Filozofické a etické východiská sociálnej spravodlivosti