Publikace: Specifika systému poskytování péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami v České republice a ve Švýcarsku, 2016 (PDF)

feb 3 2016

Autori: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Hanuš
Studie byla vydána v rámci realizace projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými potřebami“ (PF 168).
Pro růst kvality a hledání inovací je vždy dobré, pokud se může daná služba nebo systém porovnat s obdobnou službou nebo systémem. Zástupcům poskytovatelů sociálních služeb v České republice tento benefi t již několik let přináší spolupráce s partnery ze švýcarské organizace CURAVIVA Schweiz.

Již první setkání, které proběhlo v rámci studijních cest do Švýcarska, ukázalo, že problematika poskytování sociálních služeb (ve smyslu sociální a zdravotní péče) osobám trpícím různými druhy demencí je velmi podobná v obou srovnávaných zemích. A to i přesto, že na rozdíl od České republiky jsou ve Švýcarsku významné rozdíly v podmínkách pro poskytování sociálních služeb osobám s demencí i mezi jednotlivými kantony. Zatímco vlastní poskytování, jednotlivé techniky, inovace a technická řešení prostor sociálních služeb přinášely okamžité inspirace pro přenos do České republiky, oblast fi nancování přinesla sice podporu v našich snahách o důkladné rozkrytí fi nančních toků při fi nancování sociálních služeb, ale zároveň i smutek, neboť systém fi nancování těchto služeb ve Švýcarsku se do České republiky přenést (snad jen prozatím) nedá.

Publikace: Stacionární péče o osoby s demencí ve Švýcarsku, 2016 (PDF)

feb 3 2016

Autori: Henny Messerli & Benno Meichtry
Studie byla vydána v rámci realizace projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými potřebami“ (PF 168).
V souvislosti s demografi ckým vývojem a prognózami vedoucími ke zvyšování průměrné délky života se očekává nárůst chronických onemocnění stejně jako nárůst onemocnění demencí. Na konci roku 2014 žilo ve Švýcarsku 8 237 000 obyvatel, z toho 17,8 % starších 65 let (Spolkový statistický úřad, 2015).

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 v PDF

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti) v PDF (2011)

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet
„Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti“ je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011.

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien) v PDF (2012)

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien“ je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 22. - 23. marca 2012 v Poprade.

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR vyzval ministryni resortu k odpovědnosti za sociální práci tzv. Vánoční výzvou

jan 26 2016

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR vyzval ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby osobně zajistila dostatečné tempo prací na sociálním zákonu, včasné projednání věcného záměru zákona vládou a osobně se aktivně angažovala v přijetí zákona s účinností od roku 2017. Dále Profesní svaz žádal o možnost osobní argumentace názorů k problematice a profesnímu zákonu a o respektování existence tří profesních uskupení zastupujících názor silné skupiny sociálních pracovníků stejného zájmu.

Publikácia Teória a metódy sociálnej práce II, 2015

jan 22 2016

Publikácia Teória a metódy sociálnej práce II kontinuálne nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Teória a metódy sociálnej práce I (2013), ktorej tretie vydanie vyšlo v septembri roku 2015. Autori preto predpokladajú, že čitatelia sú oboznámení so základnou terminológiou, teóriou a vybranými metódami sociálnej práce, ktoré sú v nej prezentované.

Ako každé iné dielo, aj táto publikácia má svoje miesto v živote a historický kontext, kedy sa zrodila. Čitateľovi chceme otvorene objasniť, že síce ide o novú publikáciu z hľadiska titulu, ale nie obsahu. Je skôr prepracovaním predošlej učebnice Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II (2013, 2014), ktorá je doplnená o viacero vedeckých a odborných článkov autorov. Ďalším dôležitým východiskom je skutočnosť, že publikácia je primárne určené študentom magisterského štúdia sociálnej práce. Keďže vychádza v období implementácie slovenského profesijného zákona o sociálnej práci, viacero pojednávaní túto skutočnosť v texte reflektuje. Súčasťou prílohy je nový slovenský Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce.

Zborník z konferencie Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život, Bratislava, 2015 (PDF)

jan 22 2016

HETTEŠ, M. – MATEJOVIČOVÁ, R. – ŠKORECOVÁ, O. 2015. Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety. 155 s. ISBN 978-80-8132-147-4
Konferencia sa konala 14. novembra 2015 v Bratislave. Jej organizátormi boli Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, Bratislava, n. o. a Klub absolventov (Alumni) VŠZSP sv. Alžbety.

Nejistá rodina v nejisté době, co víme o rodinách dětí žijících mimo biologickou rodinu?

jan 21 2016

Uncertain family in uncertain times. What we know about family with children out-of-home?

Anotace: Příspěvek je rozdělen do dvou částí. První část se zabývá statistickými daty o vývoji počtu děti v ohrožení v závislosti na porodnosti. Dalším sledujícím ukazatelem je studie rodin dětí, které žijí mimo svou rodinu. Snažím se najít znaky rodin, kterým byly odebrány děti. Druhá část příspěvku je směrovaná k výzvám, které tento stav přináší pro sociální pracovníky i pro společnost. Tyto výzvy jsou formulovány za použití kritické metody sociální práce podle Jan Fook. Rodiny, jejichž děti žijí mimo svou rodinu, mají několik společných znaků a dělí se různých skupin. Tyto skupiny potřebují zcela rozdílné přístupy sociální práce. Jsou novými výzvami pro celou společnost.
Klíčová slova: Nejistá doba pro rodinu, krize rodiny, děti žijící mimo domov, sociální práce s rodinou

Annotation: This article has two chapters. First chapter deals with statistical date about children living out-of-home. What is characteristic for origin families of these children? Second chapter is about challenge for social work and our society these families represent. These challenges are constructed with help of theory of Critical social work by Jan Fook. Children out-of-home are from several groups. These groups need diferent ways of social work. They are new challenges for our society.
Key words: Uncertain times for family, crisis of family, children out-of-home, social work with family

Monografia Etické kódexy sociálnej práce, 2016

jan 20 2016

Ústrednou témou predloženej monografie sú etické kódexy sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. V užšom a presnejšom význame sú nimi medzinárodné a národné kódexy profesie a disciplíny sociálna práca, s osobitým dôrazom na nový Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike. V širšom význame je témou publikácie etika sociálnej práce, ktorej je profesijná etika, vrátane písomne formulovaných etických kódexov, integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou.

Zborník Vzťahové pasce na pracoviskách v SR, Bratislava, 2014 (PDF)

jan 19 2016

RITOMSKÁ, M., URBAN, O., UHLÁRIKOVÁ, E.: Zborník 2014, Vzťahové pasce na pracoviskách v SR. 1. vydanie. Bratislava, 2015, 71 strán. ISBN: 978-80-971872-3-1. EAN: 9788097187231.


2. medzinárodná konferencia o MOBBINGU - neredukovateľné ľudské práva - stop neľudskému správaniu v medziľudských vzťahoch, sa konala 12.11.2014 v Košiciach. Organizátorkou a producentkou konferencie bola poslankyňa NR SR JUDr. Mária Ritomská

Zborník Multiodborová kooperácia v zdravotníctve, Vysoké Tatry, 2015 (PDF)

jan 19 2016

Zborník príspevkov z konferencie Multiodborová kooperácia v zdravotníctve. Zborník bol zostavený autorským kolektívom Iveta Lazorová, Lukáš Kober. Konferencia sa konala 25. – 26. 09. 2015 v Novom Smokovci.


Psychické dopady narodenia postihnutého dieťaťa na rodičov

jan 19 2016

Abstrakt: Príspevok prezentuje psychické dopady na rodinné fungovanie a pohľadom na emocionálne prežívanie rodičov, ktorým sa narodilo dieťa s telesným postihnutím. Starostlivosť o postihnuté dieťa predstavuje pre rodičov stresujúcu situáciu, s ktorou sa vyrovnávajú odlišne. Autor na základe osobných skúseností a odborných poznatkov definoval fázy akceptácie narodenia postihnutého dieťaťa a ponúka porovnanie vývoja kognitívnych, motorických a orientačných schopností u dieťaťa s a bez zdravotného postihnutia rovnakého veku.
Kľúčové slová: dopady postihnutia, postihnuté dieťa, zdravotné postihnutie,

Abstract: The paper presents a summary of psychological impacts on family functioning and shows the emotional feeling of parents due to the child disability. Taking care for a child with a disability is a stressful experience for parents. Author defines the stages of acceptance birth of a disabled child based on personal experience and expertise and offers a comparison of cognitive and motoric skills development and navigational skills of a child with and without disability at the same age.
Key words: impacts of disability, children with disability, disability.

ICSW Global Cooperation Newsletter, October - November 2015, PDF

jan 12 2016

Content of Newsletter October 2015
- Feature article. The post-2015 World – Implications for Social Development
by Clem McCartney
- The value of care and domestic work: why the gender gap matters
by Eloïse Leboutte and Ignacio Socias
- UN adopts landmark resolution on principles for sovereign debt restructuring
- Useful resources and links—the find of the month

Content of Newsletter November 2015
Feature article:
- What Kind of International Support for Social Protection Floors?
by Barry Herman
- Inter-Agency collaboration on social protection: heated discussions, some practical outcomes and a quest for new vigor by Sergei Zelenev
- Parliamentarians to galvanize action on climate change
- Useful resources and links – the find of the month

Svetový deň sociálnej práce, 15. marec 2016

jan 9 2016

Leták pre tlač nájdete v prílohe