IMPLEA (IA MPSVR SR ) a národný projekt Kvalita sociálnych služieb pozýva na nové druhy špecializovaných seminárov pre poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb

máj 23 2023

Na základe podnetov a spätnej väzby od poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb, ktorí sa zúčastnili našich odborných seminárov Vám ponúkame niekoľko nových tém, zameraných na konkrétne druhy sociálnych služieb:
• SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE,
• SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODÍN S DEŤMI,
• AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY,
• OPATROVATEĽSKÁ SUŽBA.

Špecializovaný seminár - SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
Týka sa terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, ambulantných centier, akými sú nízkoprahové denné centrá, integračné centrá pobytových služieb ako napr. nocľahárne, útulky, domovy na polceste, zariadenia núdzového bývania, ambulantné a terénne komunitné centrá, nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu.

Na seminári chceme predstaviť, čo pre sociálne služby krízovej intervencie nové štandardy prinášajú a zároveň v diskusii s účastníkmi zbierať otázky a podnety.

Cieľom seminára je podporiť rozvoj poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.
Na seminár sa budú môcť prihlásiť len poskytovatelia, ktorí poskytujú služby krízovej intervencie so zápisom v registri poskytovateľov sociálnych služieb.
Preferované pozície účastníkov seminára: odborný pracovník poverený riadením komunitného centra, odborný pracovník komunitného centra, pracovník komunitného centra, terénny sociálny pracovník a terénny pracovník, koordinátor terénnej sociálnej práce a terénnej práce a podobné.

Špecializovaný seminár - SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODÍN S DEŤMI
Ide konkrétne o pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (terénna forma, v zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti), podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (terénna alebo ambulantná forma, podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa), službu včasnej intervencie (ambulantná a terénna forma).
Otázka kvalitnej sociálnej starostlivosti o deti do 3 rokov by nemala zostať na okraji záujmu. Vzdelávaním by sme radi upozornili na zmeny v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách v tejto oblasti a jej dopad na prax.
Prihlásenie na seminár je podmienené zápisom do registra na VÚC na oprávnenie poskytovať sociálnu službu.
Preferované pozície účastníkov seminára: zriaďovatelia a manažéri detských jaslí a opatrovatelia detí v detských jasliach.

Špecializovaný seminár - AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Je určený denným stacionárom, špecializovaným zariadeniam, domovom sociálnych služieb, rehabilitačným strediskám, zariadeniam pre seniorov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR doruč. adresa: Nevädzová 5 I 814 55 Bratislava, sídlo: Špitálska 6 I 814 55 Bratislava tel.: 02 2043 1100
e-mail: ia@ia.gov.sk
http: www.implea.gov.sk

Seminár je zameraný na sociálne služby, ktoré riešenia nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku ambulantnou formou.

Špecializovaný seminár - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Seminár je určený pre sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku terénnou formou (opatrovateľská služba a podporné služby – napr. podpora samostatného bývania); sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku predovšetkým terénnou formou.

Vzdelávaním by sme radi doplnili systematickú metodickú podporu poskytovateľov opatrovateľských služieb a ich personálu.

Pokiaľ ste už absolvovali seminár v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb na tému Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb, ale pracujete v službe spadajúcej pod vymenované nové druhy seminárov, budeme radi, ak sa opäť prihlásite.
Odborné semináre budú prebiehať len formou online v trvaní dvoch školiacich dní. Prvý špecializovaný seminár odštartujeme v termíne 30.5. - 31.5.2023. Rozpis a detaily ďalších termínov môžete sledovať na našom webe: https://www.ia.gov.sk/narodny-projekt-kvalita-socialnych-sluzieb/seminar...

Ak ste poskytovateľ či zriaďovateľ sociálnej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji, pre vás sú určené semináre s označením ONLINE BA. Záujemcovia z ostatných krajov sa môžu prihlasovať na semináre s označením ONLINE TT / TN / ZA / PO / KE – podľa územnej príslušnosti. Tešíme sa na Vašu účasť.

Zdroj: IMPLEA (IA MPSVR SR )