Prísne dodržiavanie zákona znamená zánik mnohých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

mar 15 2010

Proces výpočtu finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len NPSS) je zložitý, neprehľadný, chaotický a v drvivej väčšine druhov sociálnych služieb je jeho vypočítaná výška likvidačná. Výstup je pre NPSS diskriminačný, skresľujúci, a skoro vo všetkých prípadoch výstup znamená nižší finančný príspevok ako bol finančný príspevok podľa starého zákona, ktorý platil do roku 2008. Celková výška finančného príspevku od VÚC sa neustále znižuje a nie je primerane nahradená presunom kompetencií od obcí. Ak sa náhodou stalo, že výstup (tzv. jednotkové náklady podľa, ktorých sa ráta finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb) bol v prospech NPSS, obce alebo VÚC to riešia objednaním si sociálnej služby pre nižší počet klientov alebo si službu objednajú iba na prvý polrok.

Skresľovanie nákladov, podľa ktorých sa poskytne príspevok sa deje rôznymi spôsobmi:

  • náklad na jedného prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len ZSS) v pôsobnosti VÚC alebo obce sa vypočíta podľa kapacity zariadení, ale neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb sa poskytne príspevok len na obložnosť zariadenia
  • priemerný príspevok na jedného prijímateľa sociálnej služby v ZSS sa vypočítava z veľkokapacitných zariadení, ktoré majú vybudované VÚC a obce, NPSS zriaďujú malokapacitné ZSS ako je to obvyklé vo vyspelých krajinách a ako to ustanovuje aj zákon o sociálnych službách, že prednosť majú zariadenia do 40 osôb. Malokapacitné zariadenia majú objektívne vyššie náklady na jedného klienta.
  • náklad na hodinu opatrovateľskej služby si obec vypočíta na fond pracovnej doby, ale neverejnému poskytovateľovi poskytne príspevok len na skutočne odpracované hodiny – bez času presunov medzi jednotlivými prijímateľmi sociálnej služby a času na povinnú – vyžiadanú administratívu
  • niektoré náklady spojené s poskytovaním sociálnych služieb sú uhradzované z iných kapitol rozpočtu a do štandardných výdavkov verejného poskytovateľa sa nedostanú
  • VÚC si rozdelí druhy služieb na ďalšie kategórie a najväčšie náklady pridelí kategórii, kde majú najmenej klientov NPSS (napr. domov sociálnych služieb pre deti a domov sociálnych služieb pre dospelých). Zákon pozná iba druh sociálnej služby, nie kategórie – napr. domov sociálnych služieb.

Príklad 1.
Celková výška finančných prostriedkov od Košického samosprávneho kraja pre Arcidiecéznu charitu Košice v €:

Skutočnosť rok 2008 Skutočnosť rok 2009 Rozdiel 2008-2009 Návrh rok 2010 Rozdiel 2009-2010
702715€ 681395€ -21320€ 446154€ -235241€
Rozdiel 2009-2010 bez služieb, ktoré prešli pod kompetenciu obcí -175447€

To znamená, že charita ako NPSS dostane v roku 2010 o 175 447 € menej financií ako v roku 2009 u kompetencií, ktoré naďalej zostali ako priame kompetencie VÚC. Postupne ako nám budú zomierať klienti z roku 2008, na ktorých má VÚC povinnosť prispievať do konca ich života to bude v roku 2010 ešte menej finančných prostriedkov.

Ak NPSS nesúhlasí s výškou finančného príspevku (respektíve spôsobom jeho stanovenia) na určitý druh sociálnej služby, je vystavený tvrdému diktátu zo strany VÚC a obcí: buď podpíšeme takúto zmluvu (v každej zmluve je klauzula slobodne a dobrovoľne), alebo nám až do podpisu zmluvy nepošlú žiadne finančné príspevky, ani zálohy na sociálne služby, ktoré my nepretržite poskytujeme od začiatku roku pre všetkých klientov (zazmluvnených aj nezazmluvnených).

Príklad 2.
§ 78 ods.(1) znie “Ak sa neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na príslušný rozpočtový rok, obec alebo vyšší územný celok tieto finančné príspevky poskytuje preddavkovo a prvý preddavok sa poskytne najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.“

Prax je však taká, keďže sme odmietli podpísať zjavne nevýhodné zmluvy s VÚC Košice aj mestom Košice, tieto nám odmietli poslať akékoľvek finančné prostriedky podľa zákona čís. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách , napriek tomu, že sociálne služby aj naďalej poskytujeme. Pri vzájomných rokovaniach zatiaľ nebola akceptovaná žiadna naša pripomienka ani návrh na zmenu zmluvy. Podotýkam, že dnes je už 9.3.2010!

Nie je stanovený spôsob kontroly stanovenia výšky finančného príspevku pre NPSS. V zákone č. 448/2008 o sociálnych službách (ďalej len zákon) sa nepredpokladá, že obec alebo VÚC môže stanoviť tieto príspevky účelovo, skresľujúco, diskriminačne a v neprospech NPSS. Naše odôvodnené výhrady voči stanoveniu výšky finančných príspevkov sa vôbec neberú v úvahu. Skoro všetky finančné príspevky stanovené podľa nového zákona sú nižšie ako boli podľa prílohy č. 14 starého zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998. Sme postavení pred voľbu nepodpísať nevýhodnú zmluvu – v tom prípade nedostaneme financie, alebo podpísať nevýhodnú zmluvu – financie dostanem, ale nebudú postačovať ani na mzdy a odvody pre zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách (čo znamená pomalší, ale istý zánik s väčšími finančnými dopadmi).

Príklad 3.
Mesto poskytuje príspevok pre mestské časti vo výške 50% nákladov na opatrovateľskú službu.
Mestská časť hradí druhú časť nákladov vo výške 50% nákladov. Spolu uhrádzajú 100% nákladov mestskej časti na opatrovateľskú službu. NPSS poskytuje sociálnu službu najlacnejšie v meste za 70% nákladov mestskej časti, ktorú mu do roku 2009 vykrývalo mesto vo výške vynaložených nákladov t.j. 70%. Po prepočítaní podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a odrátaní príjmov NPSS (podľa zložitého vzorca) už je mesto ochotné uhradiť neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb iba 50% zo spoločných nákladov mesta a mestskej časti. NPSS ak nechce túto službu poskytovať so stratou, musí ukončiť svoju činnosť, pretože nevie konkurovať spoločným nákladom z verejných zdrojov a pre mesto je výhodnejšie dať 50% mestskej časti, ako 70% NPSS, napriek tomu, že NPSS je lacnejší.

Ak sa rozhodneme pre značne nevýhodné návrhy zmlúv s obcami alebo VÚC ukončiť poskytovanie sociálnych služieb a doteraz sme pre zjavnú nevýhodnosť nepodpísali zmluvy, zákon nerieši, kto nám uhradí náklady na doteraz poskytované sociálne služby a za služby, ktoré budeme nútení ešte určitý poskytovať, pretože

  • podľa zákona má NPSS ohlasovaciu povinnosť voči obciam a VÚC spojenú s ukončením sociálnych služieb – zákon stanovuje lehoty na ukončenie služieb
  • ak ide o poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, potrvá určitý čas pokiaľ sa nájde náhradné umiestnenie klienta v inom ZSS, pokiaľ ich všetkých nechceme nechať na ulici
  • NPSS má povinnosti aj voči zamestnancom poskytujúcim sociálne služby podľa zákonníka práce – dodržanie výpovedných lehôt a zvýšené náklady na mzdy spojené s ukončením pracovného pomeru

VÚC a obce sprísňujú podmienky poskytovania sociálnych služieb nad rámec platného zákona a pretláčajú ich pri podpise zmlúv.

Príklad 4.
V zmluve navrhnutej z VÚC je klauzula, ktorá hovorí o tom, že ak NPSS nezaplatí odvody alebo dane, je to dôvod na vypovedanie zmluvy so všetkými dôsledkami. Pri takto napätých rozpočtoch to môže byť pre NPSS likvidačné. VÚC na tejto podmienke jednoznačne trvá aj keď zákon 448/2008 Z. z. to tak nezadefinoval.
Dovolím si tvrdiť, že takto aplikovaný zákon bude pre mnohých NPSS likvidačný už v prvom polroku 2010. Likvidácie sociálnych služieb NPSS prinesú veľa utrpenia tým, ktorí za to nemôžu, súdne spory a paralizujú sociálny systém bez možnosti jeho vrátenia do pôvodnej podoby.
Ing. Cyril Korpesio
Autor je riaditeľ ADCH Košice