Nocľahárni výrazne znížili dotáciu. Výzva k solidarite

máj 10 2011

Jediná bratislavská nízkoprahová nocľaháreň od októbra do marca poskytla až 26 000 núdzových nocľahov. I napriek tomu Magistrát hlavného mesta ponúka na jej prevádzku iba polovicu vlaňajšej dotácie.
Vyše 26 000 núdzových nocľahov
Depaul Slovensko, nezisková organizácia, ktorá sa stará o ľudí bez domova v Bratislave, hodnotí svoju činnosť počas zimného obdobia 2010/2011. V nízkoprahovej nocľahárni na Ivánskej ceste pri letisku v období od 1. októbra 2010 do 31. marca 2011 poskytla 26 760 núdzových nocľahov pre ľudí bez domova a vydala núdznym spolu 23 360 teplých polievok.

„Počas tejto zimy už ľudia bez domova nezomierali opustení v uliciach Bratislavy, ako sa to dialo pred piatimi rokmi. To je neklamný znak toho, že naša práca je dôležitá,“ hovorí riaditeľ Depaul Slovensko Juraj Barát. „Ponúkame pomocnú ruku všetkým, najmä tým, ktorí sú v najhoršom stave. Staráme sa aj o ľudí pod vplyvom alkoholu, drog a omamných látok, ktorých kvôli závislostiam neprijmú do iných zariadení. Aj to sú ľudia, ktorí pre rôzne komplikované životné situácie skončili na ulici. My ideme do rizika a snažíme sa ich zachytiť, uspokojiť ich základné potreby a pomôcť im prekonať najväčšiu krízu,“ dodáva.

V nízkoprahovej nocľahárni organizácia okrem núdzového prenocovania poskytuje aj stravu, možnosť osobnej hygieny a rozdáva za symbolický príspevok šatstvo získané od darcov. K dispozícii sú aj sociálni pracovníci, ktorí poskytujú základné sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu.


Výrazné zníženie dotácie
V roku 2010 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo na prevádzku nocľahárne dotáciu vo výške 124 500 €, čo pokrylo 37% reálnych nákladov na jej chod. I napriek tomu, že kapacita nocľahárne je v najchladnejších obdobiach využívaná takmer na maximum, v roku 2011 bol pôvodný návrh výšky dotácie zo strany Magistrátu Hlavného mesta na prevádzku nocľahárne iba 25 000 eur. Neskôr bol poslancami MZ upravený na 60 600 eur, čo je necelá polovica vlaňajšieho príspevku.

„Vzhľadom na to, že do dnešného dňa zmluva stále nie je podpísaná, kryjeme zatiaľ celú prevádzku z vlastných zdrojov. Navyše v marci bol konečne odsúhlasený dlhodobý prenájom využívaných priestorov a náklady na rekonštrukciu budú opäť iba na našich pleciach. Už aj naši donori strácajú trpezlivosť a divia sa nad systémom slovenského financovania sociálnych služieb. S Magistrátom Hlavného mesta stále rokujeme o lepších podmienkach a vysvetľujeme naše potreby,“ hovorí Juraj Barát.

Podľa internej analýzy organizácie na dofinancovanie tohtoročnej prevádzky pri navrhovanej výške dotácie a po započítaní všetkých očakávaných príjmov chýba minimálne 50 000 eur. Organizácia preto hľadá cesty, ako vyriešiť nepriaznivý stav financovania a budúcnosť prevádzky zariadenia. „Chápeme, že hlavné mesto má v tomto roku rôzne iné výdavky a horšiu platobnú schopnosť. Je ale otázne, či má byť práve starostlivosť o núdznych oblasťou, kde sa má takto výrazne škrtať,“ uvažuje Barát.

Personálu je málo. Prepúšťanie je posledná možnosť
Chýbajúce financie by mohla organizácia ušetriť napríklad redukciou poskytovaných služieb. „Máme viacero možností ako znížiť prevádzkové výdavky, kým sa dofinancovanie vyrieši. No využitím ktorejkoľvek z nich urobíme v službách pre ľudí bez domova krok späť. Či už by to bolo poskytovanie iba suchej stravy namiesto teplých polievok, obmedzenie možností osobnej hygieny a prania, alebo zníženie kapacity nocľahárne s tým, že niektorí ľudia bez domova by museli opäť spávať na uliciach, keďže kapacity ostatných zariadení sú už teraz pre Bratislavu nepostačujúce,“ vypočítava Barát.

„Už v súčasnosti máme na nočných smenách iba troch zamestnancov na 130-180 ľudí. Stále upozorňujeme, že tak málo nasadeného personálu je rizikové, najmä v takto komplikovanom prostredí. Niektoré činnosti nám zatiaľ pomáhajú robiť dobrovoľníci, no znižovanie nákladov prepustením zamestnancov chápeme ako poslednú možnosť,“ dodáva.

Pomôžu peniaze, potraviny aj gastrolístky
Pre nepriaznivú situáciu Depaul Slovensko vyzýva aj verejnosť k väčšej solidarite. Okrem priamych finančných príspevkov, ktoré môžu darcovia posielať na účet 2621521983/1100, organizácii veľmi pomáhajú aj hmotné dary, najmä trvanlivé potraviny, čistiace prostriedky a zdravotnícky materiál.

„Ak nám darcovia prinesú napríklad zemiaky, strukoviny alebo zeleninu, vieme z nich zabezpečiť prípravu stravy u dodávateľa za režijné náklady. Vhodné sú aj paštéty, džemy a mnohé iné potraviny, ktoré by sme mohli použiť na prípravu raňajok. Takisto nám pomôže, ak dostaneme od darcov stravné poukážky, ktoré môžeme používať na nákup netrvanlivých potravín,“ hovorí fundraiser Depaul Slovensko Alojz Vlčko. Zoznam všetkých aktuálnych potrieb má organizácia uverejnený na webovej stránke www.depaulslovensko.org.

Napriek nepriaznivej situácii vidí Vlčko budúcnosť optimisticky. „Nocľaháreň je dobré dielo, ktoré pomáha stovkám núdznym. Dúfam, že aj verejnosti záleží na jej prevádzkovaní a pomôže nám vykryť chýbajúce zdroje,“ dodáva.

Zdroj: http://www.depaulslovensko.org
2.5.2011