Ochrana žien zažívajúcich násilie - Bezpečný ženský dom

jan 2 2017

Women's safe house (domestic violence shelter)
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou domáceho násilia páchaného na ženách. Cieľom príspevku je poukázať na prvý Bezpečný ženský dom v Žilinskom kraji. Občianske združenie Brieždenie uspelo s projektom Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách. Po ukončení projektu sa zariadenie stane bezpečným ženským domom spĺňajúcim minimálne požadované Európske štandardy.
Kľúčové slová: Bezpečný ženský dom, násilie páchané na ženách, násilie páchané na deťoch, sociálne služby, obeť, agresor.

Abstract: The paper deals with the issue of domestic violence against women. The aim of this report is to highlight the first women's safe house (domestic violence shelter) in the region of Žilina. Civic association Brieždenie succeeded and won the project „Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách“ (Center POKOJ – the improvement of protection and support services for the domestic violence victims). After the completion of this project, the shelter will become women's safe house that meets minimum required standards in Europe.
Keywords: women's safe house (domestic violence shelter), violence against women, violence against children, social service, victim, aggressor

ÚVOD

Rodinné vzťahy tvoria významnú súčasť nášho života a socializácie. Z našej praxe vyplýva, že vzťahy medzi manželmi, partnermi, rodičmi a ostatnými členmi rodiny nemusia byť vždy pozitívne a uspokojujúce. Práve násilie v rodine môže byť zdrojom veľkého napätia, čo privádza jej členov do zúfalstva, depresií, bezmocnosti a strachu. Násilie v rodine je najmenej kontrolovanou formou násilia a postihuje ženy každého veku, vzdelania, rôznych politických a ekonomických zriadení, všetkých sociálnych vrstiev, etník, kultúr a náboženstiev. Násilie páchané na ženách je problematika, ktorá je v poslednej dobe často predmetom mnohých diskusií nielen vo svete, ale aj v Slovenskej republike. Sme názoru, že sa jedná o špecifický druh násilia, ktorý si vyžaduje citlivé a náležité riešenia.

1 NÁSILIE NA ŽENÁCH

V odbornej literatúre sa stretávame s viacerými definíciami násilia páchaného na ženách. Najzákladnejšia je definícia, vnímajúca násilie ako „čin uskutočnený s úmyslom alebo s uvedomeným úmyslom fyzicky zraniť inú osobu.“ (Sopková, 1998) Podľa nášho názoru, v prípade pridania ženského rodového rozmeru k tejto definícii ju vymedzuje na násilné činy páchané na ženách.

Prikláňame sa k definícii Organizácie spojených národov (1993), ktorá charakterizuje násilie na ženách ako „akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorý spôsobí, alebo by mohol spôsobiť telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania alebo úmyselného obmedzovania slobody, a to vo verejnom aj súkromnom živote“ (Heise, 2000, s. 64) Článok 2 bližšie špecifikuje obsah predchádzajúcej definície: „fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine, vrátanie bitia, sexuálneho zneužívania dievčat členmi domácnosti, násilie súvisiace s venom, znásilnenie v manželstve, mrzačenie ženských genitálií a iné tradičné praktiky, ktoré škodia, ďalej mimomanželské násilie a násilie súvisiace s vykorisťovaním.“ (2000b)

Rada Európy v roku 1986 pomenovala násilie na ženách ako „akýkoľvek čin alebo opomenutie, ktoré ovplyvňuje život, fyzickú a psychickú integritu alebo osobnú slobodu, alebo ktoré vážne poškodzuje vývin osobnosti.“ (Civková-Juráňová, 2001)Sme toho názoru, že daná definícia je nedostačujúca, neobsahuje základný koncept sily a nerozlišuje násilie. Uvádzame ju pre porovnanie, akým dlhým vývojom prechádzalo formulovanie základnej definície.

Súčasné štúdie ukazujú, že jedna štvrtina až jedna tretina žien v Európe je vystavená násiliu zo strany jednotlivcov z ich bezprostredného sociálneho prostredia. Až na niekoľko výnimiek sú páchateľmi muži: partneri, manželia, otcovia, alebo bratia. Ak vezmeme do úvahy socio-ekonomické podmienky, ktoré v našej spoločnosti prevažujú, sú mnohé ženy, ktoré týra člen rodiny, nútené odísť z domu, aby unikli násiliu, mohli chrániť svoj život a hľadať ochranu a bezpečie. Veľkú časť z nich v mnohých európskych krajinách prijímajú bezpečné ženské domy, ktoré sú kľúčovými inštitúciami v boji proti násiliu páchanému na ženách a deťoch. Bezpečné ženské domy sú dôležitým faktorom spoločenského rozvoja nielen tým, že poskytujú ženám a deťom bezpečné prostredie, ale aj presadzovaním rovnakých práv a príležitostí pre ženy a mužov, ako aj základných ľudských práv.

2 BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM

V Európe bol spoločenský problém násilia páchaného na ženách a deťoch zo strany mužov marginalizovaný ako tabuizovaná téma až do začiatku 70-tych rokov, vo východnej Európe do začiatku 90-tych rokov. Úplne prvý bezpečný ženský dom bol založený v roku 1972 v Londýne. Na Britských ostrovoch otvorili ďalšie bezpečné ženské domy skôr, než sa ženské hnutie rozšírilo do západnej, strednej a severnej Európy a neskôr do južnej Európy, až nakoniec, po páde železnej opony, do krajín východnej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti je v celej Európe asi 1500 bezpečných ženských domov. Mnohé európske krajiny - najmä krajiny južnej a východnej Európy - však doteraz trpia nedostatkom bezpečných ženských domov, ktoré by ženám a ich deťom poskytli ochranu. Ženy, ktoré sa rozhodnú založiť bezpečný ženský dom, musia často zdolávať neprekonateľné prekážky: nedostatok finančnej podpory alebo politickej vôle na strane štátnych alebo samosprávnych orgánov.

Na Slovensku máme štyri bezpečné ženské domy. Samotné poskytovanie nechráneného ubytovania pre ženy zažívajúce násilie a ich deti nestačí. Kľúčovým prvkom, ktorý bezpečné ženské domy ženám a ich deťom poskytujú, je posilnenie k tomu, aby prevzali kontrolu nad svojím životom. Ženy a deti, ktoré žijú v bezpečnom ženskom dome, by mali nakoniec znovu získať pocit, že žijú v bezpečí.

3 OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRIEŽDENIE – CENTRUM POKOJ
3.1 Ciele a cieľové skupiny bezpečného ženského domu

Bezpečné ženské domy dodržujú princíp rôznorodosti a spravodlivého prístupu, to znamená, že prijímajú každú ženu, ktorá zažíva/la násilia bez ohľadu na vek, etnicitu, zdravotné postihnutie, právny status, sexuálnu orientáciu, náboženskú príslušnosť a pod. Konkrétne ide o nasledovné cieľové skupiny (Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2015, s. 98):
a) ženy, ktoré zažívajú alebo zažili fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické alebo iné násilie v intímnych vzťahoch, t.j. zo strany manžela/partnera, bývalého manžela/ partnera,
b) ženy ktoré zažili fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické alebo iné násilie ( napr. znásilnenie, sexuálne vykorisťovanie a obchodovanie a pod.) zo strany iných osôb ako intímneho partnera,
c) deti žien uvedených v bode a) a bode b), pričom ide o deti do 18 rokov alebo deti nad 18 rokov v prípade, že žili zo ženou v spoločnej domácnosti a pripravujú sa na povolanie do 25 rokov,
d) v prípade, že ide o dieťa – chlapca nad 18 rokov má bezpečný ženským dom právo z dôvodu obmedzených podmienok a absencie súkromia chlapca neprijať, je však úlohou bezpečného ženského domu nájsť pre chlapca vhodné ubytovanie
e) ženou v bode a) a b) môže byť aj maloletá matka s deťmi.

  • Je vecou každého bezpečného ženského domu, aby sa rozhodol, ktoré skupiny žien zažívajúcich násilie okrem tých, ktoré zažili násilie v intímnych vzťahoch, bude prijímať; rozhodnutie vyplýva z možností, ktoré bezpečný ženský dom má.
  • Mnohé zo žien závislých na alkohole a drogách, ženy so psychickými problémami alebo bezdomovkyne v minulosti zažili alebo zažívajú násilie. Pre tieto ženy sú takisto zabezpečené miesta v bezpečných ženských domoch.
  • Bezpečné ženské domy sa môžu špecializovať na osobitné skupiny žien zažívajúce násilie ( napr. ženy závislé na alkohole a drogách, alebo na ženy migrantky)
  • Odmietnutie prijatia, odmietnutie znovu prijatia alebo vylúčenie ženy zažívajúcej násilie z bezpečného ženského domu sa môže iba vtedy, ak došlo k závažným porušeniam pravidiel alebo ohrozeniu bezpečia ostatných žien a ich detí v bezpečnom ženskom dome. (Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2015, s.100)

Občianske združenie Brieždenie uspelo s projektom Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách. Grant pre projekt predstavuje výšku takmer 838 000 eur, OZ Brieždenie projekt spolufinancuje sumou 93 057 €. Finančné prostriedky umožnia rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli Centrum Pokoj, jeho modernizáciu, rozšírenie, ale najmä skvalitnenie a humanizáciu poskytovaných služieb. Po ukončení projektu sa zariadenie stane bezpečným ženským domom spĺňajúcim minimálne Európske štandardy -Bude to už 5. bezpečný ženský dom na Slovensku svojho druhu, vybudovaný prostredníctvom programu Domáceho a rodovo podmieneného násilia v rámci Nórskeho finančného mechanizmu. (Interné materiály O.Z. Brieždenie, 2015)

Konkrétne výstupy projektu:

  • rozšírenie kapacity zariadenia z doterajších 33 osôb na 60 osôb; celkovo to bude 24 rodinných miest,
  • odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu (výmena pokrytia strechy, výmena okien, zateplenie plášťa, vyregulovanie rozvodov kúrenia, modernizácia hygienických zariadení),
  • vybudovanie podkrovných izieb, vybudovanie nových priestorov kuchyne a jedálne a vybudovanie miestností pre terapeutické, rehabilitačné a resocializačné služby, pre ergoterapie, pre prácu s počítačmi a obstaranie vybavenia vrátane IKT, ktoré budú slúžiť klientkam a ich deťom; celkovo pribudne 10 ubytovacích izieb, 2 hygienické miestnosti, nové pracovné dielne (3 miestnosti), počítačová miestnosť, kancelária pre poradenstvo, jedáleň, spoločenská miestnosť, návštevná miestnosť, nová tretia kuchyňa; obnovené budú dve príručné kuchyne.

Centrum POKOJ je zariadením núdzového a chráneného bývania a je jediné pre danú cieľovú skupinu pre okresy Martin a Turčianske Teplice a jedno z štyroch v rámci Žilinského kraja. Dopyt po podobných službách sa, bohužiaľ, zvyšuje - mesačne o služby žiada 15 až 25 nových klientiek v krízových situáciách, prevažne z okresov Martin a Turčianske Teplice, ale aj z ďalších regiónov SR. Podľa Európskych štandardov zariadenie funguje v utajenom režime.

ZÁVER

Podporu a ochranu v bezpečnom ženskom dome poskytujú iba ženy – poradenské pracovníčky so špecializáciou v oblasti násilia páchaného na ženách. Bezpečný ženský dom slúži ženám ako model, v ktorom môžu ženy nadobudnúť kolektívnu skúsenosť, že sú schopné žiť aktívny a samostatný život. Preto v bezpečných ženských domoch pracujú iba ženy, vrátane zodpovednosti za riadenie/vedenie prevádzky. Pri práci v bezpečnom ženskom dome sa uplatňuje jasný postoj a odmietnutie akejkoľvek formy násilia páchaného na ženách, strániaci prístup obhajujúci záujem ženy; žena sa podporuje vo všetkých krokoch pri zohľadnení jej bezpečia a bezpečia jej detí.

Autor: PhDr. Ľudmila Húsková
Občianske združenie BRIEŽDENIE,
Centrum Pokoj, Martin

Projekt Centrum POKOJ - Bezpečný ženský dom pre rodovo podmienené a domáce násilie je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. www.norwaygrants.org„ Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS“ „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

CVIKOVÁ, J. - JURÁŇOVÁ, J. 2001. Piata žena – Aspekty násilia páchaného na ženách. Bratislava: Aspekt, 2001. 382 s. ISBN 80-85549-28-X.

HEISE, L. et al. 2000. Násilie páchané na ženách. Bratislava: Aspekt, 2000. 64s. ISBN 80-8032-476-5

SOPKOVÁ, E. 1998. Násilie páchané na ženách v rodine – mlčať, alebo konať. In: Sociálna práca – ľudské práva – vzdelávanie dospelých: Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : 1998, s. 455.

Inštitút pre výskum práce a rodiny: 2015.: Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie. Opis projektu. Bratislava: 2015, 156s. Interné materiály O.Z Brieždenie Martin: 2015.