Zborník z konferencie Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti (súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy), Bratislava, 2014 (PDF)

nov 3 2014

Názov zborníka: Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti
(súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy). Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v Bratislave dňa 13.3.2014.
Editor zborníka: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

PREDHOVOR

Vedecká medzinárodná konferencia pod názvom „Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti (súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy)“ sa uskutočnila ako priamy dôsledok absentovania poradenského systému na Slovensku najmä pre sociálne odkázaných občanov.

Na Slovensku doposiaľ nemáme vybudovaný poradenský systém, sprostredkujúci komplexné riešenie akútnych sociálnych problémov obyvateľov. Chýbajú nám poradenské služby pre široký okruh obyvateľstva s cieľom viesť občana k poznávaniu a uplatňovaniu svojich práv a povinností vo všetkých oblastiach jeho života.

Napriek existencii a činnosti subjektov štátnej správy a neziskových organizácií, absentuje na Slovensku koncepčná (systémová) poradenská činnosť občianskych poradní rozvinutá aj v okolitých krajinách. Osobná neschopnosť a následne dlhodobé neriešenie existenčných problémov občanov častokrát spôsobuje ich hmotnú núdzu spojenú so sociálnym vylúčením. Prináša kumuláciu ďalších zložitých sociálnych kolízií ako sú zadlženie, rozpad rodiny a niektoré nežiaduce sociálno–patologické javy.

Chýba nám spoločenská snaha podporiť občana v jeho úsilí samostatne riešiť svoj problém, napriek tomu, že máme dostatok odborných predpokladov i skúseností.

Možnosti riešenia tohto nepriaznivého stavu sú práve vo vybudovaní siete občianskych poradní za podpory politických rozhodnutí a legislatívnych predpokladov.

Konferencia sa konala pod záštitou rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR. V úvodných vystúpeniach sa prezentovala Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí v ČR, ktorá vo svojom vystúpení poukázala na dôležitosť a význam občianskych poradní v Českej republike práve v oblasti pomoci občanom v nepriaznivých sociálnych situáciách. Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Jozef Burian poukázal na absentovanie uceleného poradenského systému na Slovensku a zároveň prejavil záujem podporiť iniciatívu v rámci kreovania občianskych poradní prostredníctvom legislatívneho procesu a podporou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

V ďalšej časti odborných príspevkov boli obsahy koncentrované na význam občianskeho poradenstva, systém fungovania občianskych poradní v Českej republike a genézu vývoja občianskeho poradenstva na Slovensku spolu s komentárom k súčasnému nepriaznivému stavu. Aktívni účastníci potom prezentovali možnosti podpory odborného potenciálu pre zabezpečenie činnosti občianskych poradní a v ďalšej časti boli v jednotlivých sekciách predstavené príspevky ktoré poukazovali na súčasné problémy v spoločnosti spojené s nezamestnanosťou, zadlžovaním, chudobou a celkovou nepriaznivou situáciou niektorých skupín obyvateľstva. V zborníku je prezentovaná aj pomerne rozsiahla časť venovaná seniorom, ako ohrozenej skupine obyvateľstva v kontexte zníženej úrovne finančnej gramotnosti a vplyvom možného ohrozenia ich kvality života.

Konferencia vytvorila predpoklad pre riešenie aktuálneho problému, ktorým je absentovanie poradenského systému dostupného pre každého, kto sa ocitne v nepriaznivej sociálnej alebo sociálno – ekonomickej situácii. Dôležité bude analyzovať súčasný stav poradenstva pre tieto cieľové skupiny na Slovensku, diskutovať o možnostiach riešenia a inšpirovať sa aj skúsenosťami s činnosťou občianskych poradní v zahraničí.

13.3.2014
Milan Schavel

OBSAH

Predhovor
(Milan Schavel)

Občanské poradně v Českej Republike
(Hynek Kalvoda)

Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti (súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy)
(Jana Špániková)

Občianske poradne – občianske poradenstvo, ako perspektíva v riešení nepriaznivej sociálnej situácie občanov
(Milan Schavel)

Súčasná situácia a riešenie problémov obyvateľov v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii
(Nadežda Šebová)

Zvládanie sociálnych problémov dneška
(Miloslav Hetteš)

Garantované sociálne minimum: Nový prístup k sociálnej ochrane v Európe
(Miloslav Hetteš)

Otázky kolem finanční gramotnosti u starší populace
(Jaroslava Pavelková, Monika Stojáková, Miroslav Doležal)

Ekonomická gramotnosť osôb s mentálnym postihnutím
(Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD - PhDr. Alena Hučíková)

Miesto poradenských služieb v rámci nízkoprahových zariadení pre deti a mládež
(Lucia Bednárová)


Recenzenti :
doc. PhDr. Andrej Mátel, PhD., m.prof.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
Náklad: 100 kusov v CD verzii
Rok vydania: 2014
Vydanie: 1. vydanie
Počet strán: 100
Grafická úprava a spracovanie textu: Mgr. Peter Senko, Prohuman
Tlač: Business Intelligence Club, o.z. http://www.clubbusinessintelligence.sk
ISBN: 978-80-8132-117-7

PrílohaVeľkosť
Zborník_Obcianske_poradenstvo_2014.pdf1.26 MB