Konferencia zameraná na témy o migrantoch a utečencoch a o obchodovaní s ľuďmi, sa koná 10.11.2015 v Bratislave

nov 9 2015

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti.
VŠ ZaSP sv. Alžbety (ÚSP) v spolupráci s partnermi s Ligou za ľudské práva, Slovenskou katolíckou charitou, Migračný úrad - MV SR, Health Initiatives Association a Modrý anjel Vás srdečne pozývajú na jesennú SPAY konferenciu a integračné fórum MVO.

Konferencia je zameraná na témy:
- Migranti a utečenci - súčasná situácia a aká bude ich a naša cesta ďalej?
- Obchodovanie s ľuďmi

Dátum: 10.11.2015
Miesto konania: VŠ ZaSP sv. Alžbety , Nám. 1. mája 1, aula
Konferencia je bez poplatku.

Historické a teoretické východiská spravodlivosti

okt 26 2015

Historical and theoretical starting points of justice

Abstrakt: Príspevok je zameraný na historický prierez vývoja konceptu spravodlivosti. Čitateľovi poskytuje prehľad najdôležitejších teórií, ktoré sa venovali danej problematike. Mimo iného, príspevok poukazuje nielen na tradičné chápanie spravodlivosti zakorenené v tradícii západného sveta, ale ponúka aj pohľad východných kultúr na spravodlivosť. Dané informácie tak poslúžia ako efektívny nástroj zmysluplného uchopenia významu spravodlivosti v jeho celostnosti.
Kľúčové slová: História. Sociálna psychológia. Spravodlivosť.

Abstract: The paper is focused on historical analysis of justice concept and its development. The summary of theories dealing with this issue is presented to a reader. The paper points to traditional view of justice, which is rooted in Western classical tradition, but also offers a Eastern world view. Such information make an effective tool for understanding the sense of justice.
Key words: History. Justice. Social psychology.

Univerzita tretieho veku zameraná na štúdium v študijnom odbore Sociálna práca

okt 20 2015

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na základe doterajších dobrých skúseností opäť ponúka možnosť prihlásiť sa do prvého ročníka Univerzity tretieho veku so zameraním na štúdium sociálnej práce. Ide o špecifickú trojročnú formu štúdia určenú pre ľudí nad 50 rokov. Prijímacie pohovory sa nekonajú. Všetky prednášky, skúšky a aj promócia na záver štúdia sa budú konať v Bratislave.

Podmienkou prijatia na toto štúdium je ukončené stredoškolské (aj vyššie) vzdelanie, vek nad 50 rokov a zaplatenie zápisného. Za obidva semestre zaplatia pracujúci dôchodcovia 60 eur, dôchodcovia 35 eur a invalidní dôchodcovia 25 eur (žiadne iné poplatky sa počas školského roka už neplatia).

Termín podania prihlášky je 31. október 2015.

Prečo sme protestovali 14. 10. 2015 pred Úradom vlády SR

okt 20 2015

Dňa 14. 10. 2015 sa pred Úradom vlády SR konal protest neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spolu so zástupcami Slovenskej katolíckej charity, Evanjelickej diakonie, Asociácii sestier a pacientov, Asociácii práv pacientov, Náruče záchrany a mnohých ďalších organizácií, ktorí sa na Slovensku podieľajú na poskytovaní sociálnych služieb.

Viacerí z nás boli vyslaní ako zástupcovia organizácií poskytujúcich sociálne služby do pracovnej skupiny MPSVR SR na prípravu novely zákona o sociálnych službách (ďalej len ZoSS).

Boli sme iniciátori a spolutvorcovia - spolu s inými neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (ďalej len NPSS) zúčastnených v pracovnej skupine na prípravu návrhu tzv. malej novely zákona (na veľkú novelu ZoSS nebol dostatočný časový priestor). Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka MPSVR SR, pána Buriana, táto novela vyžaduje určité finančné prostriedky, ktoré musí budúci rok uvoľniť MF SR, ktoré to nie je ochotné urobiť.

DSCN2353
DSCN2382
DSCN2340

Význam uplatnenia arteterapie u ľudí v pokročilej starobe

okt 16 2015

Abstrakt: Článok predkladá názory, skúsenosti tých, ktorí sa venovali, venujú uplatneniu arteterapie u ľudí v pokročilej starobe a snaží sa poukázať na význam, využiteľnosť tejto psychoterapeutickej metódy v oblasti sociálnej práce. Vychádza z presvedčenia všeobecne pozitívneho, uzdravujúceho vplyvu umenia u ľudí na sklonku života v zariadeniach sociálnych služieb.
Kľúčové slová: Staroba, arteterapia, sociálna práca.

Abstract: Article presents views, experience of those who are devoted, dedicated to the application of art therapy for people in advanced old age, and seeks to highlight the importance, usefulness of psychotherapeutic methods in social work. Based on the belief generally positive impact the healing arts for people late in life in social service.
Keywords: Age, art therapy, social work.

Vedecko-odborný seminár Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, 28.10.2015, Nitra

okt 12 2015

Ústrednou témou vedecko-odborného seminára pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov je poukázať na aktuálne problémy, ktoré nachádzajú svoj obraz v médiách a v marketingu ako prístup k formovaniu a ovplyvňovaniu recipienta.

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Sexuality IX., sa koná 2. - 3.12.2015 v Brne

okt 12 2015

Tradíciou konferencií SEXUALITY je podporovanie interdisciplinárneho vedeckého dialógu v oblasti sexuálnych štúdií a prispievanie k tematizovaniu sexualít na teoretickej, výskumnej aj aplikačnej rovine.

Verejné zhromaždenie občanov za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, sa koná 14.10.2015 od 10:00 hod. v Bratislave

okt 12 2015

Pozývame Vás na VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV dňa 14.10.2015 od 10:00 do 12:00 hod. na Námestí slobody pred Úradom vlády.

Organizujú ho:
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR,
Slovenská katolícka charita,
Evanjelická diakonia,
Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb,
Asociácia sestier a pacientov.

V náväznosti na protest pred MPSVR SR, ktorý sa konal 16.9.2015 znovu hovoríme verejnosti a zástupcom, médií, že SENIORI VOLAJÚ O POMOC a TEJ SA IM NEDOSTÁVA.

Žiadame štát, aby prevzal zodpovednosť za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a uskutočnil opatrenia na akútne riešenie problémov
od 1.1.2016.

Red circle / Červený kruh, Galéria mesta Levoča

okt 12 2015

Perception of the erotic theme of Dolce & Gabbana and Calvin Klein print advertisement in terms of gender differentiation of the generation Y customer segment

okt 12 2015

Percepcia erotického motívu printovej reklamy Dolce & Gabbana a Calvin Klein z hľadiska genderovej diferenciácie zákaznicníckého segmentu generácie Y


Abstract:
Perception has long been considered the most significant barrier to effective communication. Correct information decoding is, in fact, dependent on the perception of communication content by the customer segment. The problem is that target groups may be submitted to the same incentives, but the interpretation of the incentive itself is an individual process based on the individuals, their needs, values and characteristics. Due to the diffusion of perception, it is necessary to understand the perception of communication contents by the target group. The presented contribution discusses the perception, by the generation Y customer segment, of erotic themes in selected print advertisements by Dolce & Gabbana and Calvin Klein. By psycho-semantic method of semantic differential it reflects the attitude of the generation Y demographic segment in Slovakia to these advertisements with respect to gender differentiation.
Keywords: Perception. Erotic theme. Print advertisement. Generation Y.

Abstrakt: Percepcia je dlhodobo považovaná za najvýznamnejšiu prekážku efektívnej komunikácie. Správne dekódovanie informácií je totiž závislé na vnímaní obsahu komunikácie zákazníckym segmentom. Problémom je, že cieľové skupiny môžu byť podrobené rovnakým podnetom, ale samotná interpretácia podnetu je individuálny proces založený na jednotlivých osobách, ich potrebách, hodnotách a vlastnostiach. Vzhľadom na difúziu percepcie, je potrebné pochopiť percipovanie komunikačných obsahov cieľovou skupinou. Predkladaný príspevok pojednáva o percepcii erotického motívu vo vybraných printových reklamách spoločností Dolce & Gabbana a Calvin Klein zákazníckym segmentom generácie Y. Psychosémantickou metódou sémantického diferenciálu reflektuje aký postoj má k týmto reklamám demografický segment generácie Y na Slovensku vzhľadom na jeho genderovú diferenciáciu.
Kľúčové slová: Percepcia. Erotický motív. Printová reklama. Generácia Y.

Využívanie copingových stratégii zvládania záťaže u sociálnych pracovníkov

okt 3 2015

The use of coping strategies to social worker

Abstrakt: Cieľ: Zámerom výskumu bolo zistiť využívanie copingových stratégií zvládania záťaže u sociálnych pracovníkov. Metodika: Súbor tvorilo 78 sociálnych pracovníkov. Zber údajov bol realizovaný prostredníctvom dotazníka Brief COPE. Výsledky: Zistili sme, že medzi najčastejšie využívané copingové stratégie patrí odangažované správanie, humor a stratégia popierania. Najmenej využívané copingové stratégie sú akceptácia, sebaobviňovanie a plánovanie. V nami sledovanom súbore sa javia copingové stratégie ako aktívne využívané metódy zvládania záťažových situácii. Záver: Uplatnenie copingových stratégií v praxi je jednou z možností účinnej prevencie pre pomáhajúce profesie, do kategórie ktorých patrí aj sociálny pracovník.
Kľúčové slová: copingové stratégie, dotazník Brief COPE, sociálni pracovníci

Abstract: Aim: The objective of this contribution was to identify coping strategies used by social workers. Methods: The group consisted of 78 social workers. For data collection we used questionnaire Brief COPE. Results: The most common used coping strategies are substance behavioral disengagement, humor and strategy of denial. The least used coping strategies are acceptance, self blame and planning. Coping strategies appear to be actively used methods of coping with stressful situations in the group followed by us in the study group supervision. Conclusion: When selecting appropriate coping strategies is an important criterion for a particular situation. All coping strategies are effective in certain circumstances and can be varied according to the situation.
Key words: Coping Strategies, Brief COPE, Social Workers

Kvalitatívny prístup vo výskume kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov

okt 3 2015

Qualitative Approach in Research of the Career Path of Young Successful Workers

Abstrakt: Cieľom tohto článku je pojednať o kvalitatívnom prístupe a jeho vhodnosti pre výskum kariérovej dráhy mladých úspešných pracovníkov. Okrem toho, ponúka prehľad a vyhodnotenie kvalitatívnych metód používaných vo výskume rozvoja kariéry. Ako najvhodnejšie kvalitatívne metódy pre výskum kariérovej dráhy mladých a úspešných pracovníkov, boli identifikované biografický výskum, ako typ prípadovej štúdie, a zakotvená teória. Záver článku navyše poskytuje odporúčanie väčšej konzistencie pri realizovaní kvalitatívneho výskumu, aby výskumníci úspešnejšie predchádzali nedostatočnej dôveryhodnosti výsledkov.
Kľúčové slová: Biografický výskum, kariérová dráha, kvalitatívny výskum, mladí úspešní pracovníci, prípadová štúdia, zakotvená teória

Abstract: The aim of this article is to discuss a qualitative research approach and its suitability for the research of the career path of young successful workers. Furthermore, the qualitative methods used in research of career development are overviewed and evaluated. The biographical research, as a type of case study, and the grounded theory are chosen as the most appropriate qualitative research methods for research of the young successful workers' career path. The articles also results in the recommendation of a greater consistency when conducting a qualitative research to prevent it to be considered weak, with low credibility of results.
Key words: Biographical research, career path, qualitative research, young successful workers, case study, grounded theory

Publikácia Teória a metódy sociálnej práce I. (2015)

sep 21 2015

Úvod k tretiemu vydaniu
Každé ľudské dielo vzniká v konkrétnom čase a priestore, a tieto faktory ho nielen ovplyvňujú, ale dávajú aj istú podmienenosť. Platí to aj o treťom vydaní Teórie a metód sociálnej práce I. V úvode k druhému vydaniu (2014) sme uviedli, že vyšlo v období, kedy došlo k zásadným zmenám v medzinárodnej a slovenskej sociálnej práci. Na medzinárodnej úrovni bola v austrálskom Melbourne v júli 2014 prijatá nová globálna definícia sociálnej práce. Na národnej úrovni dňa 9. júla 2014 Národná rada Slovenskej republiky prijala profesijný zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení zákonov. Autori predloženej publikácie mali možnosť byť členmi odbornej komisie podieľajúcej sa na príprave návrhu tohto zákona, ktorý má ašpiráciu zlepšiť podmienky profesionalizácie sociálnej práce na Slovensku. Implementácia zákona však začala až v tomto roku, vrátane prípravy vzniku Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Ako členovia Prípravného výboru komory sme mali možnosť podieľať sa na príprave niekoľkých základných dokumentov komory. Medzi ne patrí aj Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky, ktorý považujeme za významný míľnik v prehlbovaní eticky senzitívnej sociálnej práce na Slovensku. Preto nie je náhoda, že vydanie knihy sme načasovali na deň ustanovujúceho snemu komory, ktorý sa bude konať 18. septembra 2015. S tým súvisí aj niekoľko zásadných zmien v obsahu publikácie oproti predošlým dvom vydaniam. Do úvodnej kapitoly boli zaradené dve nové samostatné témy, a síce téma zodpovednosti sociálnych pracovníkov voči sebe a téma o eticky senzitívnej sociálnej práci. Etiku pritom nechápeme ako samostatnú disciplínu, ktorá má určité miesto v sociálnej práci, ale ako integrálnu súčasť sociálnej práce v jej troch neoddeliteľných dimenziách – profesii, vzdelávaní a vo vede, čiže aj v teórii a metódach, ktoré sú predmetom publikácie. Samostatnú kapitolu knihy tvoria vybrané teórie aplikované najmä v prípadovej sociálnej práci, respektíve na úrovni jej mikropraxe. Na odporúčanie recenzentov sme vynechali kapitolu o projektovaní, ktorá má odlišný teoretický základ, ako aj propedeutickú kapitolu o komunikácii v sociálnej práci.

Publikácia Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov (2015)

sep 21 2015

Sociálna práca je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín a profesií. Chápeme ju aplikovaný vedný odbor, akademickú disciplínu a profesionálnu činnosťou sociálnych pracovníkov, ktorí svojim cieľavedomým priamym pôsobením pomáhajú, sprevádzajú, podporujú a zmocňujú jednotlivcov a sociálne systémy (rodiny, skupiny, komunity, inštitúcie) nadobudnúť dostatočnú úroveň sociálneho fungovania a utvárajú priaznivé spoločenské podmienky na dosiahnutie tohto cieľa.

Etické princípy sociálnej práce

sep 20 2015

Ethical principles of social work

Abstrakt: Príspevok pojednáva o kľúčových etických princípov profesie sociálna práca, ktorými sú podporovanie sociálnej spravodlivosti, rešpektovanie dôstojnosti osoby, dodržiavanie ľudských práv, prvoradosť záujmu o klienta, úsilie o najlepší záujem klienta, rešpektovanie profesionálnych hraníc, rovnaké zaobchádzanie, antidiskriminácia, rešpektovanie rôznorodosti, sebaurčenie užívateľov služieb, participácia, posilňovanie a zmocňovanie užívateľov služieb, individuálny prístup ku klientovi, rešpektovanie súkromia klientov, rešpektovanie dôvernosti informácií, holistický prístup.
Kľúčové slová: Etika, etické princípy, sociálna práca, sociálny pracovník, asistent sociálnej práce

Abstract: The paper deals with the key ethical principles of the social work profession, which are promoting social justice, respect for the dignity of the person, respect for human rights, the primacy of interest in the client's efforts to client's best interest, respect of professional boundaries, equality of treatment, anti-discrimination, respect for diversity, self-determination of service users, participation, strengthening and empowering of service users, individual attitude to clients, respect for private of clients, respect for confidentiality of information, holistic attitude.
Keywords: Ethics, ethical principles, social work, social worker, assistant social work