Program pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov v dňoch 9. a 10. apríla v Hlohovci

mar 18 2019

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov mesto Hlohovec pripravilo dvojdňový program pre širokú verejnosť. Vstup zadarmo.

Čo vás čaká?
9. apríl (utorok) I telocvičňa spojenej školy na Jarmočnej ulici - doobedie plné tanca, hudby a spevu.
9:00 - 12:00 vystúpia študenti zo Spojenej školy, Špeciálnej ZŠ s MŠ, ZŠ Vilka Šuleka, Metro klubu, ZUŠky a Spoločenstvo Bétel.

10. apríl (streda) I kino Úsmev - odborné semináre pre širokú verejnosť 9:00 - 16:00.

Program seminárov:

9:05 – 10:00 JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity bude prednášať o základných prvkoch trestného práva a predstaví inštitúcie a subjekty, ktoré sa problematikou zamedzenia trestných činov zaoberajú. Ľ. Galbavý tiež predstaví dôvody prevencie, predvídania a následne predchádzania prečinov, ktorých sa najviac ohrozené osoby môžu dopustiť.

10:00 – 10:45 Mgr. Štefan Kati, PhD.
Regionálny koordinátor, IA MPSVR SR predstaví príklady z praxe z oblasti terénnej sociálnej práce a špecifiká, ktoré si vyžaduje daná sféra. Oboznámi o širokej palete intervencií z rôznych oblastí, ktoré terénny sociálny pracovník s klientmi v teréne každodenne rieši.

11:00 – 11:30 Danica Bieliková
Koordinátorka osvety zdravia pre rómske komunity predstaví aktivity a činnosti zameriavané na sociálne determinanty zdravia medzi ktoré patrí správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia ako sú diskriminácia, rasizmus či nízka úroveň vzdelania.

11:30 – 12:30 prestávka na obed

12:30 – 13:30 Janette Motlová
Zakladateľka Rómskeho inštitútu príde porozprávať o Rómoch tak trochu inak. Ako premýšľa rómsky rodič? S akým balíčkom prichádza rómske dieťa do školy? Ako podporiť motiváciu? Prezradí tiež čím sú rómske deti iné a ako to využiť k ich rozvoju.

13:30 – 14:00 Peter Adam
Vedúci programov sociálnej integrácie predstaví projekt Človek v ohrození, ktorý je v súčasnosti na Slovensku jedinečný a inovatívny. Pre ľudí z vylúčených komunít znamená stabilné zamestnanie, pravidelný príjem a tým aj lepšiu životnú úroveň a vyslobodenie sa zo špirály dlhov.

14:00 – 14:45 prof. PhDr. René Lužica ArtD.
Etnológ, ktorý sa štúdiu o Rómoch venuje už dlhé roky predstaví spôsob života Rómov, o ktorom sa traduje mnoho stereotypov, mýtov, fám a poloprávd. Ukáže odlišnosť etnického pôvodu rómskej kultúry od väčšinových kultúr národov, s ktorými žijú v jednom priestore.

14:45 – 15:45 PhDr. Mária Solčanská
Mária Solčanská z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predstaví jednu z možností riešenia problematiky marginalizovaných rómskych komunít, ktorá sa na Slovensku ponúka a ktorá sa snaží v sebe zahŕňať komplexné riešenie. Priblíži zakladanie a prevádzku komunitných centier, ktoré svoju činnosť vykonávajú v prospech celej spoločnosti.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1221783777976422/

PrílohaVeľkosť
Pozvanka_Hlohovec_2019.pdf585.62 KB