Recenze publikace: Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov

dec 4 2015

Autoři, doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. a Mgr. Magdaléna Halásová, PhD., předložili k posouzení 2. doplněné a aktualizované vydání odborné publikace Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov (2015), která je věnována sociální patologii a prevenci vybraných sociálně-patologických jevů. Už samotný název práce předpokládá, že jak autoři budou chtít splnit očekávání kladená na zvolenou problematiku, která doplní již některé vydané knižní i ostatní odborné dokumenty tohoto zaměření, budou se muset vyrovnat s různými přístupy k řešené problematice. Recenzovaná vysokoškolská učebnice se od nich odlišuje zejména pojetím autorů, které se daným otázkám sociálního selhávání věnují po několik let a nazírají na něj multidisciplinárně a současně komplexně, s možností aplikace získaných poznatků pro potřebu výuky kvalifikovaných sociálních pracovníků na vysokoškolských institucích. Na základě předloženého textu se studenti mohou detailně seznámit se základními teoretickými podklady a koncepcemi deviací, teoriemi jejich vzniku, taktéž i s jednotlivými sociálně-patologickými jevy, které ve svém důsledku ohrožují jednotlivce, skupiny, rodiny, komunity i celou společnost.

Tvůrci si uvážlivě vytýčili za cíl této vysokoškolské učebnice nejen deskripci základů, ale i předložení preventivních strategií a činností sociální práce, které pomáhají k předcházení právě vzniku vybraných sociálních jevů (domácí násilí, obchodování s lidmi, bezdomovectví). Uvědomují si potřebu poznání hodnoty lidského života pro moderní společnost, potřeby její ochrany na základě kvalifikovaných a dobře připravených sociálních pracovníků, schopných poskytnout a pokrýt potřebnou sociální péči, založenou na poznání teoretických, ale i praktických kompetencí vycházejících i z přímé práce s danou cílovou skupinou. Takto stanovený cíl, který znamená deskripci i zkoumání praktického dopadu problému, autoři doplňují i vhodně citovanými literárními informacemi.

Jedná se o problematiku, která je v současné společnosti aktuální. Její časovost je umocněna i zpracováním témat, o která zatím značně zaostává původní odborná tvorba, zasahující do sociálně-ekonomické oblasti u znevýhodněných subkultur současné doby (Rozvoj finančnej gramotnosti ako nástroj univerzálnej prevencie bezdomovectva; Sociálne poradenstvo a finančné poradenstvo). Na základě těchto skutečností je možné konstatovat, že předložená práce přispívá k vypořádání se s touto tématikou se zřetelem na moderní metody sociální práce. V tomto směru je předložená vysokoškolská učebnice v rámci České i Slovenské republiky původní. Příspěvek je založený na důkladném studiu stávajících poznatků shromážděných v odborné literatuře, formou odkazů na právní předpisy, zákonné a morální standardy a jejich podrobnou presentací. Za povšimnutí stojí i předložené závěry a doporučení pro praxi, kdy výsledky analýz reflexí na aktuální praxi potvrdily správnost novějších teoretických přístupů a důsledků podle způsobu uplatňování ve společnosti, vyplývajících ze samé podstaty humánní civilizace a praktické sociální práce.

Předložená odborná publikace má rozsah 140 stran, ze kterých tvoří seznam použité literatury 10. Práce se člení do 6 kapitol, závěru, seznamu použité literatury a jmenného a věcného rejstříku. Posuzovaná práce má teoreticko-analytický charakter; jazyk je vědecký, stylistika vyhovující. Formální stránka práce nemá zásadní nedostatky; hodnota odborného obsahu a profesionálního přístupu k řešení dané problematiky je na vysoké úrovni.

Společenská a vědecká významnost zkoumané problematiky je založená na orientaci a reflexi v prostředí sociální práce, která se stala jednou z nejdynamičtěji rozvíjejících se disciplín a profesí v průběhu posledních sto let. Je chápána jako aplikovaná vědní disciplína a profesní činnost sociálních pracovníků, kteří svým cílevědomým a přímým působením pomáhají a podporují jednotlivce i sociální systémy, jejich fungování a vytváří příznivé sociální podmínky na dosahování tohoto cíle v celé postmoderní společnosti.

Posuzovaná práce je monotématická. Teoretická analýza zkoumané problematiky: tematicky související pojmy jsou vhodným způsobem definovány. Je napsána v terminologických pojmech, které svým obsahem patří do sociální práce. Za vyzdvihnutí stojí výběr kapitol publikace: Domáce násilie a jeho prevencia; Obchodovanie s ľuďmi, prevencia a pomoc obetiam; Bezdomovectvo, jeho prevencia a eliminácia. V tomto je předložená práce jedinečná.

Předložená odborná publikace Andreja Mátela a Magdalény Halásové představuje jako celek nesporně příspěvek erudovaných a zralých autorů, s dobrými analytickými schopnostmi, umožňující proniknout pod povrch otázek řešené problematiky, které jsou umocněny dlouholetým odborným zájmem a prací v této oblasti. Aktuálnost předloženého elaborátu, rozhledy autorů a invence vedou recenzenta práce k závěru, v kterém doporučuje publikaci čtenářům.

Autor: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave