Závery seminára na tému ,,Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb v SR"

mar 11 2011

V Bratislave sa 2.a 3. marca 2011 konal pod záštitou podpredsedníčky BSK PhDr. Gabrielly Németh seminár s medzinárodnou účasťou Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb v Slovenskej republike. Seminár svojim príhovorom otvorila podpredsedníčka BSK Gabrielle Németh. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 účastníkov verejných aj neverejných poskytovateľov z rôznych krajov Slovenska.

Téma poskytovania zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku je veľmi aktuálna. Ošetrovateľské výkony sú reálne v sociálnych zariadeniach poskytované, no nie sú hradené z prostriedkov zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva svojou vyhláškou ustanovilo rozsah výkonov, ktoré môžu byť v zariadeniach sociálnych služieb poskytované, ale prax ukázala, že je potrebné tento rozsah rozšíriť. Na seminári sa venovala pozornosť aj poskytovaniu zdravotnej starostlivosti klientom sociálnych zariadení, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav vyžadujú osobitný prístup a podmienky ošetrenia. Napríklad ošetrenie zubov u klientov s mentálnym postihnutím a pod.

Valná väčšina prítomných delegátov sa zhodla na tom, že je potrebné:

1. Prijať také legislatívne zmeny, aby mali zariadenia sociálnych služieb, po splnení všetkých podmienok, možnosť získať status zdravotníckeho zariadenia v odbore ošetrovateľstvo, aby boli zaradené do verejnej, minimálnej siete zdravotníckych zariadení a aby s nimi boli zdravotné poisťovne povinné uzatvoriť zmluvu na úhradu zdravotnej starostlivosti.

2. Rozšíriť rozsah úkonov vykonávaných v zariadeniach sociálnych služieb ustanovených vo Vyhláške č. 109/2009.

3. Zriadiť regionálne, špecializované zdravotnícke pracoviská pre osobitné skupiny klientov, napríklad pre klientov s ťažkým mentálnym postihnutím. . K problematike poskytovania zdravotných výkonov v sociálnych zariadeniach odznelo 28 odborných príspevkov zástupcov MPSV a R SR, MZ SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Union poisťovne, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek SR.

O situácii s poskytovaním ošetrovateľských výkonov v kraji vystúpili zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Bansko-Bystrického samosprávneho kraja a Bratislavského samosprávneho kraja, Tému obohatili aj vystúpenia zahraničných hostí z Belgicka a z Českej republiky. Ako príklady dobrej praxe zazneli vystúpenia samotných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú svojim klientov aj zdravotné výkony.

Za APSS SR predsedníčka Milada Dobrotková
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky
http://www.apssvsr.org