Rozvojový deň na Slovensku v znamení spolupráce pre rozvoj

okt 18 2012

O existencii funkčného modelu zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce prišiel na Slovensko porozprávať odborník zo susedného Rakúska. Verejnosť sa mala možnosť dozvedieť o pozitívnych príkladoch a dôležitosti zapájania všetkých aktérov do rozvojovej spolupráce dňa 17. októbra počas Rozvojového dňa v Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorý na tému spolupráce pre rozvoj organizovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií.

V roku 2000 sa svetoví lídri na Miléniovom samite OSN dohodli, že sa do roku 2015 spoločne pokúsia znížiť na polovicu počet ľudí, žijúcich v extrémnej chudobe. Medzinárodný deň boja proti chudobe (17. október) je vhodný deň na sebareflexiu zamyslenie nad zvyšovaním účinnosti rozvojovej spolupráce. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) pokračuje v tradícii organizovania verejnej prezentácie slovenskej rozvojovej spolupráce odbornej i širšej verejnosti a organizovala v tento deň Rozvojový deň na tému „Spolupráca pre rozvoj' v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Predsedníčka Platformy MVRO Zuzana Fialová zdôraznila počas tohtoročného podujatia: „Už nevnímame prijímajúce krajiny ako chudákov bezmocne čakajúcich na našu pomoc. Snažíme sa v spolupráci s nimi vytvárať dôstojné podmienky na život vrátane prístupu k vzdelaniu a umožniť, aby sa oni sami stali motorom rozvoja vo vlastnej krajine. Veríme, že ľudia v rozvojových krajinách môžu byť naši plnohodnotní partneri a nielen pasívni príjemcovia pomoci.“

Výkonná tajomníčka Platformy MVRO Lenka Nemcová dodala: „Je preto potrebné poukázať na konkrétnych príkladoch zo Slovenska ako aj z neďalekého zahraničia dôležitosť spolupráce všetkých aktérov, zapojených do rozvojovej spolupráce a účinne budovať partnerstvá pre rozvoj. Pre zvyšovanie efektívnosti je dôležitá mobilizácia špecifických kapacít všetkých relevantných aktérov vrátane podnikateľských subjektov, ktorí majú potenciál zapájať sa do procesu rozvojovej spolupráce.“

Funkčný model zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce, predstavil v rámci Rozvojového dňa generálny riaditeľ Odboru pre súkromný sektor a rozvoj z rakúskej rozvojovej agentúry ADA, Gunter Schall. Za Platformu MVRO predstavila ďalej hodnotiacu správu mimovládnych organizácií, zameranú na analýzu dvojstrannej rozvojovej pomoci SR v roku 2011 jej koordinátorka pre rozvojovú politiku Nora Beňáková. Do diskusie o dôležitosti zapojenia rôznych aktérov do rozvojovej spolupráce sa zapojili reprezentanti z MZVaEZ SR, MF SR, SOPK, odborníci z akademického prostredia, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií.

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v spolupráci s PDCS pripravila v tomto roku už druhý ročník fotografickej súťaže pre amatérov a profesionálov „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“.Rozvojový deň bol zároveň príležitosťou na vyhlásenie víťazov troch najlepších fotografií a otvorenie výstavy. Výstavu 30 najlepších fotografií budú mať záujemcovia možnosť zhliadnuť na výstavách v rôznych kútoch Slovenska.

Podujatie bolo organizované v rámci projektu „V4 Aid – United support for Millenium Development Goals“, financovaného zo zdrojov Európskej komisie a podporené zo zdrojov SlovakAid a európskej konfederácie mimovládnych organizácií CONCORD.

Najbližšie bude výstava vystavená v priestoroch kina Lumiere v Bratislave, počas Festivalu Jeden svet, 03-09.12.2012
Dodatočné zdroje informácií:

Hodnotiaca správa na stiahnutie „Dvojstranná rozvojová pomoc SR v roku 2011“: http://www.mvro.sk/attachments/article/292/aidwatch_2011_web.pdf

Bulletin Rozvojová pomoc Jeseň 2012 „Spolupráca pre rozvoj“ na stiahnutie: http://www.mvro.sk/sk/e-kniznica/category/2-publikacie?download=1247:bul...

Bulletiny Rozvojová pomoc na prečítanie on-line: http://www.mvro.sk/sk/bulletin
_________________________________________

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je záujmovým združením právnických osôb - strešnou organizáciou 30 slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou. Jej úlohou je predovšetkým zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí, ovplyvňovať tvorcov politík rozvojovej spolupráce a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o otázkach rozvojovej pomoci. www.mvro.sk

Fotografie z podujatia Rozvojový deň 2012: Spolupráca pre rozvoj“, 17.10.2012, UK v Bratislave :

mvro-vystava-3
mvro-vystava-2
mvro-vystava-1