Vyučovací štýl učiteľa ako prostriedok zefektívňovania učenia sa žiakov