Konala sa konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva a 5. medzinárodná vedecká konferencia SAVEZ

máj 16 2013

V dňoch 9.–10. mája 2013 prebieha v Košiciach v hoteli Yasmin medzinárodná konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva. Konferencia sa koná pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ). V súvislosti s organizáciou tohto odborného podujatia v Košiciach konštatovali:

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
Predsedníčka Správnej rady SAVEZ, SR

SAVEZ je občianske združenie, ktorého poslaním je ochrana, podpora a rozvoj zdravia obyvateľov Slovenska prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu vo verejnom zdravotníctve. Od svojho vzniku SAVEZ organizuje odborné konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorých spoločným cieľom je za účasti zástupcov štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii a komunít vytvoriť priestor pre rozvoj vybraných oblastí verejného zdravotníctva. V tomto duchu sa nesie aj táto, v poradí už piata konferencia, ktorá je zároveň prvou konferenciou na úrovni Vyšehradskej spolupráce. (V4). Hlavnými organizátormi konferencie sú SAVEZ, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Kancelária WHO na Slovensku.

Dr. Iveta Rajničová-Nagyová
Vedúca sekcie chronických chorôb UPJŠ KISH, SR

Stredná dĺžka života obyvateľov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) je kratšia a ich kvalita života je horšia v porovnaní so starými členskými štátmi EÚ (EU15). Ústredným mottom podujatia je „Pridať roky životu a život rokom“. Hlavným cieľom konferencie je podpora ďalšieho rozvoja systémov verejného zdravotníctva v krajinách V4 a zvýšenie očakávaných rokov života prežitých v zdraví.
To je možné dosiahnuť jednak posilnením aktivít v oblasti podpory, ochrany zdravia a prevencie chorôb,
ako aj implementáciou komplexných modelov manažmentu chronických chorôb.

Prof. MUDr. Walter Ricciardi
Prezident Európskej asociácie verejného zdravotníctva, EUPHA, Taliansko

Ak má byť „súčasné“ verejné zdravotníctvo na čele zmien v oblasti zdravia populácie, musí rozpoznať, že ide o zmeny radikálne, vyplývajúce z obrovských výziev ako je napríklad nárast výskytu metabolického syndrómu a diabetes melitus, či potreba nových nákladovo efektívnych intervencií. Podobne ako v minulosti, základom úspešných intervencií je dobrý výskum. Avšak medzi výskumom na jednej strane a politikou a praxou na druhej strane je stále priepasť. Verejné zdravie by malo byť integrovanou súčasťou všetkých politických rozhodnutí.

Dr. Andrea PavličkováM
Programová manžérka, Partnerstvo pre zdravotnú politiku, EPPOSI, Belgicko

Starnutie populácie a rastúci počet Európanov, predstavujú obrovský tlak na finančné a ľudské zdroje, na zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť v celej Európe, vrátane krajín V4. Preto je nevyhnutné podporiť také zmeny v súčasnom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré by viedli ku využitiu integrovaných, komplexných, na pacienta orientovaných modelov starostlivosti
o chronicky chorých
. Tieto modely berú do úvahy polymorbiditu (výskyt viacerých chorôb u jedného jedinca súčasne), aktívnu úlohu pacienta v procese liečby, jednotné rozhodovanie a potrebu koordinácie
a spolupráce medzi rôznymi poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Len spolupráca založená na mnohostrannom partnerstve, počnúc tvorcami politík až po pacientske organizácie, zdravotníckych pracovníkov a ďalších poskytovateľov, priemysel, vedu a platiteľov, môže viesť k takým udržateľným, inovatívnym zlepšeniam v oblasti zdravotnej politiky, ktoré budú orientované na pacienta a budú podporovať aktívnych a zmobilizovaných pacientov, ich príbuzných, priateľov a opatrovateľov.

Prof. Arnoud Verhoeff
Vedúci odelenia Epidemiológie a podpory zdravia,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Amsterdame, Holandsko

Formulovať plán zdravotnej politiky na lokálnej úrovni a mať informácie o zdravotnom stave a súvisiacich determinantoch zdravia obyvateľstva je nevyhnutné pre dosiahnutie dobrého zdravia obyvateľov každej krajiny. Predpokladom úspechu plánovania zdravotnej politiky na lokálnej úrovni je aktívna spolupráca a výmena informácií medzi politikmi, verejnými zdravotníkmi a výskumníkmi. Plán zdravotnej politiky na lokálnej úrovni je obzvlášť dôležitý pre mestá, ktoré čelia narastajúcim
a rôznorodým výzvam v oblasti verejného zdravia.

Viac: www.savez.sk

Odborným partnerom pre príspevky z oblasti verejného zdravotníctva je Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ).

Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) je mimovládna organizácia (občianske združenie), ktorá vznikla v júni 2003 z iniciatívy European Public Health Association (EUPHA) a Open Society Institute (OSI). Od novembra 2003 je SAVEZ členom EUPHA a má zastúpenie v EUPHA Governing Council (2 reprezentanti) a EUPHA International Scientific Committee (1 reprezentant).