvom praktických cvičení bude poukázané na možnosti efektívneho využitia arteterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Využitie arteterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Predpokladané ukončenie vzdelávania: február 2017

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Účastnícky poplatok: 240,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Sociálno-psychologický výcvik

Rozsah vzdelávania: 160 hodín (5 stretnutí po 3 dni)

Prvá časť vzdelávania: 14. - 16.11.2016

Začiatok vzdelávania: 14.11.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Cieľ vzdelávacej aktivity je sprostredkovať účastníkom výcvikovou formou základné komunikačné zručnosti, ako predpoklad pre prácu s klientom v prostredí interakčných sociálnych väzieb. Cieľom výcviku je podpora sebareflexie a poskytnutie spätnej väzby v súvislosti s prehodnotením vlastných kompetencií pre prácu s klientom a samostatnom fungovaní v sociálnej skupine. Účastníci sa oboznámia s rôznymi komunikačnými technikami a získajú zručnosti ako zvládať rôzne záťažové situácie. Cieľom sociálno–psychologického výcviku je aj odhalenie možností a predpokladov jednotlivcov pre skupinovú prácu a prácu v odbornom tíme.

Predpokladané ukončenie: marec/apríl 2016
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Účastnícky poplatok: 390,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Manažment kvality v sociálnych službách

Rozsah vzdelávania: 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
Prvá časť vzdelávania: 12. - 14.12.2016

Začiatok vzdelávania: 12.12.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení:
Vedomosti:
Absolvent/ka VP získa základný prehľad a všeobecné vedomosti z oblasti manažérstva kvality, procesného riadenia, bude vedieť uplatniť manažérstvo kvality pri poskytovaní sociálnych služieb a vytvoriť systém riadenej dokumentácie podmienok kvality v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zručnosti:
Absolvent/ka získa zručnosti aplikovať zásady manažérstva kvality v rámci riadenia, popísať a riadiť procesy v zariadení sociálnych služieb, vytvoriť a riadiť dokumentáciu podmienok kvality.
Kompetencie:
Absolvent/ka na základe získaných vedomostí a zručností bude pripravený/á na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách a viesť tím pracovníkov a užívateľov sociálnych služieb v procese skvalitňovania sociálnych služieb.
Uplatnenie:
Absolvent/ka VP môže pôsobiť ako manažér/ka kvality v sociálnych službách, koordinovať proces manažérstva kvality v zariadení sociálnych služieb.

Predpokladané ukončenie: máj 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, psychológia, pedagogika, andragogika, právo, teológia, medicína a pod.) alebo manažment.

Účastnícky poplatok: 330,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Misijná a rozvojová spolupráca

Rozsah vzdelávania: 200 hodín (4 stretnutia po 3 dni; 2 stretnutia po 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 04. - 06.11.2016

Začiatok vzdelávania: 04.11.2016 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá,
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Nám. 1. mája 1, Bratislava.

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa profesionálne predpoklady na výkon praktických misijných a rozvojových činností, vrátane komunitných sociálnych a humanitárnych činností, na interdisciplinárnej, interkulturálnej a interreligióznej úrovni v rámci misijných a rozvojových projektov na Slovensku ako aj v zahraničí, najmä v krajinách chudobného Juhu. Je pripravený založiť, viesť a udržať misijný alebo rozvojový projekt a pracovať v skupine, v komunite ako člen multidiscipninárneho tímu, ako aj na individuálne.

Predpokladané ukončenie: jún/júl 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne termín posledného stretnutia vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa najmä v humanitných odboroch: sociálna práca, sociológia, pedagogika, andragogika, antropológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, teológia a pod.

Účastnícky poplatok: 500,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Krízová intervencia

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni; 2 stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 27. - 29.03.2017

Začiatok vzdelávania: 27.03.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa poznatky v oblasti sociálno-psychologických príčin a dôsledkov krízy, typológie krízových situácií a teoreticko-praxeologických východísk krízovej intervencie. Rozšíri si odborné, legislatívne a organizačné poznatky pri vykonávaní krízovej intervencie v zariadení na výkon rozhodnutia súdu. Prehĺbi si vedomosti ohľadom diagnostikovania a multidisciplinárnej intervencie v krízových situáciách vzhľadom na vybrané cieľové skupiny – deti, dospelé osoby ohrozené domácim násilí, hromadnými nešťastiami alebo humanitárnymi krízami. Pozná osobitosti poskytovania krízovej intervencie prostredníctvom telekomunikačných technológií. Vie operatívne identifikovať a komplexne posúdiť krízovú situáciu jednotlivca alebo rodiny a mieru jej ohrozenia; zaangažovať kľúčových aktérov pre operatívne riešenie krízovej situácie a použiť vhodné intervenčné nástroje pomoci. Osvojí si psychohygienické stratégie podpory krízového pracovníka.

Predpokladané ukončenie: jún 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne termín posledného stretnutia vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia.

Účastnícky poplatok: 250,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou

Rozsah vzdelávania: 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
Prvá časť vzdelávania: 13. - 15.03.2017

Začiatok vzdelávania: 13.03.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu pozná aktuálny stav v oblasti látkových a nelátkových závislostí na Slovensku a v zahraničí, je oboznámený s vývojom závislosti, jej príčinami a dôsledkami. Je schopný analyzovať rôzne spôsoby poskytovania resocializačnej starostlivosti z oblasti práce s osobou so závislosťou a jej integráciu do spoločnosti na Slovenku a v zahraničí. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na úlohy resocializačného strediska a jeho každodennej činnosti (terapeutická komunita, skupinová terapia, individuálne sprevádzanie klienta), získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na sociálno-psychologickú, poradenskú a terapeutickú prácu s klientom a špecifické potreby vybraných cieľových skupín (deti, mladiství, osoby vo výkone trestu, matky s deťmi a pod.). Je pripravený na výkon resocializačnej starostlivosti s klientom so závislosťou, vie spolupracovať v interdisciplinárnom tíme odborníkov z iných profesií a zároveň sa naučí spolupracovať s inými subjektmi v prospech zabezpečenia resocializačnej starostlivosti.

Predpokladané ukončenie: september 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia.
Účastnícky poplatok: 350,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Terénna sociálna práca a streetwork

Rozsah vzdelávania: 90 hodín (3 stretnutia po 3 dni)
Prvá časť vzdelávania: 10. - 12.04.2017

Začiatok vzdelávania: 10.04.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti z oblasti sociálnej práce so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise, naučí sa využívať formy a metódy sociálnej práce s cieľovou skupinou závislých klientov alebo klientov s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Pozná efektívne princípy práce a profesionality potrebnej pre prácu so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Prostredníctvom svojich získaných zručností bude vie efektívne komunikovať a podporovať rozvoj ľudského potenciálu svojich klientov. Je pripravený na výkon sociálnej práce so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Je schopný efektívne spolupracovať s inými subjektmi a podporovať ich spoluúčasť v prospech komplexného riešenia sociálnych kolízií, situácií, udalostí a sociálnych problémov klientov. Vie sa orientovať v systéme tímovej spolupráce v rámci interdisciplinárneho tímu odborníkov z iných profesií. Uplatní sa v organizáciách tretieho sektora, poskytujúcich služby zamerané na terénnu sociálnu prácu , ako aj pri výkone štátnych a samosprávnych úloh v oblasti integrácie cieľovej skupiny do spoločnosti

Predpokladané ukončenie: september 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo v odboroch iných pomáhajúcich, humanitne orientovaných študijných odboroch

Účastnícky poplatok: 300,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Špecializované sociálne poradenstvo

Rozsah vzdelávania: 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)

Prvá časť vzdelávania: 24. - 26.04.2017

Začiatok vzdelávania: 24.04.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Predpokladané ukončenie: november 2017
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Vstupné vzdelanie:
Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Účastnícky poplatok: 490,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

SOCIOTERAPIA

Odborný garant: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.

Rozsah vzdelávania: 480 hodín (vzdelávanie sa bude realizovať v 3 dňových blokoch, celkovo 10 stretnutí)

Prvá časť vzdelávania: 06. - 08.01.2017

Začiatok vzdelávania: 06.01.2017 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety , nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu vie využívať nové a efektívne prístupy, identifikovať potenciál sociálneho prostredia a využívať faktory sociálneho prostredia na zlepšovanie sociálneho fungovania a kvality života klientov. Získa odborné vedomosti z oblasti socioterapie s využitím sociologických, systémových, sociálno-ekologických a humanisticko-existenciálnych teórií. Získa zručnosti pre vedenie individuálnej, rodinnej, skupinovej a komunitnej socioterapie. Vie prakticky využívať interpersonálnu dynamiku s prihliadaním na intrapsychické procesy, stratégie a metódy alternatívneho riešenia konfliktov. Dokáže identifikovať a aktivovať zdroje klienta, jeho sociálneho okolia a využívať synergický efekt rodiny, skupiny a komunity.

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia alebo v inom študijnom odbore, ktorému zodpovedá výkon pomáhajúcej profesie resp. riadenie odborných pracovníkov,
- trojročná práca s klientom v pomáhajúcich profesiách,
- potvrdenie o absolvovaní supervízie pod vedením akreditovaného supervízora (minimálne 5 hodín,
- krátky vstupný pohovor (termín v decembri 2016).

Predpokladané ukončenie: máj/jún 2018
(účastníci si na prvom stretnutí dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Účastnícky poplatok: 95,00 Eur/jeden 3 dňový blok
Poplatok je možné hradiť v splátkach. Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Všeobecné informácie

Upozornenie:
Počet prihlásených je limitovaný.
Minimálny počet účastníkov je 12 osôb.
Uhradený účastnícky poplatok za účasť sa v prípade Vašej neúčasti nevracia.
IVSP si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávania z dôvodu nízkeho počtu prihlásených, zmenu termínu konania, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení maximálneho počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z tohto dôvodu vzdelávania nezúčastnia bude ponúknutý náhradný termín alebo im bude zaplatený poplatok vrátený.
Stravné, cestovné, ubytovanie si hradí každý účastník vzdelávacej aktivity sám.

Vo vzdelávacom stredisku je možnosť ubytovania.
(http://www.prohuman.sk/vzdelavacie_a_rozvojove_stredisko_dolna_krupa)
Cena ubytovania: 15,00 Eur/osoba/deň

Ďalej je v stredisku možnosť prípravy alebo ohrevu stravy (vybavená kuchynka – varná kanvica, mikrovlnná rúra, sporák, riad ...), príprava kávy, čaju, občerstvenia...

Kontaktná osoba: PhDr. Adriana Mitasová - riaditeľka Vzdelávacieho a rozvojového strediska
mail: institut4@gmail.com

V prípade záujmu o niektorý z uvedených vzdelávacích programov je potrebné vyplnenú prihlášku (viď príloha) zaslať na mailovú adresu: institut4@gmail.com

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
riaditeľ Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

www.ivsp.sk

PrílohaVeľkosť
Prihlaska.doc55.5 KB