Česko-islandský projekt vytváří platformu pro spolupráci při poskytování sociální péče o seniory

sep 3 2010

V sobotu 4. září přijíždí na sedmidenní studijní cestu do ČR 5 odborníků na sociální služby z Islandu. Jejich pracovní návštěva začíná v jihočeském Táboře a bude pokračovat v dalších regionech. Jde o druhou aktivitu projektu Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) a islandské partnerské organizace 'Soltun Nursing Home' s názvem „Komparace služeb sociální péče o seniory“.

Evropský systém sociální péče ve stále větší míře čelí nepříznivému demografickému vývoji, problémům ve financování sociálních služeb, v kvalitě a dostupnosti sociální péče a v participaci rodiny na péči o své blízké. Posláním projektu „Komparace služeb sociální péče o seniory“ je vytvoření platformy pro rozvíjení spolupráce a výměnu zkušeností a praktických dovedností v oblasti poskytování sociální péče o seniory mezi Českou republikou a Islandem.

V rámci projektu se jako první aktivita uskutečnila studijní cesta 7 českých odborníků na Island od 7. do 11. června tohoto roku. Čtyři zástupci APSS ČR a po jednom reprezentantovi Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace krajů ČR a občanského sdružení Trianon Čechy si mohli mj. prohlédnout tři domovy pro seniory, Centrum sociálních služeb města Reykjavíku, volnočasové centrum pro seniory a byli přijati také vedoucí odboru sociální péče Ministerstva pro sociální péči a sociální zabezpečení Islandu.

Odborný program zářijové návštěvy islandských expertů (3 zástupci partnerské organizace a 2 pracovníci veřejné správy) v České republice zajištěný APSS ČR obsahuje mj. návštěvu několika zařízení sociální péče v Jihočeském a Karlovarském kraji a Praze či program na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Cílem odborných stáží je předání všeobecných i specifických informací o praktickém fungování systému sociální péče o seniory v obou zemích, přičemž zvláštní pozornost je věnována rolím státu, regionálních a místních orgánů samosprávy i soukromého sektoru a strategiím dalšího rozvoje péče o seniory. Součástí studijních cest jsou také návštěvy zařízení poskytujících pobytovou, ambulantní či terénní péči.

V návaznosti na studijní cesty bude v jazycích obou zemí zpracována komparační studie porovnávající např. kvalitu, dostupnost, financování či disproporce sociální péče o seniory. Mezi závěry studie budou patřit možnosti a doporučení přenosu příkladů dobré praxe mezi Islandem a Českou republikou či podklady pro legislativní a organizační úpravy modelů sociálních služeb. Tato studie bude zdarma distribuována poskytovatelům sociálních služeb, veřejné správě, vysokým školám a dalším zainteresovaným subjektům.


Projekt je podpořen z Fondu technické asistence Blokového grantu CZ 0001 v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko, jehož zaměřením je podpora spolupráce a výměny zkušeností mezi českými subjekty a organizacemi zemí Evropského sdružení volného obchodu.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.