Ciele Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR v rokoch 2010-2014

júl 1 2011

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb si v rokoch 2010-2014 kladie za cieľ usilovať sa o zmenu zákonných noriem a o zmenu postojov vlády, samosprávy, odbornej a laickej verejnosti v nasledovných oblastiach:

Zmeniť rozpočtové pravidlá (zákon o rozpočtových pravidlách).
V zákone o rozpočtových pravidlách zrušiť účelové dotácie pre sociálne zariadenia, ktoré štát delimitoval na samosprávu, ale stále im poskytuje na ich prevádzku, údržbu a obnovu účelové dotácie. Táto čiastka by mala byť objemovo presunutá do zmeny výpočtového vzorca, ktorý určuje koľko z výberu daní fyzických osôb dostane príslušný VÚC a príslušná obec.
Súčasne je potrebné, aby bola váha koeficientov vstupujúcich do výpočtového vzorca zmenená, alebo aby bol zavedený nový koeficient zohľadňujúci počet osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby (rezidenčné, ambulantné). Táto úprava by reálne zvýšila objem finančných prostriedkov pre tú samosprávu, ktorá občanom poskytuje sociálne služby (ambulantné, rezidenčné).

Rovnaké pravidlá pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Nerozlišovať verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ale iba poskytovateľov sociálnych služieb. Verejní poskytovatelia sociálnych služieb by mali získať právnu subjektivitu a hospodáriť na základe vlastného rozpočtu. Mala by sa zrušiť doterajšia závislosť na rozpočte príslušného stupňa samosprávy a nemali by byť rozpočtovými organizáciami samosprávy. Verejní poskytovatelia by sa mali transformovať na neziskové organizácie. Jediným rozdielom medzi verejnými a neverejnými v súčasnom vnímaní by mal byť zriaďovateľ. Tento model by pripravil podmienky pre to aby mohli byť pripravené rovnaké pravidlá pre všetkých poskytovateľov. Tento model by mohol pripraviť podmienky pre reálne zrovnoprávnenie klientov z hľadiska príspevku samosprávy a úhrad za poskytnuté služby.

Rovnaké finančné príspevky pri odkázanosti pre všetkých klientov podľa druhu služby, ktorá im je poskytovaná. Zrovnoprávniť klientov všetkých (verejných a neverejných) zariadení zjednotením príspevkov z rozpočtov samospráv bez ohľadu na to, či je poskytovateľ zriadený samosprávou, alebo právnickou, alebo fyzickou osobou.

Garantovať právo klienta vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb, a garantovať mu aj financovanie.

Garantovať príspevok pre klienta počas celej doby odkázanosti.

Zrušiť posudky pre klientov samoplatcov. Nevyžadovať posudok od klientov samoplatcov na nezazmluvnených miestach.

Novelizovať zákon o zdravotných poisťovniach, prípadne iné zákony tak, aby mohli uhrádzať zdravotnícke výkony aj v zariadeniach sociálnych služieb. Rozšíriť okruh oprávnených subjektov s ktorými môže zdravotná poisťovňa uzavrieť zmluvu o úhradách za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Povinnosť zdravotných poisťovní hradiť zdravotnícke výkony realizované pre klientov u poskytovateľov sociálnych služieb.

Vytvoriť predpoklady pre poistenie v odkázanosti ako novú formu povinného (ale aj komerčného) poistenia obyvateľstva. Z týchto prostriedkov by sa vytvorili zdroje na „príspevok v odkázanosti“ a financovali by sa z neho služby zabezpečujúce sebaobslužné úkony, alebo ich časť podľa poškodenia zdravia. Zaviedla by sa tak možnosť iného zdroja financovania sociálnych služieb, okrem rozpočtu VÚC a obcí.

Zmeniť pravidlá pre možnosť čerpania zdrojov z eurofondov aj pre Bratislavský samosprávny kraj na oblasť budovania a rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb pre odkázaných občanov, z ktorých je v súčasnosti BSK vyčlenené.

Vymedziť pojem sociálne služby svojou podstatou a charakterom, a nie spôsobom financovania. V súčasnosti sa služby neverejných poskytovateľov ktoré poskytujú samoplatcom na nezazmluvnených miestach spochybňujú, či sú sociálne. Pre poskytovateľov to môže mať nedozierne následky, ako spochybňovanie predmetu ich činnosti, obvinenie z porušovania daňových zákonov (nezdaniteľná čiastka n.o., platenie DPH) atd. Poskytované služby sa musia považovať za sociálne zo svojej podstaty, ak sú v súlade s § 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z.

V rámci hodnotenia sociálnych zariadení vytvoriť stupne hodnotenia, hviezdičky, podobne ako u hotelov. Zatriediť zariadenia podľa úrovne vybavenia a poskytovania služieb, ako aj podľa ďalších dôležitých kritérií, podľa ktorých by zariadenia mali aj rôzne ceny a tým pádom aj príplatky občana k dotácii, ktorú dostane zariadenie, ktoré si vybral.

Posudzovanie odkázanosti občana preniesť na nezávislý orgán, mimo samosprávu.

Zdroj: Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky