Monografia Preventívna sociálna práca - Edukačná paradigma v sociálnej práci

apr 1 2014

Autor: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
ÚVOD

Koncept edukačnej sociálnej práce a koncept edukačného sociálneho poradenstva ako inovatívnych zložiek systému preventívnej sociálnej práce – vedy, študijného odboru a sociálnej pomoci je výsledkom našej dlhoročnej teoretickej, výskumnej, pedagogickej i praktickej činnosti a tiež presvedčenia,

  • že chudoba ducha plodí chudobu materiálnu a teda sociálna práca má prejaviť svoju identitu vedy, odboru vzdelávania i praktickej činnosti aj tým, že sa jej sociálny úžitok premietne v podpore sociálnej svojpomoci konania ľudí, s cieľom pozdvihnúť ich sociálnu a psychickú zrelosť a zodpovednosť za svoj život;
  • že sociálna práca má byť účinnou a reálnou (nielen deklarovanou) podporou sociálneho zdravia, čiže preukázateľnou a nástrojmi sociálnej práce zabezpečenou podporou takej sociálnej komunikácie a sociálnych vzťahov, ktoré napomáhajú sociálnej a psychickej integrácii a adaptácii ľudí v prostredí ich žitia;
  • že sociálna práca nie je prioritne sanáciou sociálnych problémov a sociálnej patológie, ale má byť reálnym (nielen deklarovaným) rozvojovým sociálnym programom na podporu kultivovania sociálneho a individuálneho potenciálu ľudí.

V monografii je ukotvený holistický prístup v chápaní človeka, sociálneho prostredia a ich vzájomného dynamického vzťahu; systémový prístup v chápaní rozvoja človeka ako individuálneho systému, ktorý je súčasťou vyššieho a zložitejšieho systému sociálneho prostredia a edukačného prostredia; humanistický prístup v chápaní obsahu a významu edukácie ako prevencie a sociálnej pomoci, vedenia k svojpomoci a k rozvoju individuálneho potenciálu ľudí. Preventívna sociálna práca je vymedzená z hľadiska edukačnej paradigmy v sociálnej práci, preto ju vystihuje pomenovanie edukačná sociálna práca.

V monografii sú obsiahnuté náčrty týchto teoretických konceptov autorky:

  • Edukačná sociálna práca ako špecializovaná preventívna sociálna práca.
  • Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých ako špecializované sociálne poradenstvo.
  • Individuálny potenciál (v kontexte edukačnej sociálnej práce).
  • Psychická dospelosť – vyspelosť (v kontexte edukačnej sociálnej práce).

Koncept Edukačnej sociálnej práce a edukačného sociálneho poradenstva je zdôvodnený v kontexte súčasnosti v prvej a druhej kapitole monografie. Východisko tvorí hľadanie súvislostí medzi identitou postmodernej doby a identitou sociálneho klienta a pomenovanie spôsobu dosahovania autenticity sociálnych klientov, ktorí sa môžu stať najúčinnejšou prevenciou vlastných osobných a skupinových sociálnych záťaží (udalostí a problémov).

V prvej kapitole sa kladie dôraz na koncept edukačnej sociálnej práce, na sociálnu pomoc a na vymedzenie individuálneho potenciálu. Zároveň aj na systémovú spôsobilosť k žitiu ako personálny zdroj a nástroj prevencie sociálneho problému. V druhej kapitole je dominantným koncept edukačného sociálneho poradenstva, vymedzujú sa jeho ciele a úlohy. Pozornosť sa venuje rolám sociálnych pracovníkov v edukačnom sociálnom poradenstve a tiež systémovému a dynamickému prístupu pomáhania klientom, týmto nastavením edukačnej sociálnej pomoci: sociálna pomoc – svojpomoc – rozvoj individuálneho/ psychického a sociálneho potenciálu klientov.

Na význam vzťahu systému osobnosti a systému sociálneho prostredia a na ich vzájomnú determináciu sa upozorňuje v tretej kapitole, na základe vymedzenia systémového prístupu k osobnosti v sociálnom prostredí a sociálnopsychickej adaptácie ľudí. Zviditeľňuje sa zodpovednosť skupín ľudí a spoločnosti voči jednotlivcovi a naopak zodpovednosť jednotlivcov voči sociálnym skupinám a spoločnosti. To, čo sa deje v spoločnosti je zároveň vec verejná i súkromná. To, čo sa deje jednotlivým osobám je zároveň vec súkromná i verejná. Vzájomný vzťah jednotlivca a spoločnosti je charakterizovaný aj v rámci výziev pre edukáciu dospelých, na ktoré sa nahliada cez požiadavky pracovného uplatnenia sa jednotlivcov v globalizovaných podmienkach práce a života ľudí.

Vo štvrtej kapitole sú definované vybrané pojmy edukácie dospelých (výchovy a vzdelávania dospelých) v sociálnom kontexte. Poukazuje sa na význam, obsah a proces celoživotného vzdelávania (sa) a učenia sa dospelých a rovnako tak i na získavanie cieľových skupín edukácie dospelých. Problematika a idea výchovy a vzdelávania, resp. edukácie dospelých je však integrovaná do všetkých tém naprieč celým textom monografie. Je červenou niťou, ktorou sú prepojené jednotlivé tematické celky stvárnené v kapitolách monografie a je tiež vymedzujúcim kontextom pre uvedenie preventívnej sociálnej práce ako edukačnej sociálnej práce.

V obsahu piatej kapitoly monografie sa odzrkadlil názor, ktorý vyjadril J. W. Goethe, že každá teória je šedá oproti večnému stromu života, ktorý je vždy zelený. Preto je piata kapitola „oživená“ témami, ktoré sa týkajú sociálnych udalostí, situácií a problémov vybraných skupín ľudí – nezamestnaných, seniorov, skupiny občanov v čase prevratnej spoločenskej zmeny.

Človek v spoločnosti je konfrontovaný so sociálnymi zmenami po celý život. Preto má význam poskytnúť mu sociálnu pomoc, ale tiež viesť ho k mobilizovaniu schopností k sociálnej svojpomoci a k uplatneniu spôsobilostí uplatniť sa a osobnostne sa zdokonaľovať.

Monografia má za cieľ prezentovať inovatívny koncept a podporiť konštituovanie preventívnej edukačnej sociálnej práce, ktorú možno chápať ako preventívnu špecializovanú sociálnu prácu a ako preventívnu rozvojovú sociálnu prácu.

OBSAH

1. EDUKAČNÁ SOCIÁLNA PRÁCA
1.1 Zdôvodnenie preventívnej edukačnej sociálne práce
1.1.1 Identita vedy a odboru sociálna práca a Identita sociálneho klienta
1.2 Edukačná sociálna práca – edukačná paradigma v sociálnej práci – vymedzenie konceptu
1.3 Edukačná sociálna práca ako preventívna rozvojová sociálna práca
1.3.1 Sociálna pomoc a individuálny potenciál a individualita
1.3.2 Individualita a psychická dospelosť
1.4 Individuálny potenciál v kontexte edukačnej sociálnej práce
1.4.1 Systémová spôsobilosť k žitiu a úlohy edukačnej sociálnej práce

2. EDUKAČNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
2.1 Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých
2.1.1 Ciele edukačného sociálneho poradenstva z hľadiska kvality života
2.2 Úlohy edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých
2.2.1 Sociálni pracovníci a rola edukačného sociálneho poradcu
2.3 Sociálna pomoc – sociálna svojpomoc – rozvoj individuálneho potenciálu v edukačnom sociálnom poradenstve
2.4 Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých – vymedzenie konceptu
2.5 Spoločenské zázemie edukačnej sociálnej práce a edukačného sociálneho poradenstva
2.6 Sociálni pracovníci v edukačnej sociálnej práci
2.6.1 Kompetencie sociálnych pracovníkov v edukačnej sociálnej práci

3. OSOBNOSŤ A PROSTREDIE
3.1 Osobnosť a sociálne prostredie
3.2 Systémový prístup k osobnosti
3.3 Vzťah osobnosti a prostredia
3.3.1 Sociálnopsychická adaptácia v prostredí
3.4. Výzvy pre edukáciu dospelých

4. POJMY EDUKÁCIE V SOCIÁLNOM KONTEXTE
4.1 Vzdelávanie a výchova
4.2 Celoživotné vzdelávanie a učenie sa
4.3 Účastníci a cieľové skupiny edukácie dospelých
4.4 Úspešnosť osobnosti v edukácii dospelých
4.5 Získavanie cieľových skupín edukácie dospelých

5. APLIKAČNÉ POLE EDUKAČNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE – PRÍKLADY
5.1 Nezamestnanosť v kontexte edukácie dospelých
5.2 Profesijné uplatnenie v seniorskom veku a diskriminácia v sociálnom kontexte
5.3 Osobné očakávania ľudí v spoločensko-politickom kontexte

Záver
Témou monografie je preventívna sociálna práca vymedzená konceptom Edukačná sociálna práca a konceptom Edukačné sociálne poradenstvo. Oba koncepty sú stvárnením aplikácie edukačnej paradigmy v sociálnej práci.

Obsah a nástroje sociálnej pomoci preventívnej edukačnej sociálnej práce súvisia so skutočnosťou, že život ľudí má sociálny rozmer a vyžaduje od nich neustále prispôsobovanie prostredníctvom učenia sa. Toto má byť podnecované preventívnymi edukačnými sociálnymi programami. Vplyv sociálnej edukácie (výchovy, vzdelávania, poradenstva) nemožno obísť. Z dôvodu, že akékoľvek spôsoby riešenia hmotnej i sociálnej núdze sú zasahovaním do sociálnej a psychickej adaptácie a do sociálnej i osobnostnej integrity sociálnych klientov.

Zo spoločenského hľadiska je edukácia systémovou sociálnou pomocou ľuďom a spôsob sociálnej prevencie. Edukačná sociálna práca sa profiluje tým, že participuje na riešení sociálnych udalostí a sociálnych problémov ľudí vo fázach ich identifikovania, prevencie, riešenia a hodnotenia efektivity riešenia problémov.

Preventívna - socializačná edukačná sociálna práca – je podpora primárnej prevencie spôsobom sociálnej edukácie – sociálnym vychovávaním, sociálnym vzdelávaním a edukačným sociálnym poradenstvom.

Preventívna - resocializačná edukačná sociálna práca – je podpora sekundárnej prevencie spôsobom sociálnej terapie, sociálnej edukácie a edukačným sociálnym poradenstvom.

Preventívna - rehabilitačná edukačná sociálna práca – je podpora terciárnej prevencie sociálnym doliečovaním, sociálnou edukáciou a edukačným sociálnym poradenstvom.

Slová na záver:
Z vážneho narušenia dynamickej rovnováhy vzťahu jednotlivec – spoločnosť, jednotlivec – prostredie, vyplývajú sociálne problémy, ktoré sú zjavné z osobného a sociálneho zlyhania jednotlivcov a skupín. Determinácia sociálnych problémov je rôzna a zložitá. Preto sa má klientom poskytnúť cielená sociálna pomoc, ktorá sa týka hlavnej príčiny ich sociálnej nerovnováhy. Koncept preventívnej edukačnej sociálnej práce vychádza z edukačnej determinácie sociálneho problému ľudí. Sociálna pomoc sa klientom poskytuje prostredníctvom sociálnej edukácie a edukačného sociálneho poradenstva.

Snaha o konsenzus v teoretických prístupoch i v praktických činnostiach sociálnej práce hľadá v tejto monografii svoje vyjadrenie. Cieľom je sociálny prospech klientov, ktorý im vyplynie zo špecializovanej a cielenej sociálnej pomoci. V tom je vystihnutý zmysel monografie ako možného príspevku do teoretického portfólia sociálnej práce s vymedzeným potenciálom pre aplikáciu v praxi sociálnej práce.

Koncept preventívnej edukačnej sociálnej práce a v jej rámci edukačného sociálneho poradenstva je prezentovaný ako vedecky a odborne zdôvodnená formulácia špecializovanej sociálnej pomoci, s víziou perspektívy vytvorenia stratégie integrovanej sociálnej pomoci klientom sociálnej práce v budúcnosti.


Názov:
PREVENTÍVNA SOCIÁLNA PRÁCA
EDUKAČNÁ PARADIGMA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Autor:
© Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.

Recenzenti:
Doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD.
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Prof. dr hab. Andrzej Lipczyňski
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.

Preklad:
Mgr. Elena Brtáňová

Počet strán : 272
Vydanie prvé

Vydala:
Prešovská univerzita v Prešove
Prešov 2013
Tlač: CUBE consulting, s.r.o., Prešov

ISBN 978-80-555-0932-7
EAN 9 788055 509327

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!