Konferencia Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku, 21. - 22. 10. 2019, Banská Bystrica

sep 9 2019

Dovoľujeme si vás pozvať na dvojdňovú medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu s názvom Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku.

Cieľom konferencie je prezentovať aktuálne trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku. Konferencia prináša poznatky o aktuálnych trendoch v praktickej realizácií ranej starostlivosti a ponúka priestor na odbornú diskusiu o smerovaní ranej starostlivosti a vzdelávania detí v Slovenskej republike.

Termín konania konferencie: je od 21. do 22. 10. 2019 a miestom jej konania je Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici, budova bývalej ZŠ na Tatranskej ul. č. 10, 974 11 Banská Bystrica

Usporiadatelia konferencie:
• Nadácia Ekopolis
• Karpatská nadácia
• Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici
• Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, PF UMB
• Ústav romologických štúdií, FSVaZ UKF

Okruhy konferencie
1. Rizikové súvislosti chudoby a sociálneho vylúčenia a vývoja dieťaťa v prenatálnom období
2. Včasná intervencia pre rodiny s deťmi, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
3. Podpora rozvoja detí na komunitnej úrovni

Pozvané prednášky:
Medzinárodný rámec ranej starostlivosti a inšpiratívne iniciatívy, ktoré ho napĺňajú.
Mgr. Stanislav Daniel

expert v oblasti ECD s medzinárodnou praxou

Integrované programy ranej starostlivosti a predškolského vzdelávania - výzva pre Slovensko, šanca pre deti z MRK
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
Pedagogická Fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kvalitatívne zlepšenie sociálno-zdravotnej starostlivosti a rozvoj schopností deti v predškolskom veku prostredníctvom pravidelnej práce a vzdelávania matiek v marginalizovaných rómskych komunitách
Mgr. Maroš Balog
Oddelenie regionálnej koordinácie
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prekážky v dostupnosti predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít.
doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

REYN Slovensko - Sieť edukátorov, ktorí pôsobia v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí v ranom veku.
Ing. Miroslav Sklenka, PhD.
Škola dokorán n. o
REYN – Romani Early Years Network

Význam činnosti komunitných centier v ranej starostlivosti o deti z vylúčených komunít
doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Identifikácia rizikovej matky a dieťaťa s FASD - fakty spojené s expozíciou alkoholu v ranej starostlivosti a ich špecifiká v rómskych komunitách
PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD.
Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS - špecializované vedecko-výskumné pracovisko
Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky,
Pedagogická Fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Vašu účasť prihlasujte s titulom príspevku a štruktúrovaným abstraktom s pripojenými kľúčovými slovami v domácom aj v anglickom jazyku na adresu:
e-mail: konferenciabb2019@gmail.com, najneskôr do: 07. októbra 2019

Prihláška v prílohe:

PrílohaVeľkosť
ZAVAZNA PRIHLASKA BB 2019.docx32.88 KB