Sociálna práca

ICSW Europe Spring Newsletter 2015

mar 26 2015

Úvodník

Žijeme dnes v Európe, ktorá je konfrontovaná s otázkou mierového spolužitia čo sme už, možno predčasne, pokladali za problém skôr našich rodičov. Narastajú sociálne rozdiely vo vnútri štátov i medzi nimi navzájom, napriek tomu, že európska myšlienka sa opiera o zásadu sociálnej a ekonomickej kohézie. Európskej únii sa nedarí napĺňať sociálnu časť svojho programu datovaného na rok 2020. Členským štátom sa nedarí boj s chudobou a ani znižovanie nezamestnanosti, ako nástroja na dosiahnutie udržateľného dôstojného života.

Preto je potrebné pripomínať európskym vládam ich záväzok, ktorý dali v roku 2012 v Ženeve v súvislosti s prijatím odporúčania ILO č. 202 k minimálnej sociálnej ochrane („social protection floor“). Je potrebné si znova uvedomiť že hoci sme rôzny, nemôžeme si myslieť že rozdielnosť je bez solidarity. Deklarácia práv človeka a občana, ktorú francúzske Národné zhromaždenie prijalo v roku 1789 „uznáva a vyhlasuje, za prítomnosti a pod záštitou Najvyššej Bytosti, práva človeka a občana v podobe, že ľudia sa rodia a zostávajú slobodnými a rovnými vo svojich právach, a že spoločenské rozdiely sa môžu zakladať iba na prospešnosti pre celok“. Trhové hospodárstvo, súkromný majetok a rozdiely áno, ale nie na škodu celku. V našich srdciach a mestách máme mnohé problémy a hanby, ktoré treba riešiť v prospech spoločnosti a dôstojného života všetkých.

Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce môžu požiadať o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory od 1.2. do 30.6.2015

mar 25 2015

Od prvého januára 2015 upravuje výkon sociálnej práce Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci (PDF). Doteraz na Slovensku neexistovala žiadna komplexná úprava podmienok výkonu sociálnej práce, čo má za následok aj skreslený pohľad verejnosti na túto profesiu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo za pomoci odbornej verejnosti zákon, ktorý prispeje k posilneniu statusu sociálnych pracovníkov.

Sociálnu prácu môže v praxi vykonávať iba ten, kto ju vyštudoval. Môže to byť sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce v závislosti od získaného stupňa vysokoškolského štúdia. Doterajších pracovníkov, ktorí nespĺňajú uvedené kvalifikačné predpoklady, sa zmena nedotkne, čo umožní aj naďalej využívať ich odborný potenciál.

Pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících

mar 5 2015

Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSSČR společně došli k závěru, že pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících.

Legislativní ukotvení profese sociálních pracovníků kromě jiných pozitiv, výrazně ochrání klienty před neprofesionálním poskytováním sociální práce, které může vést k ohrožení jejich důstojnosti či omezení jejich životní úrovně.

Požadujeme, aby součástí připravované právní normy bylo ustanovení profesní komory jako odborného a nezávislého samosprávného orgánu s výkonnými kompetencemi. Jedině samosprávný orgán může v budoucnosti zajišťovat garanci kvalitního a nezávislého výkonu profese sociální práce.

Zborník Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v SR (PDF, 2014)

mar 4 2015

HETTEŠ, M. – GEJZA, A. – HLINKOVÁ, A. 2014. Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety. 169 s. ISBN 978-80-8132-129-0

Konferencia Klubu absolventov VŠZaSP sv. Alžbety ,,Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v SR“, sa konala 22.11.2014 v Košiciach.

Deprivácia rómskych domácností vo vybraných mestách Žilinského kraja

feb 18 2015

Deprivation of Roma households in selected towns of Žilina region

Abstrakt: Príspevok poukazuje na existenciu polarizácie deprivácie domácností v rámci sídelných jednotiek vo vybraných mestách Žilinského kraja. Prostredníctvom štatistickej analýzy sme zisťovali závislosť medzi mierou osôb hlásiacich sa k rómskej národnosti a mierou deprivácie domácností prostredníctvom vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov v jednotlivých sídelných jednotkách v mestách Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Žilina.
Kľúčové slová: materiálna deprivácia, bytová deprivácia, rómska domácnosť

Abstract: The report focuses on the existence of deprivation in households and resulting polarization in chosen locations of the region Žilina. The relationship between the rate of people who admit their Romani nationality and the level of deprivation in households was investigated through statistical analysis. There were also taken into account selected social-economic indicators in individual residential units in towns Liptovský Mikuláš, Ružomberok and Žilina.
Key words: material deprivation, housing deprivation, Roma household

Przekonania osobiste jako determinant skuteczności w zawodach pomocowych

feb 2 2015

Personal beliefs as determinants of efficiency in the helping proffessions

Streszczenie: Założeniem dyskursu jest próba wskazania przekonań osobistych jednostki dotyczących własnych kompetencji lub ich braku w odniesieniu do wykonywanej pracy jako determinantu skuteczności w zawodach pomocowych. Wyjaśnienia terminologiczne pojęć przekonania, kompetencje, wypalenie zawodowe, emocje zostały osadzone w kontekście psychologicznym, pedagogicznym i socjologicznym. Poruszane zagadnienia dotyczą problematyki o znaczeniu społecznym ze względu na rolę kształcenia/edukacji we współczesnej wymagającej rzeczywistości nowoczesnego państwa. Przedmiotem rozważań jest skierowanie uwagi czytelnika na tę formę kształcenia/doskonalenia, która pozwala wyzwolić w sobie gotowość do zmiany, odwagę tworzenia, odwagę bycia kreatywnym, co nie jest zadaniem prostym szczególnie dla pracowników socjalnych.
Słowa kluczowe: zawody pomocowe, przekonania, kompetencje interpersonalne, wypalenie zawodowe, emocje, edukacja, kształcenie

Abstract: The assumption under the discourse is an attempt to indicate personal beliefs of an individual concerning own competencies or their lack with regard to the work performed as a determinant of efficiency in helping professions. The explanation of notions: beliefs, competencies, occupational burn-out, emotions have been rooted in psychological, pedagogical and sociological context. The matters touched upon pertain to issues of social importance owing to the role of education in the contemporary, demanding reality of a modern state. The subject matter of considerations is to draw attention of the reader to this form of education/development, which enables to trigger the readiness to change in oneself, the courage to create, be creative, which is not an easy task, especially for social workers.
Key words: helping professions, beliefs, interpersonal competencies, occupational burn-out, emotions, education

Social Manifestations of Spirit Poverty – Discrimination of Professionally Active Seniors

jan 29 2015

Prejavy sociálnej chudoby - diskriminácia profesijne aktívnych seniorov

Abstract: In this paper we highlight the paradoxical modern social phenomenon in terms of building a knowledge-based society, which is the social and professional discrimination of seniors collar workers in the workplace. Note the professional handicap collar workers seniors due to the calendar age. The problem is presented in the context of spirit poverty manifestations in society.
Key words: spirit poverty, professional discrimination of seniors, active aging.

Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme paradoxným sociálnym javom vedomostnej spoločnosti, ktorým je sociálna a profesijná diskriminácia duševne pracujúcich seniorov na pracoviskách. Poukazujeme na sociálnu diskrimináciu duševne pracujúcich seniorov z dôvodu ich kalendárneho veku. Problém prezentujeme v kontexte duchovnej chudoby prejavujúcej sa v spoločnosti.
Kľúčové slová: duchovná chudoba, profesijná diskriminácia seniorov, aktívne starnutie.

Zborník príspevkov Nová sociálna edukácia človeka II (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) v PDF, (Prešov, 2013)

jan 21 2015

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka II, sa konala 7. 11. 2013 v Prešove.
Tento zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie je výsledkom riešenia vedeckovýskumného projektu: Experimentálna oneiroterapia v praxi – analýza možností a efektívnosti novej rehabilitačno-intervenčnej a diagnostickej techniky pri práci s klientom sociálnej práce (VEGA 1/0010/13).

Zborník príspevkov Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) v PDF, (Prešov, 2014)

jan 21 2015

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka III sa konala v Prešove, 3. 11. 2014.
Tento zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie je jedným z výsledkov riešenia vedeckovýskumného projektu: Experimentálna oneiroterapia v praxi – analýza možností a efektívnosti novej rehabilitačno-intervenčnej a diagnostickej techniky pri práci s klientom sociálnej práce (VEGA 1/0010/13).

Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie Sociálna práca – pomoc blížnemu v PDF (Gorlice, 2011)

jan 20 2015

Zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie, ktorú organizovala Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity.

Úvod

V dnešnej dobe sa medzi ľuďmi vytráca vrúcny vzťah, nezištnosť a potreba pomáhať. Hodnoty, ktoré sú človeku vlastne a prirodzene sa stávajú archaicke a nemoderne. Študentská konferencia si vytýčila cieľ – vzhliadnuť očami študentov charitatívnej a sociálnej služby na rôzne problémy blížnych.

Konferencia Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti, u nás a v európe, sa koná 23. a 24.4.2015 v Prešove

jan 17 2015

Koná sa II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: „SOCIÁLNE SLUŽBY V SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI, U NÁS A V EURÓPE“, ktorá sa uskutoční v Prešove v dňoch 23.a 24. apríla 2015. Konferencie sa zúčastnia aj odborníci na sociálnu oblasť z Holandska, Veľkej Británie, Českej republiky, Poľska a Slovenska.

Zámer podujatia
Pojem kvalita už nerezonuje iba vo výrobnej sfére, ale dostal sa do služieb – verejných i sociálnych, kde sa stáva kľúčovým pojmom. V západoeurópskych krajinách sa už v sedemdesiatych rokoch začalo s reformou verejnej správy a deinštitucionalizáciou sociálnych služieb. Začalo sa hovoriť o ich humanizácii a kvalita sa mala zvyšovať zavadzaním manažérstva kvality. Na jej zvýšenie sa začali využívať štandardy kvality v sociálnych službách. Všetkými týmito procesmi musí prejsť aj naša spoločnosť a sociálna práca.
Do sociálnych služieb sa aj u nás zavádzajú štandardy kvality, prebieha ich humanizácia a začína sa s ich deinštitucionalizáciou. Preto sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb aj s touto konferenciou.

Ministerstvo prijíma návrhy za člena prípravného výboru na zriadenie Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

jan 17 2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 43 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma v termíne od 01. januára 2015 do 31. januára 2015 návrhy na vymenovanie za člena prípravného výboru na zriadenie Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Adresa na doručovanie návrhov za člena prípravného výboru na zriadenie komory:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava

Svetový deň sociálnej práce, 17.3.2015

jan 8 2015

Konferencia Ľudské práva a sociálna práca, sa koná 24.4.2015 v Žiline

dec 21 2014

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je zvýrazniť nové úlohy a funkcie sociálnej práce so zvýraznením ich pôsobnosti v posilňovaní všetkých dimenzií ľudských práv.
Prijatie nových medzinárodných definícií sociálnej práci a slovenského zákona o sociálnej práci v roku 2014 povýšilo sociálnu prácu na vyššiu úroveň a nový sociálny i právny poriadok umožňuje skúmať aktuálne úlohy sociálnej práce v dimenzii ľudských práv, sociálnych práv a ekonomických práv.
V podmienkach vyspelých štátov sa uplatňujú nové formy sociálnej práce zamerané na zvyšovanie úrovne ľudských práv v sociálnom kontexte.

Pomoc deťom Donbassu

dec 18 2014

Slovensko-čínska obchodná komora SINACO sa zapojila do pomoci pre civilné obete Ukrajinskej vojny. Aj deti z Donbassu majú svoje sny. Snívajú o pokojnom a šťastnom domove, šaňtení s kamarátmi a krásnych zážitkoch. Realita je však iná a preto potrebujú našu pomoc. Ďakujeme za všetky vecné dary. Zberné miesta hlásia plný stav.
Kurz € a Rubla nás nabáda, aby sme Vám dali do pozornosti aj finančnú zbierku, ktorú pri tejto príležitosti organizujeme. Z vyzbieraných prostriedkov budeme môcť na mieste (Prijímateľom pomoci je Humanitarny batalion Ekateriny Gubarevoj v Rostove na Done) zakúpiť oveľa viac produktov, ako naposledy. Preto priatelia, šírte prosím túto informáciu Ďaľej. Každé Euro, ktoré vyzbierame vďaka "priaznivému" kurzu prinesie oveľa viac radosti na Donbasse, ako pri predošlej zásielke.

Zbierka vecí sa koná od 3.11.2014 do 22.12.2014

Finančná pomoc:
Názov prijímatela: Obchodná komora SINACO
číslo účtu: 275549262/0900
IBAN: SK70 0900 0000 0002 7554 9262
SWIFT: GIBASKBX
(do poznámky napíšte: “Dary pre Donbass”)

S úctou

Marián Farkaš, predseda predstavenstva SCCOC-SINACO

Viac informácií nájdete na stránke: http://novorossia.webjet.sk/

Videá z predošlej pomoci si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=2ztaWbRW5N8
https://www.youtube.com/watch?v=ibEGYdimUbs
https://www.youtube.com/watch?v=uWM-tMor5l8
https://www.youtube.com/watch?v=8y3vwjVP_ro