V Táboře se střetly rozdílné názory na sociální reformu v otázce kompetencí obcí v sociální oblasti

okt 6 2011

V táborském Hotelu Dvořák se dnes konala odborná konference s názvem „Kompetence obcí v sociální oblasti po 1. 1. 2012 aneb Jak se dotkne sociální reforma samosprávy“. Setkání připravené Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů České republiky a městem Tábor se zúčastnilo na 150 tajemníků a vedoucích odborů sociálních věcí městských a obecních úřadů, dalších představitelů státní správy a samosprávy, zástupců poskytovatelů sociálních služeb, politiků a odborníků.

Jednotlivé příspěvky ukázaly, jak odlišně danou problematiku vnímají zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, resp. Úřadu práce ČR, a zástupci samospráv. Zastánci reformy poukázali na výhody přechodu kompetencí v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek z obcí na Úřad práce ČR, které spočívají především v úspoře nákladů, sjednocení shromažďování dat o klientech, omezení zneužívání dávek a uvolnění sociálních pracovníků obcí od administrativy ve prospěch jejich přímé práce s klientem.

Naproti tomu zástupci samospráv vnímají reformu spíše negativně. Jejich kritika se týkala mj. nedostatku řady potřebných informací, existenční nejistoty mezi pracovníky obcí, způsobu vypořádávání se s námitkami vůči reformě či faktu, že nikdy nebyly vyčísleny náklady nutné na realizaci reformy, vč. nákladů na zavedení tzv. sociálních karet a nutných změn informačního systému státní správy. Odpůrci reformy poukázali také na skutečnost, že zatímco předchozí reforma (2002) vedla k decentralizaci moci a uplatnění principu subsidiarity, což umožnilo provázání výplaty sociálních dávek se sociální prací obce, nová reforma bez vyhodnocení reformy předchozí vede k pravému opaku a v důsledku znamená vzdálení se občanům.

Diskuse přinesla řadu dotazů ke konkrétním situacím a jevům, které s reformou souvisí a které budou muset pracovníci obcí řešit. Ze strany MPSV jim byla přislíbena maximální součinnost a včasné dodání všech potřebných informací.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.