Monografia Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci (PDF, 2015)

apr 23 2015

Autor: doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Monografia „Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci“ poslúži ako študijný podklad, ale má aj ambíciu ponúknuť aj širšej odbornej verejnosti poznanie, ktoré v značnej miere nie je doposiaľ dostupné v slovenskom prostredí.


ÚVOD

Sociálna práca bez ľudských práv je nemožná. Sociálna ochrana je neobíditeľnou súčasťou sociálnej práce. Každý sociálny pracovník musí ovládať oboje. Monografia „Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci“ poslúži ako študijný podklad ale má aj ambíciu ponúknuť aj širšej odbornej verejnosti poznanie, ktoré v značnej miere nie je doposiaľ dostupné v slovenskom prostredí.

Zmysel a podstata života je témou, ktorá nám môže dať odpoveď na najťaživejšie aj bežné problémy, výzvy a otázky dneška. Hľadanie odpovede prečo nie sme šťastní aj keď sa o to usilujeme musíme hľadať v pochopení ľudských práv. Sme každý na svete sám? Potrebujeme vôbec spoločnú ochranu, keď sme slobodní jedinci? Nebolo by mi lepšie samotnému? Veď všetko poznám a všetko viem.

Veľa vecí sa v živote zmenilo. Predovšetkým však zostala spoločná potreba. Promočný sľub absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odboru sociálna práca, zaväzuje že:

  • svoje povinnosti na rozličných úsekoch spoločenského života našej vlasti ako aj v zahraničí budú vykonávať svedomito, ochotne a s plným vedomím zodpovednosti v prospech našej spoločnosti,
  • že budú žiť tak, aby ich konanie bolo v zhode s našim povolaním,
  • že vo vďačnej pamäti zachovajú školu a svojich učiteľov, ktorí sa im v rokoch štúdia usilovali dať všetko, čo budú potrebovať na úspešné plnenie svojich budúcich povinností,
  • vo svojom povolaní a poslaní sa budú riadiť princípmi kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky ako aj zásadami Hippokratovej prísahy, chrániť život od počiatku až po dôstojnú prirodzenú smrť a hájiť občianske a ľudské práva chorých a slabších jedincov našej spoločnosti
    a ochraňovať životné a pracovné prostredie.

Absolventi sociálnej práce skladajú sľub okrem iného hájiť občianske a ľudské práva. Nesmie to byt formalita. Ale plne rozumejú svojmu záväzku? Poznajú príčinu a podstatu toho prečo majú konať tak ako sa zaväzujú? Je to donútenie a ci nevyhnutnosť? Vedia sa stotožniť so svojim poslaním? Budú im na ich pomoc odkázané osoby a skupiny aj ostatná verejnosť rozumieť? Budú sociálni pracovníci rozumieť verejnosti?

Sociálna práca vychádza z normatívov daných ľudskými právami. Štandardy ľudských práv určujú pravidlá a determinujú existenciu sociálnej ochrany. Bez poznania ľudských práv, nevieme pochopiť zmysel sociálnej ochrany a ani samotnej sociálnej práce. Preto je potrebné poznať aspoň stručne ľudské práva.

Mnohí ľudia až na konci života si lepšie uvedomujú skutočné hodnoty života. Jedna skúsenosť zdravotnej sestry Bronnie Wareovej (2012) zhrnuje jedno takéto poznanie, ktoré tu môžeme byt posúdiť. čo retrospektívne ľudia hodnotia ako to čo mali vo svojom živote urobiť a čo zameškali?

„Kiež by som mal odvahu žiť si po svojom a nie tak, ako to odo mňa vyžadovali iní“. ľudia často pociťujú, že nemali možnosť žiť svojim životom. Sú nútení nespravodlivým usporiadaním v spoločnosti konať prikázaným spôsobom, ktorý ich nenapĺňa. Dnešná globálne rozvinutá spoločnosť ale nemá racionálny dôvod ľudí zotročovať a neumožňovať im žiť humánne.

„Prial by som si, aby som tak tvrdo nepracoval“. Práca je nevyhnutná súčasť nášho života. Avšak nie ona je jeho zmyslom. Súčasná rozvinutá spoločnosť, môžeme opát potvrdiť, má kapacity na to aby sa ľudia mohli viacej venovať rodine, priateľom, deťom a tak zrušiť odcudzenie, chlad a nárast prázdnoty. Napriek rodovej rovnosti, zostáva práca často významnejšie pociťovaná potreba u mužov. Samotná práca však nestačí na naplnenie života ani u nich.

„Kiež by som mal odvahu vyjadriť svoje pocity“. Spoločnosť nie je ani dnes dostatočne demokratická. Nevyužívame ubitý a skrytý ľudský potenciál. Mnohé neliečiteľné choroby majú svoju jednoduchú prapríčinu v psychickej nepohode.

„Nemal som sa prestať stretávať so svojimi priateľmi“. Nie nedostatok materiálnych hodnôt, ale nedostatok ľudskosti je pociťovaný ako nenaplnený. Harmonický život v rodine a s priateľmi je skutočnou hodnotou.

„Mal som si dovoliť byt šťastnejší“. Príliš veľa zodpovednosti, záväzkov, povinností, splácania, sporenia a odkladania nedáva priestor pre spokojnosť, duchovný rozvoj, harmóniu, šťastie, radosť a úsmev v živote. Tieto hodnoty pokladané za márnomyseľnosť sú nenaplnené a skracujú fyzický život na tejto zemi.

Všetky tieto nenaplnené potreby, túžby a hodnoty dnes teoreticky dokážeme dosiahnuť a máme na to aj potrebné kapacity. Prečo tomu však nie je u väčšiny ľudí? Sociálny pracovník by im mal vedieť pomôcť a o tom je aj táto kniha.

Od francúzskej buržoáznej revolúcie (1793) platí že ľudia sa rodia a ostávajú slobodnými a rovnými vo svojich právach. Spoločenské rozdiely sa môžu zakladať iba na prospešnosti pre celok. Účelom každého politického spoločenstva musí byt zachovanie prirodzených a neodňateľných práv človeka. Medzi tieto práva patria sloboda, právo na vlastníctvo s výnimkou verejného záujmu, bezpečnosť a právo na odpor proti útlaku.

Spoločnosť jestvuje na trojitej dohode solidarity. Prvou takouto “zmluvou” je dohoda medzi generáciami. Tí čo v tejto dobe pracujú udržujú pri živote starších a mladších. I keď sa na to spravidla zabúda, dôchodky nie sú vyplácané z úspor penzistov, ale z daní tých čo dnes pracujú. V podstate aj súkromné dôchodkové úcty existujú na tomto princípe (závisia od okamžitej produkcie) Tento záväzok tvorí obrovský medzigeneračný transfer, ktorý je akceptovaný ako realita. Aj súkromný systém, ako sme prekvapujúco uviedli, je závislý od toho čo nová generácia vyprodukuje. Samotné nasporené prostriedky na súkromných účtoch sú použiteľné iba v tom prípade, že nová pracujúca generácia tvorí produkty za dostupnú cenu pre budúcich dôchodcov a neboli znehodnotené infláciou. Súkromné dôchodkové fondy sa chovajú presne ako systémy priebežného financovania a s nebezpečenstvom plného prenesenia rizika na už ekonomicky neaktívnu populáciu a znamená stratu solidarity. Bez existencie medzigeneračnej dohody sa cyklus zastaví.

Druhý „kontrakt“ sa uzatvoril medzi triedami. Koexistencia rôznych sociálnych tried je umožnená transfermi od bohatších k chudobnejším skupinám obyvateľstva. Progresívne zdaňovanie, ktoré je v Európe používané je toho dôkazom. Prečo musia tí bohatší vzdať sa časti svojho zisku? Nemali by mat všetci rovnakú daň? To je častou otázkou a podstatou aj najbežnejšej činnosti masovokomunikačných prostriedkov, kde v pozadí je presadzovanie neliberálnych prístupov. Podporujú myšlienku štátu ako zlého hospodára a absolútne práva súkromného majetku aj na úkor budúcnosti celku. V sociálnej západnej Európe spravidla ani jedna politická strana nevyhráva voľby s potlačením progresívnej dane a so zavedením rovnosti príležitosti v oblasti vzdelania a zdravia, čo by znamenalo predurčenie budúceho života úplne na tom kde a u koho sa kto narodil a od jeho materiálnej situácii.

Tretím „kontraktom“ je zmluva regionálna medzi jednotlivými teritóriami. V každom štáte sú bohatšie aj chudobnejšie regióny, ale neakceptujú to ako vecná a prirodzená situácia. Existuje celoeurópsky konsenzus pomoci chudobnejším štátom a regiónom pomocou finančných transferov. Bez teritoriálnej kohézie je nemysliteľná stabilita a jednota Európy a jej krajín.

Tieto tri zmluvy reprezentujú európsky spôsob života. Európska demokracia je výsledkom širokej dohody medzi kapitálom a prácou, ktorá spočíva na akceptovaní ekonomiky postavenej na súkromnej iniciatívy a sociálneho štátu, ktorý je nedistribučný pri všetkých tu uvedených spoločenských zmluvách. V súčasnosti prebieha vývoj v posune mnohých úloh v oblasti re distribúcií na celoeurópske inštitúcie v rámci procesu európskeho zjednocovania.

Obálka: Symbol tolerancie - pomník Nelsona Mandelu (Bloemfontein, Južná Afrika), autor Estian WagenaarObálka: Symbol tolerancie - pomník Nelsona Mandelu (Bloemfontein, Južná Afrika), autor Estian Wagenaar
OBSAH

1. SOCIÁLNA PRÁCA V NAŠEJ DOBE
Globálna definícia sociálnej práce
Základné poslanie sociálnej práce
Zásady sociálnej práce
Poznanie v sociálnej práci
Prax v sociálnej práci

2. PODSTATA ŽIVOTNEJ ÚROVNE (BLAHOBYTU)
Kognitívny blahobyt
Afektívny blahobyt
Psychológia blahobytu
Vzdelanie a sociálne blaho
Subjektívne sociálne blaho
Etnická identita a sociálny blahobyt
Individuálne postavenie a sociálny blahobyt
Sociálne blaho a šťastie
Skorý islamský kalifát

3. ŠŤASTIE A SOCIÁLNE BLAHO
Ako vzniká šťastie
Predpoklady šťastia

4. ĽUDSKÉ PRÁVA
Dejiny ľudských práv
Spoločenská zmluva
Starobylý Blízky východ
Antika
Skorý islamský kalifát
Stredovek
Obdobie objavov, ranná moderná doba a doba osvietenectva
19. storočie po 1. svetovú vojnu
Medzi 1. a 2. svetovou vojnou
Po 2. svetovej vojne
Práva vo vojne a Ženevské konvencie

5. TRI GENERÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV
Prvá generácia ľudských práv
Druhá generácia ľudských práv
Tretia generácia ľudských práv

6. HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA
Medzinárodné ľudsko-právne nástroje
Regionálne ľudsko-právne nástroje
Druhotné zdroje práva
Národné ústavy
Záväzky štátov
Systém monitorovania, posilňovania a uplatňovania

7. SOCIÁLNE PRÁVA
Medzinárodné sociálne a pracovné štandardy
Dohovor o minimálnych normách v sociálnom zabezpečení

8. VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV
Historické predpoklady deklarácie
Príprava dokumentu
Štruktúra deklarácie
Medzinárodný deň ľudských práv
Význam a právny účinok
Organizácie podporujúce Všeobecnú deklaráciu ľudských práv
Nedávna história

9. MEDZINÁRODNÝ PAKT OBČIANSKYCH A POLITICKÝCH PRÁV
Príprava paktu občianskych a politických práv
Zhrnutie paktu občianskych a politických práv
Právo na fyzickú integritu
Sloboda a osobná bezpečnosť
Procedurálna spravodlivosť a práva obvinených
Osobné slobody
Politické práva
Opčné protokoly
Výhrady

10. MEDZINÁRODNÝ PAKT O HOSPODÁRSKYCH, SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH PRÁVACH
Vývoj paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Štruktúra paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Zásada postupného plnenia
Pracovné práva
Právo na sociálne zabezpečenie
Právo na rodinný život
Právo na primeranú životnú úroveň
Právo na zdravie
Právo na vzdelanie
Právo participácie
Výhrady k paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Opčný protokol a monitorovanie

11. EURÓPSKY DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁVACH A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
Dejiny dohovoru
Články dohovoru
Protokoly dohovoru

12. CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE
Vývoj charty
Právne postavenie
Protokoly
Text charty
Zvyšovanie sily a povedomia charty

13. SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ
Katolicizmus
Protestantizmus
Hinduizmus
Islam
Organizácia Spojených národov
Hnutia sociálnej spravodlivosti

14. SOCIÁLNA OCHRANA
História sociálnej ochrany

15. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
História sociálneho zabezpečenia
Formy sociálneho zabezpečenia
Poskytovanie a financovanie
Príjmová istota
Typy sociálneho zabezpečenia

16. ROZHODOVACIE (RIADIACE) POSTUPY
Univerzalizmus alebo adresnosť
Spôsoby poskytovania
Národné programy

17. EURÓPSKA SOCIÁLNA CHARTA
Štruktúra charty

18. SOCIÁLNA OCHRANA NA SLOVENSKU
Systém sociálnej ochrany na Slovensku
Princípy financovania
Zdravotná starostlivosť
Starostlivosť v chorobe – peňažné dávky (nemocenské)
Starostlivosť v materstve
Starostlivosť v invalidite
Starostlivosť v starobe
Starostlivosť o pozostalých
Pracovné úrazy a choroby z povolania
Dávky pre rodinu
Starostlivosť o nezamestnaných
Aktívne opatrenia na trhu práce
Garantovanie minimálnych zdrojov
Dlhodobá starostlivosť
Sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb

19. GARANTOVANÉ SOCIÁLNE MINIMUM AKO NOVÝ PRÍSTUP K SOCIÁLNEJ OCHRANE V EURÓPE
Iniciatíva MOP a medzinárodný význam stanovenia sociálneho minima
Prijatie odporúčania garantovať minimum sociálneho zabezpečenia
Návrhy ICSW

20. MEDZINÁRODNÉ ÚSILIE O SOCIÁLNY ROZVOJ

21. ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEHO DOBRA NA SLOVENSKU

22. ZVLÁDANIE SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV DNEŠKA .
Premena spoločnosti
Slovenská spoločnosť
Sociálne investovanie a sociálna politika
Nesúdržnosť
Dnešné Slovensko

23. SOCIÁLNI PRACOVNÍCI V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI


Názov: Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci
© Autor: doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Recenzenti:
prof. JUDr. Vojtech Tkác, CSc.
prof. PaeDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Karel Preuss, PhD.
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Rok vydania: 2015
Náklad: 100 kusov
Počet strán: 242
Obálka: Symbol tolerancie - pomník Nelsona Mandelu (Bloemfontein, Južná Afrika), autor Estian Wagenaar
ISBN: 978-80-8132-128-3

PrílohaVeľkosť
M_Hettes_2015_ Ludske_prava_a_socialna_ochrana.pdf2.58 MB