Spúšťame podcast vytvorený umelou inteligenciou "Prohuman AI" dostupný na Spotify aj Apple Podcasts

jan 8 2024

Pre čitateľov, ktorí aj radi počúvajú sme pripravili podcast, dostupný na platforme Spotify a na prepojených platformách Apple Podcasts, Google Podcasts a iných. Je celý vytvorený a nahovorený umelou inteligenciou (AI) a je rozšírením časopisu Prohuman, v ktorom od roku 2009 publikujeme vedecko-odborné články. V podcaste nájdete nielen 3 minútové upútavky na články, ale aj podcasty experimentálne spracované AI na rôzne témy. Umožňujeme publikovať okrem našich podcastov aj vaše vlastné, ktoré si vytvoríte sami, alebo využijete našu službu a podcast vám pripravíme.

V podcastoch "Prohuman AI" zverejňujeme:

  • "Trailer" čiže upútavku na konkrétny dlhší príspevok.
  • Podcast s celým textom, ktorý je vhodný ku kratšiemu článku.
  • Podcast s vlastnou témou, ktorý nieje previazaný na publikovaný článok, ktorého autorom môže byť osoba alebo samotná umelá inteligencia.
  • Podcast z vašich podkladov ktorý pripravíme v MP3 a môžete ho použiť na vlastné účely (skriptá, prednášky, kniha, a pod. a nemusí byť zverejnený u nás).

ProSurvey & Prohuman - realizujte výskumy s nami

jan 8 2024

ProSurvey a Prohuman ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Od roku 2011 sme individuálne poradili a vyhodnotili cez 800 výskumov z rôznych profesijných oblastí.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

The Best of ŠVOČ 2024

dec 30 2023

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) ponúka študentom vysokých škôl možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania. Takto získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní záverečnej práce, v ďalšom štúdiu alebo vo svojom budúcom zamestnaní.

Do ŠVOČ sa môžu zapájať všetci študenti na vysokých školách a univerzitách bez ohľadu na stupeň a formu štúdia. Súťaže na školách sú realizované formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga alebo interného konzultanta, ktorého si študent sám vyberá.

Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov, pričom tie najlepšie bývajú prezentované na konferenciách ŠVOČ, ale často by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Preto je cieľom nášho projektu THE BEST OF ŠVOČ 2024 osloviť konzultantov, študentov, zástupcov akademických inštitúcií, aby najlepšie práce prihlásili a vyberieme z nich tie najhodnotnejšie, ktoré uverejníme v časopisoch Prohuman a Projustice. Táto možnosť sa týka nielen slovenských, ale aj zahraničných študentov a zahraničných škôl. Autorov uverejnených najlepších prác ohodnotíme zaujímavou knihou. Je to cesta, ako môžu školy urobiť reklamu svojej odbornej činnosti aj samotným študentom.

Môžete prihlasovať ŠVOČ za roky 2023 a 2024 na adrese: redakcia@prohuman.sk a redakcia@projustice.sk. Viac informácií získate na čísle +421 904 977 933 a na uvedených e-mailových adresách.

Termín na prihlásenie škôl a na doručenie prác na online publikovanie je najneskôr do 30.6.2024.

Spoločnosti a inštitúcie, ktoré majú záujem byť mediálnym alebo generálnym partnerom tohto projektu, nás môžu kontaktovať.

Tešíme sa na vaše príspevky

Doteraz publikované práce aj z prechádzajúcich rokov nájdete tu: https://www.prohuman.sk/svoc

Prohuman je indexovaný v databázach EBSCO

okt 19 2020

V októbri 2020 oslávil časopis Prohuman 11 rokov od svojho založenia. Úspešne prešiel hodnotením a bol zaindexovaný v databázach EBSCO.

EBSCO je v akademickém světě renomovaným partnerem, který zprostředkovává institucionální předplatné mezi vydavateli a knihovnami a zviditelňuje periodika i autory v oborových rešeršních databázích. Díky indexaci v databázích EBSCO vědci objevují relevantní články, čímž se zvyšuje viditelnost publikace, citovanost autorů i potenciál propagace samotného vydavatele. Stěžejním cílem plnotextových databází je napomoci vědcům a čtenářům knihoven „objevit” relevantní prameny pro jejich článkovou rešerši. Pro autory a vydavatele se tak otevírá jedinečná příležitost, jak mohou upoutat pozornost čtenářů, akademiků i budoucích vědců (studentů) ve více než 130 000 institucích na světě.

„The partnership with EBSCO helped us to highlight our authors in the wider scientific community.“
www.ebsco.com

Máte záujem o príspevok v blogu?

www.prohuman.sk/blogy je určený na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného blogermi – osobami nezávislými od prevádzkovateľa služby. Prevádzkovateľom blogov rovnako ako časopisu Prohuman je Club business intelligence, o.z.

Bloger nie je povinný zverejniť na blogu svoju skutočnú identitu, hoci prevádzkovateľ tak odporúča urobiť.

Prínosy etickej výchovy do pedagogickej a spoločenskej praxe

júl 18 2024

Autor: Bc. Simona Obrancová
Abstrakt: Cieľom práce bolo poukázať na prínosy etickej výchovy do pedagogickej a spoločenskej praxe z hľadiska rozvoja prosociálnej osobnosti. V tejto odbornej práci sa zaoberáme postavením etickej výchovy v živote človeka a jej prínosom pre pedagogickú prax. Orientujeme sa na analýzu rozvoja prosociálnej osobnosti ako primárneho cieľa etickej výchovy a v práci uvádzame konkrétne pracovné listy na hodiny etickej výchovy zamerané na rozvoj prosociálnej osobnosti. Poukazujeme na dôležitosť rozvoja prosociálnej osobnosti žiaka, jej prínosy pre učiteľa, rodiča a spoločnosť, v ktorej žiak žije, a do ktorej prenáša svoje poznatky a postrehy nadobudnuté v školskom prostredí. Zároveň v práci vyzdvihujeme inšpirujúci model zážitkovej výučby etickej výchovy, ktorý je motiváciou inovácie neformálneho vzdelávania aj v iných vyučovacích predmetoch.
Kľúčové slová: etická výchova, prosociálnosť, spoločnosť, pracovné listy.

Práca s osobnostnými charakteristikami študentov vo výučbe tlmočenia

júl 18 2024

Autor: Kodajová, Lívia, Bc.
Abstrakt: Naša práca skúma pohľad študentov i pedagógov tlmočenia na prácu s osobnostnými charakteristikami študentov v procese výučby tlmočenia. Teoretická časť sa zameriava na problematiku psychológie osobnosti a tlmočenie v kontexte osobnostných vlastností. V praktickej časti analyzujeme výsledky dotazníkového prieskumu medzi študentmi a vyučujúcimi tlmočenia. Zameriavame sa pritom na to, ako tieto skupiny hodnotia význam osobnostných charakteristík vo vzdelávaní budúcich tlmočníkov a možnosti implementácie tejto problematiky do výučby.
Kľúčové slová: Tlmočenie. Osobnostné charakteristiky. Výučba tlmočenia.

Kresťanský pohľad na lásku v beletristickej tvorbe C. S. Lewisa

júl 18 2024

Autor: Lucia Bieliková
Abstrakt: Práca sa zaoberá tematikou kresťanskej lásky a jej literárnym zobrazením v románe C. S. Lewisa Kým nemáme tvár. Jej cieľom je analyzovať a popísať, aký je charakter a podstata skutočnej lásky, ktorá vyplýva z obsahu tohto diela a životného príbehu jeho protagonistiek. Dôkazom toho, že hodnoty zobrazené v románe Kým nemáme tvár do veľkej miery reflektujú kresťanské teologické náhľady na lásku, je ich porovnanie s učením Deus caritas est – encykliky pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske. Obsah práce sa tak začína základným predstavením kresťanského chápania lásky, ako ho formuluje Deus caritas est. Ním sa vytvára rámec pre interpretáciu témy lásky v románe Kým nemáme tvár, ktorá spočíva v identifikácii a analýze motívov, ktoré majú tieto dva texty spoločné. Zámer práce vychádza z idey komunikácie dôležitých etických a kresťanských hodnôt prostredníctvom umeleckého zážitku, ktorý beletristická literatúra ponúka. V súvislosti s tým je v jej teoretickej časti umiestnený aj náhľad do tejto problematiky, osobitne v kontexte tvorivej metódy C. S. Lewisa. Ambíciou práce je vytvoriť podklad a priestor pre vznik konkrétneho didaktického materiálu čerpajúceho z textu diela Kým nemáme tvár, použiteľného v školskom vyučovaní náboženskej výchovy.
Kľúčové slová: C. S. Lewis, Kým nemáme tvár, Deus caritas est, kresťanská láska, Orual a Psyché

Implementácia projektového učenia vo výučbe anglického jazyka na druhom stupni základnej školy

júl 18 2024

Autor: Bc. Danuta Dzis
Abstrakt: Cieľom teoretickej časti je predstaviť vlastnosti, princípy, stratégie a výzvy implementácie projektového učenia. Empirická časť popisuje výskum realizovaný na druhom stupni základnej škole v Nitre, na Slovensku. Cieľom výskumu bolo zistiť, ako PBL prispieva k zlepšeniu rečových schopností žiakov 7. ročníka. Použili sme výskumnú metódu neštruktúrovaného pozorovania, ktorá nám pomohla preskúmať rozvoj rečových schopností žiakov v rôznych fázach projektu. Ako metodické nástroje sme zvolili “contact document” a písanie spätnej väzby. “Contact document” bol použitý na zhromažďovanie informácií o
študentoch a ich pracovných výsledkoch v rôznych fázach projektu. Pomohlo nám to preskúmať skupinové diskusie, prezentačné zručnosti študentov, schopnosť vyjadriť svoj názor a riešiť skupinové konflikty s pomocou rečníckych aktivít.
Kľúčové slová: project-based learning, implementation, teaching, English language, lower secondary school

Transformácia Brodského poézie: pred a po emigrácii

júl 18 2024

Autor: Kaliazina Varvara
Abstrakt: Článok analyzuje básnickú tvorbu J.Brodského so zameraním na dve etapy jeho života: pred a po emigrácii. Ukazuje, ako sa jeho poézia vyvinula od kritiky totalitného režimu k univerzálnym témam ľudskej existencie. Skúma obrazy a motívy v jeho básňach, vrátane čierno-bielej symboliky a pohľadov na zimu. Príspevok kladie dôraz na rozmanitosť a hĺbku Brodského poetického sveta.
Kľúčové slová: Josif Brodskij, ruská poézia, emigrácia, metafora, symbolizmus, kultúrny kontext, poetika, estetika.

Rozhádané sestry a medicína

jún 24 2024

Věda a víra zdaleka nemusí být v nepřátelských vztazích a mohou dojít tam, kde ve starém Egyptě začaly, a to k společnému poznávání světa. Ellisův seznam 27 kategorií lidské stupidity mimo jiné obsahuje tuto charakteristiku: Přesvědčení, že vědecká metoda je jediná metoda, která posunuje lidské vědění.

Věda bere v úvahu jen jsoucna, která jsou měřitelná. Poskytuje údaje o hmotném světě, sociální tématiku zvládá částečně, psychologii s bídou a spirituální rovina je podchycována zcela novou „neurotheologií“, která se pokouší objektivizovat některé spirituální projevy a zjišťuje například bezpečně, že modlitba uklidňuje úzkostná a agresivní centra a snižuje aktivitu v parietální oblasti, kde máme uloženo svoje „já“.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2023)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2023)

Prevencia sociálnych deviácii u dospelých

jún 13 2024

Prevention of the social deviation of adult people

Abstrakt: Spoločnosť a individualita človeka podlieha mnohým novým vplyvom. Nie všetko nové, čo prinieslo posledné obdobie, je však dobré pre život ľudí. V tejto štúdii poukážeme na význam sociálno-afektívnej adaptácie dospelých, ktorej je možné napomáhať aj špecializovanými aktivitami podporných profesií – sociálnych pedagógov, sociálnych andragógov, sociálnych pracovníkov a psychológov. V prevencii sociálnej deviácie čelia špecialisti výzve identifikovať psychický a sociálny potenciál ľudí. A tiež načrtnúť, do akej miery sa dospelí v systéme rôznorodých skupín dokážu adaptovať. Účelom výskumu a získaných poznatkov by mala byť snaha o vypracovanie a implementáciu účinných stratégií programov a aktivít zameraných na prevenciu s cieľom predchádzať výskyt a prípadne rozšírenie javov sociálnej deviácie. Je dôležité vnímať hranice sociálno-afektívnej schopnosti jednotlivca prispôsobiť sa deviácii, ako aj jeho aktuálnej sociálnej a psychickej spôsobilosti. S cieľom podporiť sociálne a psychické obranné mechanizmy dospelých voči sociálnej deviácii.
Kľúčové slová: Prevencia. Sociálnopsychická adaptácia dospelých. Sociálne prostredie.

Abstract: Society and person´s individuality are subject to many new influences. However, not everything new brought along by recent times is good for people´s lives. In this study we shall point significance of the social-affective adaptation of adults,which can be facilitated also through specialized activities of supporting professions – social paedagogues, social andragogues, social workers and psychologists. In the prevention of social deviation specialists face the challenge of identifying people´s psychical and social potential. And also, to outline the level to which adults in the system of manifold groups are able to adapt. The purpose of the research and knowledge gained should be effort to develop and implement effective strategies for programmes and activities aimed at prevention, in order to prevent the occurence and possibly the spread of phenomena of social deviation. It is important to sense the limits of individual´s social-affective ability to adapt with respect to deviation, as well as thein actual social and psychical compenence. With the aim of supporting adults´social and psychical defense mechanisms with respect to social deviation.
Key words: Prevention. Social-affective adaptation of adults. Social environment.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2023)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2023)

Prídite na júnovú diskusiu o pomoci Ukrajine po eurovoľbách, 4. júna od 18:00 do 19:00 (online)

jún 4 2024

Zaujíma vás, ako môže výsledok volieb do Európskeho parlamentu (EP) ovplyvniť humanitárnu a rozvojovú pomoc v našom susedstve? Ako zladiť pohľady SR a EÚ na riešenie humanitárnych kríz na svete? A ako do toho zapadá globálne rozvojové vzdelávanie, ktoré nás učí premýšlať v súvislostiach?

Prídite v utorok 4. júna od 18:00 do 19:00 do bratislavského Klubu pod lampou na živú diskusiu z dielne platformy Ambrela, CEEV Živica a Sokratovho inštitútu v spolupráci s časopisom .týždeň a s podporou SR cez SlovakAid. Diskusia sa bude venovať aktuálnej téme ‘Prečo spoločne pokračovať v pomoci Ukrajine aj po eurovoľbách’. Dozviete sa počas nej viac o tom, prečo je dôležité mobilizovať verejnosť k voľbám do EP; ako sa na otázku humanitárnej pomoci susednej Ukrajine a povojnovej obnovy tejto krajiny pozerajú experti a expertky na EÚ; aj aké miesto zastáva téma humanitárnej a rozvojovej pomoci v programoch jednotlivých slovenských kandidátov a kandidátok do EP.

Programy zamerané na rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností žiakov s aspergerovým syndrómom

jún 1 2024

Programs focused on the development of emotional and social skills of pupils with asperger´s syndrome

Abstrakt: Predkladaný článok je zameraný na prehľad rozličných programov určených pre žiakov s Aspergerovým syndrómom, ktoré sú zamerané na stimuláciu, zdokonaľovanie a rozvoj ich sociálnych i emocionálnych zručností.
Kľúčové slová: Aspergerov syndróm, programy, rozvoj, emocionálne zručnosti, sociálne zručnosti

Abstract: This article focuses on an overview of various programs designed for pupils with Asperger´s syndrome, which are aimed at simulating, improving and developing their social and emotional skills.
Key words: Asperger´s syndrome, programs, development, emotional skills, social skills

Medzinárodná vedecká konferencia Expresívne terapie v sociálnej práci a sociálnych službách, sa koná 17.10.2024 v Prešove

máj 31 2024

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF), v súčinnosti so svojimi partnermi organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2024 v priestoroch PBF na tému „Expresívne terapie v sociálnej práci a sociálnych službách“. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedecko-výskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe. Centrálnou témou konferencie je smerovanie a podpora skvalitnenia poskytovania expresívnych terapií v pomáhajúcich profesiách, predovšetkým v oblastiach sociálnej práce a sociálnych služieb.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!