Sociálna práca

Svetový deň sociálnej práce, 17.3.2015

jan 8 2015

Konferencia Ľudské práva a sociálna práca, sa koná 24.4.2015 v Žiline

dec 21 2014

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je zvýrazniť nové úlohy a funkcie sociálnej práce so zvýraznením ich pôsobnosti v posilňovaní všetkých dimenzií ľudských práv.
Prijatie nových medzinárodných definícií sociálnej práci a slovenského zákona o sociálnej práci v roku 2014 povýšilo sociálnu prácu na vyššiu úroveň a nový sociálny i právny poriadok umožňuje skúmať aktuálne úlohy sociálnej práce v dimenzii ľudských práv, sociálnych práv a ekonomických práv.
V podmienkach vyspelých štátov sa uplatňujú nové formy sociálnej práce zamerané na zvyšovanie úrovne ľudských práv v sociálnom kontexte.

Pomoc deťom Donbassu

dec 18 2014

Slovensko-čínska obchodná komora SINACO sa zapojila do pomoci pre civilné obete Ukrajinskej vojny. Aj deti z Donbassu majú svoje sny. Snívajú o pokojnom a šťastnom domove, šaňtení s kamarátmi a krásnych zážitkoch. Realita je však iná a preto potrebujú našu pomoc. Ďakujeme za všetky vecné dary. Zberné miesta hlásia plný stav.
Kurz € a Rubla nás nabáda, aby sme Vám dali do pozornosti aj finančnú zbierku, ktorú pri tejto príležitosti organizujeme. Z vyzbieraných prostriedkov budeme môcť na mieste (Prijímateľom pomoci je Humanitarny batalion Ekateriny Gubarevoj v Rostove na Done) zakúpiť oveľa viac produktov, ako naposledy. Preto priatelia, šírte prosím túto informáciu Ďaľej. Každé Euro, ktoré vyzbierame vďaka "priaznivému" kurzu prinesie oveľa viac radosti na Donbasse, ako pri predošlej zásielke.

Zbierka vecí sa koná od 3.11.2014 do 22.12.2014

Finančná pomoc:
Názov prijímatela: Obchodná komora SINACO
číslo účtu: 275549262/0900
IBAN: SK70 0900 0000 0002 7554 9262
SWIFT: GIBASKBX
(do poznámky napíšte: “Dary pre Donbass”)

S úctou

Marián Farkaš, predseda predstavenstva SCCOC-SINACO

Viac informácií nájdete na stránke: http://novorossia.webjet.sk/

Videá z predošlej pomoci si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=2ztaWbRW5N8
https://www.youtube.com/watch?v=ibEGYdimUbs
https://www.youtube.com/watch?v=uWM-tMor5l8
https://www.youtube.com/watch?v=8y3vwjVP_ro

Ostať výnimočnou aj v ťažkých chvíľach (pozvánka na krst Plutokalendára)

nov 24 2014

To, že život s chorobou, hendikepom, či po chorobe, môže byť plnohodnotný – dokazuje projekt OZ P(l)uto a dvanásť výnimočných pluto-foto-modeliek. Stretnúť ich možno osobne 27. novembra na krste Plutokalendára na rok 2015 v bratislavskom Kontakte.

Srdečne vás pozývame na krst Plutokalendára 2015 z dielne OZ P(l)uto! Uskutoční sa vo štvrtok 27. novembra o 18ej v priestoroch Kontaktu na Ventúrskej 12 v Bratislave. Práve tu totiž vznikal tento historicky prvý pluto-kalendár, zobrazujúci výnimočné ženy – ženy, ktoré žijú svoj život s určitým hendikepom, postihnutím, ochorením, alebo v minulosti prekonali ťažkú chorobu.

fotenie vynimocnych zien do Plutokalendara 2015
Zuzana Haasova ako pluto-foto-modelka a krstna mama Plutokalendara 2015
Roman Ferstl v oktobri nafotil 12 vynimocnych zien do Plutokalendara 2015

Služby krízovej intervencie na Slovensku

nov 16 2014

Abstrakt: Príspevok poskytuje analýzu novej doplnenej legislatívnej zmeny v zákone Slovenskej republiky o krízovej intervencii a službách krízovej intervencie. Ponúka teórie zvládania krízovej intervencie a vymedzuje jej ciele.
Kľúčové slová: krízová intervencia, kríza, sociálny pracovník

Abstract: Provides a picture of the new post by legislative changes in the law of the Slovak Republic on crisis intervention and crisis intervention services. Offers a theory of coping with crisis intervention and defines its objectives.
Key words: crisis intervention, crisis, social worker

Zhrnutie konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách.

nov 9 2014

Stalo sa už tradíciou, že sa na Pravoslávnej Bohosloveckej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove, dňa 3.novembra 2014, opäť uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka.
Tento rok bola konferencia tematicky zameraná na rôzne aspekty predovšetkým sociálnej terapie a rovnako tak na duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška. V plenárnej časti konferencie odznelo trinásť príspevkov a v priebehu ďalšieho rokovania konferencie prezentovali v hojnom počte svoje príspevky odborníci z vysokoškolských pracovísk a odborníci z oblasti praxe z Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky.
Na konferencii boli predostreté mnohé významné vedecké a odborné názory a postoje, aj výsledky z výskumov a skúsenosti dobrej praxe.

Člověk v tísni – pobočka Slovensko hľadá dobrovoľníkov v Prešovskom kraji

nov 4 2014

Report from Congress of social workers and social pedagogues in Moscow, 7th and 8th October 2014

nov 4 2014

In this month The Russian Union for Social Educators and Social Workers held a congress for 1000 of their members from all over Russia, with participation from national and regional authorities on the social area, and international collaborators. The Russian Union was also celebrating that the Social educators in Russia now in 25 years have been a recognized proffession in Russia. AIEJI was represented by General Secretary Ellen Galaasen - and a norwegian contributor on AIEJIs work with the UN convention of childrens right, Anne Grønsund. They did a presentation in one of the parallell seminars about developing the education for social educators in Russia. AIEJIs General Secretary held a speach for the conference. You can read it below.

Zborník z konferencie Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti (súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy), Bratislava, 2014 (PDF)

nov 4 2014

Názov zborníka: Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti
(súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy). Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v Bratislave dňa 13.3.2014.
Editor zborníka: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

Odborná konferencia ,,Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku ? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľov)“, sa koná 27.11.2014 v Bratislave

okt 31 2014

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR Vás pozýva na odbornú konferenciu ,,Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku ? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena
a povinnosti poskytovateľov)“, ktorá sa bude konať 27.11.2014
v SUZA, Drotárska ul. 46, Bratislava

Cieľom konferencie je prediskutovať financovanie sociálnych služieb z hľadiska zákona, aké sú zákonné povinnosti poskytovateľov / podnikateľov sociálnych služieb, čo sú ekonomicky oprávnené náklady a ako sa tvorí cena.
Na konferencii vystúpia aj predstavitelia samosprávy a poskytovateľov a prednesú svoje finančné analýzy podľa druhu služieb.

Aj kvalitné zážitky pomáhajú prekonať traumu spôsobenú násilím...

aug 30 2014

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje v období od júla 2014 do júna 2015 projekt pod názvom "Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN". Projekt je realizovaný v Krízovom stredisku Centra Slniečko, ktoré je špecializovaným zariadením pre týrané, zneužívané, zanedbávané deti, deti v krízových životných situáciách a pre obete domáceho násilia.

DSC 0384
DSC 0079
24082014821

Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb

aug 15 2014

PhDr. Andrea Gállová, Ing. Jozef Berki Ing. Štefan Szolnoky : Ekonomika a manažment – prechod od funkčného riadenia na procesné v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2014

Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko

aug 10 2014

Abstrakt: Problematika šikanovania v školskom prostredí sa stáva neustálym predmetom záujmu spoločnosti u nás i vo svete. Šikanovanie v školskom prostredí je nie len fenoménom pedagogickým a psychologickým, ale aj právnym. Autorka sa v článku zaoberá základnými informáciami potrebnými k diagnostikovaniu, včasnému rozpoznaniu tohto javu ako aj jeho skutkovej podstaty.
Kľúčové slová: Šikanovanie. Sociálnopatologický jav. Škola. Priestupok. Trestný čin.

Abstract: Problems of the victimization (hazing) at school is becoming important for the society at home as well as abroad. The victimization at school represents pedagogical and psychological phenomenon, but also phenomenon juridical. The author presents in this paper basic information needed for an early diagnostic and recognition of such act and its state of the facts.
Key words: victimization, social-pathological phenomenon, school, offence, crime

Global definition of the social work profession

aug 7 2014

(Approved by the IASSW General Assembly, July 10, 2014, Melbourne, Australia)

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.

The above definition may be amplified at national and/or regional levels.

Konferencia pod názvom Nezamestnanosť v SR, sa koná 23.10.2014 v Rimavskej Sobote

aug 6 2014

Organizátor konferencie OZ PIANO (pomoc insolventným a nadaným občanom) pod záštitou Prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD. , Rektora VŠ Z a SP sv. Alžbety, Ing. Jozefa Kollára, prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR , doc. RNDr. Miloslava Hetteša, CSc., prezidenta ICSW Europe a s podporou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Vás pozývajú na vedecko - odbornú konferenciu s názvom ,,NEZAMESTNANOSŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE", ktorá sa uskutoční v Rimavskej Sobote dňa 23. 10. 2014.