Zborník príspevkov z konferencie Rodina - zdravie - choroba v PDF (Ružomberok, 2014)