Motivácia zamestnancov ako faktor priaznivej sociálno - psychologickej atmosféry organizácie