Problematika podporných skupín príbuzných osôb so syndrómom demencie v medzinárodnom kontexte

sep 23 2016

Support groups for relatives of people with dementia syndromes in an international context

Abstrakt: Podporné skupiny poskytujú priestor pre vzájomné diskusie, rozhovory, edukáciu a výmenu skúseností skupiny osôb s rovnakým problémom. Príspevok analyzuje podporné skupiny príbuzných osôb s ochorením demencie rôzneho typu etiológie v medzinárodnom kontexte. Alzheimerova choroba ako jedna z možných foriem demencie sa stáva reálnou hrozbou pre jednotlivé štáty sveta a to z niekoľkých dôvodov. Kognitívny úpadok týkajúci sa jedného člena rodiny vplýva výrazne na celkové sociálne fungovanie celej rodiny. Záťaž často zostáva na pleciach blízkych príbuzných, ktorí preberajú na seba rolu rodinného opatrovateľa. Príspevok približuje problematiku podporných skupín, ich význam pri poskytovaní sociálnych služieb ako doplnkovej služby a intervencie pri prevencii syndrómu vyhorenia rodinného opatrovateľa.
Kľúčové slová: podporná skupina, demencia, medzinárodný kontext

Abstract: Support groups provide people facing similar problems with a space for discussions, talks, education and for sharing their experiences. This paper studies support groups for relatives of people with various forms of dementia from an international perspective. For several reasons, Alzheimer’s disease – one possible form of dementia – is becoming a threat in the individual countries. The decrease of cognitive skills in one family member greatly affects the social functioning of the whole family. The burden is often on the family members who assume the role of caregivers. The focus of this paper is on support groups as a supplement to the help and care services and on the importance of these groups in prevention of burn-out syndrome in family caregivers.
Key words: support group, dementia, international context

Placebo jako opomíjená součást léčby

sep 21 2016

Lékaři i pacienti by se měli postupně naučit, že placebo je integrální a neoddělitelnou součástí lékařské praxe, že je základem jejího umění a povýšením její vědeckosti.
Jay Katz, 1984

Na počátku bylo slovo

Historie i současné chápání placeba a placebo efektu jsou plné omylů a mýtů. Od samého počátku. Všeobecně se ví, že slovo pochází ze 116. žalmu, který kněz a věřící zpívají při udílení svátosti umírajících, dříve svátosti posledního pomazání. Je to devátý verš a je prvním, který všichni opakují po předzpěvákovi. Méně již se ví, že svatý Jeronym, patron všech překladatelů, přestože se dopustil jen malého množství chyb, tento verš: אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃ do Bible přeložil nesprávně1. Místo odpovídajícího, „Ambulabo coram Domino in regione vivorum,“ (Budu kráčet před Hospodinem v krajině živých), zakotvil do Vulgaty na mnoho století text: „Placebo Domino in regione vivorum“ (Bohu se zalíbím v krajině živých). Tak se dostal pojem placebo na svět a navzdory dodatečné opravě biblického textu zde už zůstal.

První význam, který pojem placebo dostal, bylo označení osob, jež se zúčastňovaly pohřbů v roli naříkajících s nadějí, že za to dostanou nějakou odměnu, v nejhorším alespoń najíst a napít. Netěšily se dobré pověsti a jeden takový nesympatický charakter zachytil též Geoffrey Chaucer v Canterburských povídkách.

Sborník z konference Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje), 6.4.2016 Praha (PDF)

sep 20 2016

MÁTEL, Andrej, PAVELKOVÁ, Jaroslava, JANECHOVÁ, Lucia (eds.). Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje). Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 320 s. ISBN 978-80-906146-8-0. (CD-ROM)

Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje), se konala 6.4.2016 v Praze.

Duše v břiše

sep 20 2016

Výzkum střevního mikrobiomu v poslední dekádě doslova explodoval. Gastrointestinální trakt (GIT) byl dlouho považován pouze za trávící orgán, nové technologie nás přivedly k poznání, jaký dopad má střevní mikrobiom na naše zdraví a nemoci. Víme o jeho úloze v metabolismu, imunitním systému a o jeho vlivu na chování.

Víme také o jeho změnách po porodu, změnách přicházejících s věkem v průběhu života, změnách souvisejících s charakteristikami prostředí, se stresem, se zdravotním stavem a s podávanými léky. Je toho dost, co o něm víme a nepochybně mnohem víc je toho, co o něm ještě nevíme. (1, 2)

Příčina únavového syndromu leží ve střevním mikrobiomu

sep 20 2016

Únavový syndrom a fibromyalgie jsou jako dva ušpinění sirotci, ke kterým zaujímá čistotná medicínská společnost velmi odtažitý postoj. Do diagnostických klasifikačních systémů chvíli patří, chvíli nepatří, hledání jejich etiopatogeneze se odvíjí od lokálního nacionálního folkloru. V Německu se lékaři cíleně zaměřují na kardiovaskulární systém, ve Francii na játra, v USA na předpokládanou poruchu imunity a v Anglii na psychosomatiku. Ale již před několika roky zazněla z Austrálie myšlenka, že příčinu je nutné hledat ve střevech (1).

S objevením významu střevního mozku (gut brain) a střevního mikrobiomu, je nejen možné, ale patrně účelné, se k této nosné myšlence vrátit. Je tu pro to někololik pádných důvodů. Střevní mozek je reprezentován rozsáhlými nervovými pleteněmi ve střevní stěně a obsahuje nejméně stejný počet neuronů, jako celá mícha. Na něj je obousměrnými komunikačními kanály navázán imunitní systém a neméně pevná je i spolupráce se střevním mikrobiomem. Ten má za úkol nejen zpracování potravy, účast na imunitě, ale také výrobu mnoha molekul nezbytných pro metabolismus, imunitu i aktivitu centrálního nervového systému (CNS). Zde vzniká většina z celkové produkce neurotransmiterů. Spojení s CNS je jednak cestou nervus vagus, jednak přímé prostřednictvím molekul uvolňovaných do krevního oběhu, jednak zprostředkovaně přes vazby na imunitní systém.

Medzinárodné normy alebo ako to pri písaní nepokazíte

sep 19 2016

International Standards or How You Can´t Do It Wrong When You Writing

Abstrakt: Prehľadový príspevok slúži ako metodické usmernenie pri tvorbe rôznorodých odborných textov v prípade, že autor nemá k dispozícií požiadavky k formálnej úprave od univerzity, organizátora či vydavateľa napríklad pre svoju záverečnú prácu, vedeckú štúdiu, odborný článok či konferenčný príspevok. V príspevku je zameraná pozornosť na charakteristiku techník citovania ako aj spôsoby zápisu údajov v bibliografických odkazoch a ich príklady, a to na základe medzinárodných noriem pre citácie a bibliografické odkazy ISO. V poslednej časti sa príspevok zameriava i na charakteristiku jedného z medzinárodných štandardov pre štruktúru vedeckých článkov pod názvom IMRaD.
Kľúčové slová: Citácia, normy ISO, parafráza, štandard IMRaD, technika citovania.

Abstract: This overview contribution serving as a methodical regulation ate the creating process of various specialised texts if the author does not have requirements for a formal editing from the university, organizer or publisher for their final thesis, scientific study or conference contribution. The contribution focuses attention on characterization techniques of citation as well as methods of creating bibliographic references and their examples, based on international standards for citations and bibliographic references ISO. The last part of the contribution focuses on the characteristics of one of the international standard for the structure of scientific articles IMRAD .
Key words: Citation, ISO Standards, Paraphrase , IMRaD Standard, Technique of Citation.

Psychológia v edukácii dospelých v kontexte andragogiky a edukačnej sociálnej práce

sep 13 2016

Abstrakt: V súčasnej dobe a spoločenskej situácii sa venuje dospelým účastníkom edukácie na Slovensku zvýšená pozornosť. Centrom zamerania edukačných aktivít je rozvoj osobnosti dospelých a ich kompetencií. Od profesijného výkonu edukátorov dospelých (vychovávateľov, vzdelávateľov, poradcov) sa očakáva vysoká praktická odbornosť, andragogické a psychologické poznanie. V príspevku načrtneme autorský prístup k problematike psychológie v edukácii dospelých.
Kľúčové slová: Psychológia. Edukácia dospelých. Andragogika. Edukačná sociálna práca.

Abstract: Currently and social situation devoted to adult participants of education events in Slovakia increased attention. The center focus of educational activities is the development of adult personality and competence to live. Requirements for professional performance of adult educators (trainers, educators, counselors) is their high practical expertises, the educational and professional level, particularly andragogical and psychological knowledges (as well as knowledges of others areas). The paper outlined the author´s approach to the issue of the psychology in adult education.
Key words: Psychology. Adult Education. Andragogy. Educational social work.

Psychospirituální krize v emočním schematu rodiny a krizová intervence.

sep 8 2016

Spiritual crisis in the emotional recipe of family and crisis intervention.

Anotace: předložený text obsahuje nástin spirituální krize, vycházející z kontextu emočního schematu rodiny a následnou možnost krizové intervence. Kazuistiky demonstrují typické rysy popisovaných příznaků psychospirituální krize a nabízí i popis průběhu krizové intervence.
Klíčová slova: psychospirituální krize, emoční schema rodiny, separace, krize, krizová intervence

Anotation: presented by the text contains an outline of a spiritual crisis, based on the context of the emotional recipe of the family and the subsequent possibility of crisis intervention. Case reports demonstrate the typical features of the described symptoms of spiritual crisis and offers a description of the course of crisis intervention.
Key works: spiritual crisis, emotional schema family, separation, crisis, crisis intervention

„Moci říct neštěstí, moci vydechnout svoje neštěstí, zhluboka vydechnout tak, aby se člověk zase mohl nadechnout a možná i říct o svém neštěstí slovy, opravdovými slovy, která spolu souvisí a dávají smysl, a která je člověk ještě sám schopen pochopit a kterým snad dokonce rozumí nebo by mohl rozumět i někdo jiný a potom moci plakat, to už by bylo skoro zase samo štěstí“

Etika publikovania v záverečných prácach – niekoľko rád pre vysokoškolských študentov

sep 8 2016

Publication Ethics in Final Thesis - some Advice for College Students

Abstrakt: Blíži sa nový akademický rok a končiaci študenti vysokých škôl na celom Slovensku budú odovzdávať svoje záverečné – bakalárske a diplomové – práce. Autorka tohto metodického príspevku ako vysokoškolská učiteľka, ktorá okrem iného vyučuje i metodológiu pedagogickej a andragogickej vedy, zostavila na základe vybranej odbornej literatúry i vlastných pedagogických skúseností niekoľko rád pre vysokoškolských študentov pri tvorbe ich záverečných prác. Príspevok sa zameriava na etické aspekty v poslednej etape výskumu, pri jeho publikovaní.
Kľúčové slová: Publikačná etika, záverečné práce, rady pre vysokoškolských študentov.

Abstract: Approaching the new academic year will college students throughout Slovakia submitt final - bachelor's and master - thesis. The author of these methodical contribution as a university teacher, which among other teaches methodology of pedagogy and andragogy, created on the basis of selected specialised literature and own teaching experience some advice for college students about creating their final thesis. This contribution focuses on the ethical aspects of research at the last stage, when it is published.
Key words: Publication ethics, final thesis, advice for college students.

Narcistická sebaregulácia v na cieľ orientovanom správaní

sep 7 2016

Narcissistic self-regulation in goal directed behavior

Abstrakt: Základným pilierom prezentovanej práce je neklinická forma narcizmu. Text v krátkosti približuje informácie z histórie narcizmu, odlišnosti medzi klinickou a neklinickou formou narcizmu a najmä narcistickú sebareguláciu. Vzhľadom na cieľ výskumnej štúdie sa venujeme problematike dosahovania cieľov s dôrazom na špecifickosť tohto procesu u narcistických osôb a taktiež na jeho normatívnu stránku. Empirická časť je venovaná testovaniu signifikancie rozdielov medzi subklinickými narcistami a nenarcistami (Raskin & Terry, 1988) v miere pravdepodobnosti sformovania zámeru porušiť normu za účelom dosiahnutia cieľa ako aj v normatívnych presvedčeniach viažucich sa na danú situáciu.
Kľúčové slová: ciele, narcizmus, normy

Abstract: The fundamental pillar of this paper is sub-clinical form of narcissism. The paper presents a brief history information about narcissism, describes differences between clinical and non-clinical form of narcissism and narcissistic self-regulation in particular. Given the objective of the research study we have been focused on the issue of goal attainment with emphasis on the specificity of this process within narcissistic individuals as well as on its normative side. The empirical section is devoted to testing of significance of differences between sub-clinical narcissists and non-narcissists in the extent of likelihood of norm-violating behavior performed in order to attain certain goal and in normative beliefs binding to a given situation.
Key words: goals, narcissism, norms

Dvojčata žijí déle než jedináčci

sep 7 2016

Vědecký zájem o jednovaječná dvojčata byl podnícen především otázkami, nakolik se na jakémkoliv výsledku zjišťovaném na člověku podílí příroda a nakolik výchova (nature versus nurture). Byly zde studie dvojčat oddělených z nějakého důvodu (většinou smrt matky) od sebe a vychovávaných v různém prostředí, kde se po desítkách let ukázalo, že mají společný temperament, psychomotorické tempo a nonverbální jazyk – gesta. Byly zde náhody, které nahrávaly prognóze astrologů, byly zde desítky námětů k vtipům a veselohrám.

Podle autorů z Washingtonské University v Seattle, jejich studie otištěná nedávno v PLOS je první, která se zabývá vnitřními vztahy mezi dvojčaty jako významným faktorem ovlivňujícím délku života. Analýzy potvrzují, že dvojčata mají nižší mortalitu během životní dráhy až do 65 let, platí to pro obě pohlaví, ale u mužů jsou tyto skutečnosti výraznější, než u žen. Dvojče má nejbližšího kamaráda hned od narození. A vzájemná sociální podpora se projevuje po celý život.

„Zjistili jsme, že v kterémkoliv věkovém období, jednovaječná dvojčata přežívají ve větší míře než dvojvaječná a ta také o něco více, než ostatní populace“, řekl na tiskové konferenci první autor studie David Sharrow. „Výsledky naznačují, že významným protektivním faktorem jsou blízké sociální vztahy.“

Publikácia Pour une enfance heureuse od autorky Catherine Gueguen

sep 6 2016

Posledné vedecké objavy v oblasti vývoja a fungovania mozgu spôsobili podstatnú zmenu v našom chápaní potrieb dieťaťa. Ukázalo sa, že empatický vzťah je rozhodujúci pre vývoj mozgu detí a adolescentov a umožňuje plný rozvoj jeho intelektových a emočných schopností. Pediatrička Catherine Gueguen s nami zdieľa svoje vedecké objavy a ponúka rodičom aj profesionálom rady pri výchove detí. Kniha vyšla vo francúzskom jazyku.

Video v ktorom autorka rozpráva o svojej knihe: https://www.youtube.com/watch?v=H1a64qQRFtE

Konferencia Journée Annuelle de la Petite Enfance à l'Adolescence - Deň ranného detstva a adolescencie, sa koná 2.12.2016 v Marseille

sep 6 2016

19. ročník konferencie Journée Annuelle de la Petite Enfance à l'Adolescence - Deň ranného detstva a adolescencie, sa uskutoční 2.12.2016 v Marseille.

Témy prednášok sa dotýkajú rôznych aspektov psychologických a psychopatologických problémov detí a adolescentov. Medzi účastníkmi bude aj známy neurológ a psychiater Boris Cyrulnik, ktorý sa zaoberá konceptom resiliencie. (Link: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/apr/18/boris-cyrulnik-chil...)

Proč má strach velké oči

sep 6 2016

Strach je přirozená odpověď na ohrožení, ať už tělesné, nebo psychické, je to jedna ze dvou nejstarších emocí, které se na Zemi objevily (tou druhou je vztek) a vzhledem k tomu, že tu existuje přes 250 milionů let, je v nás dobře zabydlený. Jistá dávka „ustrašenosti“ je zdravá, kdo ji postrádá, aspiruje na Darwinovu cenu. Pak je tu skupina nebezpečných spoluobčanů, pro kterou by kanadský psycholog Hare a oxfordský profesor Dutton rádi vrátili do hry termín „psychopati“, kteří sice mají mozky úplně stejné jako ostatní, ale centra strachu nemají propojená s centry uvědomění a tak tuto emoci neprožívají (viz např. http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=17940). Na této skupině je jako na jediné – pokud jde o psychické odchylky a poruchy – lze tuhle vlastnost objektivně prokázat a snad proto nebyla zařazena do diagnostického manuálu, by tam netrčela.

Pomsta není sladká, je hořkosladká

sep 6 2016

Pomsta je aktivita přinášející uspokojení z toho, že na oplátku poškozuje někoho nebo ubližuje někomu, jehož působením nám bylo ublíženo, nebo jsme byli poškozeni. Uspokojení přichází z toho, že jsme splatili ublížení nebo špatnost.
Oxfordský slovník angličtiny

Kdo by neznal Edmonda Dantese! Když už ne z knihy, tedy z některé filmových adaptací. A kdo by s ním nesympatizoval! Hrabě Monte Christo, hrdina příběhu o zradě a pomstě, je prototypem muže, který nenechává nic náhodě a po pečlivé analýze důsledně krutě trestá všechny, kteří mu ublížili. Své lásce Mercedes, která to vše připustila a de facto kryla, nakonec odpouští a odjíždí navždy pryč. Vzhledem k tomu, že potrestaní byli vesměs padouši, kteří spáchali spoustu jiných hanebností, všichni čtenáři a diváci Edmondovi fandí. Hlavní motivy pro spravedlivou pomstu, které si nikdo explicitně nestanovuje, jsou zachyceny ve dvou axiomech: protože si to zaslouží (just deserts) a potom proto, aby to víckrát nedělal (1). Přičemž potrestání po zásluze je motivem primárním, daleko předbíhajícím všechny ostatní.