Recenze na monografii: Potreba výučby jazykov v sociálnej oblasti

jan 9 2019

VAREČKOVÁ, Ľubica, (2018). Potreba výučby jazykov v sociálnej oblasti. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 130 s. ISBN 978-80-7468-133-2.

PaedDr. Ľubica Varečková, PhD., předložila k posouzení odborný rukopis monografie s názvem Potreba výučby jazykov v sociálnej oblasti (2018). Autorka se v monografii věnuje problematice vzdělávací politiky se zaměřením na jazykové vzdělávání v oboru sociální služby a poradenství. Vstup Slovenské republiky do Evropské unie a s tím související změny ve společnosti, globalizace a rozsáhlé migrační pohyby v současné době ovlivňují změny požadavků na každého jedince, a to nejen v osobním, ale i profesním životě. Zvýšené nároky se týkají, mimo jiné, i pracovníků v pomáhajících profesích, které se odrážejí v kladených nárocích na odbornost, kvalitu vykonané práce, doplňování kvalifikace, ale i do oblasti jazykových znalostí a dovedností.

Na základě platných evropských dokumentů v oblasti vzdělávací politiky, jenž se váží i na ovládání cizích jazyků, autorka analyzuje tuto dovednost a její nezbytnou implementaci do vzdělávání ve studijním oboru Sociální služby a poradenství, což má pozitivní vliv na absolventy tohoto oboru a jejich uplatňování na trhu práce. Uvědomuje si důležitost implementace evropské sociální politiky, která předpokládá dostatečný počet vzdělaných lidí v oblasti sociální práce, do vzdělávací politiky Slovenské republiky v kontextu poskytovaného jazykového vzdělávání v pomáhajících profesích, kam sociální služby a poradenství patří. Zařazení komplexní výuky a jazykového vzdělávání s evropským podtextem patří na všechny vzdělávací stupně, včetně celoživotního vzdělávání. Pouze aktivní komunikace v cizím jazyku, zpětná vazba, vzájemná interakce a akceptace, je jednou z možností při vykonávání práce sociálního pracovníka v cizině, či práce při procesu integrace nebo asimilace cizinců na vlastním území.

Monografie vychází z vlastních zkušeností autorky, která působí již mnoho let v oblasti jazykové výuky sociálních pracovníků a pracovníků v pomáhajících profesí na vysoké škole. Uvedenými entitami je zaměření tématu práce ojedinělé, a svým teoretickým obsahem a jeho zpracováním v intencích sociální politiky státu, jako i přijatých právních norem v kontextu současné platné legislativy, a přináší do prostředí teoretických a praktických koncepcí přípravy sociálních pracovníků jedinečné pohledy. Teoretické podklady jsou zprostředkovány v celém obsahu práce.

Autorka si uvážlivě vytýčila za cíl tohoto elaborátu analýzu současných evropských dokumentů z oblasti vzdělávací politiky a její postupný vývoj v oblasti jazykového vzdělávání v jednotlivých dokumentech, které odrážejí a vyjadřují potřebu znalostí cizích jazyků při uplatňování na trhu práce. V návaznosti na tyto entity jsou zaměřena i zjištění názorů studentů na jazykové vzdělávání v oboru Sociální služby a poradentství, jeho potřebu a využití v praktické implementaci sociální práce s klienty s výslednými doporučeními, které plně reflektují platné legislativní evropské dokumenty. Jasně vymezené cíle práce v teoretické i empirické části práce, orientované na potřebu cizojazyčného vzdělávání a získání jazykových kompetencí v oboru Sociální služby a poradenství a jeho uplatnění při poskytování práce v sociální oblasti, včetně navrženého modulu kvalitní výuky cizích jazyků v řešeném oboru jako součásti dlouhodobé, komplexní výuky cizího jazyka s použitím metody CLIL, korespondují se současnými legislativně podloženými požadavky.

Autorka vychází z klasických metod (analýza primárních a sekundárních zdrojů, domácí i mezinárodní komparace, sociální, psychologické a statistické analýzy a syntézy, indukce, dedukce, aj.). Zhodnocením poznatkové základny má posuzovaná práce 130 stran, včetně seznamu literatury a příloh. Je monotématická s teoreticko-empirickým charakterem; ve výzkumu autorka využila integrovaný kvantitativně-kvalitativní přístup (k sběru dat využita technika dotazníku u studentů 3. ročníku bakalářského a 1. a 2. ročníku magisterského studia oboru Sociální služby a poradenství na FSV UCM v Trnavě; pro charakteristiku všech proměnných byla využita popisná statistika - matematicko-statistické metody; logická analýza a syntéza, včetně metody zevšeobecnění pojmů; práce v programu Microsoft Excel 2010 se statistickými procedurami; pro nalezení společných vazeb mezi proměnnými byl využit Chí-kvadrát test o nezávislosti v kontingenční tabulce) s přehledně aplikovaným řazením údajů (43 tabulek, 23 grafů a 1 obrázek). Jazyk používaný v posuzované práci je vědecky odborný, slovní formulace a vazby vykazují orientaci autorky v řešené problematice a dokazují její profesionální přístup. Presentován je volně parafrázovaný odborný text některých autorů, doplněný vlastními postoji a myšlenkami na základě vlastní zkušenosti a zájmu o řešenou problematiku, včetně vykonávané vzdělávací jazykové činnosti na vysoké škole. Práce je dobře čitelná také díky logickému řazení kapitol.

První kapitola je věnována Vzdelávaciemu procesu a jazykom v Európe a na Slovensku (Sociálna politika vo vzťahu k vzdelávaniu a jej európsky rozmer; Dôležité medzníky Európskej únie v oblasti jazykovej politiky; Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie a hodnotenie, zámery, úlohy, ciele; Súčasná stratégia jazykového vzdelávania v Slovenskej republike; Pracovné prostredie a potreba jazykov v súčasných dokumentoch).

Druhá kapitola řeší Moderné stratégie a potreby pri výučbe cudzieho jazyka (Vývoj didaktiky cudzích jazykov; Didaktika v práci vysokoškolského pedagóga; Zmeny vo vyučovaní cudzieho jazyka; Stratégie, metódy a metodologické prístupy vo výučbe cudzích jazykov; Komunikačná alebo existenciálna úroveň ovládania cudzieho jazyka; Kognitívna kapacita, kognitívny prístup a kognitívne procesy pri výučbe cudzieho jazyka; Cudzojazyčné stratégie, zručnosti a atmosféra na výučbu; Facilitácia a efektívna komunikácia v cudzom jazyku; Interaktívna komunikácia; Jazyky v ich potreba v sociálnej oblasti). Třetí kapitola detailně presentuje Výskum a interpretáciu výsledkov. Práce s odbornou literaturou je efektivní; autorka dodržuje všeobecně citační normu v souladu s vědeckou etikou a citace jsou zapracované adekvátně do textu v souladu s požadovanou citační normou a hovoří o velkém osobním a vědeckém zanícení autorky pro zkoumanou problematiku, ale i pro samotný proces a způsob realizace výzkumu.

Otázky spojené s problematikou vzdělávání v sociálních vědách s vazbou na sociální služby a poradenství patří v současné době k aktuálním tématům a úzce souvisí s měnícími se sociálními, politickými i ekonomickými podmínkami, které přináší nový rozměr a potřeby pro obyvatele jednotlivých evropských států. Na základě analyzovaných materiálů, komparace kurikul výuky cizích jazyků na vybraných vysokých slovenských školách podle platné akreditace v řešeném oboru a výsledkům vlastního výzkumu autorka upozorňuje, jak je cizojazyčné vzdělávání potřebné a nevyhnutelné v současném světě v postmoderní společnosti. Detailně poukazuje na požadavek důsledného rozšíření portfolia vzdělávacích aktivit při přípravě vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v oboru Sociální služby a poradenství v podobě komunikativního ovládání cizích jazyků a koncentrace na jednotlivé jazykové zručnosti, které budou využívány i po dokončení studia pro vykonávání jejich budoucí profese, a to nejen na území Slovenské republiky, ale i jako reakce na reflektující a měnící se podmínky a požadavky otevřené Evropské unie a jejího pracovního trhu.

Předložená publikace Ľubici Varečkové představuje jako celek nesporně příspěvek erudované a zralé autorky s dobrými analytickými schopnostmi, umožňující proniknout pod povrch otázek řešené problematiky, které je umocněno vlastním působením autorky monografie jako vysokoškolské pedagožky, které je předpokladem poskytnutí nezkreslených informací z implementace jazykové výuky a její důležitosti pro pomáhající profese z pohledu současné doby, a to nejen pro tuto sociální cílovou skupinu. Aktuálnost předloženého elaborátu, rozhledy autorky a invence vedou recenzenta práce k závěru, v kterém doporučuje publikaci vědeckým a pedagogickým pracovníkům, jakož i širší veřejnosti, která se věnuje problematice výuky cizích jazyků ve vysokoškolském prostředí, v tomto případě výuky jazyků v sociální oblasti na vysokých školách v Slovenské republice.

Autor: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
Publikace:
VAREČKOVÁ, Ľubica, (2018). Potreba výučby jazykov v sociálnej oblasti. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 130 s. ISBN 978-80-7468-133-2.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!