Detská linka záchrany

okt 16 2013

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o., realizuje v období od júla 2013 do júna 2014 projekt pod názvom „Telefonická krízová intervencia“. Zámerom projektu je cieľovej skupine, ktorá je najzraniteľnejšia, pomôcť, byť kamarátom, byť tým, komu sa môže bez obáv zveriť a vyrozprávať a na druhej strane poskytnúť nielen „kamarátsku“ radu, ale aj odborné poradenstvo, prípadne nájsť k dieťaťu čo najbližšiu osobu, inštitúciu, ktorá by mu dokázala pomôcť.

Hlavným cieľom projektu je udržanie fungovania Detskej linky záchrany (DLZ) a poskytovať tak telefonickú krízovú intervenciu a odborné poradenstvo deťom a mladým ľuďom nachádzajúcich sa v krízovej životnej situácii. Cieľom projektu je taktiež prezentovanie Detskej linky záchrany a jej medializácia a zvýšenie odbornosti už vybraných dobrovoľníkov prostredníctvom akreditovaného vzdelávania.

Cieľovou skupinou projektu sú na jednej strane deti a mládež vo veku od 7 do 18 rokov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách a nedokážu si pomôcť sami, ale pomocou rodiny, priateľov, učiteľov a sú teda istým spôsobom sociálne znevýhodnení, a na strane druhej cieľovou skupinou projektu sú taktiež dobrovoľníci, ktorí pôsobia v DLZ ako konzultanti. Poskytujú špecializované poradenstvo pod vedením supervízora.

Detská linka záchrany, ktorej prevádzkovateľom je nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o., je bezplatná telefonická linka pomoci pre deti a mladých ľudí s rôznymi problémami, či už ide o medziľudské vzťahy, vzťahy medzi vrstovníkmi, problémy s dospievaním, školské problémy, ale i také závažné problémy ako je týranie, zneužívanie, šikanovanie či závislosti. Funguje bezplatne zo všetkých sietí na Slovensku (z pevných aj mobilných).

Detská linka záchrany zabezpečuje telefonickú pomoc deťom, vytvára s volajúcimi priestor, kde môžu bezpečne hovoriť o svojich problémoch. Pre pracovníkov detskej linky záchrany nie sú veľké a malé problémy. Každý problém dieťaťa považujeme za vážny.

Poslaním Detskej linky záchrany je predovšetkým stať sa dobrým, aj keď anonymným, priateľom detí, priateľom, ktorý dokáže za každých okolností vypočuť, nájsť spolu s dieťaťom optimálne riešenie jeho problému, alebo ak dieťa potrebuje niekoho, kto by sa mohol stať prostredníkom jeho ochrany pred násilím.

Na Detskú linku záchrany môžu volať aj dospelí, pokiaľ majú závažné podozrenie, že je v jeho okolí dieťaťu – deťom ubližované a nevie, ako by mohol pomôcť.

Detská linka záchrany funguje každý pracovný deň v čase od 15.00 – 20.00 hod. na tel. č. 0800 12 12 12. Deti ale i dospelí môžu využiť možnosť internetového poradenstva, a to každý pracovný deň v čase od 16.00 – 19.00 hod. prostredníctvom chatu cez ICQ na adrese DLZ CentrumSlniečko.

Viac informácií o neziskovej organizácii Centrum slniečko, n. o., Detskej linke záchrany a o projekte „Telefonická krízová intervencia“ nájdete na www.centrumslniecko.sk

„Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.“