Publikácia Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov (2015)