Globálna agenda pre sociálnu prácu a sociálny vývoj

jún 3 2013

Zriadenie observatória globálnej agendy

NÁVOD PRE PRISPIEVANIE

Podpora sociálnej a ekonomickej rovnosti

Tri organizácie – Medzinárodná asociácia škôl a sociálnej práce (IASSW), Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) a Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) sa prihlasujú k vízii globálnej agendy, ktorá jasne definuje prínos sociálnej práce a sociálneho rozvoja pre budovanie „spoločnosti pre všetkých“, v ktorej má každý jedinec možnosť aktívne pôsobiť v spravodlivom svete.

ÚČEL

Observatórium globálnej agendy je mechanizmus pre monitorovanie a reportovanie implementácie záväzkov tejto agendy.

Účelom je zozbieranie dôkazov o aktivitách sociálnych pracovníkov, vzdelávateľov a odborníkov na sociálny rozvoj, ktoré podporujú zavedenie globálnej agendy na dodanie transparentnosti a dôveryhodnosti ich príspevkom a pre povzbudenie do ďalšej činnosti. Štrukturálne je agenda usporiadaná do štyroch tém počínajúc Podporou sociálnej a ekonomickej rovnosti.

Na všetkých úrovniach sa bude klásť dôraz na zabezpečenie zodpovedajúceho prostredia pre prax a vzdelávanie.

ŠTRUKTÚRA A PROCES OBSERVATÓRIA

Zámerom je, aby observatórium globálnej agendy, ktoré je založené vyššie uvedenými organizáciami, pozostávalo zo sietí alebo konzorcií inštitúcií vyššieho vzdelávania, profesijných a odborných organizácií, ktoré spoločne skúmajú, analyzujú, syntetizujú a informujú o aktivitách globálnej agendy. Observatórium globálnej agendy bude ustanovené na miestnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s využitím existujúcich štruktúr.

Pre prvú správu budú príspevky akceptované prostredníctvom regionálnych trojstranných dohôd uzatvorených zakladajúcimi tromi globálnymi organizáciami.

PRÍSPEVKY

Chceme získavať príklady z odborného a profesionálneho vzdelávania, ako aj príklady podporovania a politických riešení na tému Podpora sociálnej a ekonomickej rovnosti.

Príspevky môžu zahŕňať štúdie, videá, audio súbory, obrázky a iné materiály. NETREBA zasielať formálne, vzájomne overené akademické štúdie s referenciami, aj keď aj také budú vítané. Globálna správa zhrnie praktické príklady v globálnom kontexte s odkazom na správy Organizácie Spojených národov, globálne štatistiky a výskumné dôkazy.

Prosím, posielajte vyplnený dotazník v prílohe ku každému príspevku (nie viac ako tri strany). Môžete pripojiť aj ďalší materiál. Pripájame kontrolný zoznam, ktorý vám môže pomôcť pri zvažovaní.

Termín pre zaslanie príspevku do regionálneho observatória je najneskôr do: 31. 8. 2013
Kontakt pre zaslanie príspevkov: M. Hetteš, predstaviteľ SKTS pri ICSW, hettes.ba@skts.sk

GLOBÁLNE OBSERVATÓRIUM
2014 GLOBÁLNA KONFERENCIA V MELBOURNE

ČASOVÝ ROZVRH

November 2012
Regionálne partnerské organizácie boli vyzvané na vytvorenie regionálneho konzorcia na vytvorenie národných podmienok pre observatória.

Marec 2013
Globálna koordinačná skupina zhodnotila postup.

Apríl – august 2013
Národné partnerstvá a členovia IASSW, ICSW a IFSW (3 spolupracujúce organizácie) pripravia príklady z praxe, ktoré zdokumentujú dosah sociálnych a hospodárskych nerovností a to, čo ľudia robia na podporu sociálnej rovnosti. Dôkazy z miestnych poznatkov budú takisto vítané.

31. august 2013
Časový rámec pre predloženie regionálnych zistení.

Národné siete a konzorciá dokončia národné správy na predloženie regionálnemu observatóriu. (Správy od iných môžu byť akceptované aj regionálnym observatóriom).

September - november 2013
Regionálne partnerstvá observatórií skompletizujú regionálne syntetické správy pred predložením Globálnemu observatóriu.

December 2013
Regionálne observatóriá predložia svoje správy globálnemu observatóriu.

Marec 2014
Koordinačná skupina globálnej agendy dokončí celosvetovú analýzu a sfinalizuje globálnu správu v marci 2014. Toto je zosúladené s vydaním prílohy časopisu International Social Work journal (ISW) v júli 2014 (pozri ďalej).

Júl 2014
Správa bude publikovaná a vydaná k svetovej konferencii v Melbourne. Predpokladá sa vydanie hlavnej publikácie ako prílohy časopisu International Social Work.

PrílohaVeľkosť
Globalne_observatorium_formular.doc163.5 KB