Projekt Czech POINT priblížil štátnu správu občanom

mar 22 2010

Ak ste v minulosti chceli výpis z Registra trestov, Katastrálneho úradu, Obchodného alebo insolvenčného registra, museli ste si ešte pred necelými dvoma rokmi zobrať za týmto účelom dovolenku, pretože každý z vyššie uvedených úradov sídlil na inom mieste. Okrem toho sa vám mohlo stať, že ste pre niektorý výpis museli cestovať do svojho rodiska či miesta trvalého bydliska.

Obiehajú údaje a nie občan
Našťastie od roku 2008, v rámci projektu e-Governmentu, ktorý Európska únia zahrnula do svojho Akčného plánu i2010, bol sprevádzkovaný systém Czech POINT (Český podací overovací informačný národný terminál), ktorý podstatne zlepšil komunikáciu medzi štátnou správou a občanmi.

Cieľom projektu bolo zredukovať prílišnú byrokraciu vo vzťahu občan – verejná správa a vytvoriť garantovanú službu pre komunikáciu so štátom prostredníctvom jedného univerzálneho miesta. Podľa hesla „obiehať musia údaje a nie občan“.

Po zavedení systému Czech POINT sa už preto nemôže opakovať situácia, kedy musel občan v minulosti často navštíviť niekoľko úradov kvôli vybaveniu jedného problému. Dnes stačí zájsť na ktorékoľvek kontaktné miesto Czech POINT, bez ohľadu na miesto trvalého pobytu a za chvíľku získať potrebný dokument.

Jednoduché, ale funkčné
Originalita riešenia spočíva v jednoduchosti systému. Systém stojí na dvoch základných pilieroch. Prvým je základná aplikácia postavená na formulárovom serveri SW602. Ide o akési rozhranie medzi počítačom užívateľa a informačnými systémami verejnej správy.

Druhým je jednotný identický priestor, zabezpečujúci správu identít užívateľov systému pomocou produktov zo skupiny Novell Identity Managementu. Správa identity a prístupových práv zabezpečuje preukázanie totožnosti užívateľa a prideľuje a kontroluje oprávnenie na vstup do systému a na vykonávanie rôznych úloh (nahliadnutie do dôverných zložiek, schvaľovanie atď.). Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že ide o preukaz totožnosti v internetovej sieti.

Vysoko bezpečný
Na prihlásenie do systému stačí bežný kancelársky počítač s webovým prehliadačom. Nie je nutné zaobstarať pre pracovné stanice žiadny ďalší softvér. Jediným dodatočným nákladom je zaobstaranie tokenu s komerčným a kvalifikovaným certifikátom, nevyhnutným na prihlásenie cez správu identít, ktorú prevádzkuje a zabezpečuje spoločnosť Novell. Zabezpečenie pomocou tokenu patrí medzi najvyššie štandardy bezpečnosti, a preto neoprávnené zneužitie zo strany užívateľov takmer nepripadá do úvahy. Ak niekto získa token za účelom neoprávneného vstupu do systému, stále ešte nemá vyhraté, pretože okrem vlastného tokenu je potrebné poznať i jeho prístupové heslo. Všetci užívatelia prešli školením a tak vedia, že token je potrebné ukladať na zabezpečené miesto a heslo k nemu nikdy nesmie byť uložené na rovnakom mieste. To by bolo rovnaké, ako keby ste na zadnú stranu svojej platobnej karty napísali PIN.

Z technologického pohľadu je bezpečnosť systému zabezpečená použitými technológiami (HW i SW). Súčasťou zabezpečenia systému Czech POINT je priebežné monitorovanie a auditovanie systému, vrátane logovania prístupov všetkých užívateľov.

Úrad na jednom mieste
V súčasnej dobe môžete získať výpis z registra trestov, katastra nehnuteľností, obchodného registra, živnostenského registra, výpis z bodového hodnotenia vodiča a výpis z insolventného registra na jednom kontaktnom mieste Czech POINT. Kontaktné miesto ďalej poskytuje vydanie overeného výpisu zo zoznamu kvalifikovaných dodávateľov, prijatie podania podľa živnostenského zákona a podania do registra účastníkov prevádzky modulu auto vrakov.

Od 1.7.2009 môžete na kontaktných miestach Czech POINT urobiť Autorizovanou konverziu na žiadosť. Od rovnakého dáta môžete na Czech POINTu podať žiadosť o zriadení dátovej schránky a zneplatniť prístupových údajov. Všetko vybavujete na jednom mieste!

Ako už bolo uvedené, tieto miesta sú všeobecne označované ako Czech POINT a k marci 2010 existuje už vše ako 5 600 aktívnych Czech POINT-ov. Projekt poskytuje možnosť získať výpisy z verejných i neverejných informačných systémov, zrealizovať podania, overenia a získania informácií prostredníctvom siete kontaktných miest verejnej správy, na pobočkách Českej pošty, pracoviskách Hospodárskej komory, notariátoch a dokonca tiež na 39 zahraničných zastupiteľstvách.

Okrem vyššie uvedeného zoznamu služieb verejnosti slúži Czech POINT i samotnej verejnej správe. Oprávneným užívateľom z verejnej správy umožňuje vyhotoviť výpis nebo opis z registra trestov a vykonávať autorizovanú konverziu dokumentov z moci úradnej.

Graf: Nárast počtu pracovísk Czech POINT k marcu 2010

Ako je vidieť z grafu, počet kontaktných miest za posledné mesiace prudko stúpa. Rovnako ako v oblasti počtu vydaných výpisov.

Ocenený vavrínmi
Czech POINT získal už v priebehu pilotnej prevádzky ocenenie e-government The Best 2007 od spoločnosti KPMG ako najzaujímavejší projekt roku.

Ďalšie ocenenie získal Czech POINT na európskej konferencii European Identity Conference 2009, ktorá sa konala 5. - 8. mája 2009 v Mníchove. Toto druhé ocenenie bolo udelené v kategórii 'Najlepší IAM / GRC projekt B2C' za využitie správy identít v e-Governmentovom projekte na zriadenie kontaktných miest na pobočkách Českej pošty, prostredníctvom ktorej môžu občania využívať služby elektronickej verejnej správy. Konferenciu organizovala spoločnosť Kuppinger Cole Ltd. z Düsseldorfu.

V medzinárodnej súťaži ITAPA 2009 získal Czech POINT druhé miesto v kategórii „Najlepšia prípadová štúdia – Cena eFocus“. Projekt Czech POINT, ktorý do súťaže prihlásil jeden z jeho dodávateľov, spoločnosť Novell. Český Podací Overovací Informačný Národný Terminál elektronickým spôsobom umožňuje požiadať o informácie, ktoré sú v správe štátu. Do súťaže sa mohli prihlásiť projekty, ktoré využívajú informačné technológie na zjednodušenie úradných procesov a každodenného života. Tento projekt predstavila počas druhého dňa medzinárodného kongresu ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) Stanislava Birnerová zo spoločnosti Novell.

Za necelé tri roky fungovania vydal Czech POINT takmer 2,4 mil. výstupov z informačných systémov verejnej správy. V priemere sa obyvatelia za jeden týždeň obrátia na verejnú správu týmto novým elektronickým spôsobom 30-tis. krát.

Ďalej porastie
Svoju životaschopnosť preukázal projekt už v priebehu prvého roku prevádzky vydaním viac ako 1 milióna výpisov. Aktuálny počet výpisov vydaných systémom je tesne nad 2 milióny. Do budúcnosti sa samozrejme počíta s ďalším strmým nárastom počtu vydaných výpisov. Pretože projekt Czech POINT, ktorý tvorí jednu zo základných častí realizácie českého e-Governmentu, počíta s ďalším rozširovaním ponuky poskytovaných služieb. Príkladom z poslednej doby môže byť rozšírenie z júla tohto roku, kedy bola do systému implementovaná podpora pre Informačný systém dátových schránok (ISDS).

Komunikovať s českými orgánmi verejnej moci môžu obyvatelia prakticky v ktorejkoľvek obci. V súčasnosti existuje v Českej republike 5697 kontaktných miest (údaj za marec 2010) na mestských a obecných úradoch a pobočkách Českej pošty. Do systému sú tiež zapojené notárske kancelárie, Hospodárska komora a v budúcnosti sa pripoja aj advokátske kancelárie.
Zároveň sa projekt aj napriek svojmu rozsahu od prvopočiatku radí k tým menej nákladným. Jeho ročný rozpočet je cca. 100 mil. Kč a na spolufinancovanie projektu využíva Česká republika prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.