Sociálna práca

Recenze publikace: Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov

dec 4 2015

Autoři, doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. a Mgr. Magdaléna Halásová, PhD., předložili k posouzení 2. doplněné a aktualizované vydání odborné publikace Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov (2015), která je věnována sociální patologii a prevenci vybraných sociálně-patologických jevů. Už samotný název práce předpokládá, že jak autoři budou chtít splnit očekávání kladená na zvolenou problematiku, která doplní již některé vydané knižní i ostatní odborné dokumenty tohoto zaměření, budou se muset vyrovnat s různými přístupy k řešené problematice. Recenzovaná vysokoškolská učebnice se od nich odlišuje zejména pojetím autorů, které se daným otázkám sociálního selhávání věnují po několik let a nazírají na něj multidisciplinárně a současně komplexně, s možností aplikace získaných poznatků pro potřebu výuky kvalifikovaných sociálních pracovníků na vysokoškolských institucích. Na základě předloženého textu se studenti mohou detailně seznámit se základními teoretickými podklady a koncepcemi deviací, teoriemi jejich vzniku, taktéž i s jednotlivými sociálně-patologickými jevy, které ve svém důsledku ohrožují jednotlivce, skupiny, rodiny, komunity i celou společnost.

Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov

nov 26 2015

Burnout syndrome among social workers

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá výsledkami výskumu realizovaného na vzorke sociálnych pracovníkov v oblasti syndrómu vyhorenia z dôvodu potenciálneho vzniku vyhorenia u tejto rizikovej skupiny. So syndrómom vyhorenia súvisí aj stres, ktorý môže byť spúšťačom vzniku syndrómu vyhorenia. Zber údajov prebehol prostredníctvom použitia Maslachovej dotazníka syndrómu vyhorenia. Na základe t-testov pre dva nezávislé výbery boli zistené štatisticky významné výsledky v úrovni syndrómu vyhorenia medzi sociálnymi pracovníkmi s praxou do 5 rokov a sociálnymi pracovníkmi s praxou od 6 do 15 rokov. Neboli zistené štatisticky významné výsledky v úrovni emocionálneho vyčerpania, depersonalizácie a osobnej spokojnosti medzi sociálnymi pracovníkmi s praxou do 5 rokov a sociálnymi pracovníkmi s praxou od 6 do 15 rokov. Neboli zistené štatisticky významné výsledky medzi pracovníkmi s praxou od 6 do 15 rokov a sociálnymi pracovníkmi s praxou nad 16 rokov v úrovni syndrómu vyhorenia, emocionálneho vyčerpania, depersonalizácie a osobnej spokojnosti.
Kľúčové slová: Pracovný stres, sociálni pracovníci, syndróm vyhorenia

Abstract: The study deals with the results of research conducted on a sample of social workers in the field of burnout syndrome because social workers could be a risk group, where is possibility of burnout syndrome. Burnout syndrome is related to stress, which may trigger burnout. We tried to identify the differences between the social workers at the level of burnout syndrome and also in its individual factors, namely the level of emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. Data collection was conducted by using a Maslach Burnout Inventory. We used t-test for two independent samples and we were found statistically significant differences at the level of burnout syndrome among social workers with experience lower than 5 years and a social worker with experience between 6-15 years. There were statistically significant differences at the level of emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment among social workers with experience lower than 5 years and a social worker with experience between 6-15 years. There were no statistically significant differences among social workers with experience between 6-15 years and social workers with experience over 16 years in the level of burnout syndrome, emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment.
Key words: Organizational stress, social workers, burnout syndrome

Konferencia zameraná na témy o migrantoch a utečencoch a o obchodovaní s ľuďmi, sa koná 10.11.2015 v Bratislave

nov 9 2015

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti.
VŠ ZaSP sv. Alžbety (ÚSP) v spolupráci s partnermi s Ligou za ľudské práva, Slovenskou katolíckou charitou, Migračný úrad - MV SR, Health Initiatives Association a Modrý anjel Vás srdečne pozývajú na jesennú SPAY konferenciu a integračné fórum MVO.

Konferencia je zameraná na témy:
- Migranti a utečenci - súčasná situácia a aká bude ich a naša cesta ďalej?
- Obchodovanie s ľuďmi

Dátum: 10.11.2015
Miesto konania: VŠ ZaSP sv. Alžbety , Nám. 1. mája 1, aula
Konferencia je bez poplatku.

Univerzita tretieho veku zameraná na štúdium v študijnom odbore Sociálna práca

okt 20 2015

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na základe doterajších dobrých skúseností opäť ponúka možnosť prihlásiť sa do prvého ročníka Univerzity tretieho veku so zameraním na štúdium sociálnej práce. Ide o špecifickú trojročnú formu štúdia určenú pre ľudí nad 50 rokov. Prijímacie pohovory sa nekonajú. Všetky prednášky, skúšky a aj promócia na záver štúdia sa budú konať v Bratislave.

Podmienkou prijatia na toto štúdium je ukončené stredoškolské (aj vyššie) vzdelanie, vek nad 50 rokov a zaplatenie zápisného. Za obidva semestre zaplatia pracujúci dôchodcovia 60 eur, dôchodcovia 35 eur a invalidní dôchodcovia 25 eur (žiadne iné poplatky sa počas školského roka už neplatia).

Termín podania prihlášky je 31. október 2015.

Význam uplatnenia arteterapie u ľudí v pokročilej starobe

okt 16 2015

Abstrakt: Článok predkladá názory, skúsenosti tých, ktorí sa venovali, venujú uplatneniu arteterapie u ľudí v pokročilej starobe a snaží sa poukázať na význam, využiteľnosť tejto psychoterapeutickej metódy v oblasti sociálnej práce. Vychádza z presvedčenia všeobecne pozitívneho, uzdravujúceho vplyvu umenia u ľudí na sklonku života v zariadeniach sociálnych služieb.
Kľúčové slová: Staroba, arteterapia, sociálna práca.

Abstract: Article presents views, experience of those who are devoted, dedicated to the application of art therapy for people in advanced old age, and seeks to highlight the importance, usefulness of psychotherapeutic methods in social work. Based on the belief generally positive impact the healing arts for people late in life in social service.
Keywords: Age, art therapy, social work.

Využívanie copingových stratégii zvládania záťaže u sociálnych pracovníkov

okt 3 2015

The use of coping strategies to social worker

Abstrakt: Cieľ: Zámerom výskumu bolo zistiť využívanie copingových stratégií zvládania záťaže u sociálnych pracovníkov. Metodika: Súbor tvorilo 78 sociálnych pracovníkov. Zber údajov bol realizovaný prostredníctvom dotazníka Brief COPE. Výsledky: Zistili sme, že medzi najčastejšie využívané copingové stratégie patrí odangažované správanie, humor a stratégia popierania. Najmenej využívané copingové stratégie sú akceptácia, sebaobviňovanie a plánovanie. V nami sledovanom súbore sa javia copingové stratégie ako aktívne využívané metódy zvládania záťažových situácii. Záver: Uplatnenie copingových stratégií v praxi je jednou z možností účinnej prevencie pre pomáhajúce profesie, do kategórie ktorých patrí aj sociálny pracovník.
Kľúčové slová: copingové stratégie, dotazník Brief COPE, sociálni pracovníci

Abstract: Aim: The objective of this contribution was to identify coping strategies used by social workers. Methods: The group consisted of 78 social workers. For data collection we used questionnaire Brief COPE. Results: The most common used coping strategies are substance behavioral disengagement, humor and strategy of denial. The least used coping strategies are acceptance, self blame and planning. Coping strategies appear to be actively used methods of coping with stressful situations in the group followed by us in the study group supervision. Conclusion: When selecting appropriate coping strategies is an important criterion for a particular situation. All coping strategies are effective in certain circumstances and can be varied according to the situation.
Key words: Coping Strategies, Brief COPE, Social Workers

Publikácia Teória a metódy sociálnej práce I. (2015)

sep 21 2015

Úvod k tretiemu vydaniu
Každé ľudské dielo vzniká v konkrétnom čase a priestore, a tieto faktory ho nielen ovplyvňujú, ale dávajú aj istú podmienenosť. Platí to aj o treťom vydaní Teórie a metód sociálnej práce I. V úvode k druhému vydaniu (2014) sme uviedli, že vyšlo v období, kedy došlo k zásadným zmenám v medzinárodnej a slovenskej sociálnej práci. Na medzinárodnej úrovni bola v austrálskom Melbourne v júli 2014 prijatá nová globálna definícia sociálnej práce. Na národnej úrovni dňa 9. júla 2014 Národná rada Slovenskej republiky prijala profesijný zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení zákonov. Autori predloženej publikácie mali možnosť byť členmi odbornej komisie podieľajúcej sa na príprave návrhu tohto zákona, ktorý má ašpiráciu zlepšiť podmienky profesionalizácie sociálnej práce na Slovensku. Implementácia zákona však začala až v tomto roku, vrátane prípravy vzniku Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Ako členovia Prípravného výboru komory sme mali možnosť podieľať sa na príprave niekoľkých základných dokumentov komory. Medzi ne patrí aj Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky, ktorý považujeme za významný míľnik v prehlbovaní eticky senzitívnej sociálnej práce na Slovensku. Preto nie je náhoda, že vydanie knihy sme načasovali na deň ustanovujúceho snemu komory, ktorý sa bude konať 18. septembra 2015. S tým súvisí aj niekoľko zásadných zmien v obsahu publikácie oproti predošlým dvom vydaniam. Do úvodnej kapitoly boli zaradené dve nové samostatné témy, a síce téma zodpovednosti sociálnych pracovníkov voči sebe a téma o eticky senzitívnej sociálnej práci. Etiku pritom nechápeme ako samostatnú disciplínu, ktorá má určité miesto v sociálnej práci, ale ako integrálnu súčasť sociálnej práce v jej troch neoddeliteľných dimenziách – profesii, vzdelávaní a vo vede, čiže aj v teórii a metódach, ktoré sú predmetom publikácie. Samostatnú kapitolu knihy tvoria vybrané teórie aplikované najmä v prípadovej sociálnej práci, respektíve na úrovni jej mikropraxe. Na odporúčanie recenzentov sme vynechali kapitolu o projektovaní, ktorá má odlišný teoretický základ, ako aj propedeutickú kapitolu o komunikácii v sociálnej práci.

Publikácia Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov (2015)

sep 21 2015

Sociálna práca je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín a profesií. Chápeme ju aplikovaný vedný odbor, akademickú disciplínu a profesionálnu činnosťou sociálnych pracovníkov, ktorí svojim cieľavedomým priamym pôsobením pomáhajú, sprevádzajú, podporujú a zmocňujú jednotlivcov a sociálne systémy (rodiny, skupiny, komunity, inštitúcie) nadobudnúť dostatočnú úroveň sociálneho fungovania a utvárajú priaznivé spoločenské podmienky na dosiahnutie tohto cieľa.

Etické princípy sociálnej práce

sep 20 2015

Ethical principles of social work

Abstrakt: Príspevok pojednáva o kľúčových etických princípov profesie sociálna práca, ktorými sú podporovanie sociálnej spravodlivosti, rešpektovanie dôstojnosti osoby, dodržiavanie ľudských práv, prvoradosť záujmu o klienta, úsilie o najlepší záujem klienta, rešpektovanie profesionálnych hraníc, rovnaké zaobchádzanie, antidiskriminácia, rešpektovanie rôznorodosti, sebaurčenie užívateľov služieb, participácia, posilňovanie a zmocňovanie užívateľov služieb, individuálny prístup ku klientovi, rešpektovanie súkromia klientov, rešpektovanie dôvernosti informácií, holistický prístup.
Kľúčové slová: Etika, etické princípy, sociálna práca, sociálny pracovník, asistent sociálnej práce

Abstract: The paper deals with the key ethical principles of the social work profession, which are promoting social justice, respect for the dignity of the person, respect for human rights, the primacy of interest in the client's efforts to client's best interest, respect of professional boundaries, equality of treatment, anti-discrimination, respect for diversity, self-determination of service users, participation, strengthening and empowering of service users, individual attitude to clients, respect for private of clients, respect for confidentiality of information, holistic attitude.
Keywords: Ethics, ethical principles, social work, social worker, assistant social work

Pregraduálne, graduálne a postgraduálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov

aug 20 2015

Pregraduate, graduate and postgraduate education of social workers

Abstrakt: V príspevku autori zrealizovali analýzu terminologických výrazov pregraduálne, graduálne a postgraduálne vzdelávanie s aplikáciou na odbor sociálna práca a navrhli jednotný terminologický koncept v danom odbore. Predstavili systém vzdelávania sociálnych pracovníkov v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii, Českej republike a Slovenskej republike v kontexte systému vysokoškolského vzdelávania v daných krajinách so špecifickým zameraním na európsky vysokoškolský priestor a rôznorodé systémy zabezpečenia kvality tohto vzdelávania.
Kľúčové slová: Graduálny, pregraduálny, postgraduálny, sociálna práca, sociálny pracovník, vzdelávanie.

Abstract: In the paper the authors realized an analysis of terminological expressions the pregraduate, graduate and postgraduate education with application to the specialization of social work and proposed the concept of a uniform terminology in this field. They introduced the system of education of social workers in the United States, Great Britain, the Czech Republic and the Slovak Republic in the context of university education systems in these countries with a specific focus on the European university education area and various quality security systems of this education.
Keywords: Graduate, pregraduate, postgraduate, social work, social worker, education.

Diagnostika sociálnych klientov prostredníctvom identifikácie psychickej dospelosti v ručnom písme

aug 19 2015

Diagnostic of social client by identification of psychic adulthood in the handwriting

Abstrakt: V príspevku vymedzujeme, charakterizujeme a prakticky formulujeme diagnostiku osobnosti sociálnych klientov na základe využitia projektívnej diagnostickej metódy - grafologickej analýzy písma. Poukazujeme na význam motivovania sociálnych klientov k osobnostnému rozvoju a k dosahovaniu psychickej dospelosti. Význam grafologickej analýzy písma sociálnych klientov odôvodňujeme výsledkami skúmania odborníkov z oblasti grafológie a z vlastného autorského grafologického výskumu písma dospelých osôb.
Kľúčové slová: Diagnostika sociálneho klienta. Psychická dospelosť. Ručné písmo.

Abstract: In the paper we define, characterize and formulate practical diagnosis of social clients base on the use of projective method – graphological handwriting analysis. We highlight the importance of motivation social clients to the personal development and growing with a purpose to achieve personal maturity. The importance of graphological analysis of the handwriting of social clients we justify by results of examination of experts in the field of graphology and from our own graphological copyright research of the handwriting of adults people.
Key words: Diagnostic of social client. Psychic Adulthood. Handwriting.

ICSW Europe Newsletter Summer 2015

júl 7 2015

Contents of ICSW Europe Newsletter Summer 2015:


 • ICSW Europe President´s Report
 • ICSW Europe Newsletters
 • New ICSW Europe Member
 • World Social Work Day
 • Madrid Expert Seminar
 • Helsinki Expert Seminar
 • Social Platform...
 • ENSACT
 • Council of Europe...
 • Conferences/Expert Meetings
 • Opportunities for Publishing
 • Useful Links
 • Colophon

Rola celoživotného učenia sa a edukačné sociálne poradenstvo

jún 26 2015

The role of lifelong learning and educational social counselling.

Abstrakt: V príspevku nastoľujeme potrebnosť a povahu nového druhu sociálneho poradenstva – Edukačné sociálne poradenstvo. Ide o spôsob akceptovania sociálnej funkcie edukácie dospelých v poradenstve a v riešení sociálnych problémov jednotlivcov, skupín a komunít.. Edukačné sociálne poradenstvo prezentujeme ako koncept a inovatívnu zložku systému sociálnej práce. Vymedzujeme ciele edukačného sociálneho poradenstva a úlohu celoživotného učenia sa v kontexte sociálnej práce.
Kľúčové slová: Edukačné sociálne poradenstvo. Sociálna funkcia edukácie. Celoživotné učenie. Sociálna práca.

Abstract: In the paper we discuss about usefull of the new kind of social counselling and guiding - Educational social counselling and guiding. It tis a way of acceptation of the social function of adult education in the solving of individual and group social problems. Educational social counselling and guiding is presented as a concept and the part of social work. We discuss the aims of social educational counselling and guiding and lifelong learning, in the context of social work.
Key words: Educational social counseling. Social function of education. Lifelong learning. Social work.

Individualizace a racionalizace moderní společnosti jako faktor eroze zabezpečovací funkce rodiny

jún 17 2015

Individualisation and Rationalisation of Modern Society as a Factor of Erosion of Security Function of a Family

Abstrakt: Moderní epocha (zde je myšleno industriální západní společnost) se vyznačuje řadou základních charakteristických rysů, které jsou jí vrozené a odlišují ji podstatně od předmoderních uspořádání. V roce úmrtí světově významného sociologa a autora mnoha textů na téma rizikové společnosti Ulricha Becka, si tento text klade za cíl na vybraných aspektech moderní doby, jimiž jsou individualizace a racionalizace, podrobit kritickému rozboru fenomén rodiny a její zabezpečovací funkce. Text se tak věnuje nejen erozi rodiny jako společenské instituce, ale též erozi samotného pojmu „rodina“, který se v pojmosloví A. Giddense (2000) stává pouhou pojmovou „skořápkou“ (angl. shell institution) s vnitřně proměněným významem, neodpovídajícím (zejména zabezpečovacím) funkcím rodiny z dob předmoderních.
Klíčová slova: individualizace, pozdně-moderní doba, racionalizace, rodina

Abstract: Modern age (it is meant to be industrial western society for the purpose of this article) is possible to describe by several basic characteristics. They differentiate modern society from pre-modern forms. In the celebration of the world famous sociologist Ulrich Beck (who died this year) the article focuses on to critical analysis of family and its security function in the light of factors of individualisation and rationalisation of the modern society. The article focuses not only on erosion of family as the institution, but also on erosion of the term „family“ itself, which (in terms of A. Giddens, 2000) becomes so called „shell institution“ with different meaning of the term in comparison with pre-modern meaning of the term „family“, especially when speaking about security function of the family.
Keywords: Individualisation, Family, Late-modern Society, Rationalisation

Migrants and Social Protection in Europe

jún 3 2015

Abstract: Europe has a challenge how to combine migration flows with ageing and future shortage of labour skill. Immigrants have their human and social rights. Europe does not use all international human rights instruments. Refugee crisis is also the result of previous wrong decisions. Social justice is not only for people born in EU. Social protection is a universal right which is now completed with right guaranteed minimum. No punishment is entitled in case of human rights giving. Europe has to take its part of responsibility. There will be no full well-being in Europe, while other parts of the World suffer.
Keywords: Human resources. Human rights. Migration. Refugees. Social justice. Social protection.