Recenze publikace: Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov