Zdravotníckym a komunitným pracovníkom v Keni sa uľahčilo hlásenie infekčných ochorení

feb 25 2017

Infekčné ochorenia predstavujú v Keni výraznú záťaž populácie. Ministerstvo zdravotníctva identifikovalo infekčné ochorenia (predovšetkým maláriu, HIV, tuberkulózu, akútne respiračné infekcie a hnačkovité ochorenia) ako hlavnú príčinu chorobnosti a úmrtnosti populácie. Tieto ochorenia sú preventabilné imunizáciou, manažmentom životného a environmentálneho prostredia (prístupom k pitnej vode, sanitáciou a hygienou, stavom znečistenia a bezpečnosťou potravín) a prostredníctvom systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení- surveillance.


Prednáška - analýza hlásených dát, foto: Zuzana Kráľová

Počas júla až augusta 2016 odborní asistenti Dr. Denisa Jakubcová, Dr. Zuzana Kráľová a Dr. Michal Rafajdus z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave realizovali vzdelávaco-rozvojový projekt s názvom Implementácia tréningových aktivít s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga na kenskom pobreží v blízkosti druhého najväčšieho mesta Mombasa. Projekt a samotné tréningové aktivity boli zostavené na podklade pilotáže s cieľom zistiť súčasnú úroveň vedomostí zdravotníckych pracovníkov o hlásení infekčných ochorení, o rozpoznaní stavu epidémie jednotlivých diagnóz infekčných ochorení a možnostiach potlačenia epidémie. Takto boli zmonitorované vedomosti a potreby pre vzdelávací tréning vo všetkých 21 zdravotných zariadeniach regiónu Matuga. Zdravotnícki a komunitní pracovníci nemajú prístup a možnosti na absolvovanie akéhokoľvek školenia zameraného na surveillance. Preto potrebu pre tréning vyjadrili zdravotní pracovníci zo všetkých zariadení regiónu Matuga. Pracovníci potrebujú tréning zameraný na počítačové zručnosti, pochopenie všeobecného princípu surveillance pre zdravie populácie, proces hlásenia a zadávania dát s použitím hlásnych formulárov a aplikovanie štandardných definícií prípadov infekčných ochorení.


Cvičenie práce s tabletom, foto: Zuzana Kráľová

Cieľom projektu bolo zvýšiť vedomosti a zručnosti pracovníkov v hlásení infekčných ochorení, poskytnúť každému zdravotníckemu centru v kraji tablet ako hlásny nástroj a monitorovať epidemiologickú situáciu infekčných ochorení v potrebnom čase a kvalite. Tréning pre zdravotníckych pracovníkov pozostával z dvoch hlavných častí- prednáškovej sekcie a sekcie práce s tabletom. V prednáškovej sekcii sa účastníci naučili definovať prioritné ochorenia a stavy determinujúce zdravie populácie, štandardné definície prípadov infekčných ochorení a najmä ako rozpoznať, hlásiť a riešiť stav epidémie. Pre zjednotenie systému hlásenia v kraji, slovenskí lektori pripravili a zaviedli nový a rýchly systém formou jednoduchého tabuľkového editora. Počas sekcie práce s tabletom si zdravotnícky personál osvojil vedomosti a zručnosti pre hlásenie týmto spôsobom a praktickými cvičeniami sa naučil ako analyzovať hlásené dáta prostredníctvom epidemiologických indikátorov (osoba, miesto, čas, chorobnosť, úmrtnosť a smrtnosť). Komunitní zdravotnícki pracovníci sa prednáškami a modelovými situáciami naučili zoznam prioritných diagnóz infekčných ochorení, ich štandardné definície, spôsob hlásenia, ako postupovať v prípade stavu epidémie a ako pracovať s komunitou.

V súčasnosti využívajú nový spôsob hlásenia obe partnerské strany- kenská strana z dôvodu monitorovania epidemiologickej situácie a hlásenie dát do medzinárodných štruktúr a slovenská strana pre sledovanie úspešnosti tréningu. Nasledovným krokom je prerokovať možnosti budúcej spolupráce a zavedenia hlásenia pre ďalšie kraje.

Autor: Denisa Jakubcová

Spoločná fotka zdravotníckych pracovníkov po absolvovaní tréningu, foto: Michal Rafajdus