Výskum v oblasti verejného zdravia v nových členských štátoch EÚ - výzva k aktivite

jún 15 2011

Zdravie je výsledkom úrovne zdravotnej starostlivosti a aktivít zameraných na jeho ochranu, podporu a rozvoj. Ďalšie zlepšovanie zdravia národa závisí od poznania príčin ochorení (získaného z výskumu) a od stanovenia účinných intervencií. Lekársky výskum pre zdravotnú starostlivosť je realizovaný v laboratóriách a v klinických podmienkach. Výskum v oblasti verejného zdravia, potrebný pre vytvorenie efektívneho systému zdravotnej starostlivosti a účinnej prevencie, sa uskutočňuje na populačnej a organizačnej úrovni, s využitím mnohých odborov, od lekárskych vied, cez vedy spoločenské, až po vedy o riadení.

Projekt STEPS - Strengthening Engagement in Public Health Research - Zapojenie občianskej spoločnosti do výskumu v oblasti verejného zdravia, http://www.steps-ph.eu/, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom programu Európskej komisie, má dva ciele: rozvíjať dialóg o výskume v oblasti verejného zdravia medzi mimovládnymi organizáciami (MVO) a výskumnými inštitúciami v 12 nových členských štátoch EÚ; a zmapovať štruktúry výskumu v oblasti verejného zdravia. Hlavným koordinátorom projektu je University College of London a pozvanie k účasti v projekte dostalo za SR občianske združenie Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ, http://www.savez.sk).

Dialóg o výskume v oblasti verejného zdravia

SAVEZ v spolupráci s občianskym združením Stop fajčeniu a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v SR pripravili Národný workshop o výskume v oblasti verejného zdravia, ktorý sa uskutočnil 26. marca 2010 na MZ SR v Bratislave. Účastníkmi workshopu boli zástupcovia MVO, výskumných organizácií, štátnych inštitúcií a Ministerstva zdravotníctva SR. Výsledkom workshopu je spracovanie Národnej správy, http://www.savez.sk/projekty/aktualne-projekty/steps, ktorá bola zároveň preložená do anglického jazyka a následne spolu s ďalšími 11 správami zosumarizovaná do spoločnej správy poskytujúcej celkové zistenia.
V novembri 2010 v Amsterdame, na výročnej konferencii Európskej asociácie verejného zdravotníctva (EUPHA), sa národní zástupcovia projektu dohodli na ďalšom postupe diseminácie získaných poznatkov.

V rámci tejto fázy iniciovala SAVEZ stretnutie s Poradným zborom Hlavného hygienika SR, ktoré sa uskutočnilo 4. apríla 2011 na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Cieľom stretnutia bolo prezentovať závery z národného workshopu, zhodnotiť stratégiu a aktivity a diskutovať o možnostiach posilnenia výskumu v oblasti verejného zdravia na národnej úrovni.
Na základe predchádzajúcich skúseností, účastníci stretnutia zdôraznili potrebu zmeny najmä z hľadiska finančných podmienok v národných výzvach (napr. súčasné výzvy APVV/KEGA reálne neumožňujú, aby sa o financie uchádzali štátne inštitúcie verejného zdravotníctva), či z hľadiska kvality a transparentnosti procesu posudzovania podaných žiadostí (napr. nedostatok odborných posudzovateľov, ktorí majú medzinárodné skúsenosti z výskumu v oblasti verejného zdravotníctva). Podobné stretnutia sa uskutočnili vo všetkých 12 štátoch a závery z nich sa stanú súčasťou záverečnej správy projektu STEPS.

Mapovanie štruktúr výskumu v oblasti verejného zdravia

Systém výskumu v oblasti zdravia predstavuje vo väčšine štátov prepojenie medzi ministerstvom školstva a zdravotníctva. Ministerstvá školstva, ktoré podporujú vedu a výskum, venujú zvyčajne väčšiu pozornosť tzv. laboratórnym vedám, než vedám sociálnym a politickým. Na druhej strane, ministerstvá zdravotníctva, ktoré sú zodpovedné za systém zdravotníctva, majú vo všeobecnosti málo vedomostí o systéme výskumu v oblasti verejného zdravotníctva.
Mapovanie v rámci projektu STEPS ukázalo, že iba málo európskych štátov má jasnú stratégiu výskumu v oblasti verejného zdravia. Podobne, iba niekoľko štátov má jasne definovanú zodpovednosť za výskum v oblasti zdravia v rámci ministerstva zdravotníctva.
Zatiaľ čo väčšina ministerstiev zdravotníctva podporuje organizácie zodpovedné za výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva (ako sú napr. úrady verejného zdravotníctva), plnenie výskumnej funkcie je zo strany týchto inštitúcií často limitované a oddelené od vysokých škôl. Ministerstvá školstva, disponujúce rozpočtami pre výskum, rozumejú pod výskumom v oblasti zdravia predovšetkým výskum biomedicínsky, a z tohto dôvodu je výskum v oblasti verejného zdravia podporovaný menej.

Výskum v oblasti verejného zdravia je vo svojej podstate aplikovaným výskumom, ktorý rieši existujúce výzvy a snaží sa poskytnúť dôkazy pre tvorbu politík. Aplikácia nových poznatkov pritom vedie k zlepšovaniu zdravia podobným spôsobom ako nové poznatky získané z molekulárneho a klinického výskumu.
V súčasnosti niet pochýb o potrebe medicíny založenej na dôkazoch. Potreba stratégie založenej na dôkazoch je rovnako dôležitá aj v oblasti verejného zdravia, ale výskumná základňa je z dôvodu nedostatku investícií slabšie zastúpená ako na národnej, tak na európskej úrovni.

Súčasťou Siedmeho rámcového programu Európskej únie (FP7, 2007 - 2013) je špecifický Program spolupráca. Tento program má 10 priorít, z ktorých prvá je nazvaná „Zdravie” a zahŕňa molekulárnu, klinickú a populačnú úroveň výskumu. Do výziev pre výskum v oblasti verejného zdravotníctva boli zahrnuté témy ako determinanty zdravia, nerovnosti, efektivita a zdravotná politika, ako aj témy reagujúce na špecifické otázky v súvislosti so SARS a globálnym zdravím. V rokoch 2007 - 2010 bolo z fondov určených na výskum v oblasti verejného zdravia financovaných 90 projektov. Zdravie je v Programe spolupráca zahrnuté aj v iných prioritách, napríklad v rámci e-health v oblasti informačno-komunikačných technológii, ako aj výskumu potravín a zdravia v poľnohospodárstve.

Druhou aktivitou EÚ je Program verejného zdravia (PHP) Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (DG SANCO). Táto každoročná výzva mala doteraz 2 programovacie obdobia, a to na roky 2003 - 2007 a 2008 - 2013. Doposiaľ bolo financovaných viac ako 300 projektov, DG SANCO však tieto projekty považuje skôr za projekty smerujúce do praxe, zamerané najmä na tvorbu sietí a konkrétnych praktických výstupov, a nie za projekty základného teoreticky orientovaného výskumu.
Európska komisia vymenovala Národné kontaktné body pre FP7 a tiež pre PHP. Tieto však slúžia v prvom rade na šírenie informácií o každoročných programových výzvach EÚ a väčšinou nemajú dostatok informácií o existujúcom výskume v oblasti verejného zdravia v danom štáte. Podobne aj pri tvorbe nových programov chýbajú na európskej úrovni informácie o výskume v oblasti verejného zdravia, a z tohto dôvodu je aj stanovovanie európskych priorít oveľa zložitejšie.

Výzva k aktivite

V súčasnosti len niekoľko štátov v Európe vynakladá na výskum v oblasti zdravia do 2% zo svojich rozpočtov na zdravotníctvo. Nová 10-ročná stratégia Európskej únie, Európa 2020 preto vyzýva členské štáty na zvýšenie investícií do výskumu až na 3% HDP, t.j. na úroveň najlepšie prosperujúcich európskych ekonomík.
Systém zdravotnej starostlivosti je dôležitým prispievateľom do ekonomického výstupu prostredníctvom pracovných miest, zatiaľ čo verejné zdravotníctvo podporuje vytváranie bohatstva prostredníctvom zdravých občanov. Výskum a inovácie v oblasti verejného zdravotníctva sú nevyhnutnými prekurzormi pre zabezpečenie vzniku tohto príspevku pre rast národného hospodárstva. A z tohto dôvodu je dôležité, aby do neziskového výskumu s verejnou hodnotou boli vkladané rovnaké investície, ako do biotechnologického výskumu pre farmaceutický priemysel.

Zdroj: http://www.savez.sk

Ďalšie informácie:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.steps-ph.eu