APSS ČR a NRZP ČR odmítají zvýšení spoluúčasti uživatelů a participaci poskytovatelů sociálních služeb na úhradě inkontinenčních pomůcek

nov 18 2010

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky vyjadřují hluboké znepokojení nad snahami o zásadní zvýšení finanční participace uživatelů inkontinenčních pomůcek na jejich úhradě a přenesení jejich úhrady do systému sociální péče.

V současnosti jsou tyto pomůcky v závislosti na stupni inkontinence konkrétní osoby hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, přičemž roční náklady zdravotních pojišťoven na tyto produkty činí cca 1,5 mld. Kč. V rámci úvah o možných úsporách finančních prostředků v oblasti zdravotnictví je jednáno o možnosti snížení výše příspěvku veřejného zdravotního pojištění na tyto pomůcky, případně o jejich hrazení ze systému sociálního zabezpečení (příspěvku na péči). Případné změny se tak dotknou jak poskytovatelů zdravotní péče a pacientů zdravotnických zařízení, tak i poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů.

APSS ČR a NRZP ČR vyjadřují s těmito úvahami zásadní nesouhlas. Takováto změna systému úhrad inkontinenčních pomůcek ohrozí kvalitu života desetitisíců jejich uživatelů, kteří z velké části patří do nízkopříjmové skupiny obyvatel a další výdaje na zdravotnické prostředky výrazně negativně ovlivní jejich ekonomickou situaci. Je třeba si uvědomit, že příjemcům většiny typů pobytových služeb sociální péče po jejich úhradě zpravidla nezůstává více než zákonem stanovených 15 % příjmů, a tyto jsou již nyní prakticky celé využívány na úhradu doplatků za léky a poplatků za recepty a u lékaře. U poskytovatelů sociálních služeb by pak uvedenými změnami došlo k výraznému zvýšení výdajů, na které tyto subjekty nemají finanční zdroje.

APSS ČR a NRZP ČR se obracejí na ministra práce a sociálních věcí, ministra zdravotnictví a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR se žádostí o zahájení společných jednání s cílem objasnění tohoto problému v celé jeho šíři a nalezení pro všechny zainteresované strany uspokojivého východiska. Za APSS ČR je iniciátorem a osobou odpovědnou za vyjednávání její prezident Ing. Jiří Horecký, MBA, a za NRZP její předseda Bc. Václav Krása.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'

Tábor 15. 11. 2010