Monografia Rodiny v núdzi (PDF)

jún 22 2014

Cieľom vedeckej monografie je identifikovať situáciu rodín žijúcich v krízových životných situáciách a prehľadne spracovať jednotlivé znaky, ktoré ich charakterizujú. Zároveň zhodnotiť situáciu rodín v núdzi a posúdiť, či je nevyhnutná pomoc od štátu a neziskového sektora.

Úvod

Medzi typické črty súčasnej spoločnosti patrí rýchle zväčšovanie priepasti medzi bohatými a chudobnými. Mnohé rodiny nachádzajúce sa v stave hmotnej alebo sociálnej núdze prežívajú pocit straty zmyslu života. Osamelé matky s deťmi, viacpočetné rodiny, vdovy s malými deťmi, dlhodobo nezamestnaní sú často deprimovaní a strácajú pocit vlastnej hodnoty.

K napísaniu publikácie viedli autorku osobné skúsenosti s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi. Týmto rodinám pomáhala viac rokov individuálne. V apríli 2010 sa rozhodla inštitucionalizovať svoju pomoc a spolu s ďalšími členmi založili občianske združenie Maják nádeje so sídlom v Košiciach . Združenie vzniklo ako odozva na potreby rodín v núdzi.

Publikácia sa dotýka problému chudoby a sociálneho vylúčenia. Zároveň ponúka vnímanie chudobného ako bytosti, ktorá túži po dôstojnosti napriek svojej ťažkej situácii.

Cieľom vedeckej monografie je identifikovať situáciu rodín žijúcich v krízových životných situáciách a prehľadne spracovať jednotlivé znaky, ktoré ich charakterizujú. Zároveň zhodnotiť situáciu rodín v núdzi a posúdiť, či je nevyhnutná pomoc od štátu a neziskového sektora.

Monografia pozostáva zo šiestich kapitol. Prvá kapitola hovorí všeobecne o práci s chudobnými, o solidarite k nim, motívoch pomoci a zdrojoch. Druhá kapitola sa venuje tretiemu sektoru u nás a v zahraničí. Hlavnou náplňou tretej kapitoly je občianske združenie Maják nádeje a adresáti, ktorým venuje svoju pomoc. Konkrétna činnosť OZ Maják nádeje, zameraná na zmierňovanie a odstraňovanie sociálneho vylúčenia rodín je podrobne opísaná v štvrtej kapitole. Piata kapitola predstavuje dosiahnuté výsledky združenia za štyri roky svojej činnosti. Osobitným prínosom je predstavenie jednotlivých činností a aktivít v rôznych oblastiach, v ktorých združenie ponúklo svoju pomoc rodinám ako aj vízia združenia do budúcnosti. V poslednej kapitole sú uvedené výsledky kvantitatívneho prieskumu, ktorý skúmal situáciu, v akej sa nachádzajú rodiny, ktoré požiadali OZ Maják nádeje o poskytnutie pomoci.

Autorka čerpala z diel domácich autorov, hlavne od Mydlíkovej – Gymerskej Ako byť prospešný sebe aj iným. Z diel zahraničných autorov najčastejšie čerpala od Bechyňovej Sanace rodiny, Marynowicz Praca socjalno wychowawcza z rodziną niepełną, od Matyas z knihy Dziecinstwo w kryzysie, Payne Mosty z chudoby a mnohých ďalších autorov.

Poďakovanie patrí všetkým členom OZ Maják nádeje za službu chudobným bez nároku na odmenu, ale aj všetkým, ktorí združeniu pomáhajú napĺňať jeho ciele rôznymi formami pomoci. Osobitné poďakovanie patrí biskupom košickej arcidiecézy, ktorí občianske združenie Maják nádeje sprevádzajú a podporujú.

Obsah

1 PRÁCA S CHUDOBNÝMI
11 VIDIEŤ CHUDOBNÉHO A MILOVAŤ HO
12 SPÔSOB A MOTÍVY POMOCI
13 ZDROJE
14 SOLIDARITA S CHUDOBNÝMI

2 TRETÍ SEKTOR
21 TRETÍ SEKTOR V ZAHRANIČÍ
22 TRETÍ SEKTOR NA SLOVENSKU
23 CHUDOBA A SOCIÁLNE UČENIE CIRKVI
24 SVÄTÍ A ICH POSTOJ K CHUDOBNÝM

3 OBČIANSKE ZDRUŽENIE MAJÁK NÁDEJE
31 ZAMERANIE ZDRUŽENIA
32 POSKYTOVATELIA POMOCI
33 RODINY V NÚDZI AKO ADRESÁTI POMOCI
34 RODINNÝ STRES A STRATÉGIA ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE V RODINE
35 OSAMELÉ MATKY S DEŤMI AKO ADRESÁTI POMOCI

4 ČINNOSŤ ZDRUŽENIA MAJÁK NÁDEJE
41 FINANČNÁ A MATERIÁLNA POMOC
42 POTRAVINOVÁ POMOC
43 AKTIVITY VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ OBLASTI
44 POSKYTOVANIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
45 APOŠTOLÁT V ZDRUŽENÍ

5 VÝSLEDKY A VÍZIA ZDRUŽENIA
51 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V ZDRUŽENÍ
52 PERSPEKTÍVA DO BUDÚCNOSTI

6 KVANTITATÍVNY PRIESKUM
61 METODOLÓGIA PRÁCE
62 CHARAKTERISTIKA SÚBORU RESPONDENTOV – VZORKA PRIESKUMU
63 VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
64 INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH ÚDAJOV

Záver

Cieľom monografie bola podrobná analýza činnosti a prínosu občianskeho združenia Maják nádeje, ktoré sa venuje rodinám v núdzi. Monografia tiež predstavuje krízovú situáciu rodín a poukazuje na konkrétnu pomoc, ktorú ponúka združenie týmto rodinám.

Teoretická časť práce je zameraná na chudobu, tretí sektor a skúsenosti občianskeho združenia Maják nádeje v oblasti pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Dôraz je kladený na znovu nájdenie zmyslu ich života. Publikácia zdôrazňuje dôležitosť aspektu zachovania ľudskej dôstojnosti aj pri prežívaní najhlbšej chudoby.

V empirickej časti je uskutočnený kvantitatívny prieskum prevedený dotazníkovou metódou. Snahou autorky bolo interpretovať teóriou opísaný fenomén chudoby tak, ako sa vyskytuje v jednotlivých rodinách, ktorým občianske združenie Maják nádeje pomáha. Výskum analyzoval situáciu rodín žijúcich v hmotnej a sociálnej núdzi, ktoré oslovili OZ Maják nádeje so žiadosťou o poskytnutie pomoci. Spomedzi celého komplexu skutočností, s akými sa rodina v núdzi stretáva, sa výskum zameriava najmä na početnosť rodín, ich celkový príjem, vzdelanie a zamestnanosť rodičov. Zistenia týkajúce sa rodín v núdzi nachádzajúcich sa v OZ Maják nádeje sú aktuálne a vo vzťahu k poskytovaniu pomoci organizáciami aj originálne, preto ich považujeme za najdôležitejší prínos práce.

Publikácia poukazuje na konkrétne osudy jednotlivých rodín v núdzi, odhaľuje skrytú chudobu mnohých rodín a zároveň ponúka jednotlivcom, spoločenstvám a farnostiam konkrétne kroky na pomoc chudobným.

V kapitole o práci s chudobnými autorka zdôrazňuje, že každému človeku sa má poskytnúť všetko, čo potrebuje k dôstojnému životu, teda jedlo, pocit bezpečia, pokoj, prácu, kultúru a výchovu. Práve z tohto dôvodu má každý človek pamätať nielen na svoje potreby, ale aj na potreby tých, ktorí sú v núdzi. Kapitola o treťom sektore poukazuje na činnosť občianskych združení ako na jednu z foriem mimovládneho sektora. V tretej a štvrtej kapitole autorka podáva ucelený obraz o cieľoch, činnosti a adresátoch občianskeho združenia Maják nádeje v Košiciach. Posledná kapitola poukazuje na dosiahnuté výsledky v združení a víziu do budúcnosti.

Publikácia prináša svoje know-how a môže byť prínosom nielen pre sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s rodinami v núdzi, ale aj pre farské charity, starostov, školy a širšiu verejnosť, pretože ponúka v praxi overené možnosti, ako chudobným účinne pomáhať.


Autor: Mgr. Soňa Vancáková
Názov: Rodiny v núdzi
WYDAWNICTWO „EDUCATOR”: Akademia Polonijna w Częstochowie, ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
ISBN 978-83-7542-104-0

Odkazy:
Občianske združenie Maják

PrílohaVeľkosť
Rodiny_v_nudzi.pdf3.32 MB