Publikácia Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov (2015)

sep 21 2015

Sociálna práca je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín a profesií. Chápeme ju aplikovaný vedný odbor, akademickú disciplínu a profesionálnu činnosťou sociálnych pracovníkov, ktorí svojim cieľavedomým priamym pôsobením pomáhajú, sprevádzajú, podporujú a zmocňujú jednotlivcov a sociálne systémy (rodiny, skupiny, komunity, inštitúcie) nadobudnúť dostatočnú úroveň sociálneho fungovania a utvárajú priaznivé spoločenské podmienky na dosiahnutie tohto cieľa.

Jedeným z kľúčových predpokladov pre kvalifikovaných sociálnych pracovníkov je kvalitná teoretická výbava, ktorá sa na Slovensku realizuje najmä vo vysokoškolských inštitúciách. Integrálnou súčasťou bakalárskeho štúdiá sociálnej práce na väčšine vysokých škôl je aj predmet sociálna patológia. V rámci neho sú študenti oboznamovaní so základnými teoretickými konceptmi deviácie, teóriami ich vzniku, ako aj jednotlivými sociálno-patologickými javmi, ktoré ohrozujú jednotlivcov, skupiny, rodiny, komunity i celú spoločnosť. Cieľom predloženej vysokoškolskej učebnice je nielen deskripcia týchto teoretických základov, ale aj predstavenie preventívnych stratégií a činností sociálnej práce, ktoré napomáhajú k predchádzaniu vzniku vybraných sociálno-patologických javov. Autorov výber sociálno-patologických javov vychádza z jeho klinickej praxe, sociálneho poradenstva a sociálnej práce v oblasti domáceho násilia a bezdomovectva. Tretím vybraným sociálno-patologickým javom je obchodovanie s ľuďmi. Hlavnou autorkou tejto časti je sociálna pracovníčka Magdaléna Halásová, s ktorou autor spolupracoval v rámci jej doktorandského štúdia.

Predložená vysokoškolská učebnica je druhým, doplneným a aktualizovaním vydaním publikácie vydanej v roku 2013 na UKF v Nitre, v rámci projektu Virtuálna fakulta spolufinancovaného zo zdrojov EÚ. Do Veľkej miery predložená učebnica vychádza z autorovej monografie „Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“ (2011). Doplnená je o novšie štúdie a prispôsobená pre potrebu výučby.

Názov: Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov

Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof.
Mgr. Magdaléna Halásová, PhD. (kapitola 4)

Recenzenti:
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD.

Vydavateľ: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce

Vydanie: 2. doplnené a aktualizované
Rok vydania: 2015

ISBN 978-80-971445-5-5