Medzinárodný deň sociálnej práce a globálna agenda

mar 13 2012

Svetový deň sociálnej práce je každoročne organizovaná udalosť, ktorá má za cieľ poukázať na prínos sociálnej práce pre spoločnosť. Tento deň má pomôcť k dialógu so všetkými partnermi, k tomu, ako čo najlepšie riešiť sociálne problémy. Sociálna práca prispela a prispieva v oblasti dosahov hospodárskych a sociálnych zmien, pomáha v podpore marginalizovaných skupín a sociálne ohrozených komunít. Sociálna práca prispieva k sociálnemu rozvoju jednotlivcov, skupín a komunít, uľahčuje sociálnu kohéziu v ťažkých obdobiach, podporuje a chráni sociálne exkludovaných členov spoločenstiev, pracuje v partnerstve s užívateľmi sociálnych služieb, komunitami a s inými profesiami. Sociálni pracovníci pomáhajú jednotlivcom, rodinám a komunitám, ktorí sú znevýhodnení pri riešení vplyvu negatívnych zmien a pozitívne vplývajú na ich život. Sociálni pracovníci zásadne prispievajú k podpore sociálnej kohézie, ako preventívnou prácou, tak i prácou na riešenie vzniknutých sociálnych problémov. Sociálna práce je preto investíciou do súčasného a budúceho blahobytu a šťastia našich komunít. V tomto roku sa slávi Svetový deň sociálnej práce 20. marca.


Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW), Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) a Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW), tri najväčšie globálne organizácie pre sociálnu prácu, vzdelávanie a sociálny rozvoj sa spojili na uskutočnenie celosvetovej pozitívnej zmeny v sociálnej oblasti. Tieto tri medzinárodné organizácie spolupracujú s Organizáciou Spojených národov pri riešení pretrvávajúceho problému chudoby, nerovnosti a trvalo neudržateľného priaznivého sociálneho prostredia.

Asociácia (IASSW), rada (ICSW) a federácia (IFSW) vytvorili a budú prezentovať spoločný dokument Globálna agenda sociálnej práce a sociálneho rozvoja: Záväzok konať v New Yorku, v sídle OSN, 26. marca 2012. Helen Clark, bývalá premiérka Nového Zélandu a dnes administrátorka Rozvojového programu OSN (UNDP) formálne prevezme tento dokument v mene OSN. Prezidenti sponzorských organizácií (IASSW, ICSW a IFSW) budú zastúpení pri tejto udalosti.

Vedúci stálych zastúpení členských krajín OSN budú prítomní a takisto prevezmú tento dokument menom svojich krajín. Účasť na podujatí budú tvoriť aj vedúci predstavitelia mimovládnych organizácií a viac ako 600 sociálnych pracovníkov, sociálnych vzdelávateľov a aktivistov sociálneho rozvoja.

Všetky tri organizácie sa budú podieľať na 29. výročnom dni sociálnej práce v OSN (UN Social Work Day), ktorý sa uskutoční 26. marca 2012. Témou dňa bude „Partnerstvo s OSN: Globálna agenda sociálnej práce a sociálneho rozvoja“. Tradíciou je aj konanie študentskej konferencie ku globálnym aspektom sociálnej práce.

Deň sociálnej práce v OSN umožňuje stretnutie ľuďom z celého sveta, ľuďom ,ktorí sa snažia o lepší spoločný život. Už 28 rokov študenti, ľudia z praxe, pedagógovia sa stretávajú v OSN, aby sa podučili o OSN, o inovatívnych projektoch, o otázkach súvisiacich s medzinárodnými aspektmi sociálnej práce a o významnej úlohe sociálnej práce v medzinárodnom a globálnom meradle. Autor sa v roku 2011 zúčastnil takéhoto dňa sociálnej práce v OSN a samostatnej študentskej konferencie škôl sociálnej práce z celých Spojených štátov (http://bluehawk.monmouth.edu/swork/UN/index.htm). Nadobudol presvedčenie, že obdobné akcie na Slovensku by mali svoje opodstatnenie a že úroveň vzdelávania sociálnej práce na Slovensku je komparatívna a jej poznatky by boli prínosom aj pre USA.

Globálna agenda zaväzuje tri organizácie bojovať so základnými príčinami útlaku, nerovnosti a k úsiliu o zabezpečenie toho, aby ľudia mali moc nad svojimi životmi. Zaviazali sa, že budú viesť hnutie, ktoré vytvorí viac sociálne spravodlivý a rovný svet. Všetky iniciátorské mimovládne organizácie vznikli ešte v roku 1928. IASSW, ICSW a IFSW majú poradný status v Hospodárskej a sociálne rade OSN už dlhšie ako 60 rokov.

Vyše tritisíc sociálnych pracovníkov, aktivistov sociálneho rozvoja a vzdelávateľov sa stretlo v Hongkongu v júni 2010 a dohodli sa na vytvorení globálneho hnutia, ktoré pomenuje hlavné výzvy a problémy našej spoločnosti (http://www.globalsocialagenda.org). Delegáti troch organizácií sa dohodli na spoločnom postupe konania s využitím svojich skúseností, ktoré nadobudli s práce s rozmanitými komunitami. Delegáti sa dohodli na sústredení sa na otázky, ktoré sa najviac dotýkajú sociálnych problémov riešených v súvislosti so zameraním ich organizácií.

Na základe rozhodnutí a konsenzu dosiahnutého v Hongkongu, vedúci predstavitelia troch medzinárodných organizácii (IFSW, IASSW, ICSW), ktorí zastupujú celé globálne spektrum sociálnych pracovníkov (prax), vzdelávateľov sociálnej práce (pedagógovia) a aktivistov sociálneho rozvoja (občianska spoločnosť), sa dohodli na stanovení cieľov, ktoré poslúžia pre dosiahnutie sociálnej spravodlivosti a pre sociálny rozvoj. V tomto roku sa 8. – 12. júla 2012 v Štokholme uskutoční pokračovanie a zhodnotenie práce na spoločnej konferencii troch organizácii pod názvom Sociálna práca a sociálny rozvoj.

Sociálni pracovníci, edukátori, pracovníci v sociálnom rozvoji sú svedkami negatívnych zmien v živote jednotlivcov a v živote komunít. Je najvyšší čas konať spoločne na všetkých úrovniach na dosiahnutie pozitívnej zmeny, sociálnej spravodlivosti a pre plnú realizáciu implementáciu univerzálnych ľudských práv pomocou iniciatív sociálnych hnutí.

Členovia troch organizácií (IFSW, IASSW, ICSW) uznali, že jestvujúce a minulé usporiadanie sveta má nerovnomerný dosah a má často negatívny vplyv na ľudí. Preto osobitne poukazujú na to, že:

  • plný rozsah ľudských práv je dostupný iba pre menšinu ľudstva;
  • nespravodlivý a nedostatočne regulovaný ekonomický systém, riadený nezodpovednými trhovými silami, v nesúlade s medzinárodnými štandardmi podmienok práce, nedostatok sociálne zodpovedného podnikania, poškodil zdravie a sociálny blahobyt ľudí a komunít, a tak spôsobuje chudobu a rast nerovností (nezrovateľností);
  • kultúrna rozmanitosť a právo na sebarealizáciu zlepšuje intelektuálne, emočné, morálne a duchovné vyžitie, tieto práva sú ohrozené globalizáciou, ktorá štandardizuje a marginalizuje národy, s osobitne poškodzujúcim účinkom na pôvodné obyvateľstvo;
  • ľudia žijú v komunitách majú prospech zo vzájomnej pomoci, ktorá je potláčaná prevažujúcimi hospodárskymi, politickými a sociálnymi silami;
  • ľudské zdravie a sociálna úroveň trpí dôsledkami nezrovnateľností a pre zhoršujúce sa životné prostredie spôsobené klimatickými zmenami, znečisťovaním, vojnami, prírodnými pohromami a násilím, na ktoré je nedostatočná medzinárodná odozva.

Preto treba podporiť iné usporiadanie, ktoré skutočne presadí rešpektovanie ľudských práv, ľudskej dôstojnosti, rozmanitosť ľudských vzťahov.

Tieto organizácie sa preto zaviazali podporovať systémy, ktoré umožnia ľuďom mať vládu nad svojím životom a budú pozitívne riešiť príčiny útlaku a nerovnosti. Spomínané organizácie budú spoločne spolupracovať s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké ciele na vytvorenie viac sociálne spravodlivého sveta, ktorý môžeme spokojne odovzdať ďalším generáciám.

V budúcom období, v rokoch 2012 – 2016, sa hodlajú venovať predovšetkým podpore sociálneho vyrovnávania, podpore dôstojnosti ľudí, podpore trvalej udržateľnosti životného prostredia a posilňovaniu akceptovania významu medziľudských vzťahov. Tieto záväzky budú plnené v súlade s definíciou sociálnej práce a jej etickými princípmi.

Globálna agenda je výsledkom trojročnej intenzívnej práce najreprezentatívnejších organizácií sociálnej práce, vzdelávania a občianskej spoločnosti so zameraním na sociálny rozvoj.

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (http://ifsw.org) je globálnou federáciou národných organizácií sociálnej práce z 90 krajín sveta, reprezentujúc vyše 750-tisíc sociálnych pracovníkov. Medzi zakladateľmi bola Alica Masaryková. V rámci spoločnej IFSW pôsobí jej regionálna európska zložka. Slovensko, žiaľ, nie je aktívnym a plnoprávnym členom IFSW. Všetky naše susedné krajiny sú zapojené do jej činnosti. Autor tohto príspevku preto využil individuálnu možnosť podieľať sa na jej činnosti ako osobitný člen, takzvaný priateľ IFSW. Bolo by dobré a správne, aby sa Slovensko stalo veľmi skoro riadnym členom a naši sociálni pracovníci si preto vytvorili svoju vlastnú plnokrvnú reprezentatívnu a stavovskú organizáciu.

Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (http://www.iassw-aiets.org/) je medzinárodné spoločenstvo škôl a vzdelávateľov sociálnej práce, ktoré podporuje zlepšenie kvality vzdelávania, školení a výskumu teórie a praxe sociálnej práce, administratívy sociálnych služieb a tvorenie sociálnych politík. IASSW zastupuje 2000 škôl sociálnej práce s okolo 500-tisíc. študentmi. V rámci globálnej asociácie škôl pôsobí samostatná Európska asociácia škôl sociálnej práce (http://www.eassw.org/). Poznáme aj východoeurópsku pobočku škôl sociálnej práce v Ľubľane (http://www.eesrassw.net/). Niektoré slovenské školy sociálnej práce v súčasnosti sa už začínajú zaujímať o možnosť aj takejto medzinárodnej aktivity, ktorá by im umožnila zlepšiť ich pôsobenie a porovnávanie na medzinárodnej úrovni. Obdobne ako v predošlom prípade je možnosť individuálneho členstva, čo autor rovnako ako u IFSW využil.

IFSW je spolu s IASSW autorom aktuálneho medzinárodného etického kódexu Etika v sociálnej práci – vyhlásené princípy, z roku 2004. V dokumente sú stručne formulované etické princípy s krátkym komentárom. Tieto by mali byť detailnejšie a adresnejšie formulované národnými asociáciami sociálnej práce v jednotlivých krajinách prihliadajúc na miestnu kultúru, legislatívu a ďalšie špecifiká (Mátel, 2010, s. 59). Od týchto medzinárodných organizácií pochádza aj „medzinárodná definícia sociálnej práce“ (Montreal, 2000): „Profesia sociálna práca presadzuje sociálnu zmenu, riešenie problémov v ľudských vzťahoch, ako aj zmocnenie a oslobodenie ľudí na zlepšenie ich prosperity. Využívajúc teórie ľudského správania a sociálnych systémov, zasahuje sociálna práca v oblastiach, v ktorých dochádza k interakcii ľudí s ich prostredím. Princípy ľudských práv a sociálnej spravodlivosti sú pre sociálnu prácu zásadnými.“

Medzinárodná rada sociálneho rozvoja (http://www.icsw.org/) je globálnou mimovládnou organizáciou, ktorá reprezentuje desaťtisíce organizácií zo 70 krajín z celého sveta, ktoré sa venujú aktívne podpore sociálneho rozvoje, sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej spravodlivosti. Členmi sa môžu stať iba celoštátne najreprezentatívnejšie organizácie. Za každý štát iba jedna. Slovensko je reprezentované od začiatku roka 2011 Stálou konferenciou organizácií III. sektora SR (http://www.skts.sk). Stálym zástupcom SKTS pri ICSW je v súčasnosti Miloslav Hetteš.

Pri príprave globálnej agendy bola plne využitá spolupráca sociálnych pracovníkov, pedagógov sociálnej práce a aktivistov a špecialistov sociálneho rozvoja spojených v troch sponzorských organizáciách (IFSW, IASSW, ICSW). Zaväzujú sa usilovať o dosiahnutie hospodárskej a sociálnej rovnosti. Táto časť má obdobu v európskom zámere inkluzívneho rastu. Všetky organizácie sa budú snažiť o dosiahnutie tohto rastu v spolupráci s OSN a jeho agentúrami. Sústredia sa na prípravu rozvojových zámerov v období po roku 2015. Toto obdobie by sa malo zamerať napr. iniciatívu garantovania minimálneho sociálneho zabezpečenia (v tomto roku bude o tom rozprava v rámci medzinárodnej konferencie práce MOP), na dôstojnú prácu a medzinárodné pracovné štandardy; na iniciatívu sociálnych vplyvov na zdravie v rámci WHO a vzdelanie (vzdelávanie) pre každého. Nutné je podporovať globálnu ekonomiku, ktorá podporí sociálnu spravodlivosť, ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj pre ľudí.

Treba je podporiť činnosť miestnych komunít, ktorá smeruje k trvalo udržateľnému primeranému sociálnemu zabezpečeniu všetkých jej členov. Tieto komunity musia mať možnosť spolupracovať s vlastnými vládami pri rozširovaní sociálneho a hospodárskeho rozvoja. IFSW, IASSW a ICSW budú podporovať vzdelávanie sociálnej práce a stanovenie štandardov v sociálnej práci a v sociálnom rozvoji, ktoré umožnia rýchlejšie dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.

IFSW, IASSW a ICSW budú usilovať o plné implementovanie medzinárodných dohovorov a iných nástrojov o sociálnych, kultúrnych a politických právach pre všetkých, vrátane, okrem iného, detí, seniorov, žien, osôb so zdravotným postihnutím, pôvodného obyvateľstva (etnických menšín) a na ukončenie diskriminácie pre rasu a sexuálnu orientáciu.

Tri organizácie budú rozvíjať sociálne stratégie, ktoré budú pomáhať budovať súdržné (kohézne) spoločnosti a odstránia zárodky konfliktov. Je nutné obnoviť záväzok prevencie voči konfliktom a záväzok medzinárodných dohôd, ktoré znižujú násilie a zmierňujú ich dôsledky. Budú osobitne sledovať násilné reakcie štátov voči svojim občanom, ktorí bránia svoje práva. Sponzori tejto agendy budú chrániť právo slobodného pohybu medzi štátmi a právo legálnych a ilegálnych migrantov na sociálne služby. V tejto súvislosti treba podporiť opatrenia na zníženie a eliminovanie obchodu s ľuďmi.

IFSW, IASSW a ICSW podporia komunity a organizácie, ktoré sú zainteresované v prevencii násilných konfliktov medzi krajinami a vo vnútri krajín. Budú pomáhať organizáciám venujúcim sa právam migrantov. Tiež sa zapoja do podpory medzinárodných, národných a regionálnych subjektov v boji s obchodovaním s ľuďmi a zameraných na rešpektovanie kultúrnych rozdielov.

Tri organizácie v spolupráci so svojimi členmi budú usilovať o to, aby zákony a prax neboli na prekážku práva konať aktivity v oblasti sociálneho rozvoja. Budú podporovať rešpekt voči rôznosti (inakosti) a posilňovať vzdelávanie a školenia na prípravu pracovníkov sociálnej práce a sociálneho rozvoja, ktoré ich pripraví na etické a správne konanie vo vzťahu k rodovej rovnosti, sexuálnej orientácii a kultúrnej rôznosti. Rovnako budú usilovať o prípravu týchto pracovníkov, aby vedeli primerane konať v oblasti krízového manažmentu, pri obchodovaní s ľuďmi a pri migrácii.

IFSW, IASSW a ICSW sa zaväzujú orientovať svoje aktivity na rozvojové iniciatívy, ktoré sú trvalo udržateľné a ktoré sú integrované s ľudskou podstatou. Budú sa usilovať napĺňať spoločné environmentálne odkazy a záväzky. Budú sa usilovať zlepšiť kapacitu pre riešenie environmentálnych výziev a prírodných katastrof (záplavy, sucho, nedostatok potravín).

Na tento cieľ vypracujú štandardy pre vzdelávanie a prax, ktoré urýchlia trvalo udržateľný rozvoj, zlepšia prevenciu a zvýšia účinnosť odstraňovania katastrof. Budú podporovať výskum, ktorý zlepší pôsobenie sociálnej práce vo vzťahu k prírodným nešťastiam a ku environmentálnym výzvam.
IFSW, IASSW a ICSW sa zaviazali v spolupráci s OSN podporovať trvalú udržateľnosť komunít pri dosahovaní sociálneho rozvoja a sociálneho zabezpečenia. Rozvíjať sa preto bude aj potrebná metodológia. udú podporovať pevné inkluzívne komunity, ktoré umožnia všetkým jej členom podieľať sa na spoločnom úsilí. Podporia politiky sociálnej integrácie a kohézie ako prostriedok na dosiahnutie primeraného ekonomického a sociálneho štandardu pre všetkých ľudí, vrátane starších osôb, osôb zdravotne postihnutých, s duševnými chorobami a s poruchami učenia.

Samotné tri organizácie podporia v rámci svojich členov význam zníženia sociálnej izolácie a budovanie interakcie pomocou sociálnych vzťahov, posilnia zásady sociálnej kohézie, sociálneho rozvoja a inklúzie vo všetkých publikovaných zásadách, politikách a v štandardoch vo vzťahu ku vzdelávanie a praxi sociálnej práce a sociálneho rozvoja.

IFSW, IASSW a ICSW budú podporovať rozvoj, šírenie a výmenu poznatkov medzi všetkými profesionálmi pomocou všetkých foriem komunikácie. Budú usilovať o rozvoj regionálnych výskumných stredísk sociálnej práce a sociálneho rozvoja, ktoré pomôžu pozitívnym výsledkom sociálnej práce a sociálneho rozvoja.

IFSW, IASSW a ICSW sa plne zaviazali implementovať túto globálnu sociálnu agendu v období rokov 2012 – 2016 v spolupráci so všetkými, ktorí sa stotožňujú s jej cieľmi a záväzkami. Tento zámer sa rozpracuje vo vykonávacom pláne spolu s možnosťou monitoringu a hodnotenia. Poskytnú pravidelné informácie globálnej komunite sociálnych pracovníkov, vzdelávateľov sociálnej práce a všetkým, ktorí sa usilujú o sociálny rozvoj.

Domnievam sa, že aj na Slovensku by sme si mali pripomenúť význam sociálnej práce v rámci Svetového dňa sociálnej práce. Výsledky sociálnej práce znamenajú i u nás veľký prínos pre spoločnosť. Máme možnosti na spoluprácu medzi sociálnymi pracovníkmi, edukátormi sociálnej práce, školami a mimovládnym sektorom pri napĺňaní cieľov globálnej sociálnej agendy i v našom priestore.

Európska komisia vo svojom oznámení z 25. novembra 2011 (Ročný prieskum rastu, s. 11) odporúča vytvorenie iniciatív, ktoré uľahčujú rozvoj sektorov s najvyšším potenciálom tvorby pracovných miest, okrem iného v zdravotnej starostlivosti a v sociálnych službách („biele pracovné miesta“). Tu má i naša krajina obrovské rezervy.

Pre boj s chudobou bude mať nesmierny význam nová paradigma, ktorá nahrádza sociálnu záchrannú sieť právom na garantované sociálne minimum. Takáto iniciatíva sa začne prediskutovávať na medzinárodnej konferencii práce už v júni t. r. v Ženeve, v rámci MOP (Social Protection Floor, 2011). Pomohla tomu správa pracovnej skupiny MOP na čele s bývalou prezidentkou Čile Michelle Bachelet. Byť nezamestnaným sa stáva štandardnou situáciou. Práca plne nechráni pred chudobou. Rovnako ako vzdelanie. Rastie počet chudobných ľudí medzi zamestnanými (v Európe asi 8 % chudobných je zo zamestnaných osôb). Mnoho ľudí nikdy nebude mať plnohodnotnú prácu, resp. veľkú časť života prežijú bez nej. Je nutné zabrániť chudobe a poskytnúť ľuďom zmysluplný a trvalo udržateľný dôstojný život.

Podľa správy pracovnej skupiny, ktorú viedol Joseph E. Stiglitz, patrí Slovensko medzi krajiny, kde úroveň hrubého domáceho produktu nekorešponduje s úrovňou príjmov ľudí. (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2001, s. 104). Čiže, rast hrubého domáceho produktu nevytvára na Slovensku automaticky predpoklad pre lepšiu ekonomickú situáciu v domácnostiach. Cena práce na Slovensku je stále dampingová a situácia na trhu práce sa nezlepšuje. Sme krajinou s najviac ťaživým podielom dlhodobo nezamestnaných. Okrem dosiahnutia primeranej odmeny za prácu, znižovania už pomaly nezrovnateľných rozdielov v životnom štandarde, náraste chudoby, oddeleného života generácií – úloh pre sociálnu politiku, narastá potreba sociálnej práce s rastúcou temer nezamestnateľnou zložkou našej populácie, ktorá má veľmi nízku zamestnateľnosť a stratenú vôľu pracovať aj prípade konca krízy. Na to všetko treba vytvoriť vhodné pracovné miesta s primeraným platovým ohodnotením. Nemožno uveriť, žeby práca v rôznych peňažných herniach a v bezduchých súťažiach mala mať vyššiu hodnotu v ľudskej spoločnosti.

Starnutie spoločnosti zvyšuje tlak na služby pre staršiu skupinu obyvateľstva. Nízka natalita nevytvára ľudský potenciál pre zamestnanosť v tejto oblasti v blízkej budúcnosti. Dnešná príjmovo najrizikovejšia skupina - mladí ľudia –, majú vysokú pravdepodobnosť, že po svojom odchode do starobného dôchodku budú opäť najrizikovejšiu skupinu, nielen príjmovo pre nedostatočné starobné poistenie, ale aj preto, že nebudú ľudia, ktorí by sa mohli o nich v starobe postarať. Lebo sa nenarodili. Toto všetko vyvoláva tiež výzvy a potrebu venovať sa národnej sociálnej agende.

Autor: RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Literatúra:
Global Agenda For Social Work And Social Development, IFSW, IASSW a ICSW March 2012, 10 s., http://www.goodtvhk.tv/GA_E_8Mar.pdf (poznámka: dokument je aj v prílohe článku)
HEALY, M., L., HALL, N.: International Organizations In Social Work, s. 223 - 242, in Wagner L., utz R., eds. Internationale Perspektiven Sozialer Arbeit. International Perspectives in Social Work. IKO, 2007,. ISBN: 978-3-88939-875-8.
HETTEŠ, M.: Starnutie spoločnosti, 2011, Bratislava, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 192 s., ISBN: 978-80-8132-031-6
MÁTEL, A. a kol.: Etika sociálnej práce, 2010, Bratislava, VŠZaSP sv. Alžbety, 183 s. ISBN 978-80-89271-85-6
Ročný prieskum rastu. Oznámenie komisie. 19 s., 25. novembra 2011,Brusel, 17229/11
Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization, 2011, ILO, Geneva, Report of the Advisory Board, 117 s., ISBN 978-92-2-1235338-9
STIGLITZ, Joseph E., SEN, Amartya, FITOUSSI, Jean-Paul: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009, Paris, 292 s., http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

PrílohaVeľkosť
GA_E_8Mar.pdf4.62 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!