Psychospirituální krize v emočním schematu rodiny a krizová intervence.

sep 8 2016

Spiritual crisis in the emotional recipe of family and crisis intervention.

Anotace: předložený text obsahuje nástin spirituální krize, vycházející z kontextu emočního schematu rodiny a následnou možnost krizové intervence. Kazuistiky demonstrují typické rysy popisovaných příznaků psychospirituální krize a nabízí i popis průběhu krizové intervence.
Klíčová slova: psychospirituální krize, emoční schema rodiny, separace, krize, krizová intervence

Anotation: presented by the text contains an outline of a spiritual crisis, based on the context of the emotional recipe of the family and the subsequent possibility of crisis intervention. Case reports demonstrate the typical features of the described symptoms of spiritual crisis and offers a description of the course of crisis intervention.
Key works: spiritual crisis, emotional schema family, separation, crisis, crisis intervention

„Moci říct neštěstí, moci vydechnout svoje neštěstí, zhluboka vydechnout tak, aby se člověk zase mohl nadechnout a možná i říct o svém neštěstí slovy, opravdovými slovy, která spolu souvisí a dávají smysl, a která je člověk ještě sám schopen pochopit a kterým snad dokonce rozumí nebo by mohl rozumět i někdo jiný a potom moci plakat, to už by bylo skoro zase samo štěstí“

Etika publikovania v záverečných prácach – niekoľko rád pre vysokoškolských študentov

sep 8 2016

Publication Ethics in Final Thesis - some Advice for College Students

Abstrakt: Blíži sa nový akademický rok a končiaci študenti vysokých škôl na celom Slovensku budú odovzdávať svoje záverečné – bakalárske a diplomové – práce. Autorka tohto metodického príspevku ako vysokoškolská učiteľka, ktorá okrem iného vyučuje i metodológiu pedagogickej a andragogickej vedy, zostavila na základe vybranej odbornej literatúry i vlastných pedagogických skúseností niekoľko rád pre vysokoškolských študentov pri tvorbe ich záverečných prác. Príspevok sa zameriava na etické aspekty v poslednej etape výskumu, pri jeho publikovaní.
Kľúčové slová: Publikačná etika, záverečné práce, rady pre vysokoškolských študentov.

Abstract: Approaching the new academic year will college students throughout Slovakia submitt final - bachelor's and master - thesis. The author of these methodical contribution as a university teacher, which among other teaches methodology of pedagogy and andragogy, created on the basis of selected specialised literature and own teaching experience some advice for college students about creating their final thesis. This contribution focuses on the ethical aspects of research at the last stage, when it is published.
Key words: Publication ethics, final thesis, advice for college students.

Narcistická sebaregulácia v na cieľ orientovanom správaní

sep 7 2016

Narcissistic self-regulation in goal directed behavior

Abstrakt: Základným pilierom prezentovanej práce je neklinická forma narcizmu. Text v krátkosti približuje informácie z histórie narcizmu, odlišnosti medzi klinickou a neklinickou formou narcizmu a najmä narcistickú sebareguláciu. Vzhľadom na cieľ výskumnej štúdie sa venujeme problematike dosahovania cieľov s dôrazom na špecifickosť tohto procesu u narcistických osôb a taktiež na jeho normatívnu stránku. Empirická časť je venovaná testovaniu signifikancie rozdielov medzi subklinickými narcistami a nenarcistami (Raskin & Terry, 1988) v miere pravdepodobnosti sformovania zámeru porušiť normu za účelom dosiahnutia cieľa ako aj v normatívnych presvedčeniach viažucich sa na danú situáciu.
Kľúčové slová: ciele, narcizmus, normy

Abstract: The fundamental pillar of this paper is sub-clinical form of narcissism. The paper presents a brief history information about narcissism, describes differences between clinical and non-clinical form of narcissism and narcissistic self-regulation in particular. Given the objective of the research study we have been focused on the issue of goal attainment with emphasis on the specificity of this process within narcissistic individuals as well as on its normative side. The empirical section is devoted to testing of significance of differences between sub-clinical narcissists and non-narcissists in the extent of likelihood of norm-violating behavior performed in order to attain certain goal and in normative beliefs binding to a given situation.
Key words: goals, narcissism, norms

Dvojčata žijí déle než jedináčci

sep 7 2016

Vědecký zájem o jednovaječná dvojčata byl podnícen především otázkami, nakolik se na jakémkoliv výsledku zjišťovaném na člověku podílí příroda a nakolik výchova (nature versus nurture). Byly zde studie dvojčat oddělených z nějakého důvodu (většinou smrt matky) od sebe a vychovávaných v různém prostředí, kde se po desítkách let ukázalo, že mají společný temperament, psychomotorické tempo a nonverbální jazyk – gesta. Byly zde náhody, které nahrávaly prognóze astrologů, byly zde desítky námětů k vtipům a veselohrám.

Podle autorů z Washingtonské University v Seattle, jejich studie otištěná nedávno v PLOS je první, která se zabývá vnitřními vztahy mezi dvojčaty jako významným faktorem ovlivňujícím délku života. Analýzy potvrzují, že dvojčata mají nižší mortalitu během životní dráhy až do 65 let, platí to pro obě pohlaví, ale u mužů jsou tyto skutečnosti výraznější, než u žen. Dvojče má nejbližšího kamaráda hned od narození. A vzájemná sociální podpora se projevuje po celý život.

„Zjistili jsme, že v kterémkoliv věkovém období, jednovaječná dvojčata přežívají ve větší míře než dvojvaječná a ta také o něco více, než ostatní populace“, řekl na tiskové konferenci první autor studie David Sharrow. „Výsledky naznačují, že významným protektivním faktorem jsou blízké sociální vztahy.“

Publikácia Pour une enfance heureuse od autorky Catherine Gueguen

sep 6 2016

Posledné vedecké objavy v oblasti vývoja a fungovania mozgu spôsobili podstatnú zmenu v našom chápaní potrieb dieťaťa. Ukázalo sa, že empatický vzťah je rozhodujúci pre vývoj mozgu detí a adolescentov a umožňuje plný rozvoj jeho intelektových a emočných schopností. Pediatrička Catherine Gueguen s nami zdieľa svoje vedecké objavy a ponúka rodičom aj profesionálom rady pri výchove detí. Kniha vyšla vo francúzskom jazyku.

Video v ktorom autorka rozpráva o svojej knihe: https://www.youtube.com/watch?v=H1a64qQRFtE

Konferencia Journée Annuelle de la Petite Enfance à l'Adolescence - Deň ranného detstva a adolescencie, sa koná 2.12.2016 v Marseille

sep 6 2016

19. ročník konferencie Journée Annuelle de la Petite Enfance à l'Adolescence - Deň ranného detstva a adolescencie, sa uskutoční 2.12.2016 v Marseille.

Témy prednášok sa dotýkajú rôznych aspektov psychologických a psychopatologických problémov detí a adolescentov. Medzi účastníkmi bude aj známy neurológ a psychiater Boris Cyrulnik, ktorý sa zaoberá konceptom resiliencie. (Link: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/apr/18/boris-cyrulnik-chil...)

Proč má strach velké oči

sep 6 2016

Strach je přirozená odpověď na ohrožení, ať už tělesné, nebo psychické, je to jedna ze dvou nejstarších emocí, které se na Zemi objevily (tou druhou je vztek) a vzhledem k tomu, že tu existuje přes 250 milionů let, je v nás dobře zabydlený. Jistá dávka „ustrašenosti“ je zdravá, kdo ji postrádá, aspiruje na Darwinovu cenu. Pak je tu skupina nebezpečných spoluobčanů, pro kterou by kanadský psycholog Hare a oxfordský profesor Dutton rádi vrátili do hry termín „psychopati“, kteří sice mají mozky úplně stejné jako ostatní, ale centra strachu nemají propojená s centry uvědomění a tak tuto emoci neprožívají (viz např. http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=17940). Na této skupině je jako na jediné – pokud jde o psychické odchylky a poruchy – lze tuhle vlastnost objektivně prokázat a snad proto nebyla zařazena do diagnostického manuálu, by tam netrčela.

Pomsta není sladká, je hořkosladká

sep 6 2016

Pomsta je aktivita přinášející uspokojení z toho, že na oplátku poškozuje někoho nebo ubližuje někomu, jehož působením nám bylo ublíženo, nebo jsme byli poškozeni. Uspokojení přichází z toho, že jsme splatili ublížení nebo špatnost.
Oxfordský slovník angličtiny

Kdo by neznal Edmonda Dantese! Když už ne z knihy, tedy z některé filmových adaptací. A kdo by s ním nesympatizoval! Hrabě Monte Christo, hrdina příběhu o zradě a pomstě, je prototypem muže, který nenechává nic náhodě a po pečlivé analýze důsledně krutě trestá všechny, kteří mu ublížili. Své lásce Mercedes, která to vše připustila a de facto kryla, nakonec odpouští a odjíždí navždy pryč. Vzhledem k tomu, že potrestaní byli vesměs padouši, kteří spáchali spoustu jiných hanebností, všichni čtenáři a diváci Edmondovi fandí. Hlavní motivy pro spravedlivou pomstu, které si nikdo explicitně nestanovuje, jsou zachyceny ve dvou axiomech: protože si to zaslouží (just deserts) a potom proto, aby to víckrát nedělal (1). Přičemž potrestání po zásluze je motivem primárním, daleko předbíhajícím všechny ostatní.

Bezpečné WiFi a ako sa vyhnúť hackerom nielen počas dovolenky

sep 5 2016

Odchod na dovolenku je príjemným vzrušením, ale aj nevyhnutným premýšľaním nad základnými bezpečnostnými opatreniami. Kúpime zámku na kufor, susedom dáme vyberať poštu zo schránky, príbuzných či priateľov poprosíme, aby zalievali kvety, zariadime, aby sa večer v byte svietilo a bolo vidieť aktivitu za oknami. Zhodnotíme aj bezpečnostnú situáciu vo svete a potenciál rizikových ochorení. Neuvedomujeme si však, že je nevyhnutné brať do úvahy aj iné hrozby, ktoré na nás číhajú počas cestovania.

Mnohokrát si ľudia myslia, že kybernetické útoky práve im nehrozia, veď nenechávajú svoj počítač nestrážený, sú obozretní pri otváraní elektronických správ od neznámeho adresáta či s podozrivou koncovkou. Nástrahy však čakajú na verejných miestach, keď cestujeme a vyhľadávame miesta s voľným pripojením na WiFi bez potreby zadať heslo. Práve slabo chránené WiFi siete sú známe zraniteľnosťou v komerčných routeroch. Využívanie sietí na letiskách, kaviarňach či hoteloch predstavuje značné riziko. Hackeri môžu monitorovať vašu aktivitu, zistiť, aké stránky navštevujete a dokonca vedia odsledovať, aké klávesy používate pri zadávaní hesla do bankových účtov alebo iných stránok, ktoré si vyžadajú vaše heslo.

Vyčariť deťom úsmev na tvári nie je vždy jednoduché

aug 31 2016

Od júla 2016 v Krízovom stredisku Centra Slniečko realizujeme projekt „Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj voľný čas zmysluplne“. Krízové stredisko je špecializovaným zariadením pre týrané, zneužívané, zanedbávané deti, deti v krízových životných situáciách a pre obete domáceho násilia, ktorými sú najčastejšie ženy a matky s deťmi.

Našim hlavným cieľom prostredníctvom projektu je pomôcť deťom, menším i väčším, už skoro dospelým. Pomôcť so spracovaním ich negatívnych zážitkov, ktoré poznačili ich vnútro a naučiť ich porozumieť svojim vlastným emóciám, ktoré bývajú často nepríjemné. Vďaka aktivitám, ktoré deťom pomáhajú zmysluplne tráviť voľný čas sa snažíme zabrániť vzniku sociálno-patologických javov a tak zabezpečiť ich plnohodnotné zaradenie do spoločnosti. Zároveň chceme deťom umožniť spoznať krásy miest v okolí, v ktorom žijú s cieľom rozvíjať vzťah k prírode, k našej histórii a kultúre, čo prispeje k rozvoju ich vedomostí, ale aj k prebudeniu pozitívnych emócií, pocitu radosti či šťastia.

3
IMG 6876
IMG 7254 (2)

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb - ponuka jesenných kurzov v roku 2016

aug 17 2016

Vážení kolegovia,

ponúkame Vám jesenný ponukový list kurzov, ktoré sme pre Vás pripravili v rámci našej Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Všetky kurzy sú pripravené so zameraním na implementáciu podmienok kvality prostredníctvom riadiacich, odborných alebo obslužných nástrojov ako je dokumentovanie, metodické, projektové alebo procesné riadenie:

 • Manažér kvality v sociálnych službách
 • Manažér kvality - Modul: Podmienky kvality v sociálnych službách
 • Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách
 • Zásady hygieny a epidemiológie v sociálnych službách
 • Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • Projektový manažment v sociálnych službách
 • Sprevádzanie umierajúcich v domácom prostredí a v pobytovom zariadení
 • Starostlivosť o klienta s psychiatrickou diagnózou
 • Starostlivosť o klienta s mentálnou retardáciou
 • Inštruktor odbornej praxe v sociálnych službách
 • Sociálny manažment – organizácia práce
 • Komunikácia v opatrovateľskom procese
 • Rola kľúčového pracovníka v multidisciplinárnom / interdisciplinárnom tíme
 • Práca so zdravotníckymi a kompenzačnými pomôckami v opatrovateľskom procese
 • Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním

Pre tých, ktorí si už objednali, alebo majú záujem si objednať vypracovanie podmienok kvality spoločnosťou Tabita s.r.o., viac na stránke www.tabitasro.sk, www.aopss.sk, sme pripravili mimoriadnu cenovú ponuku pre kurz Manažér kvality a to: 1 účastník (budúci manažér kvality ako profesia, cena 650 eur) + 1 pre riaditeľa zariadenia, alebo štatutára organizácie, zdarma.

Zborník z konferencie Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou, Rimavská Sobota, 2016 (PDF)

júl 12 2016

Virtuálna vedecká konferencia Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou, sa konala dňa 10. mája 2016.

Diagnostika demencie z pohl'adu sestry

júl 12 2016

Diagnostics of Dementia from the Perspective of Nurse

Abstrakt: Problematika kognitivního deficitu, potažmo demence, se stává stále více aktuálním tématem nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Rostoucí prevalence a incidence nemoci, společně se stárnutím obyvatelstva, s sebou přináší obrovské dílčí i celospolečenské problémy, na které je nutné adekvátně a zejména rychle reagovat. Jedním z nich je včasná, respektive časná diagnostika demence
Klíčová slova: časná diagnostika, demence

Abstract: The problems of cognitive deficits, that´s dementia, is becoming more and more topical theme for not only professional, but also the general public. The growing prevalence and incidence of the disease, along with the aging population brings with it enormous partial and social problems, which must be solved adequately and especially quickly. One of them is well – timed, respectively early diagnosis of dementia
Key words: well – timed diagnostics, dementia

Recenzia publikácie: SVOBODA, J. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. Praha: Portál. 2014

jún 17 2016

SVOBODA, J. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku. Praha: Portál. 2014, 164 s. ISBN 978-80-262-0603-3.

Cieľom publikácie „Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku“ bolo podľa autora predstaviť čitateľom problematiku agresivity súčasných detí, ale i zmeny, ktoré sa dotýkajú výchovy a celkovej orientácie rodiny. Okrem toho si publikácia kladie za cieľ aj na niektoré chyby pri výchove upozorniť a inšpirovať čitateľov v kontexte toho, ako je možné tieto chyby odstrániť, prípadne ako zaistiť priebeh udalosti tak, aby tieto chyby vôbec nevznikali.

Možnosti rozvoja paliatívnej starostlivosti a jej vplyv na kvalitu života

jún 17 2016

Opportunities for the development of palliative care and its impact on quality of life

Abstrakt: Autorka v príspevku reflektuje na paliatívnu starostlivosť a to v kontexte jej širšieho chápania. Poukazuje pritom na význam paliatívnej starostlivosti v paradigmatickom modely tzv. včasnej paliatívnej starostlivosti. Východiskom pre napísanie článku boli vedecké výskumy, ktoré boli v posledných rokoch realizované v USA a západnej Európe. Autorka popisuje pozitívne determinanty včasnej paliatívnej starostlivosti u onkologických pacientov, ale aj významné pozitívne faktory zavedenia paliatívnej starostlivosti na jednotku intenzívnej starostlivosti, pričom navrhuje tento model prevziať aj do praxe na Slovensku.
Kľúčové slová: diagnóza, kvalita života, onkologické ochorenie, paliatívna starostlivosť.

Abstract: Author in this article is reflects on palliative care and in the context of its broader definition. She also points out on meaning of palliative care in paradigm model of early palliative care. The basis of this article was scientific research, which were in last years realized in USA and west Europe. Author describe positive of determinants of early palliative care in oncology patients, but also significant positive factors of introduction palliative care on intensive care unit and suggests to use this model in Slovakia practice.
Key Words: diagnosis, quality of life, oncology patients, palliative care.