Sociálna práca

Akreditované vzdelávacie programy IVSP v roku 2014

júl 24 2014

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov otvára nasledovné akreditované vzdelávacie programy:

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov otvára nasledovné akreditované vzdelávacie programy:

Terapeutické techniky, moduly:
1. Arteterapia, dramatoterapia a ergoterapia
2. Supervízia v sociálnej práci
3. Špecializované sociálne poradenstvo
4. Mediátor
5. Sociálno-psychologický výcvik

Ochrana práv detí v dejinných premenách

júl 12 2014

Astrakt: Ochrana práv dieťaťa je špecifická činnosť. Jej úlohou je ochrana maloletého dieťaťa pred nežiaducimi vplyvmi prostredia a sociálnymi problémami s cieľom sledovať najlepší záujem dieťaťa. Zahŕňa v sebe sociálne, právne, psychologické, pedagogické, sociologické a iné aspekty. Obsahom príspevku je chronologicky popísať vývoj ochrany práv dieťaťa v Slovenskej republike od prvopočiatkov jej formovania po súčasnosť.
Kľúčové slova: dieťa, rodina, ochrana, zákon, sociálny pracovník

Abstract: Protection of children's rights is a specific action, whose role is to protect minor children from adverse effects of the environment and social problems in order to pursue the best interest of a child. It incorporates social, legal, psychological, pedagogical, sociological and other aspects. The content of this paper is a chronological description of children rights development in the Slovak Republic since its formation to the present.
Keywords: child, family, protection, law, social worker

Občianske združenie Prijatie a jeho humanitné poslanie: pomoc mládeži

júl 6 2014

Civic Association Prijatie and its Humanitarian Mission: Helping Young People

Abstrakt: Hlavnou prioritou tohto článku je priblížiť verejnosti činnosť občianskeho združenia Prijatie v Spišskej Novej Vsi a najmä dôležitú prácu zamestnancov, ktorých cieľom je pomôcť mládeži s riešením sociálnych problémov. Výsledkom realizovaného prieskumu je zistenie, že občianske združenie ponúka mládeži vysoko kvalifikovanú odbornú pomoc, avšak kvôli nedostatku financií musí tieto služby poskytovať len v obmedzených priestoroch. Občianske združenie je svojou činnosťou veľkým prínosom pre spoločnosť a najmä pre problémovú mládež, ktorej venuje dostatok času a pomáha jej k zlepšeniu zdravotného stavu a usmerňuje ju k zdravému životnému štýlu.
Kľúčové slová: Činnosť mimovládnych neziskových organizácií, Mimovládne neziskové organizácie, Mládež, Pomoc mládeži, Sociálne problémy mládeže, Tretí sektor

Abstract: The main priority of this article is to present to the public activities of the civic association adoption and in particular the important work of employees whose aim is to help solve social problems of youth.When the thesis’ outcomes are looked up closely, it is seen that youth civic association offers to youth a highly qualified professional help, but because of lack of finances it must provide these services in limited areas. The civic association represents a great benefit for society, and especially for problematic youth. The association inscribes enough time to youth and helps to improve the health and directs it to a healthy lifestyle.
Key words: Activities of NGOs, Help Youth, NGOs, Social problems of Youth, Third sector, Youth

Poznajte sami seba - diagnostická metóda poznania osobnosti pre sociálnych pracovníkov

jún 27 2014

Abstrakt: V príspevku podporujeme proces sebapoznania a sebareflexie sociálnych pracovníkov a tým aj rozvoj ich osobnostnej kompetencie, ktorá je významnou súčasťou profesijnej kompetencie pre výkon povolania v sociálnej práci. Zdôrazňujeme požiadavku smerovania sociálnych pracovníkov k osobnostnej a sociálnej zrelosti a tým aj profesijnej vyspelosti. Poskytujeme sociálnym pracovníkom metódu sebapoznania a sebareflexie vo forme projektívnej metódy kresby stromu v komparácii s niektorými znakmi rukopisu.
Kľúčové slová: Autodiagnostika osobnosti, projektívna metóda- kresba stromu, znaky ručného písma.
Abstract: This paper supports the process of self –discovery and self reflection social workers, and so develop their personal competence, which is a significant part of professional competence for the job in social work. Insists on the direction of social workers to the personal and social maturity and thus to Professional maturity. Social workers provide a method of self – discovery and self - reflection in the form of projective methods artwork tree in comparison with some features of the manuscript.
Key words: Self-diagnostic of personality, projective technique – tree drawing, signs manuscript (handwriting).

stom a text 2
text1
strom1

Služby nízkoprahového programu CIRKUS Združenia STORM

jún 23 2014

Low-threshold services of program CIRKUS of Zdruzenie STORM

Abstrakt: Príspevok ponúka náhľad na fungovanie občianskeho združenia Združenie STORM pôsobiaceho vo viacerých mestách západného Slovenska mimo Bratislavy. Venuje sa charakteristike vybraných služieb poskytovaných v programe CIRKUS, ktoré je možné realizovať aj v iných programoch a projektoch neštátneho, ale aj štátneho sektora.
Kľúčové slová: Harm Reduction. Nízkoprahovosť. Prevencia. Združenie STORM.

Abstract: This article offers insight into the functioning of the civic association Zdruzenie STORM. Zdruzenie STORM works in several cities in western Slovakia outside Bratislava. The article characterics selected services provided in program CIRCUS, that can be implemented in other non-state programs and projects, as well as the public sector.
Key words: Harm Reduction. Low-threshold. Prevention. Zdruzenie STORM

Monografia Rodiny v núdzi (PDF)

jún 22 2014

Cieľom vedeckej monografie je identifikovať situáciu rodín žijúcich v krízových životných situáciách a prehľadne spracovať jednotlivé znaky, ktoré ich charakterizujú. Zároveň zhodnotiť situáciu rodín v núdzi a posúdiť, či je nevyhnutná pomoc od štátu a neziskového sektora.

Novým prezidentom ICSW Europe sa stal Miloslav Hetteš

jún 20 2014

Novým prezidentom Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj v Európe (ICSW Europe - International Council on Social Welfare) sa stal na najbližšie dva roky Miloslav Hetteš. Je to vôbec prvýkrát v histórii, že tento post preberá zástupca strednej Európy. Na tomto poste vystriedal svojho francúzskeho predchodcu Christiana Rolleta, bývalého rektora francúzskej prestížnej vysokej školy verejného zdravia. Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práci sv. Alžbety v Bratislave.

ICSW združuje celosvetovo organizácie a občanov, ktorí sa usilujú o sociálny rozvoj a sociálny mier. Je dlhé roky pôsobiacou mimovládnou organizáciou zastupujúcou medzinárodné, národné a miestne organizácie, venujúce sa sociálnemu rozvoju, sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej spravodlivosti. ICSW bola založená v roku 1928 v Paríži. Svoje ústredie má v Kampale v Ugande. Jej európska organizácia bude mať svoje sídlo od júna 2014 v Bratislave. ICSW má poradné postavenie pri OSN, UNESCO, MOP, Rady Európy a inštitúciách EÚ. V týchto medzinárodných organizáciách má svoje stále zastúpenie. Členom ICSW Europe je za Slovensko Stála konferencia organizácií III. sektora, ktorej zástupcom je práve M. Hetteš. ICSW úzko spolupracuje s Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov (IFSW) a s Medzinárodnou asociáciou škôl sociálnej práce (IASSW).

Sociální právo České republiky

jún 20 2014

Autoři: Igor Tomeš, a kolektiv

Podnětem k vytvoření této publikace se stala diskuze zástupců odborných pracovišť čtyř univerzit ČR na téma vzniku sociálního práva jako výsledku pozvolné konvergence pracovního práva a práva sociálního se sociálními souvislostmi práva na vzdělání a na zdraví. Tím vzniká nový obor veřejného práva, jehož obsahem je povinná sociální solidarita organizovaná státem s občany, kteří uplatňují svá nezadatelná sociální práva vůči státu a společnosti.

Autoři se snaží definovat a popisovat sociální a právní instituce, které tvoří obsah tohoto nově vznikajícího oboru veřejného práva. Svým systémovým uspořádáním vychází z Beveridgeova pojetí nezadatelných sociálních práv občanů a tomu odpovídajících neopomenutelných povinností sociálního státu evropského typu, které zahrnují právo na vzdělání, na zdraví, na výdělečnou činnost, na sociální podporu a pomoc a na řešení sociální zaostalosti některých skupin obyvatelstva. Jedna se o nové pojetí sociálního práva, které dosud nebylo takto zpracováno.

Monografie by měla sloužit jako pomůcka při výuce sociálního práva na vysokých a středních odborných školách vzdělávajících odborníky pro práci v oborech sociální ochrany, zejména pak pro vzdělávání sociálních pracovníků.

„Dostanem ho z toho, aj keby som mala padnúť na hubu“

jún 18 2014

Výpoveď matky narkomana

Za dverami mnohých slovenských domácností sa odohrávajú netušené ľudské tragédie zavinené toxikomániou jedného z členov rodiny. Kým si najbližší ľudia okolo neho uvedomia, že čelia vážnemu problému, prejde istý čas. Keď sa situácia postupne vyhrocuje a stáva sa neúnosnou, keď sa problémy začnú nabaľovať a zasahujú čoraz väčší okruh ľudí, vtedy sa o probléme dozvie aj širšie okolie, lebo signály, ktoré preniknú von, sú neprehliadnuteľné. To, čo majú nezúčastnení pozorovatelia možnosť vidieť, je však len zlomkom zo skutočného utrpenia, ktorým celá rodina prechádza.

Dnešné masmédiá, či už elektronické alebo printové, poskytnú občas životný príbeh narkomana, vyrozprávaný v prvej osobe. My by sme chceli našim čitateľom ponúknuť pohľad na problematiku toxikománie „z druhej strany“. Alebo to povedzme inak: ponúkame príbeh ženy – matky narkomana. Ide o osobnú výpoveď milujúcej matky jediného syna, ktorému drogy zničili život. Pokúsime sa vám vykresliť obraz silnej ženy, ktorá si prešla osobným peklom. Peklom snahy pomôcť jedinému dieťaťu, ktorého život sa jej rúca priamo pred očami, peklom nadľudskej námahy a odriekania, osobných pádov a zlyhaní, prebdených a preplakaných nocí, pocitov zúfalstva a bezmocnosti.

Zborník z konferencie Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Bratislava, 2013 (PDF)

jún 12 2014

HETTEŠ, M. – SCHAVEL, M. – ŠKORECOVÁ, O. (eds.) 2013. Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 194 s. ISBN 978-80-8132-094-1. Bratislava
Konferencia sa konala 16. 11. 2013 v Bratislave.

Sborník z konference Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách, Praha, 2014 (PDF)

jún 12 2014

PAVELKOVÁ, J.; PREUSS, K. (eds) Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách. Sborník 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha : International ART CAMPUS Prague, 2014. 271 s. ISBN 978-80-86877-70-9.

Neverbálna komunikácia v praxi sociálneho pracovníka

jún 11 2014

Nonverbal Communication in Social Work Practice

Abstrakt: V príspevku by sme chceli poskytnúť komplexný pohľad na podstatu a význam neverbálnej komunikácie v sociálnej oblasti z dvoch perspektív. V prvom rade, ako by mal sociálny pracovník vhodným a prirodzeným spôsobom využívať reč tela v komunikácii s klientom tak, aby si získal klientovu dôveru a vybudoval zdravý vzťah, založený – okrem dôvery – na vzájomnej úcte a rešpekte. Druhá časť príspevku je zameraná na schopnosti sociálneho pracovníka odčítať signály reči tela u klienta a na základe toho rozpoznávať klientovo momentálne psychické naladenie a rozpoloženie, otvorenosť alebo uzavretosť, úprimnosť alebo klamstvo.
Kľúčové slová: klient, neverbálna komunikácia, reč tela, sociálny pracovník

Abstract: In the paper we would like to provide complex of meaning and entity of non-verbal communication in social sphere by two views. At first point, the way how a social worker could use his body language in communication with client by applicable and easy method. It is important for getting possession of client’s belief and also for good relationship based on mutual trust and respect. The second part is oriented on social worker´s ability to read out the client´s signals of his body language. We need to identify client´s current psychical mood and status, openness or secretiveness, sincerity or deception.
Key words: Body language, Client, Nonverbal communication, Social worker

Inovatívny študijný program vysokoškolského vzdelávania Preventívna sociálna práca

máj 5 2014

Autorka: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
autorka konceptu študijného programu a garantka programu,
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita

Úvod
Koncepcia sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci a v jej rámci i koncepcia preventívnej sociálnej práce, odráža aktuálne požiadavky na inovácie prístupu k riešeniu sociálnych udalostí osôb, sociálnych skupín a komunít. Utváranie nového druhu špecializácie sociálnej práce je vyvolaný významnými spoločenskými zmenami a ich výrazným dopadom na sociálnu oblasť života ľudí a na ich osobné angažovanie sa aj zodpovednosť za svoj život. Preto je žiaduce zohľadniť vo vysokoškolskom odbore sociálna práca potrebu odborného profilovania študentov pre špecializovanú prax sociálnej práce, do ktorej patria aj činnosti preventívnej sociálnej práce.

Profesijná vysokoškolská príprava odborníkov pre vykonávanie preventívnej sociálnej práce na Slovensku zatiaľ absentuje. Preventívna edukačná sociálna práca je nová oblasť teórie sociálnej práce i nový druh praxe sociálnych pracovníkov. Študijný program Preventívna sociálna práca má cieľ formovať profesionalitu a odborný profil študentov, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti ako sociálni pracovníci v rámci preventívnej edukačnej sociálnej práce. Čiže budú poskytovať na odbornej úrovni nový druh sociálnej pomoci a služby pre sociálnych klientov - jednotlivcov, skupiny, komunity.

Nová definícia sociálnej práce

máj 5 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., individuálny člen IFSW a IASSW, prezident ICSW Europe.

Úvod

Výkonný výbor Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW) a Rada Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW), organizácie ktoré sú v partnerstve s Medzinárodnou radou pre sociálny rozvoj (ICSW) sa zhodli na tom, že diskusia o novej globálnej definícii sociálnej práce bola ukončená a že navrhovaná definícia bude predložená členom obidvoch organizácií v júli 2014 počas konferencie v Melbourne v Austrálii. Keďže veľa zástupcov zo Slovenska tam nebude, predkladám túto informáciu a žiadosť.

Prečo kandidujem

máj 2 2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., prezident ICSW Europe

Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo s oveľa menšou ekonomickou silou, ako má dnes. V tvorbe hrubého domáceho produktu na obyvateľa sme preskočili Portugalsko aj Grécko. V kúpnej sile dokonca Česko. Veríte tomu. Máme z toho radosť? Podľa nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Josepha Stiglitza, ale i Európskej komisie, je Slovensko krajina, kde ekonomický rast sa neodrazil rastom životnej úrovni. Počas referenda o vstupe do EÚ som zastával názor zachovať si triezvy názor. Nie všetko zlato sa blyští. A to platí aj pre Európsku úniu. Najsmutnejšie je, že naši politici, často chránia cudzie a nie naše záujmy.