Možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií (recenzia)

júl 24 2017

Autorka: Lucia Drotárová
Vydavateľ: Nakladatelství Epocha, Praha
Rok vydania: 2016
Rozsah: 166 s.
ISBN: 978-80-7557-003-1.Na úvod štruktúra monografie

  1. Možnosti sociálno-psychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií.
  2. Problémy merania efektivity aktivít určených na rozvoj osobnosti študentov.
  3. Osobnostný rozvoj v rámci svojho vysokoškolského štúdia – čo si prajú študenti?
  4. Čo študenti skutočne potrebujú?
  5. Overenie možností sociálno-psychologickej podpory rozvoja tvorivosti študentov sociálnej práce.
  6. Metodické listy.
  7. Príklady kurzov.
  8. Zoznam bibliografických odkazov.
  9. Informácia o autorke.

Sú vo svete ľudia, ktorí vo svojich publikáciách preukazujú nadanie k tvorbe tým, že nielen dokážu prezentovať vlastné jedinečné videnie a pochopenie skúmanej reality, ale myslia predovšetkým na blaho druhých ľudí. Píšu pre povznesenie a úžitok mysle a ducha mnohých.

Pozvánka na I. sympózium na Slovensku s prof. Dr. Monikou Krohwinkel, ktoré sa koná 27.09.2017 v Holíči

júl 12 2017

Miesto konania: Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Holíč, Bernolákova 4
Termín konania: 27.09.2017 od 8:30 – 16:30

Rozvoj kvality v profesionálnom ošetrovateľstve a v opatrovateľstve si vyžaduje validované teoretické a metodické podklady pre systémy činností, v ktorých v centre pozornosti stoja nielen klienti, odborní pracovníci pri lôžku, ale aj záujmy ich príbuzných. Pri tomto poznaní získava na význame individuálna podpora klientov a podpora ich zostávajúcich zručností, schopností a zdrojov.

Práve ich vlastné zdroje im budú pomáhať uspokojovať svoje potreby a riešiť zvládanie denných aktivít vo svojom sociálnom prostredí a so svojimi prežitými existenčnými skúsenosťami.

Tridsaťročným výskumom, vytvorený a v praxi overený teoereticko-praktický systém prof. Moniky Krohwinkel ponúka teoretické a metodické podklady pre potrebné ošetrovateľské a opatrovateľské systémy činností (pracovné systémy) v praxi, v manažmente, v zabezpečení kvality, vo výučbe a vo výskume.

Výskum inovatívnych liečebných postupov a technologických postupov pre výrobu kombinovanej vakcíny a založenie seed lot systému

júl 11 2017

(Projekt aplikovaného výskumu)

Slovenská farmaceutická spoločnosť IMUNA PHARM, a.s., so sídlom v Šarišských Michaľanoch, spustila v decembri 2013 nový projekt aplikovaného výskumu v oblasti humánnych vakcín použitím inovatívnych technologických postupov, s cieľom zabezpečiť samostatnosť východo-európskeho regiónu vo výrobe vakcín novými technologickými postupmi.

Projekt s názvom „Výskum inovatívnych liečebných postupov a technologických postupov pre výrobu kombinovanej vakcíny a založenie seed lot systému“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe Zmluvy o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj, č. 0782/2013, uzavretej v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2013-14549/39695:1-11. Prvým krokom k zabezpečeniu realizácie projektu bolo vytvorenie troch nových pracovných miest prevedecko-výskumných pracovníkov na aktuálnom výskumno-vývojom pracovisku spoločnosti a ich obsadenie odborníkmi v tejto oblasti. V rámci projektu boli vytvorené tri nové pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných výskumno-vývojových pracovníkov. Počas roka 2014 bola vypracovaná a porovnaná génová mapa kmeňa rubeoly. Zároveň boli zadefinované podmienky kultivácie kmeňa rubeoly v poloprevádzkových podmienkach. Boli vytipované podmienky pre poloprevádzkovú výrobu monovakcíny proti osýpkam a proti mumpsu po implementácii vyvinutého inovatívneho technologického postupu pomnoženia vírusov na kuracích fibroblastoch.

Vyučovací štýl učiteľa ako prostriedok zefektívňovania učenia sa žiakov

júl 7 2017

Teaching style of a teacher as a way to make more effective learning process of the pupil's

Abstrakt: Príspevok je zameraný na učiteľa a jeho vyučovací štýl, v súvislosti s ktorým venujeme pozornosť žiakovmu poňatiu učiva a možnostiam jeho ovplyvňovania. Cieľom príspevku je poukázať na vyučovací štýl učiteľa nielen ako prostriedok odovzdávania množstva poznatkov, ale predovšetkým ako osobnostne stimulujúci prostriedok zefektívňovania učenia sa žiakov.
Kľúčové slová: žiakovo poňatie učiva, vyučovací štýl, zefektívňovanie učenia sa žiakov

Abstract: The article is focused on a teacher and his teaching style regarding to his ability to pay attention to the pupil's understanding of the teaching material and to his possible influence. The main goal of this article is to present the teaching style of a teacher primary as a tool of increasing efficiency of learning process of the pupil's, not just a tool of sharing the knowledge.
Key words: pupil's understanding of lesson, teaching style, efficiency of pupil's learning process

Radkin Honzák: Chytřejší mobil po ruce = hloupější mozek v hlavě

jún 26 2017

Rozprasení chytrých telefonů nás uvědlo do éry neuvěřitelných kontaktů. Jejich majitelé mohou být kdykoliv spojeni s kýmkoliv, psát si s přáteli, z postele zjišťovat kvalitu počasí nejen doma, ale třeba v Gronsku, sledovat on-line povstání v Tramtárii, hrát na burze, fandit svému mužstvu, nakupovat, nebo lovit partnerky a partnery všech ekonomických a morálních kategorií.

Průměrný majitel takového přístroje na něj klepne nejméně pětaosmdesátkrát za den, včetně toho, že je to jeho první aktivita po probuzení a poslední před usnutím. Devadesát procent vlastníků bez svého telefonu nevyjde z domu, viz konečně nový výklad symbolu K+M+B jako připomínky staříkům, aby měli klíče, mobil a brejle.

Chytré telefony nabízejí rozšíření běžných možností, zvýšení produktivity, úsporu času, nechlubí se ale tím, co svým majitelům berou. Například schopnost rychlého rozhodování v běžných situacích a obchodníci jsou málo až vůbec nadšeni tím, že zákazníci lomcující telefony daleko méně věnují pozornost pestrosti vystaveného zboží.

Radkin Honzák: Pravda a lež na emočních vahách; která z nich je kdy lepší?

jún 26 2017

Naše vědomí o světě a o nás v něm je udržováno a upřesňováno nekonečným tokem přicházejících informací, které vnímáme všemi smysly a zpracováváme převážně nevědomě a zčásti vědomě.

Není zprávy bez emočního náboje; pomněme, že údiv patří mezi šest základních emocí. Tatáž zpráva může mít a většinou také má různý emoční náboj podle příslušnosti k sociální skupině – od dyády po národ. Když „naši“ hráli 4:2, tak „jejich“ hráli 2:4 a „voni“ z toho budou mít menší potěšení než my. Radost je příjemnější než smutek. Jestli se to dalo čekat, budou emoce na obou stranách nižší intenzity, než když se to čekat nedalo.

Pojem emoce je odvozen od latinského e-motio, což znamená pohnutí. To můžeme zachytit na třech osách:
nabuzení --- útlum, přiblížení --- oddálení, spolupráce --- soupeření.
Když naši vyhráli, budeme my nabuzení, sdružíme se a budeme spolupracovat na oslavách, zatímco fanoušci soupeře budou skleslí, nebudou mít tendenci se sdružovat (ledaže by tragedie byla tak velká, že je srazí do houfu) a co se týká vzájemné aktivity, bude někde u bodu mrazu, neboť smutek je časem usebrání, přemítání a hledání.

Radkin Honzák: Knihy, které mohu doporučit

jún 26 2017

Alexandr Peškov, mladší generaci již neznámý, v encyklopediích však dosud dohledatelný jako Maxim Gorkij, pravil, že za všechno, co je v něm dobré, vděčí knize. A to netušil, jak dobrá kniha, kterou jsem napsal, se chystá. Bude se jmenovat Psychosomatická prvouka a když to všechno dobře vyjde, vyjde ještě letos. Do té doby je možné podívat se do knih, z nichž jsem ještě stačil něco opsat, nebo už nestačil, ale kdybych to byl stihnul, byl bych z nich také opisoval.

Abraham H. Maslow: Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Holar, Brno, 2017
Originál tohoto (dobře přeloženého) textu vyšel v roce 1964, zčásti jako reakce na beznaděj a vnitřní pustotu, kterou nabízel tehdy vrcholící existencialismus, kdy „i většina učenců a umělců se aktivně podílela na úpadku humanistických hodnot“, zčásti jako syntéza poznatků o duchovních potřebách člověka a výsledek setkání s transpersonální psychologií a logoterapií. Maslow sám byl přesvědčený atheista a dalo mu určitou námahu vtěsnat nadpřirozené zážitky do pozitivistického psychologického rámce, označuje je však za něco nezbytného, co všem současným formám „netheismu“ chybí.

Pro něj to jsou „vrcholné zážitky“, prožitky celku, lásky, ale také sebenaplnění a odevzdání se, hold pravdě, spravedlnosti a dalším pozitivním hodnotám. Považuje je za fyziologické naplňování duchovních potřeb, jež v sobě skrývají jak přesah běžné existence, tak pocit jednoty s vyššími systémy, s vesmírem, zážitky, které byly v minulosti charakterizována jako vrcholné náboženské, extatické, aj.

Bratislavská škola sociálnej andragogiky

jún 23 2017

Bratislava school of social andragogy

Abstrakt: Príspevok vznikol so zámerom poukázať na hlavné východiská koncepcie a systému sociálnej andragogiky, ktoré vyplynuli z činnosti Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdia vyzdvihuje vklad J. Perhácsa, M. Machalovej a L. Szabovej-Šírovej do rozvoja sociálnej andragogiky. Vracia sa k výsledkom vedecko-výskumného snaženia bratislavskej katedry andragogiky a jej krokom v budovaní študijného zamerania sociálna andragogika, ktoré udali smer vývoja sociálnej andragogiky aj na ďalších pracoviskách na Slovensku a v Čechách.
Kľúčové slová: Sociálna andragogika. Profesijné kompetencie sociálnych andragógov. Cieľové skupiny sociálnej andragogiky. Sociálnoandragogické poradenstvo. Edukačná sociálna práca.

Abstract: This article was written with an intention to point out to the main sources of conception and system of social andragogy that resulted from the activities of the Department of Andragogy of the Faculty of Philosophy at Comenius University in Bratislava. The study emphasizes the fact that Mr. Perhács, Mrs. Machalová and Mrs. Szabová-Šírová made an important contribution to the development of social andragogy. It recapitulates the results of scientific and research efforts of the Department of Andragogy in Bratislava. The study also deals with the steps that were taken by the Department to create the study field of social andragogy that set the tendencies of social andragogy development also at other working places in Slovakia and Czech republic.
Key words Social andragogy. Professional competences of social andragogists. Target groups of social andragogy. Social-andragogical counselling. Educational social work.

Typy vzťahovej väzby a ich vplyv na psychický vývin detí

jún 23 2017

Effects of different types of attachment styles on children´s mental development

Abstrakt: V príspevku priblížime Bowlbyho teóriu vzťahovej väzby, ktorá vysvetľuje vplyv kvality vzťahu medzi dieťaťom a matkou v rannom veku na psychický vývin dieťaťa. Poukazujeme na podmienky nevyhnutné pre vznik bezpečnej a neistej vzťahovej väzby. Ďalej sa zameriavame aj na možné dôsledky bezpečnej a neistej väzby na kognitívny, emocionálny a sociálny vývin detí. V poslednej časti príspevku poskytneme možnosti prevencie vzniku neistej väzby a eliminácie jej negatívneho vplyvu na psychický vývin dieťaťa.
Kľúčové slová: vzťahová väzba, typy vzťahovej väzby, bezpečná väzba, neistá väzba, psychický vývin dieťaťa

Abstract: In this paper we focus on Bowlby´s attachment theory which explains the impact of early mother - child relationship on a child´s mental development. We point out the conditions necessary for forming secure and insecure attachment. We also focus on the possible consequences of secure and insecure attachment on children´s cognitive, emotional and social development. The last part of our paper provides opportunities to prevent formation of insecure attachment and to eliminate it´s negative impact on a child´s mental development.
Key words: attachment, types of attachment, secure attachment, insecure attachment, child´s mental development

3rd V4 Conference on Public Health to be held in Prague, on 19-20 October 2017

jún 1 2017

The Czech Society of Social Medicine and Health Care Management invite to the 3rd V4 Conference on Public Health to be held in Prague, on 19-20 October 2017.

Four years after the success of the 1st V4 Conference on Public Health that was held in Kosice, Slovakia, in 2013, and two years after 2nd V4 Conference on Public Health in Zabrze, Poland, in 2015, we kindly encourage international scholars, students, physicians and all public health specialists, practitioners and leaders to join us in Prague, Czech Republic. We believe you will use this opportunity to join the international forum to share and discuss ideas and experiences, present and publish research results, as well as simply arrange and develop your personal cooperation networks. We expect 150 international participants, especially from the so-called V4 countries (Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Poland). Although the conference will primarily focus on the Visegrad Group Member States, colleagues from other countries are also kindly welcome!

Moderačný a mediačný proces vo výskume

jún 1 2017

Moderator and mediator in research

Abstrakt: Príspevok je teoretického charakteru. Rozoberáme v ňom modely vzťahu (mediátora), alebo vplyvu (moderátora) v pedagogicko-psychologickom výskume. Ponúka teoretické východiská premietnuté do modelov, ktoré popisujú kde sa zadáva premenná, kde výsledok a popisujú vzájomné kauzálne a predikčné vzťahy v smere šípok.
Kľúčové slová: moderátor, mediátor, výskum, premenná

Abstract: The paper is theoretical character. We deal with models of relationship (mediator) or influence (moderator) in pedagogical-psychological research. It offers theoretical bases projected into models that describe where the variable is entered, where the result and describes the mutual causal and predictive relations in the direction of the arrows.
Key words: moderator, mediator, research, variable

Vedomie vlastnej účinnosti (sebaúčinnosť) žiaka v prostredí školy

jún 1 2017

Knowing the student's own efficacy (self-efficacy) in the school environment

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na koncept vedomia vlastnej účinnosti nazývaného sebaúčinnosť a prekladaného z anglického self-efficacy. V príspevku prepájame psychologický pojem do edukačnej reality. V teoretickej hladine rozoberáme tento pojem a uvádzame niekoľko výskumov zo zahraničia. Vo výskumnej časti sa zaoberáme skúmaním vzťahu medzi sebaúčinnosťou a školskou úspešnosťou žiakov.
Kľúčové slová: sebaúčinnosť, akademická sebaúčinnosť, školská úspešnosť, žiak, školská úloha

Abstract: The paper focuses on the concept of self-efficacy called self-efficacy and translated from English self-efficacy. In the paper, we link the psychological notion to educational reality. At the theoretical level, we are discussing this concept and presenting a few researches from abroad. In the research part we deal with the study of the relationship between the self-efficacy and school success of students.
Key words: Self-efficacy, academic self-efficacy, school success, student, school work

III. ročník konferencie občianskeho združenia Maják nádeje Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam, sa koná 18.10.2017 v Košiciach

máj 31 2017

Pozývame vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie občianskeho združenia Maják nádeje „Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam“, ktorá sa uskutoční 18.10.2017 v Košiciach.

Motivace k dobrovolnické činnosti v kontextu sanace rodiny

máj 31 2017

Volunteering motivation issues in the framework of family support

Abstrakt: Text je zaměřen na problematiku dobrovolnické činnosti v kontextu sanace rodiny. Klíčovým ohniskem zájmu je pak především zjištění motivace dobrovolníků k jejich dobrovolnické činnosti v rámci konkrétního sanačního programu. Zkoumání je orientováno zejména na motivy, které dobrovolníci vnímají jako podstatné pro angažování se a pokračování v jejich dobrovolnické činnosti a na motivy, které dobrovolníci vnímají v kontextu své činnosti naopak jako rizikové. Kvalitativní rozhovory jsou prováděny s dobrovolníky konkrétní organizace působící v Pardubickém kraji, která nabízí služby rodinám s dětmi a ve své činnosti přitom již dlouhodobě využívá práci dobrovolníků.
Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolník, motivace, motivy, sanace rodiny

Abstract: This text deals with volunteering issues in the context of family support. Text focuses especially on volunteers motivations and contains qualitative research aimed at detection of motivation of volunteers needed for their volunteer activities. Research is also focused on the motives that volunteers perceived as risk. Interviews are conducted with volunteers from an concrete organization in Pardubice region, which offers services to families with children and cooperates with volunteers for a long time.
Key words: family support, motivation, motives, volunteering, volunteers

PhD štúdium Biobehaviorálne a psychosociálne aspekty funkčného stavu a kvality života u pacientov s osteoartrózou

máj 29 2017

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárskej fakulty, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (sbm.upjs.sk) v spolupráci s Klinikou muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Nemocnice Košice-Šaca a Univerzitou v Groningene, Holandsko (rug.nl)